Đề kiểm tra một tiết học kì I Toán lớp 7

pdf 4 trang Người đăng dothuong Lượt xem 677Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết học kì I Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết học kì I Toán lớp 7
 1
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Chủ đề 
TN TL TN TL TN TL 
Tổng 
3 2 1 6 
Số hữu tỷ, số thực 
0,75 0,5 1,75 3,0
1 2 1 4 
Hàm số và Đồ thị 
0,25 0,5 1,75 2,5
2 2 2 6 Đường thẳng song 
song và vuông góc 0,5 0,5 1,5 2,5
1 1 1 2 6 Tam giác 
0,25 1,0 0,25 0,5 2,0
8 9 5 22 
Tổng 
2,75 3,5 3,75 10
 Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới 
mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) 
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa 
đứng trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 3
4
− ? 
A. 6
2
− B. 8
6− 
C. 9
12− D. 
12
9
− 
Câu 2. Số 5
12
− không phải là kết quả của phép tính: 
A. 
12
3
6
1 −+− B. 1 - 
12
17− 
C. 
12
17− + 1 D. 1 - 
12
17 
 2
Câu 3. Cách viết nào dưới đây là đúng ? 
A. |- 0,55| = 0,55 B. |- 0,55| = -0,55 
C. -|- 0,55| = 0,55 D. -|0,55| = 0,55. 
Câu 4. Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là: 
A. (-5)5 B. (-5)6 
C. (25)6 D. (25)5 
Câu 5. Nếu x = 9 thì x bằng: 
A. 9 B. 18 
C. 81 D. 3 
Câu 6. Biết đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x và hai cặp giá trị tương ứng của 
chúng được cho trong bảng sau: 
x -3 1 
y 1 ? 
Giá trị ở ô trống trong bảng là: 
A. 
3
1 B. 
3
1 
C. 3 D. 3 
Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x? 
A. 1 2;
3 3
⎛ ⎞−⎜ ⎟⎝ ⎠ B. 
1 2;
3 3
⎛ ⎞−⎜ ⎟⎝ ⎠ 
C. 2 1;
3 3
⎛ ⎞− −⎜ ⎟⎝ ⎠ D. 
1 2;
3 3
⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠ 
Câu 8. Đường thẳng OA trong hình 1 là đồ thị của hàm 
số y = ax. Hệ số a bằng: 
A. 1 
B. 2 
C. -1 
D. -2 
Hình 1
A 
O 
x
y 
-1 
-1
-2
 3
Câu 9. Cho hai đường thẳng a và b, một đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b 
(Hình 2). Nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được khẳng định đúng: 
a) Cặp góc A2, B4 là cặp góc 1) đồng vị 
b) Cặp góc A1, B1 là cặp góc 2) so le trong 
 3) trong cùng phía 
Câu 10. Cho các đường thẳng m, n, d như hình 3. 
 Hai đường thẳng m và n song song với nhau vì: 
A. chúng cùng cắt đường thẳng d. 
B. chúng cùng vuông góc với đường thẳng MN . 
C. hai đường thẳng n và d cắt nhau, trong các góc 
tạo thành có một góc 045 . 
D. chúng cùng cắt đường thẳng MN. 
Câu 11. Điền số đo độ thích hợp vào chỗ .... ở câu sau: 
Trong hình 3, nMDC = ... 
Câu 12. Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng định lý về tính chất góc ngoài 
của tam giác ? 
A. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong 
B. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng bằng tổng hai góc trong không kề với nó 
C. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ba góc trong 
D. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của một góc trong và góc kề với nó 
Câu 13. Tam giác ABC cân tại A, l 0136A = . Góc lB bằng : 
A. 440 B. 320 
C. 270 D. 220 
Hình 2
c
b
a
A
B
3 
4
2
1
1
 2 3
4
m
n
d
M
N
D
C
Hình 3
045
 4
Câu 14. Cho tam giác MNP có MN = MP; NI và PJ lần lượt vuông góc với hai 
cạnh MP và MN (Hình 4). 
a) Kí hiệu nào sau đây đúng? 
A. ∆NPJ = ∆NPI 
B. ∆NPJ = ∆PNI 
C. ∆NPJ = ∆INP 
D. ∆NPJ = ∆NIP 
b) Nếu m 030M = thì nOPN bằng: 
A. 037 30 ' B. 075 
C. 015 D. 060 
II. Tự luận (6 điểm) 
Câu 13. (1,75 điểm) Tìm các số a, b, c biết rằng a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22. 
Câu 14. (1,75 điểm) Tính diện tích của một miếng đất hình chữ nhật biết chu vi của 
nó là 70,4m và hai cạnh tỉ lệ với 4; 7. 
Câu 15. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có l 090A = . Đường thẳng AH vuông góc với 
BC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt 
phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD. 
 a) Chứng minh ∆AHB = ∆DBH. 
b) Hai đường thẳng AB và DH có song song không? Tại sao? 
c) Tính nACB , biết n 035BAH = . 
N P
M
J I
O
Hình 4

Tài liệu đính kèm:

  • pdftoan_7_kiem_tra_1_tiet_HK1.pdf