Đề tham khảo thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học: 2014-2015 Trường THCS Tân Bình

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1201Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học: 2014-2015 Trường THCS Tân Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học: 2014-2015 Trường THCS Tân Bình
Trường THCS TÂN BÌNH 
ĐỀ THAM KHẢO THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
CẦM TAY NĂM HỌC: 2014-2015
Bài 1: (5 điểm)
 Cho bốn đường thẳng:
 d1 : y = -2x + 8 ; d2: y = -2x – 2 ; d3: y = x + 3 ; d4: y = x - 2 
 Bốn đường thẳng trên cắt nhau tại bốn điểm A, B, C, D. 
 a/ Tìm tọa độ các điểm A, B, C, D. 
 b/ Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trên.
a/ 
b/ 
Bài 2: (5 điểm)
 a/ Xác định giá trị k để đa thức f(x) = x4 – 9x3 + 21x2 + x + k chia hết cho đa thức g(x) = x2 – x – 2
 b/ Hãy tính giá trị của biểu thức:
 A = 
a/ k =
b/ A =
 Bài 3: (5 điểm)
 Tìm cặp số (x,y) nguyên dương sao cho 4x3 + 17(2x – y)2 = 161312
x =
y = 
Bài 4: (5 điểm)
 Tìm tất cả các cặp nghiệm nguyên của phương trình:
 (x – 2)(y + 1) = 8 
 Bài 5: (5 điểm)
a/ Tính giá trị của biểu thức :
M = 
 b/ Tìm hai chữ số cuối cùng của tổng:
 A = 22000 +22001 + 22002 +22003+22004 +22005 +22006
a/ M = 
b/
Bài 6: (5 điểm)
 Cho dãy số Un= , với n = 0, 1, 2, .
 a/ Tính U0 , U1 , U2 , U3 ,U4 ,U5
 b/ Lập công thức để tính Un + 2 theo Un+1 và Un
a/
b/
Bài 7: (5 điểm)
 Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
 17(xyzt + xy + xt + zt +1) = 54(yzt + y t)
 Bài 8: (5 điểm)
 Cho hình thang cân ABCD có hai đáy là AB và CD, biết AB = BC = CD,
 AC = 4cm. Tính chu vi và diện tích của hình thang.(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)
 Bài 9: (5 điểm)
 Hãy tính giá trị của biểu thức : (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)
 a/ A= 
 b/ Tìm số dư của phép chia sau: 1010101010102010 : 2011
a/ A =
b/
Bài 10: (5 điểm)
 Cho hai đa thức:
 P(x) = x4 + 10x3 +5mx2 + 50x + n
 Q(x) = x4 - 2x3- 13x2 + 2mx + n
 a/ Tìm m,n để P(x) , Q(x) chia hết cho x + 3
 b/ Với m , n tìm được ở câu a
 b1/ Tìm nghiệm của P(x) – Q(x)
 b2/ Tìm dư r của Q(x) khi chia cho ( 3 – 2x) 
a/ m =
 n =
b/ b1/ x1= ; x2= ; x3=
 b2/ r =
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THAM KHẢO GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC: 2014-2015
Bài 1: (5 điểm)
 a/ A(2; 4) , B(4; 0) , C(0; -2) , D(-2; 2) (2đ)
 b/ S = 20 (3đ)
Bài 2: (5 điểm)
 a/ k = -30 (2,5đ)
 b/ A = 7 (2,5đ)
 b = 369963 
Bài 3: (5 điểm)
 x = 30 , y = 4 (5đ) 
Bài 4: (5 điểm)
 (4 ; 3) , (6 ; 1) , (10; 0) , (-6 ; -2) , (-2 ; -3) , (0 ; -5) , (-1 ; 9), (3 ; 7) (5đ) 
Bài 5: (5 điểm)
 a/ M = (2,5 đ)
 b/ Hai chữ số cuối cùng của tổng A là 52 (2,5 đ)
Bài 6: (5 điểm)
 a/ U0 = 0 , U1 = 1 , U2 = 6 , U3 = 29 , U4 = 132, U5 = 589 (2,5đ)
 b/ Un +2 = 6Un+1 -7Un (2,5đ)
Bài 7: (5 điểm)
 x = 3 , y = 5 , z = 1 , t = 2 (5đ)
Bài 8: (5 điểm)
 P cm ; S 6,982 cm2 (5đ)
Bài 9: (5 điểm)
 a/ 0,0194 (2,5 đ)
 b/ 1708 (2,5 đ)
Bài 10 : (5 điểm)
 a/ m = 7, n = 24 (2,5đ)
 b/ b1/ x1= 0 , x2 = -3 , x3= -1 (1,25đ)
 b2/ r =14,0625 (1,25đ)
 ..Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI CASIO 2014-2015 (THCS TAN BINH).doc
  • docDAP AN CASIO 2014-2015 (THCS TAN BINH).doc