Giáo án Đại số 7 - Tiết 49: Ôn tập chương III

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 49: Ôn tập chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - Tiết 49: Ôn tập chương III
Ngaøy soaïn: 31. 1. 2016. 
Tieát: 49.	Baøi daïy: OÂN TAÄP CHÖÔNG III
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc: Heä thoáng laïi cho hoïc sinh trình töï phaùt trieån vaø kó naêng caàn thieát trong chöông.
2. Kỹ naêng: OÂn laïi kieán thöùc vaø kó naêng cô baûn nhö : daáu hieäu, taàn soá, baûng taàn soá, caùch tính soá trung bình coäng, moát , bieåu ñoà. Luyeän taäp moät soá daïng toaùn cô baûn cuûa chöông.
	3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc yù thöùc töï hoïc ôû nhaø cuûa HS. Phaùt trieån tö duy toång hôïp.
II. CHUAÅN BÒ:
	1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: SGK, SGV, SBT, thöôùc thaúng, baûng phuï , phaán maøu.
	2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Naém ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa chöông. Soaïn caùc caâu hoûi 	phaàn oân taäp chöông vaø laøm caùc baøi taäp ñaõ cho ôû tieát tröôùc.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
	1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1 ph): Kieåm tra syõ soá hoïc sinh.
	2. Kieåm tra baøi cuõ (5 ph): Kieåm tra vieäc chuaån bò oân taäp ôû nhaø cuûa caùc em.Nhaän xeùt vieäc 	hoïc ôû nhaø cuûa caùc em?
	3. Giaûng baøi môùi:
	- Giôùi thieäu baøi (1 ph): Ñeå giuùp caùc em naém ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa chöông III moät 	caùch 	coù heä thoáng, hoâm nay ta tieán haønh oân taäp chöông III .
	- Tieán trình baøi daïy.
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
NOÄI DUNG
 12 ph
Hoạt động 1: Muoán ñieàu tra veà moät daáu hieäu naøo ñoù, em phaûi laøm nhöõng vieäc gì ? 
Trình baøy keát quaû thu ñöôïc theo maãu naøo ? 
Haõy neâu maãu baûng soá lieäu ban ñaàu ?
Taàn soá cuûa moät giaù trò laø gì? coù nhaän xeùt gì veà toång caùc taàn soá ? 
Baûng taàn soá goàm nhöõng coät naøo? 
Caùch tính soá trung bình coäng?
Moát cuûa daáu hieäu ? Kí hieäu ? 
Ngöôøi ta duøng bieåu ñoà laøm gì ? 
Hoạt động 1: Thu thaäp soá lieäu thoáng keâ, laäp baûng soá lieäu ban ñaàu, laäp baûng taàn soá , tìm soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu, moát cuûa daáu hieäu; ñeå coù moät hình aûnh cuï theå veà daáu hieäu ta duøng bieåu ñoà.
Quan saùt toång theå.
Maãu baûng soá lieäu ban ñaàu thöôøng goàm: 
STT
Ñôn vò 
Soá lieäu ñieàu tra
Traû lôøi mieäng.
Giaù trò x
Taàn soá(n)
Caùc tích (xn)
X
Traû lôøi caùc yeâu caàu cuûa GV ñöa ra.
1. Lí thuyeát:
Ñieàu tra veà moät daáu hieäu
Thu thaäp soá lieäu thoáng keâ
- Laäp baûng soá lieäu ban ñaàu
-Tìm caùc giaù trò khaùc nhau
-Tìm taàn soá cuûa moãi giaù trò
Baûng “Taàn soá”
 Bieåu ñoà 
Soá trung bình coäng,
Moát cuûa daáu hieäu
Yù nghóa cuûa thoáng keâ trong ñôøi soáng
18 ph
Hoạt động 2: Ñöa ñeà baøi taäp 20 SGK treân baûng phuï vaø cho HS hoaït ñoäng nhoùm?
Ñeà baøi yeâu caàu gì?
Treo baøi laøm cuûa vaøi nhoùm leân baûng vaø cho HS nhaän xeùt?
Hoạt động 2: Hoaït ñoäng nhoùm.
Quan saùt vaø nhaän xeùt.
2. Baøi taäp:
Baøi 20 SGK:
a) Laäp baûng taàn soá.
b) Döïng bieåu ñoà ñoaïn thaúng
c) Tính soá trung bình coäng.
Naêng suaát ( taï / ha )
Taàn soá (n)
Caùc tích (x.n)
20
25
30
35
40
45
50
1
3
7
9
6
4
1
20
75
210
315
240
180
50
31
1090
 6 ph
Hoạt động 3: Neâu caùch tính soá trung bình coäng? 
Hoạt động 3:
Hoïc sinh neâu.
Laøm baøi taäp.
3. Cuûng coá
Baøi taäp : Ñieåm kieåm tra Toaùn cuûa moät lôùp 7 ñöôïc ghi trong baûng sau:
6
5
4
7
7
6
8
5
6
3
8
2
4
6
8
2
6
3
8
7
7
7
4
10
8
7
3
5
5
5
9
8
9
7
9
9
5
5
8
8
5
9
7
5
5
a) Toång caùc taàn soá cuûa daáu hieäu thoáng keâ laø: b) Soá caùc giaù tri khaùc nhau cuûa daáu hieäu thoáng keâ laø: c) Taàn soá HS coù ñieåm 5 laø: d) Moát cuûa daáu hieäu:
Keát quaû: a) 45 b) 9 c ) 10 d) 5.
	4) Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo (2 ph) : 
	- Ra baøi taäp veà nhaø: OÂn taäp laïi lí thuyeát, laøm caùc baøi taäp coøn laïi cuûa chöông.
	- Chuaån bò baøi môùi: Hoâm sau kieåm tra moät tieát chöông III.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG :
ý
 nghÜa cña thèng kª
 trong ®êi sèng
,mèt
X
BiÓu ®å 
B¶ng tÇn sè 
Thu thËp sè liÖu
 thèng kª
§iÒu tra vÒ 1 dÊu hiÖu 

Tài liệu đính kèm:

  • doct49 d.doc