Giáo án Hình học 7 - Tiết 48: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

doc 38 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 650Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hình học 7 - Tiết 48: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Hình học 7 - Tiết 48: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Ngaøy soaïn:
Chöông III:QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC YEÁU TOÁ TRONG TAM GIAÙC .CAÙC ÑÖÔØNG ÑOÀNG QUY CUÛA TAM GIAÙC 
Tieát : 48 §1. QUAN HEÄ GIÖÕA GOÙC VAØ CAÏNH ÑOÁI DIEÄN TRONG MOÄT TAM GIAÙC 
I. MUÏC TIEÂU:
HS naém vöõng noäi dung hai ñònh lyù, vaän duïng ñöôïc chuùng trong nhöõng tình huoáng caàn thieát, hieåu ñöôïc pheùp c/m ñònh lyù 1
Bieát veõ hình ñuùng yeâu caàu vaø döï ñoaùn, nhaän xeùt caùc tính chaát qua hình veõ
Bieát dieãn ñaït moät ñònh lyù thaønh moät baøi toaùn vôùi hình veõ , giaû thieát vaø keát luaän
II. CHUAÅN BÒ:
 GV: Thöôùc keû , compa , thöôùc ño goùc , tam giaùc baèng bìa gaén vaøo moät baûng phuï
 HS: Thöôùc , compa , thöôùc ño goùc , tam giaùc baèng giaáy 
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY :
 1. OÅn ñònh lôùp :( 1’)
 2. Kieåm tra baøi cuõ( 4’)
GV: Giôùi thieäu chöông môùi 
 3. Baøi môùi : 
Tl
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Kieán thöùc
15’
12’
10’
HÑ1:Goùc ñoái dieän vôùi caïnh lôùn hôn
GV:Cho HS laøm ?1
GV: Cho HS laøm ?2
H: Taïi sao 
H: baèng goùc naøo cuûa ?
GV : Töø hai ñieàu treân ta ruùt ra quan heä theá naøo giöõa vaø cuûa 
H: Qua ?1 vaø ?2 ta ruùt ra nhaän xeùt gì ? 
GV: Ñoù laø noäi dung ñònh lyù 1
GV: Döïa vaøo hình ñaõ veõ cho HS laäp GT & KL
GV: Cho HS ñoïc phaàn c/m
 1 em leân baûng trình baøy laïi baøi chöùng minh
GV: Trong neáu AC > AB thì , ngöôïc laïi : Neáu coù thì AC quan heä vôùi AB ntn?
HÑ2: Caïnh ñoái dieän vôùi goùc lôùn hôn
GV: Yeâu caàu HS thöïc hieän ? 3
H: Neáu AC = AB thì sao ? 
H: Neáu AC > AB thì sao ?
 Vaäy ta coù keát luaän nhö theá naøo ?
GV: Cho HS phaùt bieåu ñònh lyù 2 vaø neâu GT & KL 
H: So saùnh ñònh lyù 1& ñònh lyù 2, em coù nhaän xeùt gì ?
GV: Vaäy toùm taùt ñònh lyù 1 & 2 nhö theá naøo? 
H: Trong vuoâng taïi A thì caïnh naøo lôùn nhaát ? vì sao ?
H: Trong coù thì caïnh naøo lôùn nhaát? Vì sao ?
GV: Cho HS ñoïc 2 nhaän xeùt trong SGK
HÑ4: Cuûng coá
GV: Cho HS doïc laïi ñònh lyù 1& 2
Cho bieát moái quan heä cuûa hai ñònh lyù ñoù
GV: Cho HS laøm baøi taäp 1 (55- SGK) 
GV: Cho HS laøm baøi 2 (SGK) 
GV: Nhaän xeùt 
HS: Caû lôùp veõ vaøo vôû
1 em leân baûng veõ HS: Quan saùt vaø döï ñoaùn 
HS: Hoaït ñoäng nhoùm laøm ?2 vaø ruùt ra keát luaän 
HS: Giaûi thích laø goùc ngoaøi cuûa 
HS: cuûa 
HS: Trong moät tam giaùc ñoái dieän vôùi caïnh lôùn hôn laø goùc lôùn hôn
HS: 4 em nhaéc laïi
HS: Vieát GT & KL döïa vaøo tam giaùc ñaõ veõ
HS : ñoïc phaàn c/m
HS: Veõ hình 
HS: quan saùt vaø döï ñoaùn AC> AB
HS: Neáu AB = AC thì 
 Neáu AB > AC thì 
 ( Traùi vôùi giaû thieát )
HS: AC > AB 
HS: Nhaän xeùt 
HS:
HS: Trong vuoâng taïi A thì BC laø caïnh lôùn nhaát vì noù ñoái dieän vôùi laø goùc lôùn nhaát 
HS:Trong coù thì caïnh NP laø caïnh lôùn nhaát vì noù ñoái dieän vôùi lôùn nhaát 
HS : Ñoïc nhaän xeùt 
HS : Ñoïc ñònh lyù
HS: Laàn löôït leân baûng thöïc hieän
HS: Nhaän xeùt vaø boå sung.
1) Goùc ñoái dieän vôùi caïnh lôùn hôn
 Ñònh lyù 1: (SGK )
GT
AC AB
KL
Treân tia AC laáy ñieåm B’ sao cho AB’ = AB . vì ABAC neân B’ naèm giöõa A vaø C
Keû tia phaân giaùc AM cuûa 
Xeùt vaø coù 
AB = AB’ ( caùch veõ)
(AM laø tia phaân giaùc cuûa )
AM laø caïnh chung
Do ñoù (c.g.c)
 (1)
vì laø goùc ngoaøi cuûa 
	 (2)
Töø (1) vaø (2) 
2) Caïnh ñoái dieän vôùi goùc lôùn hôn
Ñònh lyù 2 : Hoïc SGK 
GT
KL
AC>AB
Nhaän xeùt : xem SGK
Baøi 1 (SGK)
Baøi 2 (SGK) 
Hay 
do ñoù 
	AC < AB < BC 
 4. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (3’)
Hoïc thuoäc vaø naém vöõng ñònh lyù 1 vaø ñònh lyù 2 vaø caùch c/m ñònh lyù 1
Laøm baøi taäp 3, 4 ,7 (Tr. 36 SGK ) 1, 2 ,3 (Tr. 24 SBT) 
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn:
Tieát : 49 LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU: 
 - Cuûng coá caùc ñònh lyù quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong moät tam giaùc 
 - Reøn luyeän kyõ naêng vaän duïng caùc ñònh lyù ñoù ñeå so saùnh caùc ñoaïn thaúng , caùc goùc trong tam giaùc 
 - Reøn luyeän kyõ naêng veõ hình ñuùng yeâu caàu baøi toaùn , bieát GT & KL , böôùc ñaàu bieát phaân tích ñeå tìm höôùng c/m, trình baøy baøi ,suy luaän coù caên cöù
II. CHUAÅN BÒ:
 GV:Baûng phuï ghi caâu hoûi , baøi taäp , thöôùc , compa , thöôùc ño goùc .
 HS: Baûng nhoùm , thöôùc thaúng , compa , thöôùc ño goùc 
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC:
 1. OÅn ñònh lôùp: (1’)
 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 8’)
HS1: Phaùt bieåu ñònh lyù veà quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong moät tam giaùc 
 - Chöõa baøi 3(Tr. 56 SGK) 
 a) Trong 
 = 400
 Vaäy caïnh BC ñoái dieän vôùi laø caïnh lôùn nhaát 
 b) Ta coù laø tam giaùc caân 
 HS2: Chöõa baøi 3 (24 SBT) 
GT
,D naèm giöõa B vaø C
KL
AB < AD < AC
 Trong (gt)
 (1) 
 Maët khaùc 
 Maø 	 
 Trong coù (2)
 Töø (1) & (2) 
3. Luyeän taäp:
Tl
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
kieán thöùc
34’
GV: Treo baûng phuï ghi baøi 6 (56 SGK )
GV : Nhaän xeùt vaø söûa baøi cho HS
GV: Treo baûng phuï ghi baøi 7 (Tr. 24 SBT )
H: Ñeå so saùnh ta laøm theá naøo ?
GV: Gôïi yù 
Treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho MD = MA 
H : Theo em baèng goùc naøo ?
H : Ñeå so saùnh ta phaûi so saùnh vôùi goùc naøo ?
GV : Treo baûng phuïghi baøi 9 (25 SBT) .Cho HS hoaït ñoäng nhoùm 
GV : Cho HS nhaän xeùt 
Et1
HS : Caû lôùp laøm 
 1 em leân baûng trình baøy
HS : Ñoïc ñeà , veõ hình , ghi GT & KL
HS: 
HS : Thöïc hieän treân baûng 
HS: Nhaän xeùt
HS: Hoaït ñoäng nhoùm laøm vaøo baûng nhoùm.
4 nhoùm daùn baøi leân baûng
HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
Baøi 6 (SGK )
Ta coù D naèm giöõa A vaø C
maø DC = BC (gt)
Vaäy keát luaän C laø ñuùng
Baøi 7 (Tr 24 SBT) 
GT
AB< AC
MB = MC
KL
So saùnh
Treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho MD = MA
Xeùt vaø coù:
MA = MD (gt)
(gt) 
MB = MC (gt) ( c. g.c )
 (1) vaø AB = CD
Ta coù :AB< AC (gt) 
 Maø AB = CD (gt) 
Trong coù AC > CD (2)
Töø (1) vaø (2) 
Baøi 9 (25 SBT)
GT
,
KL
 Treân caïnh BC laáy ñieåm D sao 
 Cho CD = CA 
 Trong coù 
Do ñoù ñeàu 
 coù caân 
	AD = BD 
maø AC = DC ( ñeàu ) 
Do ñoù : AC = DC = DB = 
4. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø (2’)
Hoïc thuoäc 2 ñònh lyù quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong tam giaùc 
Laøm baøi taäp 5, 6 ,8 (24,25 SBT )
OÂn laïi ñònh lyù Pitago 
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM , BOÅ SUNG:	
Ngaøy soaïn : 17/ 03/ 2006
Tieát: 50 §2. QUAN HEÄ GIÖÕA ÑÖÔØNG VUOÂNG GOÙC & ÑÖÔØNG XIEÂN,
 	ÑÖÔØNG XIEÂN & HÌNH CHIEÁU 
I. MUÏC TIEÂU :
 	-HS Naém ñöôïc khaùi nieäm ñöôøng vuoâng goùc, ñöôøng xieân keû töø moät ñieåm naèm ngoaøi moät ñöôøng
 thaúng ñeán ñöôøng thaúng ñoù, khaùi nieäm hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñieåm, cuûa ñöôøng xieân ; bieát veõ 
 hình minh hoïa caùc khaùi nieäm ñoù .
 	-HS naém vöõng ñònh lí 1 veà quan heä giöõa ñöôøng vuoâng goùc vôùi ñöôøng xieân, naém vöõng ñònh lí 2 veà quan heä giöõa ñöôøng xieân vaø hình chieáu cuûa chuùng, hieåu caùch chöùng minh hai ñònh lí treân . 
 	-Böôùc ñaàu HS bieát vaän duïng hai ñònh lí treân vaøo baøi taäp ñôn giaûn .
II. CHUAÅN BÒ :
 	GV:Baûng phuï, phieáu hoïc taäp, thöôùc thaúng, eâke
 	HS : Thöôùc thaúng, eâke. OÂn hai ñònh lí veà quan heä caïnh goùc trong moät tam giaùc, ñònh lí Pytago .	III III.TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
 	1/ OÅn ñònh : ( 1’) 
 	2/ Kieåm tra baøi cuõ : (6’) 
 HS1:-Phaùt bieåu 2 ñònh lí veà quan heä giöõa goùc vaø caïnh trong moät 
 tam giaùc . AÙp duïng vaøo baøi toaùn sau : 
 Trong moät beå bôi, hai baïn Haïnh vaø Bình cuøng xuaát phaùt töø 
 A, Haïnh bôi tôùi ñieåm H, Bình bôi ñeán ñieåm B . Bieát H, B 
 cuøng thuoäc ñöôøng thaúng d, AH vuoâng goùc vôùi d, AB khoâng 
 vuoâng goùc vôùi d. Hoûi ai bôi xa hôn ? Giaûi thích ? 
 3/ Baøi môùi :
TL
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø 
Kieán thöùc 
8’
10’
10’
8’
HÑ1: Khaùi nieäm ñöôøng vuoâng goùc vaø ñöôøng xieân, hình chieáu cuûa ñöôøng xieân :
GV : Vöøa veõ hình vöøa giôùi theäu caùc khaùi nieäm nhö sgk 
( tr 57 ) 
GV trình baøy töøng khaùi nieäm caàn cho HS nhaéc laïi khaùi nieäm vöøa môùi giôùi thieäu roài môùi giôùi thieäu khaùi nieäm khaùc 
GV : Yeâu caàu HS laøm 
HÑ2: Quan heä giöõa ñöôøng vuoâng goùc vaø ñöôøng xieân
GV : Cho HS ñoïc vaø thöïc hieân 
GV : So saùnh caùc ñöôøng xieân vôùi ñöôøng vuoâng goùc ta ruùt ra ñöôïc ñieàu gì ? 
GV : Giôùi thieäu ñònh lí 1 vaø yeâu caàu HS ñoïc laïi 
GV: Haõy veõ hình vaø ghi GT, KL cuûa ñònh lí 
GV: Em naøo chöùng minh ñöôïc ñònh lí .
GV : Giôùi thieäu Khaùi nieäm khoaûng caùch .
GV : Yeâu caàu HS laøm 
(GV cho HS phaùt bieåu laïi ñònh lí Pytago tröôùc roài yeâu caàu HS vaän duïng ñònh lí ñoù ñeå chöùng minh AH < AB ) .
HÑ 3 : Caùc ñöôøng xieân vaø hình chieáu cuûa chuùng :
GV : Ñöa hình 10 tr 58 sgk 
leân baûng cuøng yeâu caàu HS ñoïc hình 10 
GV : Caùc ñoaïn thaúng HB vaø HC laø gì cuûa caùc ñoaïn thaúng
AB, AC 
GV: Haõy duøng ñònh lí Pytago
suy ra raèng :
a)Neáu HB > HC thì AB > AC
b)Neáu AB > AC thì HB > HC
c)Neáu HB = HC thì AB = AC 
vaø ngöôïc laïi neáu AB = AC 
thì HB = HC 
GV : Töø baøi toaùn treân, haõy suy ra quan heä giöõa ñöôøng xieân vaø hình chieáu cuûa chuùng 
GV : Gôïi yù ñeå HS neâu ñöôïc noäi dung ñònh lí 2 .
GV : Ñöa noäi dung ñònh lí 2 leân baûng vaø yeâu caàu HS ñoïc laïi .
HÑ 5 : Cuûng coá :
GV : Phaùt phieáu hoïc taäp cho HS laøm baøi ( theo nhoùm ) :
HS : Nghe vaø ghi baøi 
HS : Moät vaøi em nhaéc laïi caùc khaùi nieäm treân 
HS : 1 em laøm treân baûng, töï ñaët teân chaân ñöôøng vuoâng goùc, chaân ñöôøng xieân . HS khaùc laøm baøi trong vôû 
Chaúng haïn :
HS traû lôøi :
Töø moät ñieåm A khoâng naèm treân ñöôøng thaúng d, ta chæ veõ ñöôïc moät ñöôøng vuoâng goùc vaø voâ soá ñöôøng xieân ñeán ñöôøng thaúng d
HS : Ñöôøng vuoâng goùc ngaén hôn ñöôøng xieân .
HS : 1 em ñoïc laïi ñònh lí 1.
HS : 1 em leân baûng veõ hình ghi GT, KL , caû lôùp töï laøm vieäc ñoù vaøo vôû 
HS : Trình baøy mieäng chöùng minh ñònh lí vaø caû lôùp töï trình baøy chöùng minh vaøo vôû 
HS laøm :
AÙp duïng ñònh lí Pytago cho tam giaùc vuoâng AHB coù :
HS : Trong hình 10 cho ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d, veõ ñöôøng vuoâng goùc AH vaø hai ñöôøng xieân AB, AC ñeán d ,
HS : laø hình chieáu cuûa AB vaø AC treân d 
HS : AÙp duïng ñòng lí Pytago cho caùc tam giaùc vuoâng AHB vaø AHC 
HS : Phaùt bieåu ñònh lí 2 .
HS : 2 em ñoïc laïi ñònh lí 2 
1) 
a) SI
b) SA, SB, SC
c) I
d) IA, IB, IC
2) 
a) Ñuùng ( Ñònh lí 1)
b) Ñuùng ( Ñònh lí 2)
c) Sai
d) Ñuùng ( Ñònh lí 2) 
1/ Khaùi nieäm ñöôøng vuoâng goùc,ñöôøng xieân, hình chieáu cuûa ñöôøng xieân :
2/ Quan heä giöõa ñöôøng vuoâng goùc vaø ñöôøng xieân :
Ñònh lí 1 : (SGK)
GT
AH laø ñöôøng vuoâng goùc
AB laø ñöôøng xieân 
AH < AB
Chöùng minh : (SGK)
3 / Caùc ñöôøng xieân vaø hình chieáu cuûa chuùng :
Tacoù:
Töø (1) , (2) vaø (3) suy ra : 
Töø (1), (2) vaø (4) suy ra :
c) 
Ñònh lí 2 : (SGK)
1) Quan saùt hình veõ roài ñieàn vaøo oâ troáng : 
a) Ñöôøng vuoâng goùc keû töø S tôùi ñöôøng thaúng m laø 
b) Ñöôøng xieân keû töø S tôùi ñöôøng thaúng m laø
c) Hình chieáu cuûa S treân m laø  
d) Hình chieáu cuûa PA, SB, SC treân m laàn löôït laø 
2) Xeùt xem caâu naøo ñuùng, caâu naøo sai :
a) SI < SB b) 
c) d) 
 	4/ Höôùng daãn hoïc ôû nhaø : (2’) 
 - Thuoäc 2 ñònh lí vaø chöùng minh ñöôïc caùc ñònh lí ñoù .
 - Laøm baøi taäp 811 tr 59 sgk vaø 11, 12 tr 25 sbt
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 
Ngaøy soaïn: 18/ 3/ 2006
Tieát : 51 Baøi daïy: LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU:
	-Cuûng coá caùc ñònh lí quan heä giöõa ñöôøng vuoâng goùc vaø ñöôøng xieân, giöõa caùc ñöôøng xieân vaø hình chieáu cuûa chuùng.
	-Reøn luyeän kó naêng veõ hình theo yeâu caàu ñeà baøi, taäp phaân tích ñeå chöùng minh baøi toaùn, bieát chæ ra caùc caên cöù cuûa caùc böôùc chöùng minh .
	-Giaùo duïc yù thöùc vaän duïng kieán thöùc toaùn vaø thöïc tieãn.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	GV: Baûng phuï ghi baøi taäp. Thöôùc thaúng, eâke, phaán maøu, compa.
	HS: OÂn taäp caùc ñònh lí quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong tam giaùc, quan heä giöõa ñöôøng vuoâng goùc vaø ñöôøng xieân, giöõa caùc ñöôøng xieân vaø hình chieáu.
 Thöôùc thaúng, eâke, phaán maøu, compa
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC:
	1/ OÅn ñònh: (1’)
	2/ Kieåm tra baøi cuõ: (14’)
 HS1: Baøi taäp 11/ 23 SBT : Cho hình veõ (H.1)
 So saùnh caùc ñoä daøi AB, AC, AD, AE 
 HS2: Baøi 11/ 60 SGK:Cho hình veõ (H.2). 
Duøng quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong 
1 tam giaùc ñeå chöùng minh raèng: 
Neáu BC < BD thì AC < AD H. 1 H.2
Ñaùp aùn: Baøi 11/23 SGK
	AB < AC (ñöôøng vuoâng goùc ngaén hôn ñöôøng xieân)
	BC < BD < BE AC < AD < AE (hình chieáu vaø ñöôøng xieân) AB < AC < AD < AE
	Baøi 11/ 60 SGK:
	Coù BC < BD C naèm giöõa B vaø D . Xeùt tam giaùc vuoâng coù nhoïn maø vaø keà buø tuø 
	Xeùt ACD , tuø nhoïn > AD > AC
	3/ Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung
20’
8’
HÑ1: Luyeän taäp
Baøi 10/ 59 SGK
-Ñöa baûng phuï ghi ñeà 
- Khoaûng caùch töø A ñeán BC laø ñoaïn naøo ?
-M laø moät ñieåm baát kì cuûa caïnh BC, vaäy M coù theå ôû nhöõng vò trí naøo?
-Haõy xeùt töøng vò trí cuûa M ñeå chöùng minh AM AB
Baøi 13/ 60 SGK
-Haõy ñoïc hình 16
-Taïi sao BE < BC ?
-Laøm theá naøo chöùng minh DE < BC. Haõy xeùt caùc ñöôøng xieân ED, EB keû töø E ñeán ñöôøng thaúng AB 
HÑ2: Baøi taäp thöïc haønh
GV :Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm nghieân cöùu baøi 12 SGK traû lôøi caùc caâu hoûi (coù minh hoaï baèng hình veõ vaø vaät cuï theå)
-Cho ñöôøng thaúng a // b, theá naøo laø khoaûng caùch cuûa hai ñöôøng thaúng song song 
-Moät taám goã xeû, coù hai caïnh song song , chieàu roäng taám goã laø gì? 
-Muoán ño chieàu roâng mieáng goã phaûi ñaët thöôùc nhö theá naøo? ?
-Haõy ño beà roäng mieáng goã cuûa nhoùm vaø cho soá lieäu thöïc teá
-Goïi 1 ñaïi dieän nhoùm trình baøy , nhaâïn xeùt goùp yù , kieåm tra keát quaû ño cuûa vaøi nhoùm khaùc 
-HS ñoïc ñeà
-1 HS leân baûng veõ hình, ghi GT vaø KL
-Haï AH BC
AH laø khoaûng caùch töø A ñeán BC
-M coù theå truøng H, coù theå naèm giöõa H vaø B hoaëc naèm giöõa H vaø C, coù theå truøng B hoaëc C
-Xeùt töøng vò trí cuûa M 
-Cho tam giaùc vuoâng ABC (), D laø moät ñieåm naèm giöõa A vaø B, E laø 1 ñieåm naèm giöõa A vaø C. Noái BE, DE.
-HS hoaït ñoäng nhoùm, moãi nhoùm coù 1 baûng phuï, thöôùc chia khoaûng, 1 mieáng goã, 1 mieáng nhöïa coù 2 caïnh song song.
-Cho a//b, ñoaïn thaúng AB vuoâng goùc vôùi 2 ñöôøng thaúng a vaø b , ñoä daøi AB laø khoaûng caùch giöõa ñöôøng thaúng song song ñoù
-Ñaïi dieän 1 nhoùm trình baøy vaø minh hoaï thöïc teá
-Hs khaùc nhaän xeùt, 1 HS kieåm tra laïi keát quaû 
Baøi 10/ 59 SGK
GT
ABC:AB = AC
M caïnh BC
KL
AM AB
Töø A haï AH BC
-Neáu M H thì AM = AH maø AH < AB (ñöôøng vuoâng goùc ngaén hôn ñöôøng xieân)
 AM < AB
-Neáu M B (hoaëc C) thì AM = AB
-Neáu M naèm giöõa B vaø H (hoaëc naèm giöõa C vaø H ) thì MH < BH AM < AB (quan heä giöõa ñöôøng xieân vaø hình chieáu)
Vaäy AM < AB
Baøi 13/ 60 SGK
GT
ABC:
D naèm giöõa A vaø B; 
E naèm giöõa A vaø C
KL
a)BE < BC
b) DE < BC
a)Coù E naèm giöõa A vaø C neân AE < AC
 BE < BC (1) (quan heä giöõa ñöôøng xieân vaø hình chieáu)
b) Coù D naèm giöõa A vaø B neân AD < AB ED < EB (2) (quan heä giöõa ñöôøng xieân vaø hình chieáu)
Töø (1) vaø (2) DE < BC
Baøi 12/ 60 SGK
-Moät taám goã xeû, coù hai caïnh song song , chieàu roäng taám goã laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh song song ñoù
-Muoán ño chieàu roâng mieáng goã phaûi ñaët thöôùc vuoâng goùc vôùi 2 caïnh song song cuûa noù .
-Chieàu roäng mieáng goã laø .(vieát soá lieäu cuï theå vaø keøm theo hieän vaät)
	4/ Höôùng daãn veà nhaø: (2’)
	-OÂn laïi caùc ñònh lí trong baøi baøi vöøa hoïc.BTVN: 14/ 60 SGK; 15, 17/ 25, 26 SBT
	-Baøi taäp boå sung:Veõ tam giaùc ABC coù AB = 4cm; AC = 5cm, BC = 6cm
	a) So saùnh caùc goùc ABC
 	b) Keû AH BC ( H BC) So saùnh AB vaø BH , AC vaø HC.
	-OÂn qui taéc chuyeån veá trong baát ñaúng thöùc
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn: 25/ 3/ 2006
Tieát : 52 §3. QUAN HEÄ GIÖÕA BA CAÏNH CUÛA MOÄT TAM GIAÙC .
	 BAÁT ÑAÚNG THÖÙC TAM GIAÙC
I. MUÏC TIEÂU:
	-HS naém vöõng quan heâï giöõa ñoä daøi 3 caïnh cuûa tam giaùc, töø ñoù bieát ñöôïc 3 ñoaïn thaúng coù ñoä daøi nhö theá naøo thì khoâng theå laø 3 caïnh cuûa 1 tam giaùc.
	-HS hieåu caùch chöùng minh ñònh lí baát ñaúng thöùc tam giaùc döïa treân quan heä caïnh vaø goùc trong 1 tam giaùc.
	-Luyeän caùch chuyeån töø 1 ñònh lí thaønh 1 baøi toaùn vaø ngöôïc laïi.
	-Böôùc ñaàu bieát vaän duïng baát ñaúng thöùc tam giaùc ñeå giaûi toaùn. 
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
GV: Baûng phuï ghi ñònh lí, nhaän xeùt, baát ñaúng thöùc veà quan heä 3 caïnh cuûa tam giaùc vaø baøi taäp
 Thöôùc thaúng, eâke, compa, phaán maøu 
	HS: OÂn '1; ' 2vaø qui taéc chuyeån veá trong baát ñaúng thöùc. Thöôùc thaúng, eâke, compa, phaán maøu
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC:
	1/ OÅn ñònh: (1’)
	2/ Kieåm tra baøi cuõ: (7’)
 HS1:Veõ tam giaùc ABC coù AB = 4cm; AC = 5cm, BC = 6cm
	a) So saùnh caùc goùc ABC
 	b) Keû AH BC ( H BC) So saùnh AB vaø BH , AC vaø HC.
Giaùo vieân: Em coù nhaän xeùt gì veà toång ñoä daøi 2 caïnh baát kì cuûa tam giaùc ABC so vôùi ñoä daøi caïnh coøn laïi?
 Hoïc sinh: Trong ñoä daøi 2 canh baát kì cuûa tam giaùc lôùn hôn ñoä daøi canh coøn laïi cuûa tam giaùc ABC
	(4 + 5 > 6; 4 + 6 > 5; 6 + 5 > 4)
Giaùo vieân:Ñoù laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay
	3/ Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
18’
7’
10’
HÑ1: Baát ñaúng thöùc tam giaùc 
-Yeâu caàu HS thöïc hieän 
Haõy thöû veõ tam giaùc vôùi caùc caïnh coù ñoä daøi:
a) 1cm, 2cm, 4cm
b) 1cm, 3cm, 4cm
Em coù nhaän xeùt gì? 
-Trong moãi tröôøng hôïp, toång ñoä daøi 2 caïnh nhoû so vôùi ñoaïn lôùn nhaát nhö theá naøo? 
-Nhö vaäy , khoâng phaûi 3 ñoä daøi naøo cuõng laø ñoä daøi 3 caïnh cuûa 1 tam giaùc. Ta coù ñònh lí sau
-Ñoïc ñònh lí 
-Haõy cho bieát GT vaø KL cuûa ñònh lí 
-Ta seõ chöùng minh baát ñaúng thöùc ñaàu tieân
-Laøm theá naøo ñeå taïo ra 1 tam giaùc coù 1 caïnh laø BC, moät caïnh baèng AB + AC ñeå so saùnh chuùng?
GV höôùng daãn HS phaân tích:
-Laøm theá naøo ñeå chöùng minh BD > BC
-Taïi sao 
-Goùc baèng goùc naøo?
-Sau khi phaân tích baøi toaùn, GV yeâu caàu 1 HS trình baøy mieäng baøi toaùn 
-Töø A keû AH BC . Haõy neâu caùch chöùng minh khaùc (giaû söû BC laø caïnh lôùn nhaát cuûa tam giaùc)
-Löu yù caùch chöùng minh ñoù laø noäi dung baøi taäp 29/ 64 SGK
-Giôùi thieäu caùc baát ñaúng thöùc ôû phaàn KL cuûa ñònh lí ñöôïc goïi laø baát ñaúng thöùc tam giaùc.
HÑ2: Heä quaû cuûa baát ñaúng thöùc tam giaùc 
-Haõy neâu laïi caùc baát ñaúng thöùc tam giaùc.
-Phaùt bieåu qui taéc chuyeån veá cuûa baát ñaúng thöùc 
-Haõy aùp duïng quy taéc chuyeån veá ñeå bieán ñoåi caùc baát ñaúng thöùc treân.
-Caùc baát ñaúng thöùc naøy goïi laø heä quaû cuûa baát ñaúng thöùc tam giaùc 
-Haõy phaùt bieåu heä quaû naøy baèng lôøi
-Keát hôïp vôùi caùc baát ñaúng thöùc tam giaùc, ta coù:
AC – AB < BC < AB + AC
-Haõy phaùt bieåu nhaän xeùt treân baèng lôøi
-Haõy ñieàn vaø daáu . trong caùc baát ñaúng thöùc 
  < AB < 
  < AC < 
-Yeâu caàu HS laøm 
-Cho HS ñoïc phaàn löu yù 
HÑ3: Luyeän taäp cuûng coá
-Haõy phaùt bieåu nhaän xeùt quan heä giöõa 3 caïnh cuûa moät tam giaùc 
-Baøi taäp 16/ 63 SGK
Baøi taäp 15/ 63 SGK:
-HS caû lôùp laøm vaøo vôû
-Moät HS leân baûng thöïc hieän
Nhaän xeùt: Khoâng veõ ñöôïc tam giaùc coù ñoä daøi caùc caïnh nhö vaäy
-Coù 1 +2 < 4; 1+ 3 = 4
-Vaäy toång ñoä daøi 2 ñoaïn nhoû, nhoû hôn hoaëc baèng ñoä daøi ñoaïn lôùn nhaát
-Moät HS ñoïc laïi ñònh lí 
-HS veõ hình vaø ghi GT, KL cuûa ñònh lí 
-Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm D sao cho AD = AC. Noái CD
Coù BD = BA +AC
-Muoán chöùng minh BD > BC
ta caàn coù 
-Coù A naèm giöõa B vaø D neân tia CA naèm giöõa 2 tia CB vaø CD neân 
-Maø ACD caân do AD = AC
-AH BC, ta ñaõ giaû söû BC laø caïnh lôùn nhaát cuûa tam giaùc neân H naèm giöõa B vaø C HB + CH = BC
Maø AB > BH vaø AC > CH (ñöôøng xieân lôùn hôn ñöôøng vuoâng goùc)
 AB + AC > HB + CH
 AB + AC > BC
Töông töï AB + BC > AC
 AC + BC > AB
-Trong AB

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH HOC 7 CH IV HKII.doc