Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 39: Kiểm tra

doc 8 trang Người đăng tranhong Lượt xem 891Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 39: Kiểm tra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 39: Kiểm tra
Ngày soạn : 06/02/2017
Ngày dạy:
Tiết 39: Kiểm tra
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Kiểm tra những kiến thức cơ bản trong chương I vai trò nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, giống vật nuôi, sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi, chọn lọc và quản lý giống vật nuôi.
- Biết cách đánh giá mức độ đạt được
2. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng tư duy logic: phân tích, so sánh, khái quát hoá và trình bày bài nhanh, khoa học
3.Thái độ:
- Ý thức làm bài nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ 
GV: Xây dựng ma trận đề kiểm tra và hướng dẫn chấm
HS: Ôn tập kiểm tra, chuẩn bị giấy và bút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC
Tổ chức
Kiểm tra bài cũ: Không
Bài mới:
Ma trận
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơn
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Nhân giống thuần chủng
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
0,5
0,5
2. Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
- Hình dáng toàn thân
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
0,5
0,5
3. Xắp xếp tính đặc trưng của giống vật nuôi
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
1,0
1,0
4. Vai trò của giống vật nuôi trong CN
.
Số câu hỏi
1
1
2
Số điểm
1,0
1,0
2,0
5. Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
3,0
3,0
6. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
3,0
3,0
Tổng số câu hỏi
1
2
2
2
Tổng điểm
0,5
1,5
4,0
4,0
10,0
Đề bài
Đề chẵn
I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ):
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước những câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: (0.5 ®iÓm) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối:
A. Cùng loài.
B. Khác giống.
C. Khác loài.
D. Cùng giống.
Câu 2: (0.5 ®iÓm) Hình dáng toàn thân của loại hình gà sản xuất thịt là:
A. Thể hình dài.
B. Thể hình ngắn.
C. Thể hình tròn.
D. Thể hình vuông.
Câu 3: (0.5 ®iÓm) Điều kiện để nhân giống thuần chủng đạt kết quả là:
Phải có mục đích rõ ràng.
Chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.
Con bố và mẹ phải khác giống.
Tất cả các phương án trên.
C©u 4: (1 ®iÓm) Em h·y chän c¸c tõ: ngo¹i h×nh, di truyÒn, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u sau cho phï hîp víi tÝnh ®Æc tr­ng cña mét gièng vËt nu«i:
	Gièng vËt nu«i lµ s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra. Mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã ®Æc ®iÓmGièng nhau, cã..vµnh­ nhau, cã tÝnh ........................... æn ®Þnh, cã sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh.
C©u 5: (0.5 ®iÓm) §iÒn tõ ®óng (§), sai (S) vµo « vu«ng:
A. Bét c¸ H¹ Long cã 46% pr«tªin thuéc lo¹i thøc ¨n giµu pr«tªin.	 
B. Thøc ¨n cã hµm l­îng x¬ > 30% thuéc lo¹i thøc ¨n th«. 
II. Tự luận ( 7 điểm ):
	Câu 1: Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
	Câu 2: Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?
	Câu 3:
a. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi?
b. Trong các phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi thì phương pháp nào hay dùng ở nước ta?
Đề lẻ
Trắc nghiệm ( 3 điểm ):
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước những câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: (0.5 ®iÓm) Điều kiện để nhân giống thuần chủng đạt kết quả là:
Phải có mục đích rõ ràng.
Con bố và mẹ phải khác giống.
Chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.
Tất cả các phương án trên.
Câu 2: (0.5 ®iÓm) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối:
A. Cùng loài.
B. Cùng giống.
C. Khác loài.
D. Khác giống.
Câu 3: (0.5 ®iÓm) Hình dáng toàn thân của loại hình gà sản xuất trứng là:
A. Thể hình dài.
B. Thể hình ngắn.
C. Thể hình tròn.
D. Thể hình vuông.
C©u 4: (0.5 ®iÓm) §iÒn tõ ®óng (§), sai (S) vµo « vu«ng:
A. Thøc ¨n cã hµm l­îng gluxit < 50% thuéc lo¹i thøc ¨n giµu gluxit 	 
B. §Ëu t­¬ng cã 36% pr«tªin thuéc lo¹i thøc ¨n giµu pr«tªin. 
C©u 5: (1 ®iÓm) Em h·y chän c¸c tõ: ngo¹i h×nh, di truyÒn, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u sau cho phï hîp víi tÝnh ®Æc tr­ng cña mét gièng vËt nu«i:
	Gièng vËt nu«i lµ s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra. Mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã ®Æc ®iÓmGièng nhau, cã..vµnh­ nhau, cã tÝnh ........................... æn ®Þnh, cã sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh.
II. Tự luận ( 7 điểm ):
	Câu 1: Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
	Câu 2: Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi?
	Câu 3:
a. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi?
b. Trong các phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi thì phương pháp nào hay dùng ở nước ta?
C. Hướng dẫn chấm điểm – Biểu điểm
Đề chẵn
I. Trắc nghiêm
Câu
1
2
3
Đáp án
D
B
A, B
C©u 4 ( 1 ®iÓm ) Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,25 ®iÓm
- Ngo¹i h×nh ’ N¨ng xuÊt ’ ChÊt l­îng s¶n phÈm ’di truyÒn.
C©u 5: (0,5 ®iÓm) Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,25 ®iÓm
A
B
§
§
II.Tư luận
Câu
Nội dung
Điểm
1
 Giống vật nuôi có ảnh hưởng quyết định đến năng xuất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi đạt hiệu quả phải chọn giống vật nuôi phù hợp
1,0
2
 Prôtêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng axítamin, lipít được cơ thể hấp thụ dưới dạng glixêrin và axít béo, Gluxít được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng ion khoáng còn nước và các vitamin được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
3,0
3
a.
- Chế biến thức ăn để tăng mùi vị, ngon miệng, dễ tiêu hoá.
- Giảm khối lượng, độ khô cứng trong thức ăn, khử độc.
- Dự trữ thức ăn vật nuôi nhằm giữ thức ăn lâu hỏng luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi, Làm khô - ủ xanh.
2,0
b. Cho ®iÓm tïy theo sù hîp lÝ trong c©u tr¶ lêi cña häc sinh.
1,0
Đề lẻ
I. Trắc nghiêm
Câu
1
2
3
Đáp án
A, C
D
A
C©u 4: (0,5 ®iÓm) Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,25 ®iÓm
A
B
S
§
C©u 5: ( 1 ®iÓm ) Mçi ý tr¶ lêi ®óng 0,25 ®iÓm
- Ngo¹i h×nh ’ N¨ng xuÊt ’ ChÊt l­îng s¶n phÈm ’di truyÒn.
II.Tư luận
Câu
Nội dung
Điểm
1
Giống vật nuôi có ảnh hưởng quyết định đến năng xuất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi đạt hiệu quả phải chọn giống vật nuôi phù hợp
1,0
2
- Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
- Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thị, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa, nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.
- Sau khi được vật nuôi tiêu hóa, các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ để tạo ra các sản phẩm chăn nuôi như thịt, sữa, trứng, lông và cung cấp năng lượng làm việc.
3,0
3
- Chế biến thức ăn để tăng mùi vị, ngon miệng, dễ tiêu hoá.
1,0
- Giảm khối lượng, độ khô cứng trong thức ăn, khử độc
1,0
- Dự trữ thức ăn vật nuôi nhằm giữ thức ăn lâu hỏng luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi, Làm khô - ủ xanh.
1,0
Củng cố
Thu bài
Nhận xét giờ kiểm tra
Hướng dẫn về nhà.
Đọc trước bài 44
 Ngày . tháng 02 năm 2017 
 Duyệt của tổ chuyên môn
 PHÒNG GD & ĐT ĐOAN HÙNG
BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 2
TRƯỜNG THCS MINH LƯƠNG 
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài 45 phút
Đề chẵn
I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ):
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước những câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: (0.5 ®iÓm) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối:
A. Cùng loài B. Khác giống C. Khác loài D. Cùng giống
Câu 2: (0.5 ®iÓm) Hình dáng toàn thân của loại hình gà sản xuất thịt là:
A. Thể hình dài.
B. Thể hình ngắn.
C. Thể hình tròn.
D. Thể hình vuông.
Câu 3: (0.5 ®iÓm) Điều kiện để nhân giống thuần chủng đạt kết quả là:
Phải có mục đích rõ ràng.
Chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.
Con bố và mẹ phải khác giống.
Tất cả các phương án trên.
C©u 4: (1 ®iÓm) Em h·y chän c¸c tõ: ngo¹i h×nh, di truyÒn, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u sau cho phï hîp víi tÝnh ®Æc tr­ng cña mét gièng vËt nu«i:
	Gièng vËt nu«i lµ s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra. Mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã ®Æc ®iÓmGièng nhau, cã..vµnh­ nhau, cã tÝnh ........................... æn ®Þnh, cã sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh.
C©u 5: (0.5 ®iÓm) §iÒn tõ ®óng (§), sai (S) vµo « vu«ng:
A. Bét c¸ H¹ Long cã 46% pr«tªin thuéc lo¹i thøc ¨n giµu pr«tªin.	 
B. Thøc ¨n cã hµm l­îng x¬ > 30% thuéc lo¹i thøc ¨n th«. 
II. Tự luận ( 7 điểm ):
Câu 1: Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
Câu 2: Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào?
Câu 3: a. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi?
 b. Trong các phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi thì phương pháp nào hay dùng ở nước ta?
 PHÒNG GD & ĐT ĐOAN HÙNG
BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 2
TRƯỜNG THCS MINH LƯƠNG 
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài 45 phút
Đề lẻ
Trắc nghiệm ( 3 điểm ):
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước những câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: (0.5 ®iÓm) Điều kiện để nhân giống thuần chủng đạt kết quả là:
Phải có mục đích rõ ràng.
Con bố và mẹ phải khác giống.
Chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.
Tất cả các phương án trên.
Câu 2: (0.5 ®iÓm) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối:
A. Cùng loài B. Khác giống C. Khác loài D. Cùng giống
Câu 3: (0.5 ®iÓm) Hình dáng toàn thân của loại hình gà sản xuất trứng là:
A. Thể hình dài.
B. Thể hình ngắn.
C. Thể hình tròn.
D. Thể hình vuông.
C©u 4: (0.5 ®iÓm) §iÒn tõ ®óng (§), sai (S) vµo « vu«ng:
A. Thøc ¨n cã hµm l­îng gluxit < 50% thuéc lo¹i thøc ¨n giµu gluxit 	 
B. §Ëu t­¬ng cã 36% pr«tªin thuéc lo¹i thøc ¨n giµu pr«tªin. 
C©u 5: (1 ®iÓm) Em h·y chän c¸c tõ: ngo¹i h×nh, di truyÒn, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u sau cho phï hîp víi tÝnh ®Æc tr­ng cña mét gièng vËt nu«i:
	Gièng vËt nu«i lµ s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra. Mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã ®Æc ®iÓmGièng nhau, cã..vµnh­ nhau, cã tÝnh ........................... æn ®Þnh, cã sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh.
II. Tự luận ( 7 điểm ):
Câu 1: Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
Câu 2: Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi?
Câu 3: a. Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi?
 b. Trong các phương pháp dự trữ thức ăn vật nuôi thì phương pháp nào hay dùng ở nước ta?

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_1_tiet_cong_nghe_7_tiet_39.doc