Giáo án Đại số 7 - Tiết 50: Kiểm tra 45 phút đại số chương III

doc 23 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 50: Kiểm tra 45 phút đại số chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - Tiết 50: Kiểm tra 45 phút đại số chương III
Ngaøy soaïn: 1. 2. 2015.	
Tieát: 50. 	KIEÅM TRA 45 PHUÙT ÑAÏI SOÁ CHÖÔNG III
I.MUÏC ÑICH YEÂU CAÀU:
1. Kieán thöùc: Naém vöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong chöông thoáng keâ.
2. Kỹ naêng: Bieát caùch thu thaäp ñöôïc soá lieäu hoáng keâ. Hieåu ñöôïc khaùi nieäm taàn soá, soá trung bình coäng, moát. Trình baøy ñöôïc soá lieäu thoáng keâ baèng baûng, bieåu ñoà. Vaän duïng phaân tích vaø toång hôïp soá lieäu thoáng keâ qua trung bình coäng vaø moát.
3. Thaùi ñoä: Caån thaän trong tính toaùn, veõ bieåu ñoà, ñoäc laäp suy nghó
II.CHUAÅN BÒ :
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieâ: Chuaån bò ñeà vaø ñaùp aùn.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Ñöôïc phaùt ñeà phoâ-toâ saün. 
III. HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM TRA: 
Ma traän thieát keá ñeà kieåm tra 
MÖÙC ÑOÄ NHAÄN THÖÙC
TOÅNG COÄNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
NHAÄN BIEÁT 
THOÂNG HIEÅU 
VAÄN DUÏNG 
TOÅNG
Phaàn 1 – Traéc nghieäm khaùch quan 
Trong caùc caâu coù caùc löïa choïn A, B, C, D chæ khoanh troøn vaøo moät chöõ in hoa ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
Caâu 1. 
Caâu 2. 
Caâu 3. 
Caâu 4. 
Caâu 5. 
Caâu 6. 
Caâu 7. 
Caâu 8. 
Caâu 9. 
Caâu 10. 
Phaàn II – Töï luaän 
Caâu 11. 
Caâu 12. 
Caâu 13. 
Caâu 14. 
Caâu 15. 
Ñaùp soá vaø bieåu ñieåm. 
ÑEÀ:
I.TRAÉC NGHIEÄM ( 5 ñieåm): Haõy choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng nhaát ( Choïn moät chöõ caùi A, B, C, hoaëc D). 
Caâu 1. 
Caâu 2. 
Caâu 3. 
Caâu 4. 
Caâu 5. 
Caâu 6. 
Caâu 7. 
Caâu 8. 
Caâu 9. 
Caâu 10. 
II. TÖÏ LUAÄN ( 5 ñieåm ) :
Baøi 1. ( 1 ñieåm ) 
Baøi 2. ( 1,5 ñieåm ) 
Baøi 3. ( 2 ñieåm ) 
ÑAÙP AÙN :
I. Traéc nghieäm : ( 5 ñieåm ) Moãi ñaùp aùn ñuùng ghi 0,5 ñieåm
Caâu hoûi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Traû lôøi
D
C
B
A
D
B
A
B
C
D
II. Phaàn töï luaän : ( 5 ñieåm )
Baøi 1 ( 1 ñieåm )
Baøi 2 : ( 1,5 ñieåm) Goïi ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc ñoù laø x; y; z(cm) 
Theo baøi ra ta coù : vaø x + y + z = 44
Aùp duïng tính chaát cuûa daõy tì soá baêng nhau 
Ta coù 
Vì 
Töông töï 
Vaø 
Vaäy ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc laàn löôït laø : 8cm, 16cm, 20cm
Xeùt vaø 
Ta coù AB = AD ( gt )
 ( ñoái ñænh)
AC = AE ( gt )
Neân : 
III. KEÁT QUAÛ (THOÁNG KEÂ CAÙC LOAÏI ÑIEÅM):
LÔÙP
SÓ SOÁ
GIOÛI
KHAÙ
TRUNG BÌNH
YEÁU
KEÙM
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
7A3
39
7A4
41
7A5
40
Toång coäng
IV. NHAÄN XEÙT, RUÙT KINH NGHIEÄM: 
Tröôøng THCS Nhôn Myõ
Hoï vaø teân :
Lôùp : 7A
Thöù .. Ngaøy  Thaùng  Naêm ..
Ñeà kieåm tra Ñaïi soá – Chöông III
Thôøi gian 45 phuùt
Ñieåm
Ñeà
I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM( 5 ñieåm): Em haõy choïn chöõ caùi in hoa ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu 1. Thôøi gian chaïy 50m cuûa 20 hoïc sinh trong lôùp ñöôïc thaày giaùo theå duïc ghi laïi nhö sau :
8,3
8,4
8,3
8,5
8,4
8,2
8,6
8,3
8,5
9
8,2
8,3
8,2
8,6
8,5
8,3
8,2
8,1
8
8,2
1 - Daáu hieäu caàn tìm laø thôøi gian (giaây) chaïy 50m cuûa moãi hoïc sinh.	
	Ñuùng 	Sai
2 - Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
3 - Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù ?
4 - Taàn soá cuûa giaù trò 
5 - Giaù trò coù taàn soá nhoû nhaát ?
	Moät keát quaû khaùc. 
6 - Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát ?
	Moät keát quaû khaùc. 
7. Soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu laø ?
8. Moát cuûa daáu hieäu laø ?
	Moät keát quaû khaùc. 
Caâu 2. Khaûo saùt chieàu cao caùc hoïc sinh cuûa moät lôùp, ta ñöôïc baûng sau :
Chieàu cao (x)
1,4
1,5
1,55
1,57
1,58
1,6
Taàn soá (n)
3
7
10
8
4
8
Chieàu cao trung bình cuûa caùc hoïc sinh trong lôùp ñoù laø :
II.TÖÏ LUAÄN : ( 5 ñieåm)
Ñieåm kieåm tra moân Toaùn cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng sau :
3
6
8
4
8
10
6
7
6
9
6
8
9
6
10
9
9
8
4
8
8
7
9
7
8
6
6
7
5
10
8
8
7
6
9
7
10
5
8
9
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì ? 
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
	3. Tính soá trung bình coäng. 
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu, neâu yù nghóa. 
	5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
Tröôøng THCS Nhôn Myõ
Hoï vaø teân :
Lôùp : 7A
Thöù .. Ngaøy . Thaùng  Naêm .
Ñeà kieåm tra Ñaïi soá – Chöông III
Thôøi gian 45 phuùt
Ñieåm
Ñeà
I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM ( 5 ñieåm):Em haõy choïn chöõ caùi in hoa ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu 1. Soá caân naëng (kg) cuûa 20 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi nhö sau :
30
35
40
36
31
34
32
33
36
33
31
36
35
32
32
35
31
36
31
34
1 - Daáu hieäu caàn tìm laø soá caân naëng (kg) cuûa moãi hoïc sinh . Ñuùng hay sai ?
	Ñuùng 	Sai
2 - Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
3 - Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù ?
4 - Taàn soá cuûa giaù trò 
5 - Giaù trò coù taàn soá nhoû nhaát ?
6 - Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát ?
7. Soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu laø ?
8. Moát cuûa daáu hieäu laø ?
	Moät keát quaû khaùc. 
Caâu 2.Moät vaän ñoäng vieân baén suùng taäp baén 60 phaùt vôùi soá ñieåm ñöôïc ghi laiï nhö sau :
Ñieåm soá (x)
10
9
8
7
6
Taàn soá (n)
30
20
7
1
2
Ñieåm trung bình moãi laàn baén cuûa vaän ñoäng vieân ñoù laø bao nhieâu ?
II.TÖÏ LUAÄN : ( 5 ñieåm)
Ñieåm kieåm tra moät tieát moân Vaên cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng döôùi ñaây :
3
6
4
6
7
8
5
9
10
6
10
5
8
5
4
6
7
6
5
5
5
8
6
8
5
6
5
7
9
3
6
8
5
7
9
5
4
5
9
5
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì ? 
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
	3. Tính soá trung bình coäng.
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu, neâu yù nghóa. 
	5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
Tröôøng THCS Nhôn Myõ
Hoï vaø teân :
Lôùp : 7A
Thöù .. Ngaøy  Thaùng  Naêm ..
Ñeà kieåm tra Ñaïi soá – Chöông III
Thôøi gian 45 phuùt
Ñieåm
Ñeà
I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM( 5 ñieåm): Em haõy choïn chöõ caùi in hoa ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu 1. Thôøi gian chaïy 50m cuûa 20 hoïc sinh trong lôùp ñöôïc thaày giaùo theå duïc ghi laïi nhö sau :
8,3
8,4
8,3
8,5
8,4
8,2
8,6
8,3
8,5
9
8,2
8,3
8,2
8,6
8,5
8,3
8,2
8,1
8
8,2
1 - Daáu hieäu caàn tìm laø thôøi gian (giaây) chaïy 50m cuûa moãi hoïc sinh.	
	Ñuùng 	Sai
2 - Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
3 - Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù ?
4 - Taàn soá cuûa giaù trò 
5 - Giaù trò coù taàn soá nhoû nhaát ?
	Moät keát quaû khaùc. 
6 - Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát ?
	Moät keát quaû khaùc. 
7. Soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu laø ?
8. Moát cuûa daáu hieäu laø ?
	Moät keát quaû khaùc. 
Caâu 2. Khaûo saùt chieàu cao caùc hoïc sinh cuûa moät lôùp, ta ñöôïc baûng sau :
Chieàu cao (x)
1,4
1,5
1,55
1,57
1,58
1,6
Taàn soá (n)
3
7
10
8
4
8
Chieàu cao trung bình cuûa caùc hoïc sinh trong lôùp ñoù laø :
II.TÖÏ LUAÄN : ( 5 ñieåm)
Ñieåm kieåm tra moät tieát moân Vaên cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng döôùi ñaây :
3
6
4
6
7
8
5
9
10
6
10
5
8
5
4
6
7
6
5
5
5
8
6
8
5
6
5
7
9
3
6
8
5
7
9
5
4
5
9
5
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì ? 
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
	3. Tính soá trung bình coäng.
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu, neâu yù nghóa. 
	5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
Tröôøng THCS Nhôn Myõ
Hoï vaø teân :
Lôùp : 7A
Thöù .. Ngaøy . Thaùng  Naêm .
Ñeà kieåm tra Ñaïi soá – Chöông III
Thôøi gian 45 phuùt
Ñieåm
Ñeà
I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM ( 5 ñieåm):Em haõy choïn chöõ caùi in hoa ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu 1. Soá caân naëng (kg) cuûa 20 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi nhö sau :
30
35
40
36
31
34
32
33
36
33
31
36
35
32
32
35
31
36
31
34
1 - Daáu hieäu caàn tìm laø soá caân naëng (kg) cuûa moãi hoïc sinh . Ñuùng hay sai ?
	Ñuùng 	Sai
2 - Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
3 - Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù ?
4 - Taàn soá cuûa giaù trò 
5 - Giaù trò coù taàn soá nhoû nhaát ?
6 - Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát ?
7. Soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu laø ?
8. Moát cuûa daáu hieäu laø ?
	Moät keát quaû khaùc. 
Caâu 2.Moät vaän ñoäng vieân baén suùng taäp baén 60 phaùt vôùi soá ñieåm ñöôïc ghi laiï nhö sau :
Ñieåm soá (x)
10
9
8
7
6
Taàn soá (n)
30
20
7
1
2
Ñieåm trung bình moãi laàn baén cuûa vaän ñoäng vieân ñoù laø bao nhieâu ?
II.TÖÏ LUAÄN : ( 5 ñieåm)
Ñieåm kieåm tra moân Toaùn cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng sau :
3
6
8
4
8
10
6
7
6
9
6
8
9
6
10
9
9
8
4
8
8
7
9
7
8
6
6
7
5
10
8
8
7
6
9
7
10
5
8
9
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì ? 
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
	3. Tính soá trung bình coäng. 
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu, neâu yù nghóa. 
	5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
Tröôøng THCS Nhôn Myõ
Hoï vaø teân :
Lôùp : 7A
Thöù .. Ngaøy  Thaùng  Naêm ..
Ñeà kieåm tra Ñaïi soá – Chöông III
Thôøi gian 45 phuùt
Ñieåm
Ñeà
I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM( 5 ñieåm): Em haõy choïn chöõ caùi in hoa ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu 1. Thôøi gian chaïy 50m cuûa 20 hoïc sinh trong lôùp ñöôïc thaày giaùo theå duïc ghi laïi nhö sau :
8,3
8,4
8,3
8,5
8,4
8,2
8,6
8,3
8,5
9
8,2
8,3
8,2
8,6
8,5
8,3
8,2
8,1
8
8,2
	1 - Daáu hieäu caàn tìm laø thôøi gian (giaây) chaïy 50m cuûa moãi hoïc sinh.	
	Ñuùng 	Sai
	2 - Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
	3 - Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù ?
	4 - Taàn soá cuûa giaù trò 
	5 - Giaù trò coù taàn soá nhoû nhaát ?
	Moät keát quaû khaùc. 
	6 - Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát ?
	Moät keát quaû khaùc. 
	7- Soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu laø ?
	8- Moát cuûa daáu hieäu laø ?
	Moät keát quaû khaùc. 
Caâu 2. Khaûo saùt chieàu cao caùc hoïc sinh cuûa moät lôùp, ta ñöôïc baûng sau :
Chieàu cao (x)
1,4
1,5
1,55
1,57
1,58
1,6
Taàn soá (n)
3
7
10
8
4
8
	Chieàu cao trung bình cuûa caùc hoïc sinh trong lôùp ñoù laø :
II.TÖÏ LUAÄN : ( 5 ñieåm)
	Ñieåm kieåm tra moân Toaùn cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng sau :
3
6
8
4
8
10
6
7
6
9
6
8
9
6
10
9
9
8
4
8
8
7
9
7
8
6
6
7
5
10
8
8
7
6
9
7
10
5
8
9
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì ? 
	Daáu hieäu laø ñieåm kieâm tra moân Toaùn cuûa moãi hoïc sinh.
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
Ñieåm soá (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
Taàn soá (n)
1
2
2
8
6
10
7
4
N = 40
	Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
	Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù 
	Ñieåm soá cao nhaát 
	Ñieåm soá thaáp nhaát nhaát
	Ñieåm soá töø ñieåm
	Ñieåm soá coù taàn soá nhoû nhaát
	Ñieåm soá coù taàn soá lôùn nhaát
	3. Tính soá trung bình coäng :
	7,35
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu, neâu yù nghóa:
	Ñieåm soá 8 coù taàn soá 10 lôùn nhaát trong baûng “taàn soá”
	Neân : 
	5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
Tröôøng THCS Nhôn Myõ
Hoï vaø teân :
Lôùp : 7A
Thöù .. Ngaøy . Thaùng  Naêm .
Ñeà kieåm tra Ñaïi soá – Chöông III
Thôøi gian 45 phuùt
Ñieåm
Ñeà
I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM ( 5 ñieåm):Em haõy choïn chöõ caùi in hoa ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu 1. Soá caân naëng (kg) cuûa 20 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi nhö sau :
30
35
40
36
31
34
32
33
36
33
31
36
35
32
32
35
31
36
31
34
	1 - Daáu hieäu caàn tìm laø soá caân naëng (kg) cuûa moãi hoïc sinh . Ñuùng hay sai ?
	Ñuùng 	Sai
	2 - Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
	3 - Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù ?
	4 - Taàn soá cuûa giaù trò 
	5 - Giaù trò coù taàn soá nhoû nhaát ?
	6 - Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát ?
	7- Soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu laø ?
	8- Moát cuûa daáu hieäu laø ?
	Moät keát quaû khaùc. 
Caâu 2. Moät vaän ñoäng vieân baén suùng taäp baén 60 phaùt vôùi soá ñieåm ñöôïc ghi laiï nhö sau :
Ñieåm soá (x)
10
9
8
7
6
Taàn soá (n)
30
20
7
1
2
	Ñieåm trung bình moãi laàn baén cuûa vaän ñoäng vieân ñoù laø bao nhieâu ?
II.TÖÏ LUAÄN : ( 5 ñieåm)
	Ñieåm kieåm tra moät tieát moân Vaên cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng döôùi ñaây :
3
6
4
6
7
8
5
9
10
6
10
5
8
5
4
6
7
6
5
5
5
8
6
8
5
6
5
7
9
3
6
8
5
7
9
5
4
5
9
5
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì ? Daáu hieäu laø ñieåm kieåm tra moân Vaên cuûa moãi hoïc sinh.
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
Ñieåm soá (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
Taàn soá (n)
2
3
12
8
4
5
4
2
N = 40
	Daáu hieäu ñoù coù taát caû bao nhieâu giaù trò ? 
	Coù bao nhieâu giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù 
	Ñieåm soá cao nhaát 
	Ñieåm soá thaáp nhaát nhaát
	Ñieåm soá töø ñieåm
	Ñieåm soá coù taàn soá nhoû nhaát
	Ñieåm soá coù taàn soá lôùn nhaát
	3. Tính soá trung bình coäng :
6,25
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu, neâu yù nghóa:
	Ñieåm soá 5 coù taàn soá 12 lôùn nhaát trong baûng “taàn soá”
	Neân : 
	5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
Ngaøy soaïn: 1. 2. 2015.	
Tieát 50. 	KIEÅM TRA 45 PHUÙT ÑAÏI SOÁ CHÖÔNG III
A. MUÏC ÑICH YEÂU CAÀU:
1. Kieán thöùc: Naém vöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong chöông thoáng keâ.
2. Kyû naêng: Bieát caùch thu thaäp ñöôïc soá lieäu hoáng keâ. Hieåu ñöôïc khaùi nieäm taàn soá, soá trung bình coäng, moát. Trình baøy ñöôïc soá lieäu thoáng keâ baèng baûng taàn soá, bieåu ñoà. Vaän duïng phaân tích vaø toång hôïp soá lieäu thoáng keâ qua trung bình coäng vaø moát.
3. Thaùi ñoä: Caån thaän trong tính toaùn, veõ bieåu ñoà, ñoäc laäp suy nghó
B. MA TRAÄN ÑEÀ:
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7 
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1 
Thu thập các số liệu thống kê.
Tần số.
Bảng tần số .
Biểu đồ
D ựa vào số liệu thống kê.
Xác định tần số, các giá trị khác nhau, tần số của một giá trị, giá trị có tần số nhỏ nhất, số trung bình cộng, mốt cùa dấu hiệu.
D ựa vào biểu đồ đoạn thẳng.
Xác định số giá trị, tần số, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu.
D ựa vào bảng số liệu thống kê.
Xác định số giá trị, tần số, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu.
D ựa vào bảng số liệu thống kê.
Xác định số giá trị, tần số, số trung bình cộng, 
bằng biểu đồ đoạn thẳng, mốt của dấu hiệu.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 5
Số điểm 5
Tỉ lệ 50%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 21 10điểm
=100%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
20%
Số câu 4 
Số điểm 2
20%
Số câu 9
Số điểm 6
60%
Số câu 21
Số điểm 10
= 100% 
C. ÑEÀ KIEÅM TRA :
Caâu 3. Thôøi gian ( giaây) chaïy 50m cuûa 20 hoïc sinh trong lôùp ñöôïc giaùo vieân boä moân ghi laïi nhö sau :
8,3
8,4
8,3
8,5
8,4
8,2
8,6
8,3
8,5
9
8,2
8,3
8,2
8,6
8,5
8,3
8,2
8,1
8
8,2
Caâu 4. 
30
35
40
36
31
34
32
33
36
33
31
36
35
32
32
35
31
36
31
34
Caâu 5. Ñieåm soá cuûa moät lôùp trong baøi kieåm tra Sinh ñöôïc giaùo vieân boä moân ghi laïi nhö sau :
7
5
3
4
6
6
8
9
8
4
7
10
9
8
7
5
4
10
6
6
3
9
7
7
8
7
8
7
7
6
10
6
7
6
5
8
6
5
5
9
Ñieàn vaøo choã troáng :
A. Daáu hieäu ñieàu tra laø :...................................................................................................
B. Baûng “taàn soá”
Giaù trò (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
Taàn soá (n)
N =
C. Soá trung bình coäng laø: ..................................................................................................
D. Moát cuûa daáu hieäu laø: .....................................................................................................
	Ñieåm kieåm tra moân Toaùn cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng sau :
3
6
8
4
8
10
6
7
6
9
6
8
9
6
10
9
9
8
4
8
8
7
9
7
8
6
6
7
5
10
8
8
7
6
9
7
10
5
8
9
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì? 
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
	3. Tính soá trung bình coäng.
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu.
	5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng (truïc hoaønh bieåu dieãn ñieåm soá, truïc tung bieåu dieãn taàn soá).
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ñieåm kieåm tra moân Toaùn cuûa 40 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi trong baûng sau :
3
6
8
4
8
10
6
7
6
9
6
8
9
6
10
9
9
8
4
8
8
7
9
7
8
6
6
7
5
10
8
8
7
6
9
7
10
5
8
9
	1. Daáu hieäu ôû ñaây laø gì ? 
	Daáu hieäu laø ñieåm kieåm tra moân Toaùn cuûa moãi hoïc sinh.
	2. Laäp baûng “taàn soá “ vaø nhaän xeùt. 
Ñieåm soá (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
Taàn soá (n)
1
2
2
8
6
10
7
4
N = 40
	Daáu hieäu ñoù coù taát caû 40 giaù trò 
	Coù 8 giaù trò khaùc nhau trong daõy giaù trò cuûa daáu hieäu ñoù 
	Ñieåm soá cao nhaát 10
	Ñieåm soá thaáp nhaát nhaát 3
	Ñieåm soá töø ñieåm 6 ñeán ñieåm 9 laø chuû yeáu
	Ñieåm soá coù taàn soá nhoû nhaát 3.
	Ñieåm soá coù taàn soá lôùn nhaát 8.
	3. Tính soá trung bình coäng:
	7,35
	4. Tìm Moát cuûa daáu hieäu, neâu yù nghóa:
	Ñieåm soá 8 coù taàn soá 10 lôùn nhaát trong baûng “taàn soá”
	Neân: 
5. Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
E. KEÁT QUAÛ (thoáng keâ caùc loaïi ñieåm, tæ leä).
LÔÙP
SÓ SOÁ
GIOÛI
KHAÙ
TR BÌNH
YEÁU
KEÙM
ÑAÏT YC
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
7A1
42/24
7A2
45/15
TOÅNG COÄNG
G. NHAÄN XEÙT, RUÙT KINH NGHIEÄM (sau khi chaám baøi xong).
Ngaøy soaïn 31. 3. 2013.
Tuaàn 31.
Tieát 96. 	Baøi daïy: KIEÅM TRA 1 TIEÁT.
A. MUÏC ÑICH YEÂU CAÀU:
1. Kieán thöùc: Cung caáp thoâng tin nhaèm ñaùnh giaù möùc ñoä naém vöõng 1 caùch heä thoáng veà phaân soá (phaân soá baèng nhau, ruùt goïn phaân soá, coäng, tröø, nhaân, chia phaân soá). Naém vöõng vaø hieåu khaùi nieäm phaân soá, soá thaäp phaân, phaàn traêm. 
2. Kó naêng: Cung caáp thoâng tin veà möùc ñoä thaønh thaïo kyõ naêng tính ñuùng, nhanh, vaän duïng linh hoaït caùc ñònh nghóa, tính chaát vaøo giaûi toaùn nhaát laø giaûi toaùn veà phaân soá. 
3. Thaùi ñoä: Reøn luyeän tính kieân trì, linh hoaït, caån thaän, chính xaùc caùc phaùn ñoaùn vaø löïa choïn phöông phaùp hôïp lyù.
B. MA TRAÄN ÑEÀ.
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – SỐ H ỌC 6.
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1.
Phân số bằng nhau. 
Tính chất cơ bản của phân số. 
Rút gọn phân số, phân số tối giản. 
Qui đồng mẫu số nhiều phân số. 
So sánh phân số
.
.
.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 5
Số điểm 5
Tỉ lệ 50%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 21 10điểm
=100%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
20%
Số câu 4 
Số điểm 2
20%
Số câu 9
Số điểm 6
60%
Số câu 21
Số điểm 10
= 100% 
Chủ đề 2.
Các phép tính về phân số. 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 5
Số điểm 5
Tỉ lệ 50%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 21 10điểm
=100%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
20%
Số câu 4 
Số điểm 2
20%
Số câu 9
Số điểm 6
60%
Số câu 21
Số điểm 10
= 100% 
Chủ đề 3.
Hỗn số. 
Số thập phân. Phần trăm
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 4
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 5
Số điểm 5
Tỉ lệ 50%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 21 10điểm
=100%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 8
Số điểm 2
20%
Số câu 4 
Số điểm 2
20%
Số câu 9
Số điểm 6
60%
Số câu 21
Số điểm 10
= 100% 
C. ÑEÀ KIEÅM TRA.
D. ÑAÙP AÙN, BIEÅU ÑIEÅM:
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (5 ñieåm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
A
B
a)
b)
a)
b)
c)
1
2
3
7a)
7b)
S
Đ
Đ
+ c
+ d
+ a
Điểm
0,5
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • doct50d.doc