Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 18 - Năm học 2016-2017 - Phạm Xuân Toạn

pdf 6 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 05/02/2021 Lượt xem 461Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 18 - Năm học 2016-2017 - Phạm Xuân Toạn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 18 - Năm học 2016-2017 - Phạm Xuân Toạn
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 18 
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 1 
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2016 – 2017 _ LỚP 1 
VÒNG 18 (Mở ngày 20/03/2017) 
Họ và tên: ./30. Xếp thứ:.. 
Bài thi số 1: Cuộc đua thú cưng: 
Câu 1: Số liền trước số 27 là: .. 
a/ 25 ; b/ 26 ; c/ 29 ; d/ 28. 
Câu 2: Số liền sau số 41 là số: .. 
a/ 43 ; b/ 40 ; c/ 39 ; d/ 42. 
Câu 3: Cho các số: 57; 83; 21; 45. Số nhỏ nhất trong các số đã cho là: .. 
a/ 21 ; b/ 57 ; c/ 83 ; d/ 45. 
Câu 4: Cho các số: 18; 23; 17; 24. Số lớn nhất trong các số đã cho là: .. 
a/ 23 ; b/ 24 ; c/ 17 ; d/ 18. 
Câu 5: Cho các số: 27; 35; 10; 78. Viết các số theo tự từ bé đến lớn ta được thứ tự đúng là: .. 
a/ 78; 35; 27; 10 ; b/ 10; 27; 35; 78 ; c/ 78; 27; 10; 35 ; d/ 10; 35; 27; 78. 
Câu 6: Cho các số: 98; 38; 47; 56. Viết các số theo tự từ lớn đến bé ta được thứ tự đúng là: .. 
a/ 38; 56; 98; 47 ; b/ 98; 47; 56; 38 ; c/ 38; 47; 56; 98 ; d/ 98; 56; 47; 38. 
Câu 7: Bạn Hùng có 21 viên bi, bạn Minh có 75 viên vi, bạn Tuấn có 63 viên bi và bạn Hoàng 
có 47 viên bi. Vậy bạn có số viên bi nhiều nhất là: 
a/ Minh ; b/ Tuấn ; c/ Hùng ; d/ Hoàng. 
Câu 8: Bạn Mai làm được 27 bông hoa, bạn Hồng làm được 43 bông hoa, bạn Liên làm được 50 
bông hoa và bạn Hằng làm được 17 bông hoa. Hỏi bạn nào làm được nhiều bông hoa nhất? 
a/ Hồng ; b/ Liên ; c/ Mai ; d/ Hằng. 
Câu 9: Mai hỏi Hoa: “Em gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi của mình ít hơn 17 
tuổi nhưng nhiều hơn 15 tuổi và em gái mình ít hơn mình 4 tuổi.” Hỏi em gais của Hoa năm nay 
bao nhiêu tuổi? 
a/ 10 ; b/ 11 ; c/ 12 ; d/ 13. 
Câu 10: Một xe bus có 19 người trên xe. Khi đến bến xe Mỹ Đình thì có 6 người xuống xe và 2 
người lên xe. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu người? 
a/ 15 ; b/ 13 ; c/ 11 ; d/ 14. 
Bài thi số 2: Đừng để điểm rơi: 
Câu 1: Số 98 gồm: 
a/ 9 chục và 8 đơn vị ; b/ 8 chục và 9 đơn vị ; c/ số 8 và chữ số 9 ; d/ chữ số 8 và số 9. 
Câu 2: 7 chục + 5 đơn vị = .. .. 
a/ 21 ; b/ 12 ; c/ 57 ; d/ 75. 
Câu 3: Chọn phép so sánh đúng: .. 
a/ 23 > 18 ; b/ 77 30. 
Câu 4: Chọn phép so sánh sai: .. 
a/ 67 > 76 ; b/ 45 45. 
Câu 5: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 3 thì được kết quả là 13. Số cần tìm là: .. 
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 18 
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 2 
Câu 6: Minh có 12 con tem và ít hơn Hải 4 con tem. Vậy Hải có con tem. 
Câu 7: Bạn Kiên có số kẹo bằng số bé nhất có hai chữ số cộng với số liền trước số 7. Vậy bạn 
Kiên có chiếc kẹo. 
Câu 8: Số thích hợp 
để điền vào dấu chấm 
hỏi là: .. 
Câu 9: Có bao nhiêu điểm nằm trong hình tam giác nhưng không 
nằm trong hình tròn. 
Vậy có điểm. 
Câu 10: Có bao nhiêu điểm nằm trong cả 3 hình: hình tam giác, 
hình tròn và hình vuông. 
Vậy có điểm. 
Bài thi số 3 
Câu 1: Tính: 20+30-10 = 
Câu 2: Tính: 70-10-30 = 
Câu 3: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 10+30+50 40+20+10. 
Câu 4: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 20+50-40 80-20-30. 
Câu 5: Cho 10+20+40 = +50-10. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 
Câu 6: Cho 50-20+30 = 40+30-. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 
Câu 7: Lớp 1A có 3 chục bạn học sinh, lớp 1B có 40 bạn học sinh. Hỏi cả hai lớp 1A và 
1B có tất cả bao nhiêu bạn học sinh? 
Trả lời: Cả hai lớp 1A và 1B có tất cả bạn học sinh. 
Câu 8: Hiền làm được một số ngôi sao giấy. Sau khi Linh cho Hiền 2 chục ngôi sao giấy 
thì Hiền có tất cả 50 ngôi sao giấy. Hỏi lúc đầu Hiền làm được bao nhiêu ngôi sao giấy? 
Trả lời: Lúc đầu Hiền làm được ngôi sao giấy. 
Câu 9: Linh làm được 2 chục bông hoa giấy, Đan làm được 4 chục bông hoa giấy và 
Trâm làm được số bông hoa giấy nhiều hơn Linh nhưng ít hơn Đan và số bông hoa giấy 
Trâm làm được là số tròn chục. Vậy cả ba bạn làm được tất cả bông hoa giấy. 
Câu 10: Bạn Liên có số bút chì màu bằng 9 cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn 
Giang có ít hơn bạn Liên 3 bút chì màu. Hỏi bạn Giang có bao nhiêu bút chì màu? 
Trả lời: Bạn Giang có bút chì màu. 
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 18 
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 3 
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2016 – 2017 _ LỚP 1 
VÒNG 18 (Mở ngày 20/03/2017) 
Họ và tên: ./30. Xếp thứ:.. 
Bài thi số 1: Cuộc đua thú cưng: 
Câu 1: Số liền trước số 27 là: .. 
a/ 25 ; b/ 26 ; c/ 29 ; d/ 28. 
Câu 2: Số liền sau số 41 là số: .. 
a/ 43 ; b/ 40 ; c/ 39 ; d/ 42. 
Câu 3: Cho các số: 57; 83; 21; 45. Số nhỏ nhất trong các số đã cho là: .. 
a/ 21 ; b/ 57 ; c/ 83 ; d/ 45. 
Câu 4: Cho các số: 18; 23; 17; 24. Số lớn nhất trong các số đã cho là: .. 
a/ 23 ; b/ 24 ; c/ 17 ; d/ 18. 
Câu 5: Cho các số: 27; 35; 10; 78. Viết các số theo tự từ bé đến lớn ta được thứ tự đúng là: .. 
a/ 78; 35; 27; 10 ; b/ 10; 27; 35; 78 ; c/ 78; 27; 10; 35 ; d/ 10; 35; 27; 78. 
Câu 6: Cho các số: 98; 38; 47; 56. Viết các số theo tự từ lớn đến bé ta được thứ tự đúng là: .. 
a/ 38; 56; 98; 47 ; b/ 98; 47; 56; 38 ; c/ 38; 47; 56; 98 ; d/ 98; 56; 47; 38. 
Câu 7: Bạn Hùng có 21 viên bi, bạn Minh có 75 viên vi, bạn Tuấn có 63 viên bi và bạn Hoàng 
có 47 viên bi. Vậy bạn có số viên bi nhiều nhất là: 
a/ Minh ; b/ Tuấn ; c/ Hùng ; d/ Hoàng. 
Câu 8: Bạn Mai làm được 27 bông hoa, bạn Hồng làm được 43 bông hoa, bạn Liên làm được 50 
bông hoa và bạn Hằng làm được 17 bông hoa. Hỏi bạn nào làm được nhiều bông hoa nhất? 
a/ Hồng ; b/ Liên ; c/ Mai ; d/ Hằng. 
Câu 9: Mai hỏi Hoa: “Em gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi của mình ít hơn 17 
tuổi nhưng nhiều hơn 15 tuổi và em gái mình ít hơn mình 4 tuổi.” Hỏi em gais của Hoa năm nay 
bao nhiêu tuổi? 
a/ 10 ; b/ 11 ; c/ 12 ; d/ 13. 
Câu 10: Một xe bus có 19 người trên xe. Khi đến bến xe Mỹ Đình thì có 6 người xuống xe và 2 
người lên xe. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu người? 
a/ 15 ; b/ 13 ; c/ 11 ; d/ 14. 
Bài thi số 2: Đừng để điểm rơi: 
 Câu 1: Số 98 gồm: 
a/ 9 chục và 8 đơn vị ; b/ 8 chục và 9 đơn vị ; c/ số 8 và chữ số 9 ; d/ chữ số 8 và số 9. 
Câu 2: 7 chục + 5 đơn vị = .. .. 
a/ 21 ; b/ 12 ; c/ 57 ; d/ 75. 
Câu 3: Chọn phép so sánh đúng: .. 
a/ 23 > 18 ; b/ 77 30. 
Câu 4: Chọn phép so sánh sai: .. 
a/ 67 > 76 ; b/ 45 45. 
Câu 5: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 3 thì được kết quả là 13. Số cần tìm là: .. 
Câu 6: Minh có 12 con tem và ít hơn Hải 4 con tem. Vậy Hải có con tem. 
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 18 
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 4 
Câu 7: Bạn Kiên có số kẹo bằng số bé nhất có hai chữ số cộng với số liền trước số 7. Vậy bạn 
Kiên có chiếc kẹo. 
Câu 8: Số thích hợp 
để điền vào dấu chấm 
hỏi là: .. 
Câu 9: Có bao nhiêu điểm nằm trong hình tam giác nhưng không 
nằm trong hình tròn. 
Vậy có điểm. 
Câu 10: Có bao nhiêu điểm nằm trong cả 3 hình: hình tam giác, 
hình tròn và hình vuông. 
Vậy có điểm. 
Bài thi số 3 
Câu 1: Tính: 20+30-10 = 
Câu 2: Tính: 70-10-30 = 
Câu 3: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 10+30+50 40+20+10. 
Câu 4: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 20+50-40 80-20-30. 
Câu 5: Cho 10+20+40 = +50-10. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 
Câu 6: Cho 50-20+30 = 40+30-. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 
Câu 7: Lớp 1A có 3 chục bạn học sinh, lớp 1B có 40 bạn học sinh. Hỏi cả hai lớp 1A và 
1B có tất cả bao nhiêu bạn học sinh? 
Trả lời: Cả hai lớp 1A và 1B có tất cả bạn học sinh. 
Câu 8: Hiền làm được một số ngôi sao giấy. Sau khi Linh cho Hiền 2 chục ngôi sao giấy 
thì Hiền có tất cả 50 ngôi sao giấy. Hỏi lúc đầu Hiền làm được bao nhiêu ngôi sao giấy? 
Trả lời: Lúc đầu Hiền làm được ngôi sao giấy. 
Câu 9: Linh làm được 2 chục bông hoa giấy, Đan làm được 4 chục bông hoa giấy và 
Trâm làm được số bông hoa giấy nhiều hơn Linh nhưng ít hơn Đan và số bông hoa giấy 
Trâm làm được là số tròn chục. Vậy cả ba bạn làm được tất cả bông hoa giấy. 
Câu 10: Bạn Liên có số bút chì màu bằng 9 cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn 
Giang có ít hơn bạn Liên 3 bút chì màu. Hỏi bạn Giang có bao nhiêu bút chì màu? 
Trả lời: Bạn Giang có bút chì màu. 
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 18 
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 5 
 ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN 2016 – 2017 _ LỚP 1 
VÒNG 18 (Mở ngày 20/03/2017) 
Bài thi số 1: Cuộc đua thú cưng: 
Câu 1: Số liền trước số 27 là: .. 
a/ 25 ; b/ 26 ; c/ 29 ; d/ 28. b/ 26 
Câu 2: Số liền sau số 41 là số: .. 
a/ 43 ; b/ 40 ; c/ 39 ; d/ 42. d/ 42 
Câu 3: Cho các số: 57; 83; 21; 45. Số nhỏ nhất trong các số đã cho là: .. 
a/ 21 ; b/ 57 ; c/ 83 ; d/ 45. a/ 21 
Câu 4: Cho các số: 18; 23; 17; 24. Số lớn nhất trong các số đã cho là: .. 
a/ 23 ; b/ 24 ; c/ 17 ; d/ 18. b/ 24 
Câu 5: Cho các số: 27; 35; 10; 78. Viết các số theo tự từ bé đến lớn ta được thứ tự đúng là: .. 
a/ 78; 35; 27; 10 ; b/ 10; 27; 35; 78 ; c/ 78; 27; 10; 35 ; d/ 10; 35; 27; 78. b 
Câu 6: Cho các số: 98; 38; 47; 56. Viết các số theo tự từ lớn đến bé ta được thứ tự đúng là: .. 
a/ 38; 56; 98; 47 ; b/ 98; 47; 56; 38 ; c/ 38; 47; 56; 98 ; d/ 98; 56; 47; 38. d 
Câu 7: Bạn Hùng có 21 viên bi, bạn Minh có 75 viên vi, bạn Tuấn có 63 viên bi và bạn Hoàng 
có 47 viên bi. Vậy bạn có số viên bi nhiều nhất là: 
a/ Minh ; b/ Tuấn ; c/ Hùng ; d/ Hoàng. a/ Minh 
Câu 8: Bạn Mai làm được 27 bông hoa, bạn Hồng làm được 43 bông hoa, bạn Liên làm được 50 
bông hoa và bạn Hằng làm được 17 bông hoa. Hỏi bạn nào làm được nhiều bông hoa nhất? 
a/ Hồng ; b/ Liên ; c/ Mai ; d/ Hằng. d/ Hằng 
Câu 9: Mai hỏi Hoa: “Em gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi của mình ít hơn 17 
tuổi nhưng nhiều hơn 15 tuổi và em gái mình ít hơn mình 4 tuổi.” Hỏi em gais của Hoa năm nay 
bao nhiêu tuổi? 
a/ 10 ; b/ 11 ; c/ 12 ; d/ 13. c/ 12 
Câu 10: Một xe bus có 19 người trên xe. Khi đến bến xe Mỹ Đình thì có 6 người xuống xe và 2 
người lên xe. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu người? 
a/ 15 ; b/ 13 ; c/ 11 ; d/ 14. a/ 15 
Bài thi số 2: Đừng để điểm rơi: 
 Câu 1: Số 98 gồm: 
a/ 9 chục và 8 đơn vị ; b/ 8 chục và 9 đơn vị ; c/ số 8 và chữ số 9 ; d/ chữ số 8 và số 9. 
a/ 9 chục và 8 đơn vị 
Câu 2: 7 chục + 5 đơn vị = .. .. 
a/ 21 ; b/ 12 ; c/ 57 ; d/ 75. d/ 75 
Câu 3: Chọn phép so sánh đúng: .. 
a/ 23 > 18 ; b/ 77 30. a/ 23 > 18 
Câu 4: Chọn phép so sánh sai: .. 
a/ 67 > 76 ; b/ 45 45. a/ 67 > 76 
Câu 5: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 3 thì được kết quả là 13. Số cần tìm là: .. 16 
Câu 6: Minh có 12 con tem và ít hơn Hải 4 con tem. Vậy Hải có con tem. 16 
Câu 7: Bạn Kiên có số kẹo bằng số bé nhất có hai chữ số cộng với số liền trước số 7. Vậy bạn 
Kiên có chiếc kẹo. 16 
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 1 – Vòng 18 
Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 6 
Câu 8: Số thích hợp 
để điền vào dấu chấm 
hỏi là: .. 60 
Câu 9: Có bao nhiêu điểm nằm trong hình tam giác nhưng không 
nằm trong hình tròn. 
Vậy có điểm. 0 
Câu 10: Có bao nhiêu điểm nằm trong cả 3 hình: hình tam giác, 
hình tròn và hình vuông. 
Vậy có điểm. 1 
Bài thi số 3 
Câu 1: Tính: 20+30-10 = 40 
Câu 2: Tính: 70-10-30 = 30 
Câu 3: Điền dấu (>; 
Câu 4: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 20+50-40 80-20-30. = 
Câu 5: Cho 10+20+40 = +50-10. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 30 
Câu 6: Cho 50-20+30 = 40+30-. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 10 
Câu 7: Lớp 1A có 3 chục bạn học sinh, lớp 1B có 40 bạn học sinh. Hỏi cả hai lớp 1A và 
1B có tất cả bao nhiêu bạn học sinh? 
Trả lời: Cả hai lớp 1A và 1B có tất cả bạn học sinh. 70 
Câu 8: Hiền làm được một số ngôi sao giấy. Sau khi Linh cho Hiền 2 chục ngôi sao giấy 
thì Hiền có tất cả 50 ngôi sao giấy. Hỏi lúc đầu Hiền làm được bao nhiêu ngôi sao giấy? 
Trả lời: Lúc đầu Hiền làm được ngôi sao giấy. 30 
Câu 9: Linh làm được 2 chục bông hoa giấy, Đan làm được 4 chục bông hoa giấy và 
Trâm làm được số bông hoa giấy nhiều hơn Linh nhưng ít hơn Đan và số bông hoa giấy 
Trâm làm được là số tròn chục. Vậy cả ba bạn làm được tất cả bông hoa giấy. 
90 
Câu 10: Bạn Liên có số bút chì màu bằng 9 cộng với số nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn 
Giang có ít hơn bạn Liên 3 bút chì màu. Hỏi bạn Giang có bao nhiêu bút chì màu? 
Trả lời: Bạn Giang có bút chì màu. 16 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfVong_18_Lop_1_Cap_Tinh_Bang_B_2032017.pdf