Đề kiểm tra một tiết Hình học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phúc Than

doc 7 trang Người đăng dothuong Lượt xem 516Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Hình học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phúc Than", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Hình học lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phúc Than
PHÒNG GD & ĐT THAN UYÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC THAN
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Toán (Hình 9)
Thời gian: 45 phút
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: (2,0 điểm) 
 	Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc ?
6
8
4
Bài 2: ( 3,0 điểm)
Hãy tính x và y trong mỗi hình sau
Bài 3: (4,0 điểm)
 Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 20cm, = 60o. Tính: ; AB, AC. Biết sin600 = ; sin300 = .
Bài 4: ( 1,0 điểm)
Tính: cot440. cot450. cot460 
---------------------- Hết ----------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
PHÒNG GD & ĐT THAN UYÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC THAN
HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 17)
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Toán (Hình 9)
Bài
Đáp án
Điểm
 Bài 1
(2,0 điểm)
6
8
4
sin = 
cos = 
tan = 
cot = 
0,5
0,5
0,5
0,5
Bài 2
(3,0 điểm)
Ta có: = 10 (ĐL Pitago)
Theo hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có: 62 = 10 . x x = 3,6
Vậy y = 10 – 3,6 = 6,4
1,0
1,0
1,0
 Bài 3
(4,0 điểm)
C
+ Vẽ hình: 
600
B
A
Ta có ABC có = 90o
 = 90o - 
 = 90o - 60o = 30o
Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: 
AB = BC. sinB = 20. sin60o = 20.= (cm)
AB = BC.sinC = 20.sin30o = 20.= 10 (cm)
0,5
0,5
1,5
1,5
 Bài 4
(1,0 điểm)
Ta có: cot440 = tan460 (hai góc phụ nhau)
Mà: tan460.cot460 = 1
cot440. cot450. cot460 = cot450
0,25
0,25
0,5
Tổng điểm toàn bài
10
Lưu ý: 
 	- Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
 	- Nguyên tắc làm tròn điểm toàn bài: 0,25 điểm làm tròn thành 0,5 điểm ; 0,75 điểm làm tròn thành 1,0 điểm.
PHÒNG GD & ĐT THAN UYÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC THAN
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Toán (Hình 9)
Thời gian: 45 phút
ĐỀ SỐ 2
 Bài 1: (2,0 điểm) 
Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc P?
 Bài 2: (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ. Biết AB = 6, HB = 4 Tính cạnh huyền BC, hình chiếu HC và đường cao AH
 Bài 3: ( 4,0 điểm)
 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 6cm. Hãy giải tam giác vuông ABC
 Bài 4: ( 1,0 điểm)
Tính: cot440. cot450. cot460 
---------------------- Hết ----------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
PHÒNG GD & ĐT THAN UYÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC THAN
HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 17)
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Toán (Hình 9)
Câu
Đáp án
Điểm
 Bài 1
(2,0 điểm)
sin P = 
cos P = 
tan P = 
cot P = 
0,5
0,5
0,5
0,5
 Bài 2
(3,0 điểm)
* Tính cạnh huyền BC
Xét tam giác ABC vuông tại A, 
Theo định lí 1 về hệ thức cạnh và đường cao ta có
AB2 =BC.HB hay 62 = BC. 4 
=> BC = 62: 4 = 9
* Tính hình chiếu HC
Ta có : HB + HC = BC hay 4+HC =9 
=> HC = 9 - 4 = 5
* Tính đường cao HC
Xét tam giác ABC vuông tại A, 
Theo định lí 2 về hệ thức cạnh và đường cao ta có
AH2 = HB.HC hay AH2 = 4.5= 20
=> AH = 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 Bài 3
(4,0 điểm)
 ABC vuông tại A, nên:
CosB = 
Do đó: 	
AC = BCsinB = 6sin600 = cm 
0,5
1,0
1,0
1,5
Bài 4
(1,0 điểm)
Ta có: cot440 = tan460 (hai góc phụ nhau)
Mà: tan460.cot460 = 1
cot440. cot450. cot460 = cot450
0,25
0,25
0,5
Tổng điểm toàn bài
10
Lưu ý: 
 	- Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
 	- Nguyên tắc làm tròn điểm toàn bài: 0,25 điểm làm tròn thành 0,5 điểm ; 0,75 điểm làm tròn thành 1,0 điểm.
PHÒNG GD&ĐT THAN UYÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC THAN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (TIẾT 17)
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Toán (Hình 9)
Thời gian: 45 phút
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Chủ đề 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Vận dụng hệ thức tìm được x, y qua hình vẽ.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %:
1 
3,0
30% 
1 
3,0
30% 
Chủ đề 2: Tỷ số lượng giác của góc nhọn.
Viết được các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông
Vận dụng mối liên hệ giữa các tỷ số của các góc phụ nhau, các công thức liên quan.
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %: 
1 
2,0 
20%
1 
1,0
10%
2
3,0
30%
Chủ đề 3: Một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, giải tam giác vuông.
 Vận dụng được hệ thức để giải tam giác vuông và tính cạnh góc vuông. 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %:
1 
4,0
40%
1 
4,0
40%
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %:
1 
2,0 
20%
1 
3,0
30% 
1 
4,0
40%
1 
1,0
10%
4
10
100%

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_li_8.doc