Giáo án Toán 6 - Bài 13: Hỗn số – số thập phân – phần trăm

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 1430Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 6 - Bài 13: Hỗn số – số thập phân – phần trăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Toán 6 - Bài 13: Hỗn số – số thập phân – phần trăm
Tuần: 30 Ngày Soạn: 15/03/2011
Tiết: 89 Ngày dạy: 24/03/2011
§13. HỖN SỐ – SỐ THẬP PHÂN – PHẦN TRĂM
I. Mục Tiêu:
1. Về kiến thức: Học sinh biết được khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm.
2. Về kĩ năng: 
- Học sinh viết được một phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại.
- Viết được một phân số thập phân dưới dạng số thập phân và ngược lại.
- Viết được một số thập phân dưới dạng phần trăm và ngược lại.
3. Về thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong việc đổi phân số âm ra hỗn số và ngược lại.
II. Chuẩn Bị:
1. Giáo viên: SGK, máy chiếu, bảng phụ, bảng hoạt động nhóm.
2. Học sinh: SGK, xem lại hỗn số và số thập phân ở lớp 5.
III. Tiến Trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:(2 phút)
Viết phân số dưới dạng hỗn số ?
Đặt vấn đề: Phân số có thể được viết dưới những dạng nào?
Có đúng là: không ?
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết 89, bài 13 Hỗn số, số thập phân, phần trăm.
3. Dạy bài mới:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
10/
Hoạt động 1: Viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại
2/
4/
2/
2/
-Gọi học sinh thực hiện phép chia 9 cho 4 và giới thiệu thế nào là hỗn số.
-Hỗn số gồm những phần nào ?
-Gọi HS đọc ?1.
- Gọi 2 học sinh đổi phân số đã cho về dạng hỗn số ?
-Gọi HS nhận xét.
-Hãy đọc các hỗn số vừa viết được ?
-Hãy đổi , dưới dạng hỗn số
-Điều kiện của tử và mẫu như thế nào thì một phân số viết được dưới dạng hỗn số.
-Với một hỗn số, làm cách nào để ta chuyển về phân số? 
-Gọi HS đọc ?2
-Gọi 2 HS viết hỗn số ?2 về dạng phân số
-Gọi HS nhận xét
-Chính xác lại
-Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như thế nào?
-Gọi HS nhận xét
-Chính xác lại
-Cho HS đọc yêu cầu bài toán
Hướng dẫn: Khi đổi phân số âm dưới dạng hỗn số ta đừng quan tâm đến dấu âm.
-Cho HS thực hiện yêu cầu còn lại
-Chính xác lại
-Các số , ,... cũng gọi là hỗn số. Chúng lần lượt là số đối của và ,...
-Vậy muốn viết một phân số âm dưới dạng hỗn số ta làm như thế nào?
-Gọi HS nhận xét
-Chính xác lại
-Đưa ra chú ý SGK
 9 4
 1 2
- Hỗn số gồm phần nguyên và phần phân số.
- Nhận xét
-Đọc hỗn số
, không viết được dưới dạng hỗn số.
- Cần điều kiện là tử số phải lớn hơn mẫu số.
- Lắng nghe + quan sát
-đọc ?2
-Trình bày
-Nhận xét
-Chú ý – sửa bài
-Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta lấy phần nguyên nhân với mẫu, cộng tử và giữ nguyên mẫu.
-Chú ý theo dõi
-Đọc bài
-Quan sát, theo dõi
-Chú ý theo dõi
-Phát biểu
-Nhận xét
-Ghi chú ý
1. Hỗn số: 
 (hai một phần tư)
 Hỗn số
 Phần nguyên phần phân số
 của của 
?1 Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số: , 
 (bốn một phần tư) 
 (bốn một phần năm)
Ngược lại: 
?2 Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số: , 
 ; 
Hãy viết các phân số , dưới dạng hỗn số ?
 Giải
 ; 
* Chú ý: Khi viết một hỗn số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được.
6/
Hoạt động 2: Củng cố cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại
-Cho HS khắc sâu cách đổi số hỗn số âm dưới dạng phân số
-Gọi HS lần lượt điền vào ô trống.
-Chính xác lại: 1.Đ, 2.S
-Chiếu bài tập
-Chia lớp làm 4 nhóm tiến hành hoạt động bài 94, 95 SGK
-Cho các nhóm tiến hành hoạt động trong thời gian 3 phút
-Hết thời gian hoạt động cho 2 nhóm có bài hoạt động khác nhau dán kết quả thảo luận.
-Gọi lần lượt 2 nhóm còn lại cho nhận xét
-Chính xác lại và cho hiện ra đáp án
-Nhận xét hoạt động của các nhóm
-Điền vào ô trống
-Chú ý theo dõi
-Quan sát
-Thành lập các nhóm
-Các nhóm tiến hành hoạt động
-Hai nhóm dán kết qua thảo luận
-Hai nhóm còn lại nhận xét
-Chú ý theo dõi, quan sát đáp án
-Lắng nghe
Điều kết quả đúng (Đ) sai (S) vào chỗ trống:
Câu
Nội dung
Đ/S
1
2
*Nhóm 1 và nhóm 3
a) Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:
b) Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:
*Nhóm 2 và nhóm 4
a) Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:
b) Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:
8/
Hoạt động 3: Phân số thập phân, số thập phân
8/
Chuyển ý: Ta đã biết cách viết một phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại. Vậy còn cách nào biểu diễn các số này nữa không?
Ta có: ,
 , là các phân số thập phân.
-Vậy thế nào là số thập phân?
-Cho HS nhận xét
-Chính xác lại và giới thiệu định nghĩa phân số thập phân
Ta có: .
 Hãy viết các phân số thập phân còn lại dưới dạng số thập phân?
-Gọi HS nhận xét
-Chính xác lại
-Số thập phân gồm mấy phần?
-Cho HS nhận xét
-Chính xác lại. 
Giới thiệu về số thập phân
-Gọi HS đọc ?3
-Gọi 3HS lên bảng trình bày
-Gọi HS nhận xét
-Chính xác lại
-Gọi HS đọc ?4
-Gọi 3HS lên bảng trình bày
-Gọi HS nhận xét
-Chính xác lại
-Chú ý theo dõi.
-Trả lời
-Nhận xét
-Chú ý – Ghi bài
-Quan sát
 ; 
-Nhận xét
-Chú ý theo dõi
-Số thập phân gồm 2 phần: phần nguyên và phần thập phân.
-Nhận xét
-Theo dõi – Ghi bài
-Đọc ?3 
; 
-Đọc ?4 
 ; ;
2. Số thập phân: 
 Số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.
Viết các phân số thập phân , , dưới dạng số thập phân ?
; ;
 Số thập phân gồm hai phần:
-Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;
-Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.
Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.
?3 Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:
 , , 
 ?4 Viết các số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân: 
 1,21 ; 0,07 ; -2,013
5/
Hoạt động 4: Phần trăm
Chuyển ý: ta có
-Vậy thế nào là phần trăm?
-Giới thiệu về phần trăm
- Lấy ví dụ minh họa
-Cho HS đọc ?5
-Gọi 2 HS lên bảng trình bày
-Gọi HS nhận xét
-Chính xác lại
-Trả lời
-Chú ý theo dõi
-Quan sát
-Đọc ?5
-Nhận xét
-Chính xác lại
3. Phần trăm: 
Những phân số có mẫu số là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %.
Ví dụ: ; 
?5 Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu %
 6,3 = .
 0,34 = . 
13/
4. Củng cố
5/
2/
5/
1/
-Chiếu bài tập
-Chia lớp làm 4 nhóm tiến hành hoạt động bài 94, 95 SGK
-Cho các nhóm tiến hành hoạt động trong thời gian 3 phút
-Hết thời gian hoạt động cho 2 nhóm có bài hoạt động khác nhau dán kết quả thảo luận.
-Gọi lần lượt 2 nhóm còn lại cho nhận xét
-Chính xác lại và cho hiện ra đáp án 
-Nhận xét hoạt động của các nhóm
-Mở rộng kiến thức: cho học sinh nhận xét về ; 0,25; 25% ;các số ; 0,5; 50%; các số ; 0,75; 75%
Liên hệ thực tế: trong thực tế tùy trường hợp mà người ta sử dụng phân số, số thập phân hay phần trăm. Ví dụ lớp ta phấn đấu cuối năm một nữa học sinh của lớp đạt học lực từ khá trở lên, ta có thể nói cách khác là 50% hay 0,5 số học sinh của lớp đạt học lực từ khá trở lên.
-Cho học sinh cả lớp chia thành 2 đội tham gia trò chơi chung sức, với hình thức là tìm những bảng có giá trị bằng nhau ghép trên cùng một dòng. Mỗi đội có 3 thành viên, các thành viên của đội cùng tham gia thực hiện. Đội nào ghép nhanh và có kết quả chính xác hơn là đội chiến thắng. 
-Cho 2 đội thi đấu
-Kết thúc hoạt động cho hai đội về vị trí
-Nhận xét kết quả hoạt động của từng đội.
-Đưa ra kết quả
Vậy dãy số đưa ra đầu bài có đúng không ?
-Đây là các cách viết khác nhau của các số.
-Quan sát
-Thành lập các nhóm
-Các nhóm tiến hành hoạt động
-Hai nhóm dán kết qua thảo luận
-Hai nhóm còn lại nhận xét
-Chú ý theo dõi, quan sát đáp án
-Lắng nghe
-Chú ý theo dõi
-Chú ý lắng nghe
-Lắng nghe luật chơi
-Mỗi đội cử 3 thành viên tham gia hoạt động
-Ghép các bảng số
-Hai đội về vị trí
-Quan sát-theo dõi
-Quan sát
-Rất đúng
Điền số thích hợp vào ô trống:
*Nhóm 1 và nhóm 3
Phân số
Hỗn số
Số thập phân
Phần trăm
3,25
*Nhóm 2 và nhóm 4
Phân số
Hỗn số
Số thập phân
Phần trăm
* Chú ý:
(GV: dán các bảng số trên bảng để cả lớp quan sát)
Đáp án hoạt động ghép bảng số:
 = 
 = 
 = 
 = = = 
 5. Dặn Dò: ( 1 phút)
- Xem lại cách đổi một phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại. Cách đổi một phân số thập phân dưới dạng số thập phân, phần trăm và ngược lại.
 - Làm các bài tập 104, 105 phần luyện tập, trang 47 - SGK.
 6. Nhận xét và đánh giá tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • dochon_so_so_thap_phan_phan_tram.doc