Đề thi thử môn Toán 12

doc 7 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 594Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử môn Toán 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử môn Toán 12
ĐỀ 1
Câu 1: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3; 	 B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ; 
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 	 D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 2: Số đường tiệm cận của hàm số là. Chọn 1 câu đúng. A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 3: Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng.
A. Đồ thị có TCĐ x = 1, TCN y = 1.	B. Đồ thị có TCĐ x = 1, TCN y = 2.
C. Đồ thị có TCĐ x = 2, TCN y = 1.	D. Đồ thị có TCĐ y = 1, TCN x = 2.
Câu 4. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
	A.	B. và 	C. 	D. .
Câu 5: Khoảng nghịch biến của hàm số là: 
A. (-1 ; 3) B. 	 C. D. 
Câu 6: Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 cực trị là ba đỉnh của một tam giác đều:
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho hàm số . Phương trình có hai nghiệm . Khi đó tổng bằng :
A. 5	 B. 8	C. 	 D. .
Câu 8: Cho hàm số . Giá trị cực đại của hàm số đã cho là:
A. yCĐ = -1	B. yCĐ = 7/3	C. yCĐ = 5 D. yCĐ = 3
Câu 9: Giá trị của m để hàm số có ba điểm cực trị là: A. B. C. D. 
Câu 10: Giá trị của m để hàm số đạt cực tiểu tại x = - 1 là . 
A. 	B. C. D. 
Câu 11: Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng: A. x=0	 B. x = 1	 C. x = -1	D.x = 2 
Câu 12: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.
 x 2 
 y’ - - 
 y 
 1 
 1
A. B. C. D. 
Câu 13: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
 A. B. 
 C. D. 
Câu 14: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số. Với giá trị nào của m thì phương trình 
có bốn nghiệm phân biệt. ? Chọn 1 câu đúng.
 A. B. 
 C. 	 D. 
Câu 15: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ 2 ; 4 ] bằng: A. 0 B. – 3 C. 1 D. – 5 
Câu 16: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực trị tại x1, x2 sao cho -1<x1<x2. A. B. C. D. 
Câu 17: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [-1 ; 1 ] bằng: A. 9 B. 3 C. 1 D. 0
Câu 18: GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn lần lượt là
A. 1 và -7	B. 1 và -6	C. 2 và -7	D. -1 và -7
Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số là: A. -1	 B. 2 	C. 1	 	D. 5 
Câu 20. Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
	A. và 	B. 	C. 	D. 
	Câu 21: Hàm số y = có tập xác định là: A. R 	B. (0; +¥)	C. 	D. (-¥;0) 
Câu 22: Hàm số y = ln(-x2+4x-3) có tập xác định là:
A. (0; +¥)	B. (-¥; 0)	C. (1; 3)	D. (-¥; 1) È (3; +¥)
Câu 23: Cho . Tính theo a và b:
A. 	B. C. D. 
Câu 24: Cho hàm số . Khi đó:
A. B. C. D. 
Câu 25: Cho . Khi đó có giá trị là: A. 3 	B. 4	 C. 	 D. 
Câu 26: Phương trình 42x+5 =22-x có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 2
Câu 27: Tập nghiệm của phương trình là: A. B. C. 	D. 
Câu 28: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1.x2 = 9.
A. m = 0	B. m = 	C. m = 	D. m = 1
Câu 29: Tổng các nghiệm của phương trình là: A. B. 	C. 	D. 
Câu 30:Tập nghiệm của bất phương trình là: A. B. C. D. 
Câu 31. Bất phương trình: có tập nghiệm là :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32. Bất phương trình có nghiệm là: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Với giá trị nào của m thì phương trình: cả hai nghiệm phân biệt:
	A. m 2	D. m Î 
Câu 34: phương trình : có tập nghiệm là :A. 	B. 	C.	D. 
Câu35: tập nghiệm của bất phương trình: là: A. 	 B. 	 C. 	 D. 
 Câu 36: Số cạnh của một hình bát diện đều là: A. 8	B. 10	 C. 12	 D. 16
Câu 37: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 38: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, và . Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 39: Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, A’C hợp với mặt phẳng đáy một góc . Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng:
A. B. C. D. 
Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = . Góc giữa SC và (ABCD) bằng: A. 30o B. 60o C. 45o D. 900
Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AB=a, AD=2a, , SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và đáy bằng . Thể tích khối chóp S.ABCD là V. Tỷ số là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 42.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của AD. Tính khoảng cách giữa hai đường SD và HK theo a
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Gọi R là bán kính, S là diện tích và V là thể tích của khối cầu. Công thức nào sau đây là sai?
A. B. C. D. 
Câu 44: Với V là thể tích của khối nón tròn xoay có bán kính đáy r và chiều cao h được cho bởi công thức nào sauđây: A. .	B. 	C. 	D.
Câu 45: Cho tam giác đều ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là: A.	B. 	C. .	D.
Câu 46: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 2a, AD = 4a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Quay hình chữ nhật ABCD quanh trục MN ta được khối trụ tròn xoay. Diện tích xung quanh của hình trụ là:
A. B. C. D. 
Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA(ABCD) và SA = 2a. Bán kính R của mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng: 
A. 	B..	C. 	D. 
Câu 48: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a. Tam giác ABC vuông tại A có . Thề tích của khối trụ ngoại tiếp hính lăng trụ này là: A. 	 B. C. 	D. 
Câu 49: Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số bằng : A. 1 B. 2 C. 1,5 D. 1,2
Câu 50: Trong không gian cho tam giác vuông tại , góc và cạnh . Khi quay tam giác quanh cạnh góc vuông thì đường gấp khúc tạo thành một hình nón tròn xoay. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay đó là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
B
B
B
A
C
B
C
C
D
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
C
C
D
B
C
B
A
D
A
Câu 22
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26
Câu 27
Câu 28
Câu 29
Câu 30
C
B
C
C
A
C
A
B
B
Câu 32
Câu 33
Câu 34
Câu 35
Câu 36
Câu 37
Câu 38
Câu 39
Câu 40
B
C
A
V
C
A
A
A
B
Câu 42
Câu 43
Câu 44
Câu 45
Câu 46
Câu 47
Câu 48
Câu 49
Câu 50
D
A
A
C
D
B
A
A
A
ĐỀ 2
Câu 1: Rút gọn biểu thức: ( a,b > 0, a ≠ b ) được kết quả là:
A. 	B. .	C. 	D. 
Câu 2: Hàm số luôn nghịch biến trên: 
A. (- ∞; -1) và (-1; + ∞)	B. (- ∞; 1) và (1; + ∞)
C. 	D. (- ∞; -1) và (1; + ∞)
Câu 3: Phương trình đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là :
A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Số nghiệm thực của phương trình là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Một người thợ định làm một thùng để đựng nước dạng hình trụ (không nắp). Để tiết kiệm vật liệu nhất cần làm đáy của thùng có bán kính là :
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 6: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, chiều cao 9 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số y = - x4 – 2x2 trên [-1 ;1] là :
A. 0	B. -3	C. -8	D. 8
Câu 8: Giá trị cực đại của hàm số: là : A. 	 B. 	 C. 3	D. 
Câu 9: Tập xác định của hàm số: y = (x2 – 4) – 3 là:
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 10: Cho hàm số . Nghiệm của phương trình là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Phương trình có nghiệm khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho , . Kết quả của theo a,b là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Các điểm cực trị của hàm số: 
A. (1 ; -2)	B. y = -2 và	C. x = 1 và x = -3	D. x = -1 và x= 3
Câu 14: Hình chóp đều S.ABCD có , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng . Giá trị của để thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Hàm số y = x3 - 3x2 + mx +1 đạt cực tiểu tại x = 2 khi :
A. 	B. m = 0	C. 	D. m > 4
Câu 16: Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào ?
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 17: Cho hàm số có đồ thị (C). Giá trị của tham số m để đường thẳng (d): cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho độ dài đoạn AB nhỏ nhất là:
A. 	B. 2	C. – 2	D. 
Câu 18: Khoảng cách từ điểm A(3 ;2) đến giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là :
A. 	B. 2	C. 	D. 4
Câu 19: Số cực trị của hàm số y = 4x4 + 1 là :
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 20: Giá trị của biểu thức: là:
A. 11.	B. -25	C. 	D. 25
Câu 21: Khi tăng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì thể tích của hình lập phương mới sẽ:
A. Tăng 8 lần.	B. Tăng 4 lần	C. Tăng 6 lần	D. Tăng hai lần
Câu 22: Đạo hàm của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 23: Nghiệm của phương trình là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
A. y = x3 + x2 + 2x + 1	B. y = x4 – 2x2 +3	C. 	D. y = - x3–2x -2
Câu 25: Tập xác định của hàm số : là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Cho hàm số y = - x4 + 2x2 + 3. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số chỉ có 1 cực đại	B. Hàm số có 1 cực đại và 2 cực tiểu
C. Hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu	D. Hàm số chỉ có 1 cực tiểu
Câu 27: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Số nghiệm của phương trình là :
A. 2	B. 1	C. 0	D. 3
Câu 29: Xét hàm số : trên (-∞ ;1], chọn khẳng định đúng ?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng 
B. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất bằng 
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 
D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng và giá trị lớn nhất bằng 
Câu 30: Hàm số y = - x4 + 2x2 - 3 đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. (- 1; 0) và (1; + ∞)	B. (-1; 1)	C. (- ∞; 0)	D. (- ∞; -1) và (0;1)
Câu 31: Phương trình có nghiệm trên khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. 	B. 	C. , c < 0	D. 
Câu 33: Cho . Nghiệm của phương trình là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có , tam giác ABC vuông cân tại A, , . Thể tích của khối chóp S.ABC là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Giá trị của m để hàm số y = x3 +2(m-1)x2 +(m-1)x+5 đồng biến trên là :
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 36: Trong các hình đa diện sau đây, hình đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu ?
A. Hình chóp tam giác	B. Hình chóp ngũ giác đều
C. Hình chóp tứ giác	D. Hình hộp chữ nhật
Câu 37: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:
A. 0	B. 1	C. 2	D. vô số
Câu 38: Hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên 2a. Thể tích của khối chóp S.ABCD là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, , . Góc giữa (SBC) và (ABC) bằng . Thể tích của khối chóp S.ABC là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình chữ nhật, , . Thể tích của khối chóp S.ABC là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + x trên [0 ;1] là : A. 1	 B. 4	 C. 2 	D. 0
Câu 42: Cho S.ABC có , tam giác ABC vuông tại B, . Thể tích S.ABC là . Khoảng cách từ A đến (SBC) là : A. 	 B. 	C. 	 D. 
Câu 43: Năm 2016 diện tích đất rừng của huyện Sóc Sơn khoảng 6.765 (ha). Giả sử sau mỗi năm diện tích đất rừng của huyện Sóc Sơn giảm 20% so với diện tích hiện có. Hỏi sau 10 năm nữa diện tích đất rừng của huyện Sóc Sơn sẽ còn lại khoảng bao nhiêu ha ?
A. 1353(ha)	B. 730(ha)	C. 676,5(ha)	D. 726,4(ha)
Câu 44: Một quả bóng rổ size 7 có đường kính 24,8 (cm) thì diện tích bề mặt quả bóng đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 45: Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại B, , . Độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB là: A. 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 46: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng chiều cao bằng . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AB. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.AMN?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 47: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng . Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Diện tích S là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 48: Số giao điểm của hai đồ thị hàm số và là: A. 1	 B. 3	 C. 4	 D. 2
Câu 49: Hàm số có giá trị lớn nhất bằng : A. – 10 	B. 10 	 C. 1 	D. 0
Câu 50: Nghiệm của phương trình là :
A. 	B. 	C. 	D. 
----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN
1
D
11
C
21
A
31
B
41
D
2
A
12
A
22
B
32
C
42
A
3
D
13
C
23
B
33
C
43
D
4
A
14
B
24
A
34
C
44
C
5
C
15
B
25
D
35
D
45
B
6
A
16
D
26
C
36
C
46
A
7
A
17
C
27
C
37
D
47
B
8
C
18
B
28
A
38
B
48
D
9
B
19
D
29
C
39
C
49
B
10
A
20
B
30
D
40
A
50
D

Tài liệu đính kèm:

  • doc2_de_thi_thu_co_dap_an.doc