Đề kiểm tra một tiết Công nghệ lớp 7 - Trường THCS Ngũ Phụng

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 30/01/2021 Lượt xem 626Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Công nghệ lớp 7 - Trường THCS Ngũ Phụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Công nghệ lớp 7 - Trường THCS Ngũ Phụng
TRƯỜNG THCS NGŨ PHỤNG	KIỂM TRA 1 TIẾT 
Họ và tên: 	 	Môn: Công Nghệ 7
Lớp:  	Tuần: 12 Tiết: 12
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề 1
A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
Câu 1:Loại đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt nhất là:
 a) Đất cát	b) Đất cát pha
 c) Đất thịt	d) Đất sét 
Câu 2: Căn cứ vào tỉ lệ hạt có trong đất người ta chia đất làm 3 loại chính là:
a) Đất cát, đất thịt, đất sét.	b) Đất cát pha, đất thịt, đất sét.
c) Đất cát, đất thịt nhẹ, đất sét. 	d) Đất cát, đất thịt nặng, đất sét.
Câu 3: Để xác định độ chua, độ kiềm của đất người ta dựa vào: 
 a) Độ tơi xốp của đất.	 	b) Giá trị Ph có trong đất.
 c) Thành phần cơ giới của đất. 	d) Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng.
Câu 4:Ở kiểu biến thái không hoàn toàn, giai đoạn nào côn trùng phá hoại mạnh nhất?
a) Trứng 	b) Sâu non
c) Nhộng	d) Sâu trưởng thành
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có câu trả lời đúng. (1 điểm)
A
B
Trả lời
1. Phân hữu cơ gồm:
2. Phân hóa học gồm:
3. Đất chua có trị số
4. Đất kiềm có trị số
a. Ph > 7,5.
b. Ph < 6,5.
c. Phân bò, kali, NPK.
d. phân trâu, khô dầu dừa, than bùn.
e. supe lân, urê, đạm.
1 
2
3
4
III. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau: (1 điểm)
 Sâu, bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. Khi bị sâu, bệnh phá hại  .......... sinh trưởng, phát triển kém, . và  nông sản giảm, thậm chí không cho 
B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1. (3 điểm) Thế nào là bón lót, bón thúc? Bón lót, bón thúc nhằm mục đích gì? Phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?
Câu 2. (1,5 điểm) Bón phân vào đất có tác dụng gì ? 
Câu 3. (1,5 điểm) Phân biệt kiểu biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.
ĐÁP ÁN 
A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
I. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
	1 – d	2 – a	3 – b	4 – d 
II. (1 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
	1 – d	2 – e 	3 – b	4 – a
III. (1 điểm) 
	 ....... cây trồng (0,25 đ) ....... nâng suất (0,25 đ) ....... chất lượng (0,25 đ) ....... thu hoạch (0,25 đ) 
	B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
 + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. (0,5 đ)
 + Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. (0,5 đ)
Mục đích:
 + Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ. (0,75 đ)
 + Bón thúc nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trrong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt. (0,75 đ)
- Phân hữu cơ dùng để bón lót. Vì phân khó hòa tan. (0,5 đ)
Câu 2: (1,5 điểm) 
 Bón phân vào đất có tác dụng:
- Làm tăng độ phì nhiêu của đất.
- Làm tăng năng suất cây trồng.
- Làm tăng chất lượng nông sản.
Câu 3: (1,5 điểm) 
 Biến thái hoàn toàn (0,75 đ)	 Biến thái không hoàn toàn (0,75 đ)
- Vòng đời của côn trùng trải qua 4 giai đoạn	- Vòng đời của côn trùng trải qua 3 giai đoạn
- Có giai đoạn nhộng	- Không có giai đoạn nhộng.
- Ở giai đoạn sâu non côn trùng phá hoại 	- Ở giai đoạn sâu trưởng thành côn trùng mạnh nhất 	phá hoại mạnh nhất
TRƯỜNG THCS NGŨ PHỤNG	KIỂM TRA 1 TIẾT 
Họ và tên: 	 	Môn: Công Nghệ 7
Lớp:  	Tuần: 12 Tiết: 12
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề 2
A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
Câu 1: Ở kiểu biến thoái hoàn toàn, giai đoạn nào côn trùng phá hoại mạnh nhất?
a) Trứng 	b) Sâu non
 c) Nhộng	d) Sâu trưởng thành
Câu 2: Phân bón được chia làm 3 nhóm chính là:
a) Phân: đạm, lân, kali	b) Phân: hữu cơ, hóa học, vi lượng
c) Phân: hữu cơ, hóa học, vi sinh	d) Phân: hóa học, đạm, chuồng
Câu 3: Loại đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất là:
 a) Đất cát	b) Đất cát pha
 c) Đất thịt	d) Đất sét 
Câu 4: Để xác định độ chua, độ kiềm của đất người ta dựa vào: 
 a) Độ tơi xốp của đất.	 	b) Giá trị Ph có trong đất.
c) Thành phần cơ giới của đất. 	d) Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng.
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có câu trả lời đúng. (1 điểm)
A
B
Trả lời
1. Đất chua có trị số
2. Đất kiềm có trị số
3. Phân hữu cơ gồm:
4. Phân hóa học gồm:
a. Ph > 7,5.
b. Ph < 6,5.
c. Phân bò, kali, NPK.
d. phân trâu, bèo dâu, than bùn.
e. supe lân, urê, đạm.
1 
2
3
4
III. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau: (1 điểm)
 Bệnh cây là trạng thái không .. về chức năng sinh lí, cấu tạo và . của cây dưới tác động của . gây bệnh và ..sống không thuận lợi. 
B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?
Câu 2. (1,5 điểm) Phân biệt kiểu biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.
Câu 3. (3 điểm) Thế nào là bón lót, bón thúc? Bón lót, bón thúc nhằm mục đích gì? Phân đạm thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?
ĐÁP ÁN 
A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
I. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
	1 – b	2 – c	3 – a	4 – b 
II. (1 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
	1 – b	2 – a	3 – d	4 – e
III. (1 điểm) 
	 ....... bình thường (0,25 đ) ....... hình thái(0,25 đ) ....... vi sinh vật (0,25 đ) ....... điều kiện (0,25 đ) .......
	B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) 
 Vai trò của giống cây trồng:
- Làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản.
- Làm tăng vụ gieo trồng trong năm.
- Làm thay đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 2: (1,5 điểm) 
 Biến thái hoàn toàn (0,75 đ)	 Biến thái không hoàn toàn (0,75 đ)
- Vòng đời của côn trùng trải qua 4 giai đoạn	- Vòng đời của côn trùng trải qua 3 giai đoạn
- Có giai đoạn nhộng	- Không có giai đoạn nhộng.
- Ở giai đoạn sâu non côn trùng phá hoại 	- Ở giai đoạn sâu trưởng thành côn trùng mạnh nhất 	phá hoại mạnh nhất
Câu 3: (3 điểm)
 + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. (0,5 đ)
 + Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. (0,5 đ)
Mục đích:
 + Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ. (0,75 đ)
 + Bón thúc nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trrong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt. (0,75 đ)
- Phân đạm dùng để bón thúc. Vì phân dễ hòa tan. (0,5 đ) 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra.doc