Đề thi hết học kì I môn thi : Địa lí 6 - Thời gian làm bài 45 phút

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1103Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hết học kì I môn thi : Địa lí 6 - Thời gian làm bài 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi hết học kì I môn thi : Địa lí 6 - Thời gian làm bài 45 phút
§Ò thi ®Ò xuÊt
K× thi : HÕt häc k× I
M«n thi :§Þa lÝ 6 . Thêi gian lµm bµi 45 phót
Hä vµ tªn : Ph¹m C«ng Huy. Chøc vô : Gi¸o viªn.
§¬n vÞ : Tr­êng THCS §äi S¬n.
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN ĐỊA LÝ 6
 Cấp độ
Chủ đề
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
Tổng điểm
Mức độ thấp
Mức độ cao
 Trái Đất 
- Tr×nh bµy ®­îc sù chuyÓn ®éngvµ nªu hÖ qu¶ sù tù chuyÓn ®éng quanh trôc cña Tr¸i ®Êt
- Vẽ được một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: Cực Bắc, Cực Nam, đường xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam 
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ
01câu(C1)
 3,0đ
 30%
01câu( C2)
 2,0đ
20%
02 câu
5,0đ
50%
 Các thành phần tự nhiên của Trái Đất
- Giải thích được lí do núi lửa gây nhiều tác hại nhưng nhưng quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống 
- So sánh được những điểm khác nhau giữa b×nh nguyªn vµ cao nguyªn 
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ
 01câu( C4)
2,0 đ
20%
01câu( C3)
3,0đ
 30%
02 câu
5,0đ
50%
Cộng
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ
01 câu 
3,0 điểm
 30%
01 câu 
2,0 điểm
 20%
02 câu 
5,0 điểm 
50%
04câu
10 điểm
100%
II.Néi dung ®Ò thi.
Câu1: (3đ) Hãy trình bày sự chuyển động và nêu hệ quả sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?
Câu 2: (2,0 điểm)
 Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: Cực Bắc, Cực Nam, đường xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam?
Câu 3: (3,0 điểm) 
So sánh sự giống và khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên.
Câu 4: (2,0 điểm)
 Núi lửa đã gây nhiều tác hại cho con người, nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống ?
III. H­íng dÉn chÊm ®Ò thi ®Ò xuÊt .
C©u 
Néi dung 
§iÓm 
C©u1
3®
C©u2
2®
C©u3
 3®
Trái Đất tự quay 1 vòng quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông 
trong 24 giờ (1 ngày đêm).
1®
Trái Đất quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên 
Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm.
1®
Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục còn làm cho các vật chuyển 
động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng
0,5®
Từ Nam lên Bắc vật chuyển động lệch về bên phải.
0,25
Từ Bắc xuống Nam vật chuyển động lệch về bên trái.
Vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: Cực Bắc, Cực Nam, đường xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam:
	 Cực Bắc	
Nửa cầu Bắc
Nửa cầu Nam
 Xích đạo 00
	 Cực Nam
Giống nhau: đều có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc lượn sóng (có thể ghi gợn sóng đều như nhau)
Khác nhau:
Đặc điểm 
Bình nguyên
Cao nguyên
Hình thái
- Địa hình thấp dần ra biển
- Địa hình ngăn 
cách xung quanh 
bởi sườn dốc.
Độ cao tuyệt đối 
- Thường dưới 200m, nhưng có đồng bằng dưới 500m 
- Thường trên 500 m
Phân loại
Có hai loại: bình nguyên bào mòn do băng hà và bình nguyên bồi tụ do phù sa sông, biển 
Nhiều loại do nguồn gốc hình thành khác nhau
Giá trị kinh tế
- Thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, dân cư tập trung đông đúc
- Thuận lợi cho 
trồng cây công 
nghiệp, chăn nuôi
 gia súc lớn
0,25
2®
1®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 4 
2®
Núi lửa đã gây nhiều tác hại cho con người, nhưng quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống vì: khi núi lửa tắt để lại lớp dung nham, lớp này sẽ phân hủy thành lớp đất đỏ phì nhiêu thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiệp nên ở những nơi này dân cư tập trung đông.
2®

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi de xuat DIA 6 HKI.doc