Đề kiểm tra học kì I lớp: 7 môn : Vật lý – Thời gian 45 tiết : 18 năm học : 2011-2012

doc 14 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1051Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I lớp: 7 môn : Vật lý – Thời gian 45 tiết : 18 năm học : 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I lớp: 7  môn : Vật lý – Thời gian 45 tiết : 18 năm học : 2011-2012
1.BẢNG TRONG SỐ - LI 7
Hình thức : TNKQ+TL
Nội dung
Tổng số tiết
ST Lí thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
Số câu
Số điểm TT
Số điểm dự tính
LT
VD
LT
VD
LT
VD
LT
VD
LT
VD
Quang học
8
7
4.9
3.1
35
22.1
8
5
3.5
2.25
3.5
2.2
Âm hoc
6
6
4.2
1.8
30
12.9
8
3
3
1.25
3
1.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tổng
14
13
9.1
4.9
65
35
16
8
6.5
3.5
6.5
3.5
2.BẢNG MA TRẬN TỔNG QUÁT
Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
(nội dung, chương)
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Quang học
4
3
4
1
13
Số điểm 
1
1
0.75
0.75
1
1.25
0
5.75
Tỉ lệ %
10
10
7.5
7.5
10
12.5
0
0
57.5
Âm học
4
3
2
1
11
Số điểm 
1
0.5
0.75
0.75
0.5
0.75
0
4.25
Tỉ lệ %
10
5
7.5
7.5
5
7.5
0
42.5
Tổng số câu
9
7
8
24
Tổng số điểm
3.50
3.00
3.50
10
Tỉ lệ %
35.0
30.0
35.0
0.0
100.0
3.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1Quang hoïc
-Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
- Biết được nguồn sáng là những vật tự nó phát ra ánh sáng: Mặt trời, ngọn lửa, đèn điện, laze.
-Phát biểu được định luật phaûn xaï của ánh sáng.
Nhận biết được trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.
- Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương phaúng, göông cầu lồi,gương cầu lõm.
- Nhận dạng được vật nào là nguồn sáng, vật sáng
- Hiểu được vì sao ta nhìn thấy một vật.
-Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng. 
Hiểu và so sánh được ảnh của một vật tạo bởi giữa gương cầu lồi và gương cầu lõm.
Vận dụng đñịnh luật truyền thẳng ánh sáng giải thích hiện tượng nguyệt thực.
-Vận dụng tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng chæ ra ñöôïc khoaûng caùch töø vaät tôùi göông vaø khoaûng caùch töø göông tôùi aûnh baèng nhau vaø vaän duïng tính chaát ñoù ñeå veõ aûnh cuûa moät vaät 
C1;3;19;2
C22
C9;18;4
C22
C11;8;
15;16
C21
Số câu hỏi
4
3
4
1
13
Số điểm
1
1
0,75
0.75
1
1.25
5.75
Tỉ lệ %
10
10
7.5
7.5
10
12.5
57.5%
2Aâm hoïc
 Bieát ñöôïc khi phát ra âm, các vật đều dao động.
Nhận biết được số dao động trong một giây gọi là tần số
Nhận biết được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ.
- Nhận biết được:
Tiếng vang chỉ nghe thấy khi âm phản xạ cách âm phát ra từ nguồn một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây, so saùnh ñöôïc vaän toáùc truyeàn aâmtrong caùc moâi tröôøng raén, loûng, khí.
- Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm. Biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng to.
- Vật dao động càng nhanh thì tần số dao động của vật càng lớn và ngược lại vật dao động càng chậm thì tần số dao động của vật càng nhỏ.
Nêu được ví dụ về độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động.
Vaän duïng khaùi nieäm taàn soá ,tính taàn soá cuûa moät soá vaät dao ñoäng vaø giải thích một số hiện tượng trong thöïc teá
Laáy ñöôïc ví duï những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.
C5;12;1;20
C23
C6;17;7
C23
C10;14
C24
Số câu hỏi
4
3
2
1
10
Số điểm
1
0.5
0.75
0.75
0.5
0.75
4.25
TS câu hỏi
9
7
8
23
TS điểm
3.5
3.0
3.0
10
Tỉ lệ %
3.5%
30%
40%
100
Hoï teân........................ ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
Lôùp:7/....................................... Moân :Vaät lyù – Thôøi gian 45’
Tieát :18	 Naêm hoïc : 2011-2012
 Maõ ñeà :VL -01
Ñieåm
I.Traéc nghieäm :5 ñ’ (Laøm baøi trong thôøi gian 20’)
Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Caâu1. Vaät laø nguoàn saùng 
 A. maët nöôùc. B. maët traêng. C. maûnh giaáy traéng. D. tia chôùp.
Caâu 2. Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng trong 
 A. moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôùng trong suoát khaùc. 
 B. moâi tröôøng ñoàng tính
 C. moâi tröôøng trong suoát	 
 D. moâi tröôøngtrong suoát vaø ñoàng tính.
Caâu 3. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài laø
 A. lôùn hôn vaät. B. baèng vaät. C. nhoû hôn vaät. D. gaáp ñoâi vaät.
Caâu 4. Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc ba göông. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø
 A. göông phaúng. C. göông caàu loõm.
 B. göông caàu loài. D. ba göông cho aûnh aûo baèng nhau.
Caâu 5.Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp 
 A. ít nhaát 1/15 giaây. B. nhoû hôn 1/15 giaây. C. lôùn hôn 1/15 giaây. D. baèng 1/15 giaây.
Caâu 6. Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo 
 A. bieân ñoä dao ñoäng. B. taàn soá. C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng. D. moâi tröôøng.
Caâu 7. Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø 	 
 A. tang troáng.	 C. maët troáng dao ñoäng.
 B. duøi troáng.	 D. khoâng khí quanh maët troáng .
Caâu 8: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm 
 A.duøng laøm göông soi trong nhaø. B. duøng laøm thieát bò nung noùng.
 C. duøng laøm göông chieáu haäu.	 D. duøng laøm göông cöùu hoä.
Caâu 9. Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo
 A. không bằng vật. B. lớn hơn vật. C. bằng vật. D.bé hơn vật.
Caâu 10 .Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø 
 A. mieáng xoáp. B. gheá ñeäm muùt. C. gaïch men. D. aùo len.
Caâu 11. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi 
A. trái đất bị mặt trăng che khuất. B. không có ánh sáng 
C. mặt trăng bị trái đất che khuất. D. mặt trời bị trái đất che khuất.
Caâu 12.Taàn soá laø
 A. soá dao ñoäng trong moät giôø. C. soá dao ñoäng trong moät giaây.
 B. soá dao ñoäng trong moät phuùt. D. soá dao ñoäng trong thôøi gian baát kì.
Caâu 13.Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø 
 A.180DB. B.120dB C.130dB D. 60dB.
Caâu 14.Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10.000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø
 A. 50Hz 	 B. 2500Hz 	 C. 500Hz	 D.10.000Hz 
Caâu 15. Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là 
 A.5cm. B.10cm. C.15cm. D. 20cm.
Caâu 16. Cho tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400, độ lớn góc phản xạ là 
 A. i’ = 200. B. i’ = 300. C. i’ = 400. D. i’ = 500
Caâu 17. Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
 A. nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng truyeàn aâm.
 B. taàn soá dao ñoäng.
 C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.
 D. bieân ñoä dao ñoäng.
Caâu 18. Maét nhìn thaáy moät vaät khi 
 A. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét. C. vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät saùng. 
 B. vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng. D. vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng.
Caâu 19. Để quan saùt một vật coù kích thước nhỏ một caùch dễ daøng nhaát ta duøng
 A. gương phẳng B. gương cầu loõm	 C. một loại gương khaùc D. gương cầu lồi.
Caâu 20. Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø
 A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí C. Vchaát loûng >Vchaát khí >Vchaát raén 
 B. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén D. Vchaát raén <Vchaát loûng <Vchaát khí 
II.Töï luaäân:5ñ’(Laøm baøi trong 20’ )
Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25điểm)
Caâu22. (1.75ñ’)Cho moät vật AB cao 5 cm ñaët thaúng ñöùng tröôùc moät göông phaúng nhö hình veõ.
a) Veõ aûnh A’B’ cuûa vật AB taïo bôûi göông phaúng( vaän duïng tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng ñeå veõ aûnh) (trình baøy caùch veõ). 
b) Hoûi aûnh A’B’ taïo bôûi göông phaúng cao bao nhieâu ? Vì sao?
 B
 A 
Caâu2 3 (1,25ñ’)
Trong15 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 6000 dao ñoäng. Hoûi taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø bao nhieâu?Tai ngöôøi coù caûm nhaän ñöôïc aâm thanh do laù theùp phaùt ra khoâng ? Taïi sao?
Caâu2 4 (0.75ñ’)
Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
---------------------------------Thöùtttt--------------
 Thöù...........ngaøy thaùng 12 naêm 2011 
 Hoï teân........................ ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
Lôùp:7/....................................... Moân :Vaät lyù – Thôøi gian 45’
Tieát :18	 Naêm hoïc : 2011-2012
 Maõ ñeà :VL -02
Ñieåm
I.Traéc nghieäm :5 ñ’ (Laøm baøi trong thôøi gian 20’)
Câu 1: Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø
A. Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí	B. Vchaát raén <Vchaát loûng <Vchaát khí
C. Vchaát loûng >Vchaát khí >Vchaát raén	D. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén
Câu 2: Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm
A. duøng laøm göông chieáu haäu.	B. duøng laøm göông soi trong nhaø.
C. duøng laøm thieát bò nung noùng.	D. duøng laøm göông cöùu hoä.
Câu 3: Trong caùc giaù trò ñoä to cuûa aâm sau ñaây, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø
A. 60dB.	B. 120dB	C. 130dB	D. 180DB.
Câu 4: Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo
A. bằng vật.	B. không bằng vật.	C. bé hơn vật.	D. lớn hơn vật.
Câu 5: Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
A. bieân ñoä dao ñoäng.	B. Kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.
C. taàn soá.	D. moâi tröôøng.
Câu 6: Vaät laø nguoàn saùng
A. maët traêng.	B. maët nöôùc.	C. maûnh giaáy traéng.	 D. tia chôùp.
Câu 7: Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp
A. ít nhaát 1/15 giaây.	B. lôùn hôn 1/15 giaây.	C. nhoû hôn 1/15 giaây.	D. baèng 1/15 giaây.
Câu 8: Aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng trong 
 A. moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôùng trong suoát khaùc. 
 B. moâi tröôøng ñoàng tính.
 C. moâi tröôøng trong suoát.	 
 D. moâi tröôøngtrong suoát vaø ñoàng tính.
Câu 9: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là
A. 10cm.	B. 20cm.	C. 5cm.	D. 15cm.
Câu 10: Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài laø
A. baèng vaät.	B. nhoû hôn vaät.	C. lôùn hôn vaät.	D. gaáp ñoâi vaät.
Câu 11: Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
A. bieân ñoä dao ñoäng.	B. taàn soá dao ñoäng.
C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.	D. nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng truyeàn aâm.
Câu 12: Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc ba göông. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø
A. göông caàu loài.	B. ba göông cho aûnh aûo baèng nhau.
C. göông caàu loõm.	D. göông phaúng.
Câu 13: Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø
A. maët troáng dao ñoäng.	B. khoâng khí quanh maët troáng .
C. tang troáng.	D. duøi troáng.
Câu 14: Taàn soá laø
A. soá dao ñoäng trong moät giaây.	B. soá dao ñoäng trong moät phuùt.
C. soá dao ñoäng trong moät giôø.	D. soá dao ñoäng trong thôøi gian baát kì.
Câu 15: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi
A. mặt trời bị trái đất che khuất.	B. trái đất bị mặt trăng che khuất.
C. mặt trăng bị trái đất che khuất.	D. không có ánh sáng
Câu 16: Maét nhìn thaáy moät vaät khi
A. vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng.	B. coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét.
C. vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng.	D. vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät saùng.
Câu 17: Để quan saùt một vật coù kích thước nhỏ một caùch dễ daøng nhaát ta duøng
A. gương cầu lồi.	B. một loại gương khaùc.
C. gương phẳng.	D. gương cầu loõm.
Câu 18: Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø
A. mieáng xoáp.	B. gaïch men.	C. aùo len.	D. gheá ñeäm muùt.
Câu 19: Cho tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400, độ lớn góc phản xạ là
A. i’ = 400.	B. i’ = 300.	C. i’ = 500	D. i’ = 200.
Câu 20: Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10.000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø
A. 10.000Hz	B. 2500Hz	C. 500Hz	D. 50Hz
II.Töï luaäân:5ñ’(Laøm baøi trong 20’ )
Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25điểm)
Caâu 22. (1.75ñ’)Cho moät vật AB cao 5 cm ñaët thaúng ñöùng tröôùc moät göông phaúng nhö hình veõ.
a) Veõ aûnh A’B’ cuûa vật AB taïo bôûi göông phaúng( vaän duïng tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng ñeå veõ aûnh) (trình baøy caùch veõ). 
b) Hoûi aûnh A’B’ taïo bôûi göông phaúng cao bao nhieâu ? Vì sao?
 B
 A 
Caâu 2 3 (1,25ñ’)
Trong15 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 6000 dao ñoäng. Hoûi taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø bao nhieâu?Tai ngöôøi coù caûm nhaän ñöôïc aâm thanh do laù theùp phaùt ra khoâng ? Taïi sao?
Caâu 2 4 (0.75ñ’)
Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai con côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?
ÑAÙP AÙN
I.Traéc nghieäm (5 ñieåm) Moãi caâu choïn ñuùng 0,25 ñ’
Caâu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ñeà 1
D
D
C
B
A
B
C
B
A
C
C
C
C
C
B
D
D
A
B
A
Ñeà 2
A
C
C
B
C
D
A
D
A
B
A
A
A
A
C
B
D
B
C
C
II.Töï luaän:
Câu 21 Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (1,25điểm)
- Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng chöùa tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi.( 0,75 ñ’)
- Goùc phaûn xaï luaân luaân baèng goùc tôùi.( 0,5 ñ’)
Caâu22. (1,75ñ’) 
a.Veõ chính xaùc aûnh cuûa muõi teân :0,5ñ’
 Trình baøy ñöôïc caùch veõ : 0,75ñ.
b.Traû lôøi A’B’= 5cm	0,25ñ’	
 -Giaûi thích : 0.25ñ’
Caâu2 3 (1,25ñ’)
-Tính taàn soá cuûa laù theùp :6000 :15 = 400( HZ ) ( 0,5 ñ’)
- Tai caûm nhaän ñöôïc aâm thanh do laù theùp phaùt ra( 0,25 ñ’)
- Giaûi thích ñöôïc tai ngöôøi nghe ñöôïc aâm thanh coù taàn soá töø 20 HZ ñeán 20.000 HZ ( 0,5 ñ’ 
 maø 200 HZ < 400 HZ <20000 HZ ( 0,5 ñ’)	
 Ñaï Teûh ngaøy 2 thaùng 12 naêm 2011
Duyeät cuûa toå Duyeät cuûa tröôøng	 Ngöôøi ra ñeà.
 Tröông Thò kieân
Vaät laø nguoàn saùng 
 A.maët nöôùc. 
 B.maët traêng. 
C.maûnh giaáy traéng. 
D.tia chôùp.
[]
Chieáu moät tia saùng leân moät göông phaúng ta thu ñöôïc moät tia phaûn xaï taïo vôùi tia tôùi moät goùc 600. Giaù trò cuûa goùc tôùi laø
 A. 1200 
 B. 600 
C. 300 
D.900
[]
Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài laø
 A. lôùn hôn vaät. 
B. baèng vaät. 
C. nhoû hôn vaät. 
D. gaáp ñoâi vaät.
[]
Cuøng moät vaät ñaët saùt tröôùc ba göông. Göông taïo ñöôïc aûnh aûo nhoû nhaát laø
 A.göông phaúng. 
C. göông caàu loõm.
B. göông caàu loài. 
 D. ba göông cho aûnh aûo baèng nhau.
[]
Tieáng vang laø aâm phaûn xaï nghe ñöôïc sau aâm tröïc tieáp 
 A. ít nhaát 1/15 giaây. 
B. nhoû hôn 1/15 giaây. 
C. lôùn hôn 1/15 giaây. 
D. baèng 1/15 giaây.
[]
Ñoä cao cuûa aâm phuï thuoäc vaøo 
 A.bieân ñoä dao ñoäng. 
B.taàn soá. 
C.Kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng. 
D.moâi tröôøng.
[]
Khi ñaùnh vaøo maët troáng, ta nghe ñöôïc tieáng troáng phaùt ra. Vaät phaùt ra aâm laø 	 
 A. tang troáng.	 
C. maët troáng dao ñoäng.
B. duøi troáng.	 
D. khoâng khí quanh maët troáng .
[]
Moät trong nhöõng öùng duïng cuûa göông caàu loõm 
 A.duøng laøm göông soi trong nhaø. 
B. duøng laøm thieát bò nung noùng.
 C. duøng laøm göông chieáu haäu.	 
 D. duøng laøm göông cöùu hoä.
[]
Gương cầu lồi và gương cầu lõm có đặc điểm giống nhau là có thể tạo ra được ảnh ảo
 A. không bằng vật. 
B. lớn hơn vật. 
C. bằng vật. 
D.bé hơn vật.
[]
Trong nhöõng vaät sau ñaây, vaät phaûn xaï aâm toát laø 
 A .mieáng xoáp. 
B. gheá ñeäm muùt. 
C. gaïch men. 
 D. aùo len.
[]
Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi 
A. trái đất bị mặt trăng che khuất. 
B. không có ánh sáng 
C. mặt trăng bị trái đất che khuất. 
 D.mặt trời bị trái đất che khuất.
[]
Taàn soá laø
A.soá dao ñoäng trong moät giôø. 
C. soá dao ñoäng trong moät giaây.
 B. soá dao ñoäng trong moät phuùt. 
 D. soá dao ñoäng trong thôøi gian baát kì.
[]
Trong caùc gía trò ñoä to cuûa aâm sau ñaâ, giaù trò öùng vôùi ngöôõng ñau tai laø 
 A.180DB. 
B.120 dB 
C.130dB 
D. 60 dB.
[]
Trong 20 giaây, moät laù theùp thöïc hieän ñöôïc 10.000 dao ñoäng.Taàn soá dao ñoäng cuûa laù theùp laø:
 A.50Hz 	 
B.2500Hz 	 
C.500Hz	
D.10.000Hz 
[]
Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là 
 A.5cm. 
B.10cm. 
C.15cm. 
D.20cm.
[]
Cho tia tới hợp với mặt gương phẳng một góc 400, độ lớn góc phản xạ là 
 A. i’ = 200. 
 B. i’ = 300. 
C. i’ = 400. 
D. i’ = 500
[]
Ñoä to cuûa aâm phuï thuoäc vaøo
 A. nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng truyeàn aâm.
 B. taàn soá dao ñoäng.
 C. kích thöôùc cuûa vaät dao ñoäng.
 D. bieân ñoä dao ñoäng.
[]
Maét nhìn thaáy moät vaät khi 
 A.coù caùc tia saùng töø vaät tôùi maét. 
C. vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät saùng. 
 B.vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng. 
 D. vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng.
[]
Để quan saùt một vật coù kích thước nhỏ một caùch dễ deã daøng nhaát ta duøng
 A. gương phẳng 
B. gương cầu loõm	 
 C. một loại gương khaùc 
D. gương cầu lồi.
[]
Ñeå so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong ba moâi tröôøng : Raén, loûng, khí theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû, khi v laø vaän toác thì caùch ñuùng laø
 A.Vchaát raén >Vchaát loûng >Vchaát khí 
B. Vchaát loûng >Vchaát khí >Vchaát raén 
 C. Vchaát khí <Vchaát loûng <Vchaát raén 
D. Vchaát raén <Vchaát loûng <Vchaát khí 
[]

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_HOC_KI.doc