Giáo án Sinh học 7 - Tiết 1 đế 22 - Năm học 2016-2017 - Ngô Thị Thu Thủy

docx 57 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 333Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Sinh học 7 - Tiết 1 đế 22 - Năm học 2016-2017 - Ngô Thị Thu Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Sinh học 7 - Tiết 1 đế 22 - Năm học 2016-2017 - Ngô Thị Thu Thủy
Ngµy so¹n: 14. 8. 2016
Ngµy d¹y: 26. 8. 2016
Më ®Çu
TiÕt: 1
ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng, phong phó
A. Môc tiªu
KiÕn thøc: Häc sinh chøng minh ®­îc sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt thÓ hiÖn ë sè loµi vµ m«i tr­êng sèng.
KÜ n¨ng:
 - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh.
 - KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp yªu thÝch m«n häc.
Phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác,... 
B. Chuẩn bị
- Tranh ¶nh vÒ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng.
C. Các hoạt động dạy và học
1. Ổn ®Þnh tæ chøc
	 KiÓm tra sÜ sè 
2. KiÓm tra bµi cò
 KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ s¸ch vë cña HS
3. Bµi mới
	VB: GV yªu cÇu HS nhí l¹i kiÕn thøc sinh häc 6, vËn dông hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái:
?Sù ®a d¹ng, phong phó cña ®éng vËt ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?
Ho¹t ®éng cña GV – HS
Néi dung 
Ho¹t ®éng 1: §a d¹ng loµi vµ sù phong phó vÒ sè l­îng c¸ thÓ
- GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK, quan s¸t H 1.1 vµ 1.2 trang 5, 6 vµ tr¶ lêi c©u hái:
? Sù phong phó vÒ loµi ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?
- GV ghi tãm t¾t ý kiÕn cña HS vµ phÇn bæ sung.
- GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái:
?H·y kÓ tªn loµi ®éng vËt trong mét mÎ l­íi kÐo ë biÓn, t¸t mét ao c¸, ®¸nh b¾t ë hå, chÆn dßng n­íc suèi n«ng?
?Ban ®ªm mïa hÌ ë ngoµi ®ång cã nh÷ng ®éng vËt nµo ph¸t ra tiÕng kªu?( Cãc, Õch, dÕ mÌn, s©u bä...)
- GV l­u ý th«ng b¸o th«ng tin nÕu HS kh«ng nªu ®­îc.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè l­îng c¸ thÓ trong bÇy ong, ®µn kiÕn, ®µn b­ím?( Sè l­îng c¸ thÓ trong loµi rÊt lín)
- GV yªu cÇu HS tù rót ra kÕt luËn vÒ sù ®a d¹ng cña ®éng vËt.
- GV th«ng b¸o thªm: Mét sè ®éng vËt ®­îc con ng­êi thuÇn ho¸ thµnh vËt nu«i, cã nhiÒu ®Æc ®iÓm phï hîp víi nhu cÇu cña con ng­êi.
Ho¹t ®éng 2: §a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H 1.4 hoµn thµnh bµi tËp, ®iÒn chó thÝch.
- GV cho HS ch÷a nhanh bµi tËp.
- GV cho HS th¶o luËn råi tr¶ lêi:
?§Æc ®iÓm g× gióp chim c¸nh côt thÝch nghi víi khÝ hËu gi¸ l¹nh ë vïng cùc?(Chim c¸nh côt cã bé l«ng dµy, xèp, líp mì d­íi da dµy ®Ó gi÷ nhiÖt)
?Nguyªn nh©n nµo khiÕn ®éng vËt ë nhiÖt ®íi ®a d¹ng vµ phong phó h¬n vïng «n ®íi, Nam cùc?(KhÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm, thùc vËt phong phó, ph¸t triÓn quanh n¨m lµ nguån thøc ¨n lín, h¬n n÷a nhiÖt ®é phï hîp cho nhiÒu loµi)
?§éng vËt n­íc ta cã ®a d¹ng, phong phó kh«ng? T¹i sao?( Cã v× n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi)
- GV hái thªm:
?H·y cho VD ®Ó chøng minh sù phong phó vÒ m«i tr­êng sèng cña ®éng vËt?(GÊu tr¾ng B¾c cùc, ®µ ®iÓu sa m¹c, c¸ ph¸t s¸ng ë ®¸y biÓn...)
- GV cho HS th¶o luËn toµn líp.
- Yªu cÇu HS tù rót ra kÕt luËn.
I. §a d¹ng loµi vµ sù phong phó vÒ sè l­îng c¸ thÓ
ThÕ giíi ®éng vËt rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ loµi (khoảng 1,5 triệu loài) vµ ®a d¹ng vÒ sè c¸ thÓ trong loµi, kích thước cơ thể, lối sống, môi trường sống.
II. §a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng
§éng vËt cã ë kh¾p n¬i do chóng thÝch nghi víi mäi m«i tr­êng sèng.
4. Cñng cè
- GV cho HS ®äc kÕt luËn SGK.
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK- tr8
- KÎ b¶ng 1 trang 9, bảng 2 trang 11 vµo vë bµi tËp.
Ngµy so¹n: 14. 8. 2016Ngµy d¹y: 27 . 8. 2016
TiÕt : 2
Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt.
®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
A. Môc tiªu
KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt.
- Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt.
- N¾m ®­îc s¬ l­îc c¸ch ph©n chia giíi ®éng vËt.
KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp
- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, yªu thÝch m«n häc.
Phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác,... 
B. Chuẩn bị
GV: Tranh ¶nh vÒ ®éng vËt vµ m«i tr­êng sèng.
HS: sách, vở,
C. Các hoạt động dạy và học
1. Ổn ®Þnh tæ chøc
	Kiểm tra sĩ số
2. KiÓm tra bµi cò
	? Sự đa dạng và phong phú của động vật được thể hiện như thế nào?
?H·y kÓ tªn nh÷ng ®éng vËt th­êng gÆp ë n¬i em ë? Chóng cã ®a d¹ng, phong phó kh«ng?
?Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó thÕ giíi ®éng vËt m·i ®a d¹ng vµ phong phó?
3. Bµi mới
	VB: NÕu ®em so s¸nh con gµ víi c©y bµng, ta thÊy chóng kh¸c nhau hoµn toµn, song chóng ®Òu lµ c¬ thÓ sèng. VËy ph©n biÖt chóng b»ng c¸ch nµo?
Ho¹t ®éng cña GV – HS 
Néi dung 
Ho¹t ®éng 1: Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H 2.1 hoµn thµnh b¶ng 1 trong SGK trang 9.
- C¸ nh©n quan s¸t h×nh vÏ, ®äc chó thÝch vµ ghi nhí kiÕn thøc, trao ®æi nhãm vµ tr¶ lêi.
- GV kÎ b¶ng 1 lªn b¶ng ®Ó HS ch÷a bµi.
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng ghi kÕt qu¶ cña nhãm.
- GV ghi ý kiÕn bæ sung vµo c¹nh b¶ng.
- GV nhËn xÐt vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ ®óng nh­ b¶ng ë d­íi.
- GV yªu cÇu tiÕp tôc th¶o luËn:
? §éng vËt gièng vµ kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo?
I. Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt
.
+ Gièng nhau: ®Òu cÊu t¹o tõ tÕ bµo, lín lªn vµ sinh s¶n.
+ Kh¸c nhau: Di chuyÓn, dinh d­ìng, thÇn kinh, gi¸c quan, thµnh tÕ bµo.
Bảng 1: So sánh động vật với thực vật
§Æc
®iÓm
§èi t­îng ph©n biÖt
CÊu t¹o tõ tÕ bµo
Thµnh xenlulo cña tÕ bµo
Lín lªn vµ sinh s¶n
ChÊt h÷u c¬ nu«i c¬ thÓ
Kh¶ n¨ng di chuyÓn
HÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan
Kh«ng
Cã
Kh«ng
Cã
Kh«ng
Cã
Tù tæng hîp ®­îc
Sö dông chÊt h÷u c¬ cã s½n
Kh«ng
Cã
Kh«ng
Cã
§éng vËt
X
X
X
X
X
X
Thùc vËt
X
X
X
X
X
X
Ho¹t ®éng 2: §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ë môc II trong SGK trang 10.
- GV ghi c©u tr¶ lêi lªn b¶ng vµ phÇn bæ sung.
- GV th«ng b¸o ®¸p ¸n: ¤ 1, 3, 4.
- Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 3: S¬ l­îc ph©n chia giíi ®éng vËt
- GV giíi thiÖu: §éng vËt ®­îc chia thµnh 20 ngµnh, thÓ hiÖn qua h×nh 2.2 SGK. Ch­¬ng tr×nh sinh häc 7 chØ häc 8 ngµnh c¬ b¶n.
Ho¹t ®éng 4: Vai trß cña ®éng vËt
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh b¶ng 2: §éng vËt víi ®êi sèng con ng­êi.
- GV kÏ s½n b¶ng 2 ®Ó HS ch÷a bµi.
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái:
? §éng vËt cã vai trß g× trong ®êi sèng con ng­êi?
- Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn.
II. §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
§éng vËt cã ®Æc ®iÓm chung lµ cã kh¶ n¨ng di chuyÓn, cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan, chñ yÕu dÞ d­ìng.
III. S¬ l­îc ph©n chia giíi ®éng vËt
Cã 8 ngµnh ®éng vËt
+ §éng vËt kh«ng x­¬ng sèng: 7 ngµnh.
+ §éng vËt cã x­¬ng sèng: 1 ngµnh (cã 5 líp: c¸, l­ìng c­, bß s¸t, chim, thó).
IV. Vai trß cña ®éng vËt
§éng vËt mang l¹i lîi Ých nhiÒu mÆt cho con ng­êi, tuy nhiªn mét sè loµi cã h¹i.
Bảng 2: Động vật với đời sống con người
STT
C¸c mÆt lîi, h¹i
Tªn loµi ®éng vËt ®¹i diÖn
1
§éng vËt cung cÊp nguyªn liÖu cho ng­êi:
- Thùc phÈm
- L«ng
- Da
- Gµ. lîn, tr©u, thá, vÞt...
- Gµ, cõu, vÞt...
- Tr©u, bß...
2
§éng vËt dïng lµm thÝ nghiÖm:
- Häc tËp nghiªn cøu khoa häc
- Thö nghiÖm thuèc
- Õch, thá, chã...
- Chuét, chã...
3
§éng vËt hç trî con ng­êi
- Lao ®éng
- Gi¶i trÝ
- ThÓ thao
- B¶o vÖ an ninh
- Tr©u, bß, ngùa, voi, l¹c ®µ...
- Voi, gµ, khØ...
- Ngùa, chã, voi...
- Chã.
4
§éng vËt truyÒn bÖnh sang ng­êi
- Ruåi, muçi, rËn, rÖp...
4. Cñng cè
§äc môc “Cã thÓ em ch­a biÕt”.
? Nêu đặc điểm chung của động vật?
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 2, 3 SGK – tr 12. 
- ChuÈn bÞ cho bµi sau:
+ T×m hiÓu ®êi sèng ®éng vËt xung quanh.
+ Ng©m r¬m, cá kh« vµo b×nh tr­íc 5 ngµy.
+ LÊy n­íc ao, hå, rÔ bÌo NhËt B¶n.
Ngµy so¹n: 21. 8. 2016 Ngµy d¹y: 3 . 9. 2016
Ch­¬ng I - Ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh
TiÕt: 3
Thùc hµnh: Quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh
A. Môc tiªu	
KiÕn thøc
- Häc sinh thÊy ®­îc Ýt nhÊt 2 ®¹i diÖn ®iÓn h×nh cho ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh lµ: trïng roi vµ trïng giµy.
- Ph©n biÖt ®­îc h×nh d¹ng, c¸ch di chuyÓn cña 2 ®¹i diÖn nµy.
KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông vµ quan s¸t mÉu b»ng kÝnh hiÓn vi.
Th¸i ®é: Nghiªm tóc, tØ mØ, cÈn thËn.
Phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực quan sát, năng lực hợp tác.
B. Chuẩn bị
GV: KÝnh hiÓn vi, lam kÝnh, la men, kim nhän, èng hót, kh¨n lau.
 Tranh trùng ®Õ giµy, trïng roi, trïng biÕn h×nh.
HS:	 V¸ng n­íc ao, hå, rÔ bÌo NhËt B¶n, r¬m kh« ng©m n­íc trong 5 ngµy.
C. Các hoạt động dạy và học
1. æn ®Þnh tæ chøc
	Kiểm tra sĩ số.
2. KiÓm tra bµi cò
	? Nêu đặc điểm chung của động vật?
3. Bµi mới
Vµo bµi: Trong thiªn nhiªn, cã nh÷ng ®éng vËt rÊt nhá bÐ mµ chóng ta kh«ng thÓ nh×n thÊy b»ng m¾t th­êng ®­îc. V× vËy muèn thÊy ®­îc chóng, ta ph¶i dïng nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ hç trî nh­ kÝnh hiÓn vi. H«m nay, chóng ta sÏ sö dông kÝnh hiÓn vi ®Ó quan s¸t 1 sè ®éng vËt nh­ thÕ.
Ho¹t ®éng cña GV – HS 
Néi dung 
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t trïng giµy
- GV l­u ý h­íng dÉn HS tØ mØ v× ®©y lµ bµi thùc hµnh ®Çu tiªn.
- GV h­íng dÉn c¸c thao t¸c:
+ Dïng èng hót lÊy 1 giät nhá ë n­íc ng©m r¬m (chç thµnh b×nh)
+ Nhá lªn lam kÝnh, ®Ëy la men vµ soi d­íi kÝnh hiÓn vi.
+ §iÒu chØnh thÞ tr­êng nh×n cho râ.
+ Quan s¸t H 3.1 SGK ®Ó nhËn biÕt trïng giµy.
- GV kiÓm tra ngay trªn kÝnh cña c¸c nhãm.
- GV yªu cÇu lÊy mét mÉu kh¸c, HS quan s¸t trïng giµy di chuyÓn 
? Di chuyÓn theo kiÓu tiÕn th¼ng hay xoay tiÕn?
- GV cho HS lµm bµi tËp trang 15 SGK chän c©u tr¶ lêi ®óng.
- GV th«ng b¸o kÕt qu¶ ®óng ®Ó HS tù söa ch÷a, nÕu cÇn.
Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t trïng roi
- GV cho HS quan s¸t H 3.2 vµ 3.3 SGK trang 15.
- GV yªu cÇu HS lµm víi c¸ch lÊy mÉu vµ quan s¸t t­¬ng tù nh­ quan s¸t trïng giµy.
- GV gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm lªn tiÕn hµnh theo c¸c thao t¸c nh­ ë ho¹t ®éng 1.
- GV kiÓm tra ngay trªn kÝnh hiÓn vi cña tõng nhãm.
- GV l­u ý HS sö dông vËt kÝnh cã ®é phãng ®¹i kh¸c nhau ®Ó nh×n râ mÉu.
- NÕu nhãm nµo ch­a t×m thÊy trïng roi th× GV hái nguyªn nh©n vµ c¶ líp gãp ý.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp môc s SGK trang 16.
- GV th«ng b¸o ®¸p ¸n ®óng:
+ §Çu ®i tr­íc
+ Mµu s¾c cña h¹t diÖp lôc.
I. Quan s¸t trïng giµy
- H×nh d¹ng: cã h×nh khèi nh­ chiÕc giµy
- Di chuyÓn: võa tiÕn võa xoay (v× l«ng b¬i ho¹t ®éng kh«ng ®Òu theo tõng ®ît sãng)
II. Quan s¸t trïng roi
+ Ở độ phóng đại nhỏ: cơ thể chúng dạng hình tròn hoặc hình thoi, có màu xanh lá cây.
+ Ở độ phóng đại lớn:trùng roi hình lá dài, đầu tù, đuôi nhọn, ở đầu có roi. 
+ Trùng roi di chuyển vừa tiến vừa xoay.
4. Cñng cè
- GV yªu cÇu HS vÏ h×nh trïng giµy vµ trïng roi vµo vë vµ ghi chó thÝch.
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- VÏ h×nh trïng giµy, trïng roi vµ ghi chó thÝch.
- §äc tr­íc bµi 4.
Ngµy so¹n: 29. 8. 2016 Ngµy d¹y: 9. 9. 2016
TiÕt: 4
Trïng roi
A. Môc tiªu	
KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm dinh d­ìng vµ sinh s¶n cña trïng roi xanh.
- HS thÊy ®­îc b­íc chuyÓn quan träng tõ ®éng vËt ®¬n bµo ®Õn ®éng vËt ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ tËp ®oµn trïng roi.
KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, thu thËp kiÕn thøc.
- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp.
Phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác,... 
B. Chuẩn bị
GV: tranh phãng to H 1, H2, H3 SGK.
HS: ¤n l¹i bµi thùc hµnh.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y và häc:
1.Ổn ®Þnh tæ chøc
 KiÓm tra sÜ sè 
2. KiÓm tra bài cũ
	- KiÓm tra h×nh vÏ giê tr­íc cña HS.
? Nêu cấu tạo và cách di chuyển của trùng roi xanh?
3. Bµi míi	
VB: §éng vËt nguyªn sinh rÊt nhá bÐ, chóng ta ®· ®­îc quan s¸t ë bµi tr­íc, tiÕt nµy chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu mét sè ®Æc ®iÓm cña trïng roi.
Ho¹t ®éng cña GV – HS 
Néi dung 
Ho¹t ®éng 1: Trïng roi xanh
- GV yªu cÇu:
+ Nghiªn cøu SGK, vËn dông kiÕn thøc bµi tr­íc.
+ Quan s¸t H 4.1 vµ 4.2 SGK.
? Nêu cách dinh dưỡng, hô hấp, bài tiết của trùng roi xanh?
? Tr×nh bµy qu¸ tr×nh sinh s¶n cña trïng roi xanh?
Ho¹t ®éng 2: TËp ®oµn trïng roi
- GV yªu cÇu HS: Nghiªn cøu SGK quan s¸t H 4.3 trang 18 vµ hoµn thµnh bµi tËp môc s trang 19 SGK (®iÒn tõ vµo chç trèng).
- GV nªu c©u hái:
? TËp ®oµn V«nv«c dinh d­ìng nh­ thÕ nµo?
? H×nh thøc sinh s¶n cña tËp ®oµn V«nv«c?
- GV gi¶ng: Trong tËp ®oµn 1 sè c¸ thÓ ë ngoµi lµm nhiÖm vô di chuyÓn b¾t måi, ®Õn khi sinh s¶n mét sè tÕ bµo chuyÓn vµo trong ph©n chia thµnh tËp ®oµn míi.
? TËp ®oµn V«nv«c cho ta suy nghÜ g× vÒ mèi liªn quan gi÷a ®éng vËt ®¬n bµo vµ ®éng vËt ®a bµo?( Trong tËp ®oµn b¾t ®Çu cã sù ph©n chia chøc n¨ng cho 1 sè tÕ bµo)
- GV rót ra kÕt luËn.
I. Trïng roi xanh
1. Dinh dưỡng
- Tự dưỡng (ở nơi có ánh sáng) và dị dưỡng (chuyển vào chỗ tối lâu ngày).
- H« hÊp: Trao ®æi khÝ qua mµng tÕ bµo.
- Bµi tiÕt: Nhê kh«ng bµo co bãp.
2. Sinh sản
- Sinh sản v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i theo chiÒu däc.
II. TËp ®oµn trïng roi
 TËp ®oµn trïng roi gåm nhiÒu tÕ bµo, b­íc ®Çu cã sù ph©n ho¸ chøc n¨ng.
4. Cñng cè
- §äc môc “Em cã biÕt”
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 1, 2 (SGK – 19)
	Ngày soạn: 29. 8. 2016
	Ngày dạy:10. 9. 2016
Tiết: 5 
Trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy
A. Môc tiªu
KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh d­ìng vµ sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy.
- HS thÊy ®­îc sù ph©n ho¸ chøc n¨ng c¸c bé phËn trong tÕ bµo cña trïng giµy, ®ã lµ biÓu hiÖn mÇm mèng cña ®éng vËt ®a bµo.
KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp.
- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc häc tËp.
Phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác,... 
B. Chuẩn bị:
GV: - H×nh phãng to 5.1; 5.2; 5.3 trong SGK.
 - ChuÈn bÞ t­ liÖu vÒ ®éng vËt nguyªn sinh.
HS: sách, vë.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y và häc:
1.Ổn ®Þnh tæ chøc
 KiÓm tra sÜ sè 
2. KiÓm tra bài cũ
	? Nêu cách dinh dưỡng và sinh sản của trùng roi xanh ?
3. Bµi míi
VB: Chóng ta ®· t×m hiÓu trïng roi xanh, h«m nay chóng ta tiÕp tôc nghiªn cøu mét sè ®¹i diÖn kh¸c cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh: Trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy.
Ho¹t ®éng cña GV – HS
Néi dung 
Ho¹t ®éng 1: Trïng biến hình
- GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK, Quan s¸t H 5.1; 5.2 th¶o luËn trả lời các câu hỏi sau:
? Trùng biến hình xuất hiện ở đâu?
? Nêu cấu tạo của trùng biến hình?
? Nêu cách di chuyển của trùng biến hình?
? Nêu quá trình trao đổi chất dinh dưỡng ở trùng biến hình?
? Nêu hình thức sinh sản của trùng biến hình?
Ho¹t ®éng 2: Trïng giày
- GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK, nhớ lại kiến thức đã quan sát ở bài “thực hành: quan sát một số động vật nguyên sinh” và quan s¸t H 5.3 (SGK – tr 21) th¶o luËn trả lời các câu hỏi sau:
? Trùng giày xuất hiện ở đâu?
? Nêu cấu tạo, cách di chuyển của trùng giày?
? Nêu quá trình trao đổi chất dinh dưỡng ở trùng giày?
- GV l­u ý gi¶i thÝch 1 sè vÊn ®Ò cho HS:
+ Kh«ng bµo tiªu ho¸ ë ®éng vËt nguyªn sinh h×nh thµnh khi lÊy thøc ¨n vµo c¬ thÓ.
+ Trïng giµy: tÕ bµo míi chØ cã sù ph©n ho¸ ®¬n gi¶n, t¹m gäi lµ r·nh miÖng vµ hÇu chø kh«ng gièng nh­ ë con c¸, gµ.
- GV cho HS tiÕp tôc trao ®æi bài tËp môc s (SGK – tr 22)
? Kh«ng bµo co bãp ë trïng giµy kh¸c trïng biÕn h×nh nh­ thÕ nµo?(trïng biÕn h×nh: cã 1 vµ ®¬n gi¶n h¬n; trïng giµy: cã 2 vµ cã h×nh hoa thÞ)
? Sè l­îng nh©n vµ vai trß cña nh©n?
? Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ ë trïng giµy vµ trïng biÕn h×nh kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?( Trïng giµy ®· cã Enzim ®Ó bݪn ®æi thøc ¨n)
? Nêu hình thức sinh sản của trùng biến hình?
- GV l­u ý HS: Sinh s¶n h÷u tÝnh ë trïng giµy lµ h×nh thøc t¨ng søc sèng cho c¬ thÓ vµ rÊt Ýt khi sinh s¶n h÷u tÝnh.
I. Trùng biến hình
1. Cấu tạo và di chuyển
- Cấu tạo gåm 1 tÕ bµo cã:
+ ChÊt nguyªn sinh láng, nh©n.
+ Kh«ng bµo tiªu ho¸, kh«ng bµo co bãp.
- Di chuyển: nhê ch©n gi¶ (do chÊt nguyªn sinh dån vÒ 1 phÝa).
2. Dinh dưỡng
- Tiªu ho¸ néi bµo.
- Bµi tiÕt: chÊt thõa dån ®Õn kh«ng bµo co bãp vµ th¶i ra ngoµi ë mäi vÞ trÝ.
3. Sinh sản
- Sinh sản v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ.
II. Trùng giày
1. Dinh dưỡng
- Thøc ¨n qua miÖng tíi hÇu tíi kh«ng bµo tiªu ho¸ vµ biÕn ®æi nhê enzim.
- ChÊt th¶i ®­îc ®­a ®Õn kh«ng bµo co bãp vµ qua lç ®Ó tho¸t ra ngoµi.
2. Sinh sản
- V« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ theo chiÒu ngang.
- H÷u tÝnh: b»ng c¸ch tiÕp hîp.
4. Cñng cè
- §äc môc “Em cã biÕt” (SGK – tr 22)
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 1, 2 (SGK – tr 22)
- KÎ bảng SGK – tr 24 vµo vë.
	Ngày soạn: 1. 9. 2016
	Ngày dạy: 16. 9. 2016
TiÕt: 6
Trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt
A. Môc tiªu	
KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña trïng sèt rÐt vµ trïng kiÕt lÞ phï hîp víi lèi sèng kÝ sinh.
- HS chØ râ ®­îc nh÷ng t¸c h¹i do 2 lo¹i trïng nµy g©y ra vµ c¸ch phßng chèng bÖnh sèt rÐt.
KÜ n¨ng
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, thu thËp kiÕn thøc qua kªnh h×nh.
- KÜ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp.
Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc vÖ sinh, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¬ thÓ.
Phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác,... 
B. Chuẩn bị:
GV: Tranh phãng to H 6.1; 6.2; 6.4 SGK.
HS: kÎ b¶ng SGK - tr 24 vµo vë.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y và häc:
1.Ổn ®Þnh tæ chøc
	KiÓm tra sÜ sè 
2. KiÓm tra bài cũ
? Trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy cã ®êi sèng nh­ thÕ nµo? 
3. Bµi míi
	VB: Trªn thùc tÕ cã nh÷ng bÖnh do trïng g©y nªn lµm ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ con ng­êi. VÝ dô: trïng kiÕt lÞ, trïng sèt rÐt.
Ho¹t ®éng cña GV – HS 
Néi dung 
Ho¹t ®éng 1: Trïng kiÕt lÞ 
- GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK, quan s¸t h×nh 6.1; 6.2 SGK trang 23 th¶o luËn các câu hỏi sau:
? Nêu cấu tạo của trùng kiết lị?
? Nêu cách dinh dưỡng của trùng kiết lị?
? Nêu quá trình phát triển của trùng kiết lị?
- GV cho HS lµm nhanh bµi tËp môc s trang 23 SGk, so s¸nh trïng kiÕt lÞ vµ trïng biÕn h×nh.
+ §Æc ®iÓm gièng: cã ch©n gi¶, kÕt bµo x¸c.
+ §Æc diÓm kh¸c: chØ ¨n hång cÇu, cã ch©n gi¶ ng¾n.
Ho¹t ®éng 2: Trïng sèt rÐt
- GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK, quan s¸t h×nh 6.3; 6.4 SGK trang 24, th¶o luËn các câu hỏi sau:
? Nêu cấu tạo của trùng sốt rét?
? Nêu cách dinh dưỡng của trùng sốt rét?
? Nêu quá trình phát triển của trùng sốt rét?
- GV l­u ý: trïng sèt rÐt kh«ng kÕt bµo x¸c mµ sèng ë ®éng vËt trung gian.
?Kh¶ n¨ng kÕt bµo x¸c cña trïng kiÕt lÞ cã t¸c h¹i nh­ thÕ nµo?
- NÕu HS kh«ng tr¶ lêi ®­îc, GV nªn gi¶i thÝch.
- GV cho HS lµm b¶ng 1 trang 24.
I. Trïng kiÕt lÞ 
- Cấu tạo giống trùng biến hình, khác ở chỗ cã ch©n gi¶ ng¾n.
- Dinh dưỡng: 
+ Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo.
+ Nuèt hång cÇu.
- Phát triển: Trong m«i tr­êng, kÕt bµo x¸c, khi vµo ruét ng­êi chui ra khái bµo x¸c vµ b¸m vµo thµnh ruét.
II. Trïng sèt rÐt
- Cấu tạo:
+ Kh«ng cã c¬ quan di chuyÓn.
+ Kh«ng cã c¸c kh«ng bµo.
- Dinh dưỡng
+ Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo.
+ LÊy chÊt dinh d­ìng tõ hång cÇu.
- Phát triển: Trong tuyÕn n­íc bät cña muçi, khi vµo m¸u ng­êi, chui vµo hång cÇu sèng vµ sinh s¶n ph¸ huû hång cÇu.
B¶ng: So s¸nh trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt
§Æc ®iÓm
§éng vËt
KÝch th­íc (so víi hång cÇu)
Con ®­êng truyÒn dÞch bÖnh
N¬i kÝ sinh
T¸c h¹i
Tªn bÖnh
Trïng kiÕt lÞ
To
§­êng tiªu hãa
Ruét ng­êi
Viªm loÐt ruét, mÊt hång cÇu.
KiÕt lÞ.
Trïng sèt rÐt
Nhá
Qua muçi
M¸u ng­êi,
ruét vµ n­íc bät cña muçi.
- Ph¸ huû hång cÇu.
Sèt rÐt.
- GV yªu cÇu HS ®äc l¹i néi dung b¶ng 1, kÕt hîp víi h×nh 6.4 SGK.
? T¹i sao ng­êi bÞ sèt rÐt da t¸i xanh?(Do hång cÇu bÞ ph¸ huû)
? T¹i sao ng­êi bÞ kiÕt lÞ ®i ngoµi ra m¸u?(Thµnh ruét bÞ tæn th­¬ng)
Liªn hÖ: Muèn phßng tr¸nh bÖnh kiÕt lÞ ta ph¶i lµm g×?(Gi÷ vÖ sinh ¨n uèng)
Ho¹t ®éng 3: BÖnh sèt rÐt ë n­íc ta
- GV yªu cÇu HS ®äc SGK kÕt hîp víi th«ng tin thu thËp ®­îc, tr¶ lêi c©u hái:
? T×nh tr¹ng bÖnh sèt rÐt ë ViÖt Nam hiÖn nµy nh­ thÕ nµo?
? C¸ch phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt trong céng ®ång?
- GV hái: T¹i sao ng­êi sèng ë miÒn nói hay bÞ sèt rÐt?
- GV th«ng b¸o chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc trong c«ng t¸c phßng chèng bÖnh sèt rÐt:
+ Tuyªn truyÒn ngñ cã mµn.
+ Dïng thuèc diÖt muçi nhóng mµn miÔn phÝ.
+ Ph¸t thuèc ch÷a cho ng­êi bÖnh.
- GV yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn.
II. BÖnh sèt rÐt ë n­íc ta
- BÖnh sèt rÐt ë n­íc ta ®ang dÇn dÇn ®­îc thanh to¸n.
 - Phßng bÖnh: vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh c¸ nh©n, diÖt muçi.
4. Cñng cè
	- Đọc mục: “Em có biết” (SGK – tr 25)
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
- Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái 1, 2, 3 (SGK – tr 25)
- KÎ b¶ng 1 & 2 SGK/26,28 vµo vë. 
Ngày soạn: 1. 9. 2016
	Ngày dạy: 17. 9. 2016
Tiết: 7
§Æc ®iÓm chung - vai trß thùc tiÔn
cña ®éng vËt nguyªn sinh
A. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt nguyªn sinh.
- HS chØ ra ®­îc vµi trß tÝch cùc cña ®éng vËt nguyªn sinh vµ nh÷ng t¸c h¹i do ®éng vËt nguyªn sinh g©y ra.
Kỹ năng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, thu thËp kiÕn thøc.
- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
Thái độ:Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng vµ c¸ nh

Tài liệu đính kèm:

  • docxsinh 7 c 1234 k1.docx