Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp 7 - Trường THCS Minh Tân

doc 4 trang Người đăng tranhong Lượt xem 807Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp 7 - Trường THCS Minh Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp 7 - Trường THCS Minh Tân
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Thấp
Cao
TN
TL
TN
TL
1. Biện pháp cải tạo đất và bảo vệ đất
1.Xác định độ PH của đất.
Số câu
Số điẻm
Tỉ lệ
1
C1-1
0,5đ
 1
 0,5đ
2.Vai trò của phân bón.
2- Cách sử dụng phân bón.
1.Hiểu được cách sử dụng phân bón hiệu quả và khoa học.
Số câu
Số điẻm
Tỉ lệ
1
C2-2
0,5đ
1
C1-1
2đ
 2
 2.5đ
3. Sâu bệnh hại cây trồng
3.Các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
Số câu
Số điẻm
1
C3-4
0,5đ
 1
 0,5đ
4. Làm đất 
4. Hiểu được công việc làm đất bằng phương pháp lên luống.
2. Hiểu được các công việc làm đất,cải tạo đất.
Số câu
Số điẻm
1
C4-3
0,5đ
1
C2-2
3đ
 2
 3,5đ
5. Chăm sóc và thu hoạch nông sản,xen canh ,tăng vụ.
3.Ý nghĩa của thu hoạch và bảo quản nông sản,phân biệt được sự giống và khác nhau giữa chúng.
Số câu
Số điẻm
1
C3-3
2đ
 1
 2đ
6.Trồng rừng. 
5.Mục đích khoanh nuôi và bảo vệ rừng.
6.Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở nước ta.
.
Số câu
Số điẻm
1
C5-5
0,5đ
 1
C6-6
0,5đ
 2
 1đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
3
1,5đ
 3 
 1,5đ
3
7đ
9
10đ 
PGD&ĐT DẦU TIÊNG
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016 -2017
Môn: Công nghệ - Lớp 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
I/ Phần Trắc nghiệm: (3 điểm)
*Chọn đáp án đúng (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ) 
Câu 1; Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?
 A. pH = 3 - 9	 B. pH 7,5
Câu 2: Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?
 A. Supe lân, phân heo, urê.	B. Urê, NPK, Supe lân.
 C. Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP.	D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, NPK.
Câu 3: Công việc làm đất nào có tác dụng dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tấng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển tốt?
 A. Cày đất.	B. Bừa đất.	C. Đập đất.	D. Lên luống.
Câu 4: Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng phương pháp gì?
A. Phương pháp canh tác.	 B. Phương pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.
C. Phương pháp hóa học.	D. Phương pháp thủ công.
C©u 5: §iÒu kiÖn khai th¸c rõng ë ViÖt Nam hiÖn nay?
 A. Khai th¸c tr¾ng	
 B. Khai th¸c chän chØ chÆt c©y to	
 C. Khai th¸c chän víi sè lưîng gç >50% lưîng gç cña rõng
 D. Tæng hîp ý A, B, C
C©u 6: Môc ®Ých cña viÖc b¶o vÖ vµ khoanh nu«i rõng ë nưíc ta?
 A. Gi÷ g×n tµi nguyªn ®éng thùc vËt	
 B. Gi÷ ®Êt rõng
 C. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó rõng ph¸t triÓn vµ cho s¶n phÈm cao vµ tèt nhÊt
 D. Tæng hîp c¶ ý A, B, C
II/ Phần Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (2điểm):Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc. 
Câu 8: (3điểm) Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?ở địa phương em đã áp dụng biện pháp nào? vì sao?
Câu 9: (2điểm) Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản ? Bảo quản có điểm gì giống và khác nhau ?
..........................................................................Hết.............................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
Phần I: Trắc nghiệm ( 3điểm )
Câu
Đáp án
Điểm
1
C
0,5
2
B
0,5
3
D
0,5
4
5
6
D
B
D
0,5
0,5
0,5
Phần II: Tự luận ( 7 điểm )
Câu
Ý
Đáp án
Thang điểm
Câu 1 
(2điểm)
1
2
* Phân hữu cơ, phân lân
- Dùng để bón lót vì: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được.
Phân đạm, kali, phân hỗn hợp
- Dùng bón thúc vì: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay
1,0
1,0
Câu 2 (3điểm)
1
2
3
4
5
1
2
 1
 2
 3
* Người ta thường dùng những biện pháp sau để cải tạo đất: 
- Cày sâu, bừa kỹ kết hợp bón phân hữu cơ.
- Làm ruộng bậc thang.
- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.
- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.
- Bón vôi.
* Liên hệ địa phương: 
- Áp dụng biện pháp: Cày sâu, bừa kỹ kết hợp bón phân hữu cơ.
- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây xanh
* Vì: - Làm như vậy sẽ tăng độ phì nhiêu của đất.
- Tăng được năng xuất cây trồng.
- Tạo đai cây xanh bảo vệ lớp đất mặt bị rửa trôi, đạm bảo đủ độ ẩm.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
Câu 3
(2 điểm)
1
2
1
1
2
* Ảnh hưởng của thu hoạch đến việc bảo quản:
- Thu hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật tạo thuận lợi cho bảo quản.
- Thu hoạch không đạt yêu cầu sẽ khó hoặc không bảo quản được.
* Giống nhau:
- Bảo quản và chế biến giống nhau cùng một mục đích.
* Khác nhau:
- Bảo quản khác chế biến là giữ nguyên trạng thái sản phẩm.
- Chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, tặng giá trị sử dụng
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
..Hết

Tài liệu đính kèm:

  • dockthk1_cn72017.doc