Giáo án Dạy thêm Toán 7 - Chủ đề 4: Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song

docx 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1419Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy thêm Toán 7 - Chủ đề 4: Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Dạy thêm Toán 7 - Chủ đề 4: Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song
Chủ đề 4
+Ngày soạn: /09/2013
+Ngày dạy /09/2013
GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI 
ĐƯỜNG THẲNGHAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. Môc tiªu: Học song chủ đề này HS cần đạt được chuẩn KTKN sau:
1. KiÕn thøc: Gióp HS hÖ thèng l¹i kiÕn thøc vÒ 2 các góc tạo đường cắt hai đường thẳng, tính chất về đường thẳng song song. 
2. KÜ n¨ng: Häc sinh n¾m được các d¹ng bµi tËp c¬ b¶n, biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i bµi tËp.
3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khi lµm bµi tËp h×nh häc. 
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp.
2. Häc sinh: ¤n tËp kiÕn thøc vÒ 2 ®êng th¼ng vu«ng gãc 
III. TiÕn tr×nh thùc hiÖn:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh líp.
- Líp trưởng b¸o c¸o sÜ sè.
Ho¹t ®éng 2: LÝ thuyÕt.
-GV : H·y chỉ ra các cặp góc so le trong, so le ngoài, cặp góc đồng vị, trong cùng phía và ngoài cùng phía trên hình vẽ ?
- GV : Phát biểu tinha chất của đường thẳng cắt hai đường thẳng song song ?
- GV: Thế nào là hai đường thẳng song song? Hai đường thẳng phân biệt?
-GV: Hãy nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?
Cho hình vẽ :
- Các cặp góc so le trong: A1 và B3 ; A4 và B2
- Các cặp góc so le ngoài: A2 và B4 ; A3 và B1
- Các cặp góc trong cùng phía: A1 và B2; A4 và B3
- Các cặp góc ngoài cùng phía: A2 và B1; A3 và B4
- Các cặp góc đồng vị: A1 và B1; A2 và B2; A3 và B3; A4 và B4
- HS: nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặtgóc so le trong bằng nhau thì:
Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
Hai góc đồng vị bằng nhau.
- HS: - Hai đưường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
- Hai đường thẳng phân biệt hoặc song song hoặc cắt nhau.
(*) Dấu hiệu: nếu đường thẳng c cắt hai đường hẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b .
Ho¹t ®éng 3: Bài tập.
Bài 1 Phaân bieät caùc caëp goùc. 
- Gv veõ hình leân baûng vaø yeâu caàu hoïc sinh veõ hình vaøo vôû.
- HS Veõ hình
- Yeâu caàu hoïc sinh vieát teân caùc caëp goùc so le trong, ñoàng vò, trong cuøng phía.
-HS laøm baøi taäp 
Gv nhaän xeùt – söûa sai.
- HS Töï söûa nhöõng loãi sai
Bµi 2
Gv cho hs laøm baøi taäp: Cho hình veõ
 Bieát = 45 
a) Vieát teân các caëp goùc so le trong baèng nhau vaø cho bieát soá ño cuûa moãi goùc
b) Vieát teân các caëp goùc ñoàng vò baèng nhau vaø cho bieát soá ño cuûa moãi goùc
c) Vieát teân các caëp goùc trong cuøng phía vaø cho bieát soá ño cuûa moãi goùc
- Gv gîi ý: tÝnh sè ®o cña gãc A2, A3 , A4 
- Gãc A1 vµ A3 nh­ thÕ nµo víi nhau? TÝnh sè ®o cña c¸c gãc ®ã?
- GãcA1 vµ A4 nh­ thÕ nµo víi nhau? TÝnh sè ®o cña c¸c gãc ®ã?
- Gãc A2 vµ A4 nh­ thÕ nµo víi nhau? TÝnh sè ®o cña c¸c gãc ®ã?
- §­êng th¼ng a vµ b nh­ thÕ nµo víi nhau ? V× sao?
- §­êng th¼ng a vµ b song song víi nhau . H·y tÝnh sè ®o cña c¸c gãc B1 , B2 , B3 ?
- HS Hoaït ñoäng nhoùm lµm theo gîi ý cña GV
 - Gv chæ ñònh ñaïi dieän nhoùm leân baûng hoaøn thaønh töøng caâu.
- HS boå sung
-HS töï söûa nhöõng loãi sai
Gv nhaän xeùt – söûa sai.
Baøi 1 :
Baøi 2 : Cho hình veõ
Bieát = 45
Gi¶i
 = 45(®èi ®Ønh)
- Hai gãc A1 vµ A2 kÒ bï nªn A2 = 135
- = 135 (®èi ®Ønh)
a) Caëp goùc so le trong laø: = 45 ; = 135
b) Caëp goùc ñoàng vò 
 = 135
= 135
 = 45
= 45
c) Caëp goùc trong cuøng phía là:
 A4 vµ B2 (A4 =135 ; B2 =135)
 A3 vµ B3 (A3 = 45 ; B3 = 135)
Ho¹t ®éng 4: Bài tập cũng cố
Bài 3. Chứng tỏ rằng nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:
Ba cặp góc đồng vị còn lại bằng nhau.
Mỗi cặp góc so le trong cũng bằng nhau.
Mỗi cặp góc so le ngoài cũng bằng nhau.
Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau.
Mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau.
Bài 4. Hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau. Vì sao đường thẳng a song song với đường thẳng b?
Ho¹t ®éng 5: Cñng cè – VÒ nhµ.
- Nhắc lại định nghĩa hai đường thẳng song song, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.
- Ôn tập tiên đề Ơ-cít về đường thẳng song song. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.
- Xem các bài tập từ 16 đến 26 trong SBT toán 7 tập 1 Trang 75,76,77, 78. 
IV. RÚT KINH NGIỆM
	........................
	........................
	........................	........................
	........................

Tài liệu đính kèm:

  • docxChủ đề 4. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song.docx