Đề thi đề nghị học kì I (2014 – 2015) môn: Vật lý – Khối 8 thời gian: 60 phút

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 882Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi đề nghị học kì I (2014 – 2015) môn: Vật lý – Khối 8 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi đề nghị học kì I (2014 – 2015) môn: Vật lý – Khối 8 thời gian: 60 phút
PHOØNG GD- ÑT LONG HOÀ 
TRÖÔØNG THCS PHUÙ ÑÖÙC
ÑEÀ THI ÑEÀ NGHÒ HKI (2014 – 2015)
MOÂN: VAÄT LYÙ – Khoái 8
THÔØI GIAN: 60 phuùt
I Traéc Nghieäm: (3 ñieåm)
Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát:
1. Khi naøo moät vaät ñöôïc coi laø ñöùng yeân so vôùi vaät moác?
A/ Khi vaät ñoù khoâng chuyeån ñoäng
B/ Khi vaät ñoù khoâng dòch chuyeån theo thôøi gian
C/ Khi vaät ñoù khoâng thay ñoåi vò trí theo thôøi gian so vôùi vaät moác
D/ Khi khoaûng caùch töø vaät ñoù ñeán vaät moác khoâng ñoåi
2/ Ñoä lôùn cuûa toác ñoä cho bieát:
A/ Quaõng ñöôøng daøi hay ngaén cuûa chuyeån ñoäng
B/ Möùc ñoä nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng
C/ Thôøi gian daøi hay ngaén cuûa chuyeån ñoäng
D/ Thôøi gian vaø quaõng ñöôøng cuûa chuyeån ñoäng 
3. Coù hai löïc F1,F2 taùc duïng leân vaät A. Vaät A ñöùng yeân.Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng nhaát?
A/ F1 = F2 	 B/F1 > F2 
C/ F1 vaø F2 laø hai löïc caân baèng D/ F1 < F2 
4/ Phöông aùn coù theå giaûm ñöôïc ma saùt laø:
A/ Taêng löïc eùp cuûa vaät leân maët tieáp xuùc
B/ Taêng ñoä nhaùm cuûa maët tieáp xuùc
C/ Taêng ñoä nhaün cuûa maët tieáp xuùc
D/ Taêng dieän tích cuûa maët tieáp xuùc
5/ Trong caùc tröôøng hôïp döôùi ñaây tröôøng hôïp naøo aùp löïc cuûa ngöôøi leân maët saøn laø lôùn nhaát.
A. Ngöôøi ñöùng caû hai chaân. 
B. Ngöôøi ñöùng co moät chaân.
C. Ngöôøi ñöùng co moät chaân nhöng tay caàm quaû taï.
D.Ngöôøi ñöùng caû hai chaân nhöng cuùi ñaàu gaäp xuoáng.
6/ Coâng cô hoïc coù trong caùc tröôøng hôïp naøo sau ñaây?
A/ Keùo moät vaät dòch chuyeån treân saøn nhaø naèm ngang
B/ Ñöa moät vaät töø döôùi ñaát leân ñoä cao hoà
C/ Keùo moät vaät leân baèng moät maët phaúng nghieâng
D/ Caû 3 tröôøng hôïp treân ñeàu coù coâng cô hoïc
7/ Có 3 quaû caàu baèng theùp ñöôïc nhuùng chìm vaøo trong nöôùc. Quaû caàu 1 coù theå tích nhoû nhaát, quaû caàu 2 coù theå tích lôùn nhaát. Hoûi löïc ñaåy Acsimet taùc duïng leân quaû caàu naøo laø lôùn nhaát.
A. Quaû 1 B. Quaû 2 C. Quaû 3 D. Không có trường hợp nào
8/ Moät vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vôùi toác ñoä 5m/s. Thôøi gian ñeå vaät chuyeån ñoäng heát quaõng ñöôøng 0.2 km laø:
A/ 50s	B/ 25s C/ 10s	D/ 40s 
9/ Trong caùc tröôøng hôïp sau, tröôøng hôïp naøo caàn taêng löïc ma saùt
A/ Ñöôøng ñaát khi trôøi möa bò trôn
B/ Xích xe bò khoâ
cC Giöõa maët baøo vôùi goã caàn baøo bò khoâ
D/ ÔÛ baûn leà cuûa caùnh cöûa bò khoâ
10/ Haønh khaùch ngoài treân xe oâ toâ ñang chuyeån ñoäng boãng thaáy mình bò nghieâng ngöôøi sang phaûi chöùng toû xe:
A/ Ñoät ngoät giaûm vaän toác
B/ Ñoät ngoät taêng vaän toác
C/ Ñoät ngoät reõ sang traùi
D/ Ñoät ngoät reõ sang phaûi
11/ Ñôn vò ño löïc laø:
A/kg	B/ lít	C/ meùt	D/ Niutôn
12/ Moät hoøn ñaù coù troïng löôïng 5000N ñaët treân neàn gaïch vôùi dieän tích tieáp xuùc laø2.5m2. Aùp suaát cuûa hoøn ñaù laø :
A/ 2000Pa B/3000Pa
C/2500Pa D/ 3500Pa
 II. Töï luaän: ( 7 ñieåm)
Caâu 1 (2 ñieåm):
 a/Vectô löïc ñöôïc bieåu dieãn nhö theá naøo?(1.5ñ)
 b/ Haõy bieåu dieãn vectô troïng löïc P taùc duïng leân quyeån saùch coù khoái löôïng 0.2kg. Choïn tæ xích 1cm öùng vôùi 1N(1.5ñ)
Caâu 2 (2 ñieåm):
Moät thuøng cao 0.8 m ñöïng ñaày daàu hoûa. Tính aùp suaát cuûa daàu hoûaleân ñaùy thuøng. Bieát troïng löôïng rieâng cuûa daàu hoûa laø: 800N/m3
Caâu 3 (2 ñieåm) :
Ngöôøi ta duøng roøng roïc ñeå ñöa moät thuøng gaïch coù khoái löôïng 50kg leân ñoä cao 8m.Tính coâng thöïc hieän ñöôïc trong tröôøng hôïp naøy.(2ñ)
-HEÁT-
 Gv soaïn Duyeät toå tröôûng Duyeät cuûa BGH
Nguyeãn Thò Bích Thuaän 
ÑAÙP AÙN
I.Traéc Nghieäm (3ñ)
Caâu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ñ.aùn
C
B
C
C
C
D
B
D
A
C
D
A
II. Töï luaän(7ñ)
1. a/ Vectô löïc ñöôïc bieåu dieãn(1.5ñ)
Goác laø ñieåm ñaët cuûa löïc
Phöông vaø chieàu truøng vôùi phöông vaø chieàu cuûa löïc
Ñoä daøi bieåu dieãn cöôøng ñoä cuûa löïc theo moät tæ xích cho tröôùc
b/ 1.5ñ
 Ÿ
 Troïng löôïng cuûa quyeån saùch:
P=10x0.2=2N
Bieåu dieãn troïng löïc P:	P=2N
	P
2. Aùp suaát cuûa daàu hoûa leân ñaùy thuøng laø:
P=d.h =800.0,8= 6400N/m2(2ñ)
 3. Troïng löôïng cuûa roøng roïc laø:
P=50.10=500N(1ñ)
Coâng thöïc hieän cuûa rong roïc la:ø(1ñ)
 Ta coù:A=P.h = 500.8 =4000J=4kJ
MA TRAÄN ÑEÀ THI VAÄT LYÙ 8
NDKT
CAÁP ÑOÄ NHAÄN THÖÙC
NHAÄN BIEÁT
THOÂNG HIEÅU
VAÄN DUÏNG
- Chuyeån ñoäng cô. caùc daïng chuyeån ñoäng cô
- Tính töông ñoái cuûa chuyeån ñoäng cô
- Toác ñoä 
 TN: Caâu 1,2
 TL: 
-Nhaän bieát chuyeån ñoäng cô
- Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa toác ñoä 
TN: Caâu 8
- Tính ñöôïc thôøi gian, quaõng ñöôøng döïa vaøo CT v=s/t
 - Löïc
- Bieåu dieãn löïc
- Quaùn tính cuûa vaät, söï caân baèng löïc
- Löïc ma saùt
TN: Caâu 11
TL: 1a
- Neâu ñöôïc caùch bieåu dieãn vectô löïc
- Ñôn vò ño löïc
 TN: Caâu 3,4,9,10
 TL: Caâu 1b
 - Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi ma saùt, bieát caùch laøm taêng giaûm löïc ma saùt 
-Nhaän bieát ñöôïc taùc duïng cuûa 2 löïc caân baèng leân vaät 
- Giaûi thích ñöôïc hieän töôïng coù lieân quan ñeán quaùn tính
- Bieåu dieãn ñöôïc vectô löïc
Aùp suaát
Aùp suaát chaát loûng.Bình thoâng nhau. Coâng cô hoïc
Coâng cô hoïc
TN: Caâu 5,7
- Söï phuï thuoäc cuûa aùp suaát khí quyeån
- Bieát caùch tính löïc ñaåy Acsimet
TN: Caâu 6,12
TL: Caâu 2
- Tính ñöôïc aùp suaát
- Nhaän bieát coâng cô hoïc
TL: Caâu 3
Aùp dung CT tính coâng
Toång coäng:10 ñieåm
 100%
TN: 5c 2.75ñieåm 
TL: 1a 	27.5%
TN: 7c 5.25ñieåm 
 TL:1b,2	52.5%
TN: 2ñieåm 
TL :3	20%

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi vat ly 8 HKI 2014 2015 co ma tran chuan.doc