Kiểm tra 45 phút - Chương I môn: Đại số 9

doc 9 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 747Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút - Chương I môn: Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút - Chương I môn: Đại số 9
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 1
Điểm:
ĐỀ BÀI:
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (3 đ)
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là : 
A. -3	B. 3	C. 9	D.3
Câu 2: Giá trị của x để có nghĩa là:
A. x 	B. x	C.x	D. x 
Câu 3: Kết quả của (với a<0) là: 
A. 9a	B. -9a	C. -9	D. 81a 
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. 8	B. 5	C.10	D.10
Câu 5: Kết quả của phép tính là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 6: Kết quả của phép tính: là:
A. 
B. 
C. 
D. 
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a. 	c. 
 b. B = 
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)
a. 	b. 
Câu 3: (1,5đ)
 víi ; 	
a. Rút gọn Q. B. So sánh Q với 1.
Câu 4: (0,5đ) CMR : 
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 2
Điểm:
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Hãy chọn một đáp án trả lời đúng 
	Câu 1: Điều kiện xác định của là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2: Cho thì:
A. 
B. 
C. 
D. 
	Câu 3: Cho thì:
A. 
B. 
C. 
D. 
	Câu 4: Kết quả của phép tính: là:
A. 1
B. -1
C. 5
D. -5
	Câu 5: Kết quả của phép tính: là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 6: Kết quả của phép tính: là:
A. 
B. 
C. 
D. 
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 đ) Thực hiện phép tính
a) b) 	
Câu 2 (2,0 đ) Tìm x biết 
	a) 	 b) với 
Câu 3 (1,5 đ) Cho biểu thức: ( với a0; a1)
Rút gọn biểu thức P
Xác định a để 
Câu 4: (0,5đ) CMR : 
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 3
Điểm:
Baøi 1 : ( 3 ñieåm ) Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng :
Caên baäc hai soá hoïc cuûa 25 laø : 
 A . 25 B. 5 C. –5 D. 5 .
b) Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa bieåu thöùc laø : 
 A. x > 3 B. x < 3 C . x 3 D . x 3 .
c) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø : 
 A. 2 B . 4 C . – 4 D . Moät keát quaû khaùc .
d) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø : 
 A. 12 B. -10 C. -14 D. Moät keát quaû khaùc .
e) Khaúng ñònh naøo sai trong caùc khaúng ñònh sau ?
 A. 0,1= B. -5 = C. 7 > D. - 4 < - 
f) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø :
A. 1 B. -1 C. 5 - D. - 5 .
Baøi 2 :(2ñieåm) Tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc sau : 
 a) A = ; b) B = ; 
Baøi 3 : ( 3đieåm ) Tìm x bieát : a/ = 7 ; b/ 
Baøi 4 : ( 2ñieåm) Cho bieåu thöùc : 
 ( vôùi ) .
Ruùt goïn bieåu thöùc A .
Tìm giaù trò cuûa A khi a = . 
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 4
Điểm:
Baøi 1 : ( 3 ñieåm ) Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng :
Caên baäc hai soá hoïc cuûa 81 laø : 
 A . 9 B. 9 C. –9 D. 81.
b) Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa bieåu thöùc laø : 
 A. x 2 B. x 2 C . x 2 .
c) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø : 
 A. 2 B . 6 C . – 6 D . Moät keát quaû khaùc .
d) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø : 
 A. -5 B. 5 C. 5 D. Moät keát quaû khaùc .
e) Khaúng ñònh naøo sai trong caùc khaúng ñònh sau ?
 A. 0,1= B. 5 = C. 7 > D. 4 < 
f) Giaù trò cuûa bieåu thöùc laø :
A. 1 B. -1 C. 5 - D. - 5 .
 Baøi 2 :(2ñieåm) Tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc sau : 
 a) A = ; b) B = 
Baøi 3 : (3ñieåm ) Tìm x bieát : a/ = 9
 b/ 
 Baøi 4 : ( 2ñieåm) Cho bieåu thöùc : 
 ( vôùi ) .
a/ Ruùt goïn bieåu thöùc A .
b/ Tìm giaù trò cuûa A khi a = . 
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 5
Điểm:
I/ Traéc nghieäm:(3 ñieåm) 	
Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát:
Caâu1:coù nghóa khi
 A. x 1	D. x ³ 1
Caâu 2: Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên cuûa vôùi y< 0, ta ñöôïc
 A. – 2y	B. 2y	C. – 4y	D. 4y
Caâu 3: Keát quaû cuûa pheùp tính. laø:
 A. 4	B. 26	C. 65	D. 338
Caâu 4:	 Keát quaû cuûa pheùp tínhlaø
 A. – 4 	B.10 	C.12	D. 6
Caâu 5: So saùnh 5, 2, 3, 2 ta ñöôïc
A. 2< 2< 3< 5 	B. 3< 5< 2< 2
	C. 2< 3< 2< 5	 	D. 2< 5< 3< 2
Caâu 6: Neáu-=3 thì x baèng:
	A. 3 B. 	C. 6	D. 9
II. Töï luaän: (7 ñieåm)
Caâu 1:(3 ñieåm) Thöïc hieän pheùp tính
 a. -+-
 b.(5-2 +3) :
 c. 
Caâu 2:(2 ñieåm) Cho biểu thức: P= Vôùi x > 0 vaø x 9
Ruùt goïn P.
Tìm x ñeå P = 0
Caâu 3:(2 ñieåm) Chöùng minh caùc ñaúng thöùc sau: 
	a) 
	b) vôùi a,b0
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 6
Điểm:
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là:
A. -3 B. 3 C. ± 3 D. 81
Câu 2: Căn bậc hai của 16 là:
 A. 4 B. - 4 C. 256 D. ± 4
Câu 3: So sánh 5 với ta có kết luận sau:
A. 5> B. 5< C. 5 = D. Không so sánh được
Câu 4: xác định khi và chỉ khi: 
A. x > B. x < C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 5: bằng:
A. x-1 B. 1-x C. D. (x-1)2
Câu 6: = 5 thì x bằng: 
A. 25 B. 5 C. ±5 D. ± 25
II.TỰ LUẬN :
Bài 1.Rút gọn các biểu thức sau :
a) 
b)
Bµi 2. 
a) T×m ®iÒu kiÖn cña ®Ó x¸c ®Þnh. 
	 b) Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ cña P khi x = 
c) T×m c¸c gi¸ trÞ cña ®Ó 
Bµi 3. Gi¶i ph­¬ng tr×nh sau : 	
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 7
Điểm:
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Kết quả phép tính là: 
A. 3 - 2 B. 2 - C.- 2 D. Một kết quả khác
Câu 2: Với giá trị nào của x thì b.thức sau không có nghĩa
A. x 0 C. x ≥ 0 D. x ≤ 0
Câu 3: Biểu thức có gía trị là:
A. 3 - B. -3 C. 7 D. -1
Câu 4: Biểu thức với b > 0 bằng: 
A. 	 B. a2b C. -a2b 	 D. 
Câu 5: Biểu thức bằng: 
A. 	 B. - C. -2 	D. - 2 
Câu 6: Giá trị biểu thức bằng: 
A. 1 	 B. - C. -1 	 D. 
II.TỰ LUẬN:
Bài 1.Rút gọn các biểu thức sau : 	
1) 	 
2) 
Bài 2.Cho biểu thức A = (Với ).
	a)Rút gọn A	
b)Tìm x để A = . 
Bài 3.Giải phương trình sau: .
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 8
Điểm:
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Biểu thức xác định khi: 
A x ≤ và x ≠ 0 B.x ≥ và x ≠ 0 C. x ≥ D.x ≤ 
Câu 2: Biểu thức có nghĩa khi: 
 A. x ≤ B. x ≥ C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 3: với x > 0 và x ≠ 1 thì giá trị biểu thức A = là:
A. x B. - C. D. x-1
Câu 4: bằng: 
 A. - (4x-3) B. C. 4x-3 D. 
Câu 5.Kết quả của biểu thức : là:
	A.	B.	C.	D.	E.
Câu 6: Hãy đánh dấu "X" vào ô trồng thích hợp:
Các khẳng định
Đúng
Sai
Nếu aÎ N thì luôn có x Î N sao cho 
Nếu aÎ Z thì luôn có x Î Z sao cho 
Nếu aÎ Q+ thì luôn có x Î Q+ sao cho 
Nếu aÎ R+ thì luôn có x Î R+ sao cho 
Nếu aÎ R thì luôn có x Î R sao cho 
II.TỰ LUẬN:
Bài 1.Rút gọn các biểu thức sau : 	
1) 	2) 
	3) 
Bµi 2 Cho biÓu thøc M = ( a , b > 0) 
 a. Rót gän biÓu thøc M.
 b. T×m a , b ®Ó M = 2
Bài 3.Giải phương trình sau:
Họ và tên: ...............................
Lớp: 9............
KIỂM TRA 45 phút
 CHƯƠNG I MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 9
Điểm:
A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (3®iÓm)
(Khoanh trßn vµo ý tr¶ lêi ®óng trong tõng c©u hái sau)
C©u 1: Trong c¸c ý sau ®©y ý nµo sai ?
A) 	B) 	C) 	 D) 
C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc : A=lµ:
A) x>0	B) x	C) 0	D) 0
Câu 3:xác định khi và chỉ khi: 
A. x ≥ B. x < C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 4:bằng: 
A) - (2x+1) B) C) 2x+1 D) 
C©u 5: KÕt qu¶ b»ng
A) 	B) 	C) 7	D) 
Câu 6: Giá trị biểu thức bằng: 
 A) 0 B) C) - D) 
B. PhÇn tù luËn: ( 7®iÓm)
Bµi 1: (2®) TÝnh: 	a) 
 b)
Bµi 2: (1®) T×m x biÕt : 
 Bµi 3: (4®) Cho biÓu thøc:	 
Rót gän P
T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó P > 0.

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_CHUONG_I_DAI_SO_9.doc