Giáo án Đại số lớp 7 - Tuần 30

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 646Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số lớp 7 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số lớp 7 - Tuần 30
TUẦN 30
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
Tiết 61: luyện tập 
A. Mục tiêu:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức về đa thức 1 biến, cộng trừ đa thức 1 biến.
- Được rèn luyện kĩ năng sắp xếp đa thức theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến.
- Học sinh trình bày cẩn thận.
B. Đồ dùng:
C. Các hoạt động trên lớp: 
I. Tổ chức lớp: 
II. Kiểm tra bài cũ: 
III. Bài mới:
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 4 theo nhóm.
- Học sinh thảo luận nhóm rồi trả lời.
- Giáo viên ghi kết quả.
- Giáo viên lưu ý: cách kiểm tra việc liệt kê các số hạng khỏi bị thiếu.
- 2 học sinh lên bảng, mỗi học sinh thu gọn 1 đa thức.
- 2 học sinh lên bảng:
+ 1 em tính M + N
+ 1 em tính N - M
- Giáo viên lưu ý cách tính viết dạng cột là cách ta thường dùng cho đa thức có nhiều số hạng tính thường nhầm nhất là trừ
- Nhắc các khâu thường bị sai:
+ 
+ tính luỹ thừa
+ quy tắc dấu.
- Học sinh 1 tính P(-1)
- Học sinh 2 tính P(0)
- Học sinh 3 tính P(4)
Bài tập 49 (tr46-SGK) 
Có bậc là 2
 có bậc 4
Bài tập 50 (tr46-SGK) 
a) Thu gọn
Bài tập 52 (tr46-SGK) 
P(x) = 
tại x = 1
Tại x = 0
Tại x = 4
IV. Củng cố: 
- Các kiến thức cần đạt
+ Thu gọn đa thức.
+ Tìm bậc của đa thức.
+ Tìm hệ số 
+ Cộng, trừ đa thức.
V. Hướng dẫn học ở nhà:
- Về nhà làm bài tập 53 (SGK)
- Làm bài tập 40, 42 - SBT (tr15)
TUẦN 30
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 62: KIỂM TRA 45 PHúT 
A. Mục tiờu:
* Kiến thức:
 Kiểm tra kiến thức về: đơn thức, bậc của đơn thức; đơn thức đồng dạng; đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức. 
* Kĩ năng:
- Tính được giá trị của biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
- Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. 
- Thực hiện được phép cộng, trừ hai đa thức.
- Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.
- Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng, trừ các đa thức một biến.
* Thỏi độ: Giỏo dục ý thức tự giỏc, tớch cực làm bài
B. Chuẩn bị:
C. Hoạt động trên lớp
I. Tổ chức lớp
II. Kiểm tra bài cũ
III. Bài mới: Kiểm tra theo đề kiểm tra của nhà trường
Đề bài
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Cõu I ( 3 điểm): Khoanh trũn vào chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng trong mỗi cõu sau.
1) Trong cỏc biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?
	A. 2x – 3	B. 4(x + y)2	C. 7(x + y)	D. 4 
2) Tớch của 3x2y3 và 3xy2 là:
	A. 6x3y5 	B. 3x2y	C. - 9x3y5	D. 9x3y5
3) Cho cỏc đơn thức A = ; B = ; C = - 2x2y ; D = xy2 , ta cú :
 A. Bốn đơn thức trờn đồng dạng 	 C. Hai đơn thức A và B đồng dạng
 B. Hai đơn thức A và C đồng dạng 	 D. Hai đơn thức D và C đồng dạng 
4) Đơn thức 3x2y4z cú bậc là :
	A. 5	B. 6 	 	C. 7 	 	D. 8 
5) Giỏ trị của biểu thức tại x = 2 và y = -1 là.
 A. 12,5 B. 1 	C. 6 	D. 10
6) Bậc của đa thức 5x4y + 6x2y2 + 5y8 +1 là.
 A. 8 B. 6 	C. 5 	D. 4
PHẦN II : TỰ LUẬN (7 điểm):
Cõu II (2 điểm): Thu gọn đơn thức sau: . 	 
Cõu III(4 điểm): Cho hai đa thức : M(x) = 3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1 	 và N(x) = -3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5
	a) Tớnh : P(x) = M(x) + N(x) 
	b) Tớnh : Q(x) = M(x) - N(x)
	c) Tớnh giỏ trị của đa thức P(x) tại x = -2 
Cõu IV (1 điểm): Cho đa thức H(x) = x2 + ax + b 
Xỏc định cỏc hệ số a và b biết H(1) = 1, H(-1) = 3
Xỏc định cỏc hệ số a và b biết H(1) = 1, H(-1) = 3
Hướng dẫn chấm
Phần
Cõu
Nội dung
Điểm
I
1
D
0,5
2
D
0,5
3
B
0,5
4
C
0,5
5
C
0,5
6
A
0,5
II
7
1
1
8
a)P(x) = (3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1) +(-3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5)
= (3x4 - 3x4) + (– 2x3 + 2x3) +(5x2–3x2) +(-4x + 7x ) + (1 + 5)
= 2x2 + 3x + 6
0,5
1
b) Q(x) = (3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1) - (-3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5)
= (3x4 + 3x4) + (– 2x3 - 2x3) +(5x2 + 3x2) +(-4x - 7x ) + (1 - 5)
= 6x4 - 4x3 + 8x2 - 11x - 4
0,5
1
c) P(-2) = 2(-2)2 + 3(-2) + 6 = 8 – 6 + 6 = 8
1
9
H(1) = 1
⇔ a + b = 0 ⇒ a= - b (1)
H(-1) = 3
⇔ -a + b = 2 (2)
Thay (1) vào (2), ta cú 
-(-b) + b = 2
2b = 2
b = 1
⇒ a= - 1
0,25
0,25
0,5
IV. Củng cố:
- Giỏo viờn nờu một số nhận xột về ý thức của học sinh trong giời kiểm tra.
V. Hướng dẫn về nhà.
- Về nhà tự làm lại bài kiểm tra vào vở bài tập.
- Đọc trước bài “ Nghiệm của đa thức một biến”
Gia Tường, Ngày.....thỏng.....năm.....
	Ký Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 29.doc