Đề kiểm tra môn Toán 7, học kỳ II

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 719Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán 7, học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Toán 7, học kỳ II
ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN 7, HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2010 - 2011
Thời gian làm bài : 90 phút(khơng kể thời gian phát đề)
I . TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) ∙ Khoanh trịn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng. (Ôn tập 2012)
∙ Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
A. 	 B. C. 	 D. 	
∙ Câu 2: Đơn thức cĩ bậc là :
A. 4 B. 9 	 C. 10 D. 25
∙ Câu 3: Kết qủa phép tính :
	A. B. 	 C. D. 
∙ Câu 4: Bậc của đa thức là :
	A. 1 B. 9	 C. 5 D. 4 
∙ Câu 5: Gía trị x = 3 là nghiệm duy nhất của đa thức :
	A. 	 B. C. D. 
∙ Câu 6: Giá trị của biểu thức : A = tại là:
 A. 2 B. 1 C. 2 D. 4 
∙ Câu 7 : Thu gọn đa thức P = bằng :
 A. B. C. D. 
∙ Câu 8 : Nghiệm của đa thức P (x) = 2x3 là :
 A. B. C. D. 
∙ Câu 9 : Đa thức 2x2 + 8 :
 A. Khơng cĩ nghiệm . B. Cĩ nghiệm là 2.
 C. Cĩ nghiệm là 2 . D. Cĩ hai nghiệm là 
∙ Câu 10: Đơn thức M trong đẳng thức : là:
 A. B. C. D. 
∙ Câu 11: Độ dài hai cạnh gĩc vuơng lần lượt là 6cm và 8cm thì độ dài cạnh huyền của tam giác vuơng đĩ là :
 A. 10cm B. 8	cm C. 6cm D. 14cm
∙ Câu 12: Tam giác cĩ một gĩc 60º thì với điều kiện nào thì trở thành tam giác đều :
	A. hai cạnh bằng nhau B. ba gĩc nhọn C.hai gĩc nhọn D. một cạnh đáy
∙ Câu 13: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của ABC thì :
 A. B. C. D. 
∙ Câu 14 : QPR cĩ thì :
 A. QP > PR > QR B. PR > QP > QR 
 C. QP > QR > PR D. PR > QR > QP
∙ Câu 15 : DEF cĩ ; ED < DF thì :
 A. EF < ED < DF B. ED < EF < DF
 C. D. 
∙ Câu 16 : Số đo ba cạnh của một tam giác cĩ thể là :
 A. 1cm ; 2cm và 3cm B. 2cm ; 4cm và 3cm 
 C. 2cm ; 4cm và 7cm D. 2cm ; 3cm và 5cm 
II . TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
∙ Câu 17: (1,0 điểm) Điểm thi đua trong các tháng một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau :
Tháng
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Điểm
8
9
7
8
8
9
8
7
8
 a) Tìm tần số của điểm 8. 	
 b) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A. 
∙ Câu 18: (1,5 điểm) Cho hai đa thức và 
a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x).
b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) 
c) Tìm nghiệm của đa thức M(x).
∙ Câu 19: (2,0 điểm) Cho ABC có M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia AM xác định điểm D sao cho M là trung điểm của AD.
Chứng tỏ AB // DC và 
Trên tia đối của tia BA xác định điểm E sao cho BE = BC. Trên tia đối của tia CA xác định điểm F sao cho CF = CB. Các đoạn thẳng CE và BF cắt nhau tại I. Chứng tỏ DI là tia phân giác của 
∙ Câu 20*: (0,5 điểm) Học sinh chọn một trong hai câu dưới đây để làm bài.
a) Biết A = x2yz; B = xy2z; C = xyz2 và x + y + z = 1. Chứng tỏ rằng A + B + C = xyz.
b) Cho a và b là các số thực thay đổi sao cho đa thức một biến 
 Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức .
............................ Hết .............................

Tài liệu đính kèm:

  • docde toan 7 HKII 20102011.doc