Đề kiểm tra Tin học lớp 11 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phan Đăng Lưu

docx 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 358Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tin học lớp 11 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phan Đăng Lưu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Tin học lớp 11 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phan Đăng Lưu
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Họ tên:.............................................
Lớp: ...................
KIỂM TRA 
Môn thi: Tin học 11
Năm học: 2016 - 2017
Thời gian: 15 phút
Điểm:
Câu 1:(1 điểm): Cho mảng 2 chiều A[n,n] hãy chọn đoạn trình thích hợp cho dưới đây để đưa ra tổng của các phần tử nằm trên đường chéo chính.
 s:=0; 
for i:= 1 to n do s:= s + a[i,i];
writeln(‘tong cac phan tu tren duong cheo chinh la: ’,s);
 s:=0;
for i:= 1 to n do
 for j:= 1 to n do
begin s:= s + a[i,j];
 writeln(‘tong cac phan tu tren duong cheo chinh la: ’,s);
end;
 s:=0;
for i:=1 to n do s:= s + a[i,i+1];
writeln (‘tong cac phan tu tren duong cheo chinh la: ’,s);
 s:=0;
for i:=1 to n do s:= s + a[i, i-1];
writeln(‘tong cac phan tu tren duong cheo chinh la: ’,s);
Câu 2 (1 điểm): Cho biết kết quả khi ghép các xâu sau lại với nhau: ‘TIN HOC’ + ‘THAT’+ ‘ THU’+’VI’
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Câu 3 (2 điểm): Hãy sử dụng các thủ tục đã được học để sử lí xâu sau: Chuyển xâu S1 có giá trị:’MUA HOA PHUONG NO’ , thành xâu S2 có giá trị:’MUA HE DEN- PHUONG NO’
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (1điểm ) Cho một bảng hồ sơ học sinh gồm các trường dữ kiệu sau: Họ và Tên, Ngày sinh, Giơí tính, tổng điểm, hạnh kiểm, xếp loại. Hãy khai báo các trường theo kiểu bản ghi
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (5 điểm) Viết chương trình nhập vào một mảng gồm N số nguyên. Sắp xếp lại mảng theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Câu 1: Đáp án a).
Câu 2: Kết quả: ‘TIN HOCTHAT THUVI’
Câu 3: 
Sử dụng hai thủ tục:
Xóa :
 Delete (S1,5,4) và Insert (S1,’HE DEN-‘,5) hoặc
Delete(S1,4,5) và Insert ( S1,’ HE DEN-‘,4).
Câu 4:
Khai báo: Type HoSo = record
HoTen : String[30]
NgSinh : String [10]
GioiTinh : Boolean
TongDiem : Real
HanhKiem : String[10]
Seploai : String[10]
 End;
Câu 5: Ý tưởng:
Cho biến i chạy từ 1 đến N-1, đồng thời cho biến j chạy từ i+1 đến N: Nếu A[i]>A[j] thì đổi chổ A[i], A[j].
Chương trình: 
Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var	A:Mang;
	N,i,j,Tam:Integer;
Begin
	{Nhập mảng}
	Write(‘Nhap N=’); Readln(N);
	For i:=1 To N Do
	Begin
	Write(‘A[‘,i,’]=’); Readln(A[i]);
	End;
	{Sắp xếp}
	For i:=1 To N-1 Do
	For j:=i+1 To N Do
	If A[i]>A[j] Then 
	Begin
	Tam:=A[i]; A[i]:=A[j]; A[j]:=Tam;
	End;
	{In kết quả ra màn hình}
	Writeln(‘Ket qua sau khi sap xep:’);
	For i:=1 To N Do Write(A[i]:5); 
	Readln;
End.

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_Tra_15p_Kieu_Mang.docx