Giáo án Đại số 7 - Tiết 13 và 14

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 521Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 13 và 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - Tiết 13 và 14
Ngaøy soaïn: 20. 9. 2015.
Tieát: 13. 	Baøi daïy: LUYEÄN TAÄP.
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc, cuûa daõy tæ soá baèng nhau.
2. Kỹ naêng: Thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân, giaûi baøi toaùn veà chia tæ leä.
3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính caån thaän, chính xaùc khi söû duïng caùc tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaø tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau.
II. CHUAÅN BÒ:
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: SGK, SGV, SBT, baûng phuï ghi tính chaát cuûa tæ leä thöùc, tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: SGK, naém vöõng tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaø tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau. Baûng nhoùm
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1 ph): Kieåm tra só soá hoïc sinh 
2. Kieåm tra baøi cuõ (6 ph). Neâu tính chaát cuûa tæ leä thöùc?
Neâu tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau?
Baøi 55 trang 30 SGK. 
3. Giaûng baøi môùi (36 ph):
- Giôùi thieäu baøi (1 ph): Vaän duïng tính chaát cuûa tæ leä thöùc vaø tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau vaøo vieäc giaûi baøi taäp nhö theâù naøo? Hoâm nay chuùng ta tieán haønh luyeän taäp.
- Tieán trình tieát daïy 
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
NOÄI DUNG
11 ph
Hoaït ñoäng 1. 
Cho hoïc sinh thöïc hieän baøi taäp 59 trang 30 SGK theo nhoùm.
Muoán thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân ta phaûi tieán haønh nhö theá naøo?
Hoaït ñoäng 1. Hoïc sinh laøm theo nhoùm moãi nhoùm moät caâu
Hoïc sinh traû lôøi: Ñoåi ra phaân soá roài aùp duïng quy taéc chia phaân soá cho phaân soá.
1.Baøi 59 trang 30 SGK
11 ph 
Baøi 58 trang 30 SGK.
Hoïc sinh laømbaøi taäp 
Hoïc sinh leân baûng trình baøy 
2. Baøi 58 trang 30 SGK.
Goïi soá caây troàng cuûa lôùp 
7A, 7B laàn löôït laø x vaø y.
11 ph
Baøi 64 trang 31 SGK
Treo ñeà baøi 64 treân baûng phuï ñeå hoïc sinh thaûo luaän nhoùm giaûi 
Caùc em nhaän xeùt baøi laøm cuûa töøng nhoùm .
Hs: Thaûo luaän nhoùm vaø cöû ñaïi dieän leân baûng trình baøy 
H s nhaän xeùt
3. Baøi 64 trang 31 SGK.
Goïi soá hoïc sinh cuûa caùc khoái 
6, 7, 8, 9 laàn löôït laø: a, b, c,d.
2 ph
Hoaït ñoäng 2. 
Haõy neâu caùc daïng toaùn ñaõ laøm:
Hoaït ñoäng 2. - Thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân
- Toaùn chia tæ leä.
2. Cuûng coá:
4. Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo (2 ph).
- Ra baøi taäp veà nhaø: OÂn laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc, laøm theâm baøi taäp 61, 62 trang 31 SGK 
Höôùng daãn baøi 61 trang 31 SGK. 
Ta vieát ; 
Do ñoù: 
Töø ñoù: 
Höôùng daãn baøi 62 trang 31 SGK.
Ñaët ; 
Ta coù: x = 2k; y = 5k. 
Do ñoù: 
Vôùi k = 1; x = 2; y = 5; 
Vôùi k = – 1; x = – 2 ; y = – 5 
- Chuaån bò baøi môùi: Tieát sau mang maùy tính boû tuùi.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG :
Ngaøy soaïn: 20. 9. 2015. 
Tieát: 14.	Baøi daïy: SOÁ THAÄP PHAÂN HÖÕU HAÏN
SOÁ THAÄP PHAÂN VOÂ HAÏN TUAÀN HOAØN
I. MUÏC TIEÂU: 
1. Kieán thöùc: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc soá thaäp phaân höõu haïn, ñieàu kieän ñeå moät phaân soá toái giaûn bieåu dieãn ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn . 
2. Kỹ naêng: Hieåu ñöôïc soá höõu tæ laø soá coù theå bieåu dieãn thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn.
Vieâùt ñöôïc phaân soá döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn .
3. Thaùi ñoä: Reøn luyeän tö duy linh hoaït, nhaïy beùn khi nhaän bieát moät phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn .
II. CHUAÅN BÒ:
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: SGK, SBT, SGV, baûng phuï, maùy tính boû tuùi, phaán maøu.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: SGK, baûng nhoùm, maùy tính boû tuùi.
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1 ph): Kieåm tra só soá hoïc sinh 
2. Kieåm tra baøi cuõ (5ph):
3. Giaûng baøi môùi (36 ph):
- Giôùi thieäu baøi (1 ph): Chuùng ta ñaõ bieát, caùc phaân soá thaäp phaân nhö coù theå vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân : . Caùc soá thaäp phaân ñoù laø caùc soá höõu tæ. Coøn caùc soá thaäp phaân 0,323232  coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng? Baøi hoïc naøy seõ cho ta caâu traû lôøi
- Tieán trình baøi daïy 
THÔØI GiAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
NOÄI DUNG
11ph
Hoaït ñoäng 1.
Döïa vaøo caùch trình baøy trong SGK caùc em haõy neâu caùch laøm?
Caùc soá thaäp phaân nhö 0,15; 1,48; coøn ñöôïc goïi laø soá thaäp phaân höõu haïn
Soá 0,41666  goïi laø moät soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn.
Caùch vieát goïn: 0,41666= 0,41(6)
Kí hieäu (6) chæ raèng chöõ soá 6 ñöôïc laäp laïi voâ haïn laàn, soá 6 goïi laø chu kyø cuûa soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn 0,41(6).
Hoaït ñoäng 1. 
Thöïc hieän baèng caùch laáy töû chia cho maãu
ÔÛ pheùp chia thöù nhaát chöõ soá 3 ñöôïc laëp ñi laêp laïi voâ haïn laàn. ÔÛ pheùp chia thöù hai soá 54 ñöôïc laëp ñi laëp laïi voâ haïn laàn 
1. Soá thaäp phaân höõu haïn. Soá thaäp phaân voâ haïn tuaâøn hoaøn
Ví duï 1: 
Ví duï 2: 
Chuù yù: (SGK)
15ph
Hoaït ñoäng 2.
Vaäy caùc phaân soá vôùi maãu döông, coù maãu nhö theá naøo thì vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn ? 
Caùc phaân soá vôùi maãu döông, coù maãu nhö theá naøo thì vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn?
“Ngöôøi ta chöùng minh..voâ haïn tuaàn hoaøn”
 Moãi soá höõu tæ ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn .
Ngöôïc laïi, moãi soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn bieåu dieãn bôûi moät soá höõu tæ.
Hoaït ñoäng 2.
Hoïc sinh ñoïc noäi dung töø doøng 7 ñeán doøng 8 trang 33 SGK
Hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm, moãi nhoùm laøm moät caâu
2. Nhaän xeùt:
- Neáu moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông maø maãu khoâng coù öôùc nguyeân toá khaùc 2 vaø 5 thì phaân soá ñoù vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn.
Ví duï: Phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn vì:
; maãu 25 = 52 khoâng coù öôùc ngyueân toá khaùc 2 vaø 5 
Neân 
- Neáu moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông maø maãu coù öôùc nguyeân toá khaùc 2 vaø 5 thì phaân soá ñoù vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn.
Ví duï: Phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn vì maãu 30 = 2.3.5 coù öôùc nguyeân toá 3 khaùc 2 vaø 5.
Keát luaän: (SGK) 
10ph
Hoaït ñoäng 3.
Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm baøi taäp 65, 66 trang 34 SGK
Quan saùt hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm.
Hoaït ñoäng 3.
Hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm.
Nhoùm 1: 65ab
Nhoùm 2; 3: 65 cd
Nhoùm 4; 5: 66 ab
Nhoùm 6: 66cd
Cuûng coá : 
Baøi 65 trang 34 SGK.
Baøi 66 trang 34 SGK
4. Daën doø hoïc sinh chuaãn bò cho tieát hoïc sau (2 ph).
- Ra baøi taäp veà nhaø: Naém vöõng ñieàu kieän ñeå moät phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hay soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn. Khi xeùt caùc ñieàu kieän naøy phaân soá phaûi toái giaûn. Nắm vững keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân. Baøi taäp veà nhaø: 68, 70, 71 trang 34 - 35 SGK.
- Chuaån bò baøi môùi: Tieát sau luyeän taäp.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 

Tài liệu đính kèm:

  • doct13 - 14d.doc