Đề cương ôn tập chương II - Số học lớp 6

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 711Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập chương II - Số học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập chương II - Số học lớp 6
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP CHÖÔNG II 
 SOÁ HOÏC 6
Baøi 1: Tính hôïp lí 
(-37) + 14 + 26 + 37
(-24) + 6 + 10 + 24
15 + 23 + (-25) + (-23)
60 + 33 + (-50) + (-33)
(-16) + (-209) + (-14) + 209
(-12) + (-13) + 36 + (-11)
-16 + 24 + 16 – 34
25 + 37 – 48 – 25 – 37
2575 + 37 – 2576 – 29
34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17
Baøi 2: Boû ngoaëc roài tính 
-7264 + (1543 + 7264)
(144 – 97) – 144
(-145) – (18 – 145)
111 + (-11 + 27)
(27 + 514) – (486 – 73)
(36 + 79) + (145 – 79 – 36)
10 – [12 – (- 9 - 1)]
(38 – 29 + 43) – (43 + 38)
271 – [(-43) + 271 – (-17)]
-144 – [29 – (+144) – (+144)]
Baøi 3: Tính toång caùc soá nguyeân x bieát:
-20 < x < 21
-18 ≤ x ≤ 17
-27 < x ≤ 27
│x│≤ 3
│-x│< 5
Baøi 4: Tính toång
1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
– 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99
1 + 2 – 3 – 4 + . . . . + 97 + 98 – 99 - 100 
Baøi 5: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc
x + 8 – x – 22 vôùi x = 2010
- x – a + 12 + a vôùi x = - 98 ; a = 99
a – m + 7 – 8 + m vôùi a = 1 ; m = - 123
m – 24 – x + 24 + x vôùi x = 37 ; m = 72
(-90) – (y + 10) + 100 vôùi p = -24
Baøi 6: Tìm x
-16 + 23 + x = - 16
2x – 35 = 15
3x + 17 = 12
│x - 1│= 0
-13 .│x│ = -26
Baøi 7: Tính hôïp lí 	
35. 18 – 5. 7. 28
45 – 5. (12 + 9)
24. (16 – 5) – 16. (24 - 5) 
29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)
31. (-18) + 31. ( - 81) – 31
(-12).47 + (-12). 52 + (-12)
13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)
-48 + 48. (-78) + 48.(-21)
Baøi 8: Tính
(-6 – 2). (-6 + 2)
(7. 3 – 3) : (-6)
(-5 + 9) . (-4)
72 : (-6. 2 + 4)
-3. 7 – 4. (-5) + 1
18 – 10 : (+2) – 7
15 : (-5).(-3) – 8
(6. 8 – 10 : 5) + 3. (-7)
Baøi 9: So saùnh
(-99). 98 . (-97) vôùi 0
(-5)(-4)(-3)(-2)(-1) vôùi 0
(-245)(-47)(-199) vôùi 123.(+315)
2987. (-1974). (+243). 0 vôùi 0
(-12).(-45) : (-27) vôùi │-1│
Baøi 10: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc 
(-25). ( -3). x vôùi x = 4
(-1). (-4) . 5 . 8 . y vôùi y = 25
(2ab2) : c vôùi a = 4; b = -6; c = 12
[(-25).(-27).(-x)] : y vôùi x = 4; y = -9
(a2 - b2) : (a + b) (a – b) vôùi a = 5 ; b = -3
Baøi 11: Ñieàn soá vaøo oâ troáng
a
-3
+8
0
-(-1)
- a
-2
+7
│a│
a2
Baøi 12: Ñieàn soá vaøo oâ troáng
A
-6
+15
10
B
3
-2
-9
a + b
-10
-1
a – b
15
a . b 
0
-12
a : b
-3
Baøi 13: Tìm x:
(2x – 5) + 17 = 6
10 – 2(4 – 3x) = -4
- 12 + 3(-x + 7) = -18
24 : (3x – 2) = -3
-45 : 5.(-3 – 2x) = 3
Baøi 14: Tìm x
x.(x + 7) = 0
(x + 12).(x-3) = 0
(-x + 5).(3 – x ) = 0
x.(2 + x).( 7 – x) = 0
(x - 1).(x +2).(-x -3) = 0
Baøi 15: Tìm
Ö(10) vaø B(10)
Ö(+15) vaø B(+15)
Ö(-24) vaø B(-24)
ÖC(12; 18) 
ÖC(-15; +20)
Baøi 16: Tìm x bieát 
8 x vaø x > 0
12 x vaø x < 0
-8 x vaø 12 x
x 4 ; x (-6) vaø -20 < x < -10
x (-9) ; x (+12) vaø 20 < x < 50
Baøi 17: Vieát döôøi daïng tích caùc toång sau:
ab + ac
ab – ac + ad
ax – bx – cx + dx
a(b + c) – d(b + c)
ac – ad + bc – bd
ax + by + bx + ay
Baøi 18: Chöùng toû 
(a – b + c) – (a + c) = -b
 (a + b) – (b – a) + c = 2a + c
- (a + b – c) + (a – b – c) = -2b
a(b + c) – a(b + d) = a(c – d)
a(b – c) + a(d + c) = a(b + d)
Baøi 19: Tìm a bieát
a + b – c = 18 vôùi b = 10 ; c = -9
2a – 3b + c = 0 vôùi b = -2 ; c = 4
3a – b – 2c = 2 vôùi b = 6 ; c = -1
12 – a + b + 5c = -1 vôùi b = -7 ; c = 5
1 – 2b + c – 3a = -9 vôùi b = -3 ; c = -7
Baøi 20: Saép xeáp theo thöù töï
* taêng daàn 
7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1
-12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│
* giaûm daàn 
+9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12)
-(-3) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│; -8
Baøi 21: 
Hai ca noâ cuøng xuaát phaùt töø A cuøng ñi veà phía B hoaëc C ( A naèm giöõa B, C). Qui öôùc chieàu höôùng töø A veà phía B laø chiu döông, chieàu höôùng töø A veà phía C laø chieàu aâm.Hoûi neáu hai ca noâ ñi vôùi vaän toác laàn löôït laø 10km/h vaø -12km/h thì sau 2 giôø hai ca noâ caùch nhau bao nhieâu km?
Baøi 22: 
Trong moät cuoäc thi “Haønh trình vaên hoùa”, moãi ngöôøi tham döï cuoäc thi ñöôïc taëng tröôùc 500 ñieåm. Sau ñoù moãi caâu traû lôøi ñuùng ngöôøi ñoù ñöôïc 500 ñieåm, moãi caâu traû lôøi sai ngöôøi ñoù ñöôïc -200 ñieåm. Sau 8 caâu hoûi anh An traû lôøi ñuùng 5 caâu, sai 3 caâu, chò Lan traû lôøi ñuùng 3 caâu, sai 5 caâu, chò Trang traû lôøi ñuùng 6 caâu, sai 2 caâu. Hoûi soá ñieåm cuûa moãi ngöôøi sau cuoäc thi?
Baøi 23: 
Tìm soá nguyeân n sao cho n + 2 chia heát cho n – 3
KIỂM TRA CHƯƠNG II - SỐ HỌC 6 
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm: 3 điểm
 Bài 1: Cho độ cao của một số địa điểm như sau: Tam Đảo: 2591m, Biển chết: -392m. 
 Các câu sau đúng hay sai?
	a) Đỉnh núi Tam Đảo cao hơn mực nước biển là 2591m
	b) Biển chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển là -392m
 Bài 2: Cho trục số sau:
N
O
M
Các câu sau đúng hay sai?	
	a) Điểm M biểu diễn số |-4|
	b) Điểm N biểu diễn số -3
 Bài 3: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
 a) – [7 + 8 - 9]= 
 	 A. -7 – 8 + 9	B. -7 – 8 – 9	C. 7 – 8 + 9 	D. 7 – 8 – 9
 b) Tổng các số nguyên x sao cho -5 < x < 4 là:
 	 A. 0	B. -5	C. -4	D. -9
 c) Giá trị của (-2)3 là:	
 	 A. 8	B. -8	C. 6	D. -6
 d) -54 – 18 = 
 	 A. 36	B. -36	C. 72	D. -72 
II. Tự luận (7 điểm):
 Bài 1(1 điểm): Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần: -11 ; 12 ; -10 ; |-9| ; 23 ; 0; 150; 10
 Bài 2(2 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể):
	a) 
	b) -23 . 63 + 23 . 21 – 58 . 23
 Bài 3(2,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:
3x + 27 = 9
2x + 12 = 3(x – 7)
2x2 – 1 = 49
 Bài 4(1 điểm): Cho biểu thức: A = (-a - b + c) – (-a – b – c)
	a) Rút gọn A
	b) Tính giá trị của A khi a = 1; b = -1; c = -2
 Bài 5(0,5 điểm): Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1)
ĐỀ 2
A/- TRẮC NGHIỆM:(3điểm )
Câu 1. Khoanh tròn ký tự đầu câu em cho là đúng nhất trong các câu từ 1 – 4 sau :
1/ Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (95 - 4) - (12 + 3) ta được:
 a.. 95 - 4 - 12 + 3	 b. 94 - 4 + 12 + 3 c. 95 - 4- 12 - 3	d. 95 - 4 + 12 - 3
2/ Trong tập hợp Z các ước của -12 là:
	a. {1, 3, 4, 6, 12}	b. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12}
	c. {-1; -2; -3; -4; -6}	 d. {-2; -3; -4 ; -6; -12}
3/ Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:
a. 8	b. -8	c. -16	d. 16 
4/ Số đối của (–18) là : 
a. 81 	b. 18	c. (–18)	d. (–81) 
Câu 2: (1 điểm) Điền dấu () thích hợp vào mỗi chỗ trống sau: 
a) 5 .. -9	b) -8 .. -3	c) -12 .. 13	d) 25 .. 
Câu 3. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp : 
Khẳng định
Đúng 
Sai
a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
b/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương 
c/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
d/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.
B/- TỰ LUẬN : (7 Điểm) 
Bài 1. (1 điêm)Sắp xếp lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 
 (–43) ; (–100) ; (–15) ; 105 ; 0 ; (–1000) ; 1000
Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính :
	a/ 210 + [46 + (–210) + (–26)] ; 	b) (-8)-[(-5) + 8]; 	c) 25.134 + 25.(-34) 
Bài 2. (2 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) x + (-35)= 18 b) -2x - (-17) = 15 	
Bài 5. (1 điểm) Tìm hai số nguyên a , b biết : a > 0 và a . (b – 2) = 3
ĐỀ 3
C©u 1: ( 3 điểm): Thùc hiÖn phÐp tÝnh
17 – 25 + 55 – 17 b) 25 - (-75) + 32 - (32+75) c) (-5).8.(-2).3
e) (-15) + (- 122) f) ( 7 - 10 ) + 3 g) - 18.( 5 - 6) 
C©u 2: ( 2 ®iÓm):
T×m tÊt c¶ c¸c ­íc cña – 8;
T×m n¨m béi cña -11.
C©u 3: ( 4 ®iÓm): T×m sè nguyªn x, biÕt :
-13 + x = 39 b) 3x - (- 17) = 14 c) .2=10 
d) x12 ; x10 vµ -200200 
Caâu 4 ( 1 ñieåm): Chöùng minh raèng neáu 2 soá a, b laø hai soá nguyeân khaùc 0 vaø a laø boäi cuûa b; b laø boäi cuûa a thì: a = b hoaëc a = -b 
Hd: 
Vì a là bội của b neân ta coù a = m . b (m Z) * 
Vì b laø boäi cuûa a neân ta coù b = n . a (n Z ) **
Keát hôïp * vaø ** ta ñöôïc :
 a/m =n.a
ó 1/m=n maø n Z do ñoù suy ra m =1 hoaëc m =-1
Vaäy: +) khi m=1 ta ñöôïc a = b
 +) khi m=-1 ta ñöôïc a = -b
ĐỀ 4
A/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm ) 
Câu 1: Tập hợp các số nguyên âm gồm
 A. các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. B. số 0 và các số nguyên âm.
 C. các số nguyên âm và các số nguyên dương. D. số 0 và các số nguyên dương.
Câu 2: Sắp sếp các số nguyên: 2; -17; 5; 1; -2; 0 theo thứ tự giảm dần là:
A. 5; 2; 1; 0; -2; -17 	 B. -17; -2; 0; 1; 2; 5 C. -17; 5; 2; -2; 1; 0 D. 0; 1; -2; 2; 5; -17
Câu 3: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
 A. 2009 + 5 – 9 – 2008 	B. 2009 – 5 – 9 + 2008 
 C. 2009 – 5 + 9 – 2008 	D. 2009 – 5 + 9 + 2008 
Câu 4: Tập hợp các số nguyên là ước của 6 là:
 A. {1; 2; 3; 6} B. {-1; -2; -3; -6}	 C. {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6} D. { -6; -3; -2; -1; 0}
Câu 5: Kết quả của phép tính: (-187) + 178 bằng:
A. 365	 B. -365	 C. 9	 D. -9
Câu 6. Kết luận nào sau đây là đúng?
 A. -(-2) = - 2 B. – (– 2) = 2 C. |– 2| = – 2 D. – | – 2| = 2
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 7 . Tính: 
a. 100 + (+430) + 2145 + (-530)
b. (-12) .15 
c. (+12).13 + 13.(-22)
d. {[14 : (-2)] + 7} : 2012
Câu 8: Tìm số nguyên x, biết:
a) 3x – 5 = -7 – 13 	b) 
Câu 9: Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x, biết: -8 < x < 9
ĐỀ 5
Bài 1(1,5 điểm). Tính :
a) -5-12	b) -4.14	c) 6-12
Bài 2(4 điểm).Tính :
a) 13-18--42-15	b) 369-4-5+4.(-8)
c) (-8)3:(-8)2+8	d) -12.-13+13.(-29)
Bài 3 (3 điểm). Tìm x∈Z biết :
a) -6x=18	b) 2x--3=7	c) x-5x+6=0
Bài 4 (1,5 điểm). Tính tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a) -10<x<8	b) -4≤x<4	c) x<6
ĐỀ 6
Bài 1 (1,5 điểm). Tính :
a) -3+12	b) -24:8	c) -9-13
Bài 2 (4 điểm). Tính :
a) 17-11-14-(-39)	b) 125-43-7.(-2)
c) (-2)7:(-2)4+8	d) -14.9-13.(-9)
Bài 3 (3 điểm). Tìm x∈Z biết :
a) 7x=-14	b) 6x--5=17	c) x+2x-9=0
Bài 4 (1,5 điểm). Tính tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a) -9≤x≤8	b) -5<x≤3	c) x≤5
ĐỀ 7
Bài 1 (1,5 điểm). Tính :
a) -3-18	b) (-7).(-5)	c) 5+(-11)
Bài 2 (4 điểm). Tính :
a) -2-13+-14-19	b) 221+4-5.8-4
c) (-2)3.(-2)2+32	d) -15.12-8.(-12)
Bài 3 (3 điểm). Tìm x∈Z biết :
a) x:(-2)=9	b) 4x+-8=24	c) 3-xx+7=0
Bài 4 (1,5 điểm). Tính tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a) -9≤x<10	b) -6≤x<5	c) x<5
ĐỀ 8
Bài 1 (1,5 điểm). Tính :
a) -8+19	b) -27:(-3)	c) 4-(-13)
Bài 2 (4 điểm). Tính :
a) -9-13--24+11	b) 323-63-7.(-9)
c) (-3)5:(-3)3-9	d) -8.16-13.8
Bài 3 (3 điểm). Tìm x∈Z biết :
a) -15:x=3	b) -3x+8=-7	c) x-67-x=0
Bài 4 (1,5 điểm). Tính tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn :
a) -7<x≤5	b) -3≤x<8	c) x<7

Tài liệu đính kèm:

  • docon_tap_chuong_2_so_hoc_lop_6.doc