Kiểm tra một tiết chương I môn Hình học 9 - HKI

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 692Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết chương I môn Hình học 9 - HKI", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết chương I môn Hình học 9 - HKI
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn HÌNH HỌC 9 - HKI - Năm học 2016 - 2017
 Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : ... / ... /2017
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo
ĐỀ A
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Hình 1: 
 a) x bằng :
 A/ 4 ; B/ 6 ; C/8 ; D/ 16
 b) y bằng 
 A/3; B/ 4; C/ 6 , D/ 8
Câu 2 : Hình 2: 
sin bằng :	 
A/ ; B/ ; C/ ;	 D/ 
 b) tan bằng :
A/ ; B/ ; C/ ;	 D/ 	 
Câu 3: Trong hình 3 : 
 a) Đoạn thẳng AC bằng : 	 
A/15 cm ; B/15 cm ; C/ 15 cm	; D/ 30cm
 b) Độ dài đường cao AH bằng:	 
A/ cm 	B/ cm C/ cm	; D/ 30 cm
 c) Độ dài cạnh AB là :
A/ cm ; B/ cm ; C/ cm ;	 D/ 15cm	
Câu 4 : Với góc nhọn tùy ý, ta có :
A/sin2 - cos2= 1; 	B/ sin+ cos= 1; 
C/ tg.cot = 1; 	D/tg+ cotg= 1
Câu 5 : Kết quả nào sau đây đúng :
 	A/ sin300 > tg300 ; 	B/ sin450 = cos450; 
C/ cos600 = sin600 ; 	D/ tg300 > cotg300
Câu 6 : Cho biết tan = 1, vậy cot là: 
A. 1	 	B. 0,5	 C. 0,75	D. 0,667
II/ Tự luận (5 điểm)
Câu 7 (1 điểm) Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 360. Bóng một cột cờ trên mặt đất dài 4,8 m. Tính chiều cao của cột điện (làm tròn 1 chữ số thập phân)
Câu 8 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A, biết sinC = 0,6 , Tính các tỉ số lượng giác của góc B
Câu 9 (2,5 điểm) : Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB = 3cm; AC = 4cm, kẻ đường cao AH.
 a/ Tính BC, AH
 b/ Kẻ HM AB , HN AC , chứng minh AM . AB = AN .AC
Bài làm:
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn HÌNH HỌC 9 - HKI - Năm học 2016 - 2017
 Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : ... / ... /2017
Điểm
Nhận xét của thầy, cô giáo
ĐỀ B
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Hình 1:
 a) x bằng :
 A/ 8 ; B/ 4 ; C/ 16 ; D/ 32
 b) y bằng :
 A/ , B/ 4 ; C/ 2; D/ 2
Câu 2 : (Hình 2) 
 a) tan bằng :
A/ ; B/ ; C/ ; D/ 
 b) cos bằng :
A/ ; B/ ; ; C/ ; D/ 	 
Câu 3 : Trong hình 3,
 a) Độ dài cạnh AC là : 	 
A/ cm ; 	 B/ cm C/ cm ;	 D/ cm 
 b) Độ dài đường cao AH là : 	 
A/ cm ; B/ 7,5cm ; C/ 2,5cm ; D/ cm
 c) Độ dài cạnh AB bằng :
A/ 20 cm ; B/ cm C/ cm ;	 D/ cm 
Câu 4 : Nếu + = 900 ; thì :
A/ sin = cos; 	 	B/ tan = cot; 	 
C/ tg = cotg; 	D/cotg= cos
Câu 5 : Cho biết sin= 0,1745 vậy số đo của góc làm tròn tới phút là:
A. 9015’ B. 12022’ C. 1003’ D. 1204’
Câu 6 : Cho vuông tại A, hệ thức nào sai :
A. sin B = cos C	B. sin2 B + cos2 B = 1
C. cos B = sin (90o – B)	D. sin C = cos (90o – B)
II/ Tự luận (5 điểm)
Câu 7 (1điểm) : Một chiếc đò chèo ngang qua sông bị dòng nước đẩy chiếc đò lệch đi một góc xấp xỉ là 650. Đoạn đường chiếc đò đi qua đến bờ bên kia khoảng 180 mét. Tính bề rộng của con sông (làm tròn đến mét)
Câu 8 (2 điểm) : Cho tam giác MNP vuông tại M, biết cosN = Tính các tỉ số lượng giác của góc P 
Câu 9(2 điểm) : Cho ∆MNP vuông tại M, biết MN = 6cm; NP = 10cm, Kẻ đường cao MH.
 a/ Tính MP, MH
 b/ Kẻ HI MN , HK MP . Tính MI . MN + MK. MP
Bài làm:
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TỔ TỰ NHIÊN I
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Kiểm tra một tiết chương I (Hệ thức lượng trong tam giác vuông)
Môn : HÌNH HỌC 9
I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
 Câu
Đề
1a
1b
2a
2b
3a
3b
3c
4
5
6
ĐỀ A
A
B
D
C
B
A
D
C
B
A
ĐỀ B
B
A
C
D
B
A
C
B
C
D
II/Tự luận (5 điểm) 
ĐỀ A
ĐỀ B
Câu 7
1đ
Câu 7
1đ
Gọi chiều cao của cột điện là AB
Ta có : ∆ABC vuông tại A có AC = 4,8m và góc C = 360
=> tan C = tan 360 = AB : AC
=> AB = AC.tan 360 
= 4,8. 0,7265
≈ 3,4872 ≈ 3,5
Vậy chiều cao của cột điện là 3,5mét
Vẽ hình
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Gọi chiều rộng khúc sông là AB
Ta có : ∆ABC vuông tại B có AC = 180m và góc A = 650
cos A = cos 650 = AB : AC
=> AB = AC.cos 650 
= 180. 0,4226
≈ 76m
Vậy bề rộng của con sông là 76 mét
Vẽ hình
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 8
2đ
Câu 8
2đ
∆ABC vuông tại A => B + C = 900
=> sinC = cosB = 0,6
Ta có sin2B + cos2B = 1
=> sin2B = 1 - cos2B = 1 - (0,6)2 = 0,64
=> sinB = 0,8
và tanB = = 
cotB = = 1 : = 
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0.25đ
0,25đ
0,25đ
∆MNP vuông tại M => = 900
=> cosN = sinP = 0,8
Ta có sin2N + cos2P = 1
=> cos2P = 1 - sin2N = 1 - (0,8)2 = 0,36
=> cosP = 0,6
và tanP = = 
cot P = 
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0.25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 9
2đ
Câu 9
2đ
Vẽ hình đúng 
a/ ABC vuông tại A 
Tính được BC = 5cm( đlý Pi-ta-go)
Có AH . BC = AB. AC
b/ ABH vuông tại H 
AM .AB = AH2 (1)
ACH vuông tại H 
AN .AC = AH2 (2)
Từ 1 và 2 AM . AB = AN . AC
0.25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Vẽ hình đúng 
a/ MNP vuông tại M 
Tính được MP = 8cm( đlý Pi-ta-go)
Có MH . NP = MN. MP
b/ MNH vuông tại H 
MI .MN = MH2 
MPH vuông tại H 
MK .MP = MH2 
 M I. MN + MK . MP = 2 MH2 
 = 2. (4,8)2 = 46,08
0.25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_chuong_1hinh_hoc_9.doc