Kiểm tra một tiết chương I môn Hình học lớp 9 - HKI

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 663Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết chương I môn Hình học lớp 9 - HKI", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết chương I môn Hình học lớp 9 - HKI
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn HÌNH HỌC 9 - HKI - Năm học 2016 - 2017
 Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : ... / ... /2016
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo
ĐỀ A
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Hình 1: 
 a) x bằng :
 A/ 4 ; B/ 6 ; C/8 ; D/ 16
 b) y bằng 
 A/3; B/ 4; C/ 6 , D/ 8
Câu 2 : Hình 2: 
Hình 1
a) sin x bằng :	 
A/ ; B/ ; C/ ;	 D/ 
b) tanR bằng :
A/ ; B/ ; C/ ;	 D/ 	 
Câu 3: Hình 3 : 
 a) Độ dài đường cao AH là : 	 
Hình 2
A/ cm ; 	B/ cm
C/ cm	 D/ cm	 
 b) Đoạn thẳng BH bằng:	 
A/ cm 	B/ cm
 C/ cm	 D/ cm	
 c) Độ dài cạnh AB là :
Hình 3
A/ cm ; 	B/ cm 
 C/ cm	 D/ cm	
Câu 4 : Với góc nhọn tùy ý, ta có :
A/sin2 +cos2= 1; 	B/ sin+ cos= 1; 
C/ tg.cos = 1; 	D/tg+ cotg= 1
Câu 5 : Kết quả nào sau đây đúng :
 	A/ sin300 > tg300 ; 	B/ sin450 = cos450; 
C/ cos600 = sin600 ; 	D/ tg300 > cotg300
Câu 6 : Biết sin750 = 0,966 ; vậy cos150 bằng :
A/ 0,483 ; 	B/ 0,966; 	C/ 0,322; 	D/ 0,161
II/ Tự luận (5 điểm)
Câu 8 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A, biết sinC = , Tính các tỉ số lượng giác của góc B
Câu 9 (2,5 điểm) : Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB = 3cm; AC = 4cm.Giải tam giác vuông đó.
Câu 10 (1 điểm) Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 630. Bóng một trụ điện trên mặt đất dài 2,5 m. Tính chiều cao của cột điện (làm tròn đến mét)
--------------------------------------------------
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn HÌNH HỌC 9 - HKI - Năm học 2016 - 2017
 Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : ... / ... /2016
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo
ĐỀ B
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Hình 1:
 a) Độ dài cạnh MN bằng :
 A/ 9 ; B/ 12 ; C/ 16 ; D/ 24
 b) Độ dài cạnh LN bằng :
 A/ 5 , B/ 3 ; C/ 3; D/ 4
Hình 1
Câu 2 : Hình 2 : 
a) tan x bằng :	
A/ ; B/ ; C/ ; D/ 
b) sin R bằng :
A/ ; B/ ; C/ ; D/ 	 	 
Câu 3 : Hình 3,
 a) Độ dài cạnh AC là : 	 
Hình 2
A/ cm ; 	B/ cm
 C/ cm ;	D/ cm 	
 b) Độ dài đoạn thẳng BH là : 	 
A/ cm ; B/ cm ;
Hình 3
 C/ cm ;	 D/ 	cm	 
 c) Độ dài cạnh BC bằng :
A/ cm ; B/ cm ;
 	C/ cm; D/ cm	
Câu 4 : Nếu + = 900 ; thì :
A/ sin = cos; 	 	B/ cos = sin; 	 
C/ tg = cotg; 	D/cotg= cos
Câu 5 : Trong các khẳng định, khẳng định nào sai :
A/ sin300 = cos600; 	 	B/tg 450 = cotg450 ; 
C/ cos600 = sin600; 	 	D/ tg300.cotg300 = 1
Câu 6 : Biết cotg750 = 0,2679 ; vậy tan150 bằng :
A/ 0,4832 ; B/ 0,9662; 	C/ 0,2679; 	D/ 0,1615
II/ Tự luận (5 điểm)
Câu 8 (1,5 điểm) : Cho tam giác DEF vuông tại D, biết cosE = . Tính các tỉ số lượng giác của góc F 
Câu 9(2,5 điểm) : Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB = 3cm; BC = 5cm. Giải tam giác vuông đó.
Câu 10 (1điểm) : Một chiếc đò chèo ngang qua sông bị dòng nước đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ là 540. Đoạn đường chiếc đò đi qua đến bờ bên kia khoảng 240 mét. Tính bề rộng của con sông (làm tròn đến mét)
---------------------------------------------------------
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TỔ TỰ NHIÊN I
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Kiểm tra một tiết chương I (Hệ thức lượng trong tam giác vuông)
Môn : HÌNH HỌC 9
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
 Câu
Đề
1a
1b
2a
2b
3a
3b
3c
4
5
ĐỀ A
A
B
A
B
C
B
A
A
B
B
ĐỀ B
A
B
B
B
A
B
B
B
C
C
II/Tự luận (5 điểm) 
ĐỀ A
ĐỀ B
Câu 8
2,0đ
Câu 8
2,0đ
∆ABC vuông tại A => B + C = 900
=> sinC = cosB = 0,6
Ta có sin2B + cos2B = 1
=> sin2B = 1 - cos2B = 1 - (0,6)2 = 0,64
=> sinB = 0,8
và tanB = = 
cotB = = 1 : = 
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0.25đ
0,25đ
0,25đ
∆DEF vuông tại D => E + F = 900
=> cosE = sinF = 0,6
Ta có sin2F + cos2F = 1
=> cos2F = 1 - sin2F = 1 - (0,6)2 = 0,64
=> cosF = 0,8
và tanF = = 
cotF = = 1 : = 
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0.25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 9
2,0đ
Câu 9
2,0đ
+Hình vẽ đúng 
+ GT : ∆ABC có A = 900, AB = 3cm, 
 AC = 4cm, 
 KL : Tính B; C; BC
a)Tính được BC = 5cm
+ tanC = => C ≈ 370 
 B = 900 - C = 900 - 370 = 530
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
+Hình vẽ đúng
GT : ∆ABC có A = 900, AB = 3cm, 
 BC = 5cm, 
KL : Tính B; C; AC
a)Tính được AC = 4cm
+ sinB = = => B = 530
C = 900 - B = 900 - 530 = 370
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 10
1,0đ
Câu 10
1,0đ
Gọi chiều cao của cột điện là AB
Ta có : ∆ABC vuông tại A có AC = 2,5m và góc C = 630
=> tan C = tan 630 = AB : AC
=> AB = AC.tan 630 
= 2,5. 1,9626
≈ 4,9065 ≈ 5
Vậy chiều cao của cột điện là 5 mét
Vẽ hình :
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Gọi chiều cao của cột điện là AB
Ta có : ∆ABC vuông tại B có AC = 240m và góc A = 540
cos A = cos 540 = AB : AC
=> AB = AC.cos 540 
= 240. 0,5878
≈ 141,0685 ≈ 141
Vậy bề rộng của con sông là 141 mét
Vẽ hình
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Lưu ý : + Mọi cách giải khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa
 + Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_chuongI_HH_9.doc