Đề thi lý thuyết Hội thi Tin học trẻ Kiên Giang 2014 - Bảng B - Mã đề 213

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 396Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi lý thuyết Hội thi Tin học trẻ Kiên Giang 2014 - Bảng B - Mã đề 213", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi lý thuyết Hội thi Tin học trẻ Kiên Giang 2014 - Bảng B - Mã đề 213
HỘI THI TIN HỌC TRẺ
Cách tô mã đề
	2	1	3
ĐỀ THI LÝ THUYẾT
KIÊN GIANG 2014
(Đề thi có 03 trang)
BẢNG B
Ngày thi: 12/4/2014
Thời gian làm bài: 30 phút; (30 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.................................................Số báo danh:.....................
Mã đề thi 213
Thí sinh chọn ý trả lời đúng nhất trong mỗi câu và tô vào PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
(Ví dụ: câu 1 đúng ý A thì tô như hình )
Câu 1: Trong Powerpoint, muốn thêm l Slide giống trước ta dùng lệnh nào sau đây?
A. Insert -> Tab	B. Insert-> Slide
C. Insert -> Duplicate Slide	D. Insert-> Picture slide
Câu 2: Trong các folder sau, folder nào chứa các folder vừa bị xoá (chưa xóa hẳn)?
A. Control Panel	B. My Computer	C. My Network Places	D. Recycle Bin
Câu 3: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:
A. View - Filter - AutoFilter	B. Insert - Filter - AutoFilter
C. Data - Filter - AutoFilter	D. Format - Filter - AutoFilter
Câu 4: CPU có nghĩa là gì?
A.   Common Processing Unit	B.   Case Processing Unit
C.   Control Processing Unit	D.   Central Processing Unit
Câu 5: Trong Excel, công thức =Int(average(18,12,28,4)) trả về kết quả là bao nhiêu?
A. 15	B. 15.5	C. 4	D. 16
Câu 6: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện đoạn lệnh sau:
	T:= -5;
	for i:=1 to 9 do T:=T+i; 
	Kết quả của T là:
A. 45	B. 50	C. 55	D. 40
Câu 7: Phần mềm nào dưới đây dùng để duyệt Web?
A. Visual Foxpro	B. Internet Explorer
C. Yahoo	D. Microsoft PowerPoint
Câu 8: Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?
A. Là bộ nhớ chỉ đọc	B. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
C. Là bộ xử lý thông tin	D. Là bộ nhớ chỉ ghi
Câu 9: Địa chỉ Email nào dưới đây được viết đúng:
A. tinhoctrekg2014@	B. tinhoctrekg2014@gmail.com
C. tinhoctrekg2014	D. tinhoctrekg2014@gmail
Câu 10: Trong đại đa số các máy tính hiện đại Byte có:
A. 32 bit	B. 16 bit	C. 48 bit	D. 8 bit
Câu 11: Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?
A. UPS	B. USB	C. Hub	D. Webcam
Câu 12: Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là phần mềm mã nguồn mở?
A. Mozilla Firefox	B. OpenOffice.org
C. Microsoft Internet Explorer	D. Mozilla Thunderbird
Câu 13: Trong Excel có mấy loại dữ liệu chính?
A. 2	B. 5	C. 4	D. 3
Câu 14: Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?
A. Micro	B. Máy in	C. Webcam	D. Loa
Câu 15: Trong Windows từ Shortcut có ý nghĩa gì?
A. Tạo đường tắt để truy cập nhanh	B. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền
C. Là một thư mục	D. Đóng cửa sổ đang mở
Câu 16: Trong Pascal dùng phím chức năng nào để lưu một chương trình Pascal?
A. F3	B. Ctrl + F2	C. F2	D. Ctrl + F3
Câu 17: Trong địa chỉ trang Web  http có dùng để chỉ:
A. Giao thức truyền tải văn bản	B. Tên của domain
C. Tên của trang Web	D. Tên của tổ chức sở hữu trang Web
Câu 18: Trong máy tính Microsoft Word và Microsoft Excel được gọi là:
A. Phần mềm quản lý và hệ thống	B. Phần mềm ứng dụng
C. Phần mềm quản lý	D. Phần mềm hệ thống
Câu 19: Cho đoạn chương trình sau:
	Var i,j,S: Integer;
	Begin
	S:=0;
	For i:=1 To 4 Do
	For j:=1 To 3 Do
	S:=S+1;
	Write(S);
	End.
	Chương trình sẽ in ra kết quả bằng?
A. 13	B. 16	C. 12	D. 15
Câu 20: Trong môi trường Pascal, để biến m lưu được giá trị của biểu thức k*3/2 (với biến k kiểu nguyên có giá trị bằng 100), thì biến m phải được khai báo kiểu dữ liệu:
A. real	B. byte	C. integer	D. longint
Câu 21: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
A. Chia sẻ tài nguyên	B. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng
C. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ	D. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ
Câu 22: Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
A. #VALUE!	B. #DIV/0!	C. #N/A!	D. #NAME!
Câu 23: Tổ hợp phím nào sau đây dùng để chèn dấu ngắt trang trong Microsoft Word?
A. Alt + Enter	B.  Ctrl + Shift + Enter	C. Ctrl + Enter	D. Ctrl + =
Câu 24: Loại máy tính nào thường đắt giá nhất?
A.  Máy tính cá nhân	B.  Máy chủ	C. Máy tính bảng	D.  Máy tính xách tay
Câu 25: Đâu là đặc điểm của E-Learning?
A. Việc học bị giới hạn bởi không gian
B. Việc học không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
C. Việc học bị giới hạn bởi thời gian.
D. Quản lý các quá trình học tập của học sinh.
Câu 26: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?
A. Mạng diện rộng	B. Một ý nghĩa	C. Mạng toàn cầu	D. Mạng cục bộ
Câu 27: Khi chạy chương trình:
	Var a:Boolean;
	Begin
	a:=2*2*2>3*2;
	Writeln(a);
	End.
	Kết quả hiện ra?
A. True	B. False	C. 0	D. Chương trình báo lỗi
Câu 28: Cho S, i và N>0 là các biến nguyên. Đoạn lệnh nào sau đây tính S=N!:
A. S:= 1; For i := 1 to N do S := S * i;	B. S:= 0; For i := 1 to N do S := S * i;
C.  S:= 1; For i := 1 to N do S := S * N;	D.  S:= 1; For i:= 1 to N do S := S + i;
Câu 29: Khi khởi động máy tính, chương trình lưu trong thiết bị nào được nạp trước nhất:
A. RAM	B. Đĩa cứng	C. ROM BIOS	D. Đĩa CD
Câu 30: Bạn nhận được một bức thư điện tử chứa tệp tin đính kèm mà bạn không nhận biết ra, bạn sẽ xử lý thế nào trong tình huống này để đảm bảo an toàn?
A.  Chuyển thư này cho ai đó mà bạn nghĩ rằng bạn có thể nhận biết được
B.  Quét tập tin này bằng chương trình chống virus
C.  Mở tệp tin này ra để kiểm tra loại tệp tin
D.  Lưu bản sao tập tin này vào đĩa cứng và mở bản sao này
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_ly_thuyet_hoi_thi_tin_hoc_tre_kien_giang_2014_bang_b.doc