Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7

doc 9 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 850Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7
UBND THỊ XÃ BUễN HỒ
PHềNG GD& ĐT THỊ XÃ BUễN HỒ
ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 
Năm học: 2012 – 2013
MễN: Toỏn 7 
MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM
TOÁN 7 
NĂM HỌC 2012 – 2013
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Bậc thấp
Bậc cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Phõn số, rỳt gọn phõn số, phõn số bằng nhau, quy đồng mẫu, lũy thừa
2
 0,5
2
 0,5
Cỏc phộp tớnh về phõn số, hỗn số, số phần trăm, lũy thừa.
3
 0,75
2
 1,0
1
 0,25
2 
 1,0
2 
 2,0
1
 1,0
11
 6,0
Gúc. Hai gúc đối đỉnh 
1
 0,25
1
 0,25
1
 1
 1
 1 
4
 2,5
Tổng
6
 1,5
 2
 1,0
2
 0,5
4
 5,25
3
 2,75
17
 10
Pgd - đt huyện bình xuyên
TRƯỜNG THCS sơn lôi
ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 
Năm học: 2012 – 2013
MễN: Toỏn 7 
Tời gian: 90 phỳt
I. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
 Khoanh trũn chữ cỏi đứng trước đỏp ỏn đỳng nhất trong cỏc cõu sau:
Cõu 1: Rỳt gọn phõn số ta được kết quả là: 
 A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Cõu 2: Giỏ trị của x thỏa món 2x = 32 là:
 A. 0;	B. 5 ;	C. 16;	D. 30. 
 Cõu 3: Quy đồng mẫu cỏc phõn số và ta được kết quả là:
 A. và ;	B. và ;	C. 	và ; 	D. và .
 Cõu 4: của 60 là số nào?
 A. 60. = 24;	B. 60: = 150;	C. . 60 = ;	D. : 60 = . 
 Cõu 5: Đổi phõn số sang hỗn số ta được kết quả là:
 A. 1 ; 	B. -5 ; 	C. -3 ;	D. 3 .
Cõu 6: Gúc tự là gúc:
 A. Cú số đo nhỏ hơn 90 ;	B. Cú số đo lớn hơn 90 và nhỏ hơn 1800; 	
C. Cú số đo bằng 90; 	D. Cú số đo bằng180. 	
Cõu 7: Lớp 7A cú 39 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp.Số học sinh giỏi là:
A. 16;	B. 26;	C. 36;	D. 46.
Cõu 8: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O tạo thành gúc = 450. Khi đú bằng:
1350;	B. 350;	C. 450;	D. 1450.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: Thực hiện phộp tớnh
 a) 	 b)	
Bài 2: Tỡm x, biết:
a) 	b) 2x – 27 = 37 
Bài 3: Một đội cụng nhõn sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường, ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210 m đường cũn lại. Hỏi đoạn đường mà đội đú sửa trong ba ngày dài bao nhiờu?
Bài 4: Vẽ hai gúc kề bự và sao cho 
Tớnh 
	b) Vẽ Ot là tia phõn giỏc của , Oy cú là tia phõn giỏc của khụng? Vỡ sao?
Bài 5 :
Tớnh giỏ trị biểu thức: A = 
UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
Đề lẻ
ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 
Năm học: 2012 – 2013
MễN: Toỏn 7 
I. TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
 Khoanh trũn chữ cỏi đứng trước đỏp ỏn đỳng nhất trong cỏc cõu sau:
Cõu 1: Rỳt gọn phõn số ta được kết quả là: 
 A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Cõu 2: Giỏ trị của x thỏa món 2x = 64 là:
 A. 0;	B. 5 ;	C. 7;	D. 9. 
 Cõu 3: Quy đồng mẫu cỏc phõn số và ta được kết quả là:
 A. và ;	B. và ;	C. 	và ; 	D. và .
 Cõu 4: của 80 là số nào?
 A. . 80 = ;	B. 80: = 200;	C. 80. = 32;	D. : 80 = . 
 Cõu 5: Đổi phõn số sang hỗn số ta được kết quả là:
 A. 1 ; 	B. -1 ; 	C. -1 ;	D. 1 .
Cõu 6: Gúc bẹt là gúc:
 A. Cú số đo nhỏ hơn 90 ;	B. Cú số đo lớn hơn 90 và nhỏ hơn 1800; 	
C. Cú số đo bằng 90; 	D. Cú số đo bằng180. 	
Cõu 7: Lớp 7A cú 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi là:
A. 14;	B. 24;	C. 34;	D. 44.
Cõu 8: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O tạo thành gúc = 550. Khi đú bằng:
550;	B. 250;	C. 1250;	D. 1550.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: Thực hiện phộp tớnh
 a) 	b) 
c) 	d) 
Bài 2: Tỡm x, biết:
a) 	b) 3x – 27 = 54 
Bài 3: Một đội cụng nhõn sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được đoạn đường, ngày hai đội sửa được đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210 m đường cũn lại. Hỏi đoạn đường mà đội đú sửa trong ba ngày dài bao nhiờu?
 Bài 4: Vẽ hai gúc kề bự và sao cho 
Tớnh 
	b) Vẽ Ot là tia phõn giỏc của , Oy cú là tia phõn giỏc của khụng? Vỡ sao?
Đỏp ỏn
I/ Trắc nghiệm:(2đ)
Cõu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đ/ỏn
D
B
A
A
C
B
B
C
II/ Tự luận:
Trỡnh bày
Điểm
Bài 1: Thực hiện phộp tớnh
 a) 	
b) 
0,5
0,5
0,5
0,5
Bài 2: Tỡm x, biết:
a) 	b) 2x – 27 = 37 
 x = 2x = 64
 x = 2x = 26
 x = x = 6 
0.5
0.5
0.5
0.5
Bài 3: Tổng số phần đoạn đường mà đội đó sửa trong ngày thứ ba là
 (đoạn đường)
 Chiều dài đoạn đường đội đó sửa trong cả ba ngày là:
 210: = 1050 (một)
 ĐS: 1050 một
0.5
1
Bài 4: Hỡnh vẽ
Vỡ và là hai gúc kề bự nờn + = 1800
Suy ra = 1800 - = 1800 – 600 = 1200
Vỡ Ot là tia phõn giỏc của suy ra tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot và = 600 
Từ đú suy ra Oy là tia phõn giỏc của 
0.5
0.5
0.5
d) = 
= 
= 
1
Đỏp ỏn
Đề lẻ
I/ Trắc nghiệm:
Cõu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đ/ỏn
C
C
D
C
C
D
B
A
II/ Tự luận:
Trỡnh bày
Điểm
Bài 1: Thực hiện phộp tớnh
 a) = 	
b) = 52 + 8.9 = 25 + 72 = 97
c) = 	
d) = 
= 
= 
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
Bài 2: Tỡm x, biết:
a) 	b) 3x – 27 = 54 
 x = 3x = 81
 x = 3x = 34
 x = x = 4
2
Bài 3: Tổng số phần đoạn đường mà đội đó sửa trong ngày thứ ba là
 (đoạn đường)
 Chiều dài đoạn đường đội đó sửa trong cả ba ngày là:
 210: = 525 (một)
 ĐS: 1050 một
1
1
Bài 4: Hỡnh vẽ
Vỡ và là hai gúc kề bự nờn + = 1800
Suy ra = 1800 - = 1800 – 600 = 1200
Vỡ Ot là tia phõn giỏc của suy ra tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot và = 600 
Từ đú suy ra Oy là tia phõn giỏc của 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kscl_toan_7.doc