Kiểm tra một tiết (chương II) năm học 2015 - 2016 môn: Đại số 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 871Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết (chương II) năm học 2015 - 2016 môn: Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết (chương II) năm học 2015 - 2016 môn: Đại số 7
PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG
TRƯỜNG PT DTBT THCS ĐĂK NÊN
KIỂM TRA MỘT TIẾT (CHƯƠNG II)
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: Đại số 7
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Tuần 17 	Ngày ra đề: 03/ 12/ 2015
Tiết 36	Ngày kiểm tra: ....../ 12/2015
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức: HS: 
- Biết định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
- Biết định nghĩa đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 
- Biết khái niệm hàm số.
- Biết khái niệm đồ thị hàm số.
- Biết dạng của đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
2. Kĩ năng: HS:
- Xác định được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
- Vận dụng định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận để tìm hệ số tỉ lệ khi biết hai giá trị tương ứng.
- Xác định được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ nghịch .
- Vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ tỉ lệ nghịch để giải bài toán đơn giản về hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Xác định được một đại lượng là hàm số của đại lượng kia hay không.
- Tính giá trị của hàm số tại một giá trị cho trước của biến.
- Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0)
3. Thái độ: 
- Giáo dục HS ý thức tự giác, tư duy lô gic, độc lập sáng tạo của HS.
II. Hình thức kiểm tra
Tự luận 70%, trắc nghiệm 30%
III. Ma trận
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Đại lượng tỉ lệ thuận
- Nhận biết định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận.
- Xác định được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
-Áp dụng định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận để tìm hệ số tỉ lệ khi biết hai giá trị tương ứng, biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng
Số câu:
Số điểm:
1
0,5
1
0,5
1
2
3
3đ=30%
2. Đại lượng tỉ lệ nghịch 
- Nhận biết định nghĩa đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch. 
- Xác định được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ nghịch .
-Vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải bài toán đơn giản 
Số câu:
Số điểm:
2
1
1
0,5
1
2
4
3,5đ=35%
3. Khái niệm hàm số và đồ thị 
-Biết dạng của đồ thị hàm số
 y = ax
(a khác 0)
- Tính giá trị của hàm số tại một giá trị cho trước của biến.
-Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số
 y = ax 
Số câu:
Số điểm:
1
0,5
1/2
1,5
1/2
1,5
3
3,5đ=35%
Tổng số câu:
Tổng số điểm
4
2,0đ=20%
2
1,0đ=10%
5/2
3,5đ=35%
3/2
3,5đ=35%
10
10đ=100%
PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG
TRƯỜNG PT DTBT THCS ĐĂK NÊN
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT (CHƯƠNG II)
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: Đại số 7
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ
A.Trắc nghiệm(3 điểm)
 * Hãy chọn phương án đúng nhất. 
Câu 1 Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (k là hằng số khác 0) khi:
A. y = k.x B.y = C.y = D. x.y = k
Câu 2 Nếu y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 5 thì x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:
 	A. 5 B. C.10 D. một kết quả khác 
Câu 3 Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a là hằng số 
 khác 0) khi:
A. y = a.x B. y = C. y = D. cả A,B,C đều sai
Câu 4 Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là:
 	A. B. 7 C. -7 D. -
Câu 5 Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì tích hai giá trị tương ứng của chúng:
A. bằng 0 	B. bằng 1 	C. bằng -1 D. luôn không đổi 
Câu 6 Đồ thị của hàm số y = ax () là:
A.một điểm B.một đoạn thẳng C.đường tròn D.một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
B.Tự Luận (7 điểm)
Câu 7.(3,0đ) Cho hàm số y = f(x) = 3x.
a) Tính f(3) = ? ,f(0) = ?
b) Vẽ đồ thị hàm số đã cho
Câu 8.(2đ) Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = 6. 
a/ Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x?
b/ Biểu diễn y theo x
Câu 9.(2đ) Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây xong một ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau).
..........................Hết................................
PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG
TRƯỜNG PT DTBT THCS ĐĂK NÊN
ĐÁP ÁN 
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: Đại số 7
A. Trắc nghiệm (3điểm) (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
CÂU
1
2
3
4
5
6
ĐÁP ÁN
A
B
C
A
D
D
B.Tự Luận (7đ)
Câu
Đáp án
Biểu điểm
Câu 7.
(3,0đ)
a) Ta có: f(3) = 3.3 = 90 
 f(0) = 3.0 = 0
b) Cho x = 1 thì y = 3.1 =3. Điểm A(1; 3) thuộc đồ thị của hàm số 
y= 3x. Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 3x. 
0,75
0,75
0,75
 0,75
Câu 8 (2điểm)
a/ Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức 
 y = kx. 
 Thay x = 3,y = 6 vào công thức ,ta có : 
 6 = k.3 
 => k = 6 : 3 = 2 
 b/ Ta có : y = 2x 
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
Câu 9
(2 điểm)
Gọi thời gian để 15 công nhân xây xong một ngôi nhà đó là x (ngày ) 
Vì số công nhân và thời gian làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 
 15. x = 30 . 90 suy ra x = 30.90 : 15 = 180 
Vậy thời gian để 15 công nhân xây xong một ngôi nhà đó là 180 ngày 
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
Lưu ý : Học sinh làm mỗi bài tập theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
Duyệt của Nhà trường	Tổ trưởng	Giáo viên ra đề
 Nguyễn Khắc Lượng

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_dai_so_7_chuong_II_chuan.doc