Kiểm tra 15’ (tiết 12) Môn: Hình Học 7

doc 8 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 976Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15’ (tiết 12) Môn: Hình Học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15’ (tiết 12) Môn: Hình Học 7
Trường :THCS Thụy Hương Tiết 12 Kiểm tra 15’
 Mụn : Hỡnh Học 7
 Ngày kiểm tra: 3 / 10 /2015
Họ tờn:..........................................
Lớp: 7....
 Điểm
 Lời phờ của cụ giỏo
 Đề 1
1 a ) Vẽ ca, cb.Hỏi a cú song song với b khụng ?vỡ sao ?
 b ) Phát biểu tính chất đó bằng lời .
2 Cho a// b ,=900 , = 1200 .
Tính góc A , góc D ? a A D 	
 1200
 b B C 	 BÀI LÀM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đỏp ỏn – Thang điểm :
Đề 1 :
	1) a) ca => a// b ( Vỡ cựng vuụng gúc với c ) 2đ
 cb hoặc theo tớnh chất 1 của bài từ vuụng gúc đến song song 
 b) Phỏt biểu tớnh chất bằng lời ( tớnh chất 1 SGK –T96) 2đ
	a
 Vẽ đỳng hỡnh 1đ 	
	 b
 	c
 2) 
 a // b => ( tớnh chất 2 của bài từ vuụng gúc đến song song )
 => Â = 900 2đ
 Vỡ a // b => ( Hai gúc trong cựng phớa)
 = 1800 - = 1800 -1200 = 600
 = 600 3đ
Trường :THCS Thụy Hương Tiết 12 Kiểm tra 15’
 Mụn : Hỡnh Học 7
 Ngày kiểm tra: 3 / 10 /2015
Họ tờn:..........................................
Lớp: 7....
 Điểm
 Lời phờ của cụ giỏo
Đề 2
	D A a
1 a) Vẽ ca, a // b . Hỏi cb ? vỡ sao ? 
 b) Phát biểu tính chất đó bằng lời .	 
2 Cho a//b ; = 900 ; = 750 . Tính , ? ? ? b
	 C B 
 BÀI LÀM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Đề Lẻ :
1) a) ca => cb 2đ
 a// b hoặc theo tớnh chất 2 của bài từ vuụng gúc đến song song 
 b) Phỏt biểu tớnh chất bằng lời ( tớnh chất 2 SGK –T96) 2đ
	a
 Vẽ đỳng hỡnh 1đ 	
	b
 2) 
 a // b => ( tớnh chất 2 của bài từ vuụng gúc đến song song )
 => = 900 2đ
 Vỡ a // b => ( Hai gúc trong cựng phớa)
 = 1800 - = 1800 -750 = 1050
 = 1050 3đ
Trường :THCS Thụy Hương Tiết 12 Kiểm tra 15’
 Mụn : Hỡnh Học 7
 Ngày kiểm tra: 3 /10 /2015
Họ tờn:..........................................
Lớp: 7....
 Điểm
 Lời phờ của cụ giỏo
 ĐỀ BÀI (đề 4)
 I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
 Khoanh trũn chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng nhất của cỏc cõu sau :
Cõu 1: Hai gúc đối đỉnh thỡ :
 A . Bự nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cựng bằng 900 
Cõu 2: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là : 
 A. Đường thẳng vuụng gúc với AB B. Đường thẳng qua trung điểm của AB 
 C. Đường thẳng vuụng gúc với AB tại trung điểm của AB 
 D. Cả 3 ý trờn đều đỳng 
Cõu 3: Cho 3 đường thẳng a , b , c . Biết a // b và a // c , suy ra:
 A . b // c B . b cắt c C. b c D. b và c phõn biệt 
Cõu 4: Cho 3 đường thẳng a , b , c phõn biệt . Biết a c và b c , suy ra 
 A . a trựng với b B. a và b cắt nhau C . a b D. a // b 
I. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
 Ở hỡnh vẽ, cho biết a //b và 
 a) Đường thẳng c cú vuụng gúc với đường thẳng b khụng? 
 Vỡ sao?
 b) Cho đường thẳng d cắt hai đường thẳng a và b tại A và B.
 Biết . Tớnh 
.
 BÀI LÀM 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15’
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi cõu đỳng cho 1 điểm
Cõu
1
2
3
4
Đỏp ỏn
C
C
A
D
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
a) (1đ)
Giải thớch : theo T/c quan hệ giữa tớnh vuụng gúc với tớnh song song (1đ)
b) (tớnh đỳng mỗi ý 1đ)
Vỡ a//b nờn tạo với đường thẳng d:
Hai gúc so le trong bằng nhau: 
Hai gúc đồng vị bằng nhau: 
Hai gúc trong cựng phớa bự nhau: 
(đối đỉnh)
Trường :THCS Thụy Hương Tiết 12 Kiểm tra 15’
 Mụn : Hỡnh Học 7
 Ngày kiểm tra: 3 /10 /2015
Họ tờn:..........................................
Lớp: 7....
 Điểm
 Lời phờ của cụ giỏo
 ĐỀ BÀI(đề 3)
 I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
 Khoanh trũn chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng nhất của cỏc cõu sau :
Cõu 1: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là : 
 A. Đường thẳng vuụng gúc với AB B. Đường thẳng qua trung điểm của AB 
 C. Đường thẳng vuụng gúc với AB tại trung điểm của AB 
 D. Cả 3 ý trờn đều đỳng 
Cõu 2: Cho 3 đường thẳng a , b , c phõn biệt . Biết a c và b c , suy ra 
 A . a trựng với b B. a và b cắt nhau C . a b D. a // b 
Cõu 3: Cho 3 đường thẳng a , b , c . Biết a // b và a // c , suy ra:
 A. b c B . b // c C . b cắt c D. b và c phõn biệt 
Cõu 4: Hai gúc đối đỉnh thỡ :
 A . Bự nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cựng bằng 900 
I. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
 Ở hỡnh vẽ, cho biết a //b và 
 a) Đường thẳng c cú vuụng gúc với đường thẳng b khụng? 
 Vỡ sao?
 b) Cho đường thẳng d cắt hai đường thẳng a và b tại A và B.
 Biết . Tớnh 
.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15’
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi cõu đỳng cho 1 điểm
Cõu
1
2
3
4
Đỏp ỏn
C
D
B
C
a) (1đ)
Giải thớch : theo T/c quan hệ giữa tớnh vuụng gúc với tớnh song song (1đ)
b) (tớnh đỳng mỗi ý 1đ)
Vỡ a//b nờn tạo với đường thẳng d:
Hai gúc so le trong bằng nhau: 
Hai gúc đồng vị bằng nhau: 
Hai gúc trong cựng phớa bự nhau: 
(đối đỉnh)

Tài liệu đính kèm:

  • docKtra_15_Hinh_74_de.doc