Đề kiểm tra học kì I (2014 - 2015 ) Môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Bình Châu

doc 3 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I (2014 - 2015 ) Môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Bình Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I (2014 - 2015 ) Môn: Công nghệ 7 - Trường THCS Bình Châu
Phịng GD- ĐT Bình Sơn
Trường THCS Bình Châu
Đề kiểm tra học kì I (2014-2015 )
Mơn: Cơng nghệ 7
Thời gian: 45 phút
Câu 1:(2.0đ) Đất trồng là gì? Em hãy nêu các biện pháp thường sử dụng để cải tạo và bảo vệ đất.Trong các biện pháp đĩ ở địa phương em áp dụng biện pháp nào là phổ biến nhất?
Câu2(2.5đ) Nêu các biện pháp phịng trừ sâu, bệnh hại .Hiện nay ở địa phương em áp dụng biện pháp nào là phổ biến nhất? Biện pháp đĩ cĩ ảnh hưởng gì đến mơi trường xung quanh?
Câu3: (2.0đ)Nêu vai trị của giống cây trồng. Theo em một giống tốt cần đạt những tiêu chí nào?
Câu 4:(3.5đ) Nêu vai trị và nhiệm vụ của ngành chăn nuơi ở nước ta.Hãy kể tên một số đồ dùng được làm từ sản phẩm chăn nuơi mà em biết? Em hiểu như thế nào là sản phẩm chăn nuơi sạch?
MA TRẬN ĐỀ
MƠN: CƠNG NGHỆ 7
NỘI DUNG
HIỂU
BIẾT
VẬN DỤNG
1.Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng.(2.0đ )
- Đất trơng là gì?1đ
- Biện pháp cải tạo, bảo vệ đất.0.5đ
-Ở địa phương em biện pháp nào là phổ biến?0.5đ
2. Phịng trừ sâu, bệnh hại cây trồng .(2.5đ )
-Nêu các biện pháp phịng trừ sâu, bệnh.1đ
- Hiện nay ở địa phương em áp dụng biện pháp nào là phổ biến nhất? 0.5đ
Biện pháp đĩ cĩ ảnh hưởng gì đến mơi trường xung quanh?1đ
3.Vai trị của giống và pp chọn tạo giống cây trồng.(2.0đ) 
- Vai trị của giống cây trồng.1đ
- Tiêu chí chọn giống tốt.1đ
4.Chăn nuơi (3.5đ)
- Vai trị của chăn nuơi.1đ
- Nhiệm vụ của ngành chăn nuơi.1đ
- em hiểu như thế nào là sản phẩm chăn nuơi sạch?0.5đ
- Hãy kể tên một số đồ dùng được làm từ sản phẩm chăn nuơi mà em biết? 1đ
Tổng
5.0đ
2.5đ
2.5đ
HƯỚNG DẪN CHẤM
MƠN: CƠNG NGHỆ 7
Câu 1:
- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có thể sinh sống và tạo ra sản phẩm.1đ
- Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là :canh tác, thuỷ lợi và bón phân.0.5đ
- Ở địa phương em biện pháp nào là phổ biến: Cày sâu, bừa kĩ kết hợ bĩn phân hữu cơ.0.5đ
Câu 2: 
- các biện pháp phịng trừ sâu, bệnh hại: 1đ 
+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu,bệnh hai.
+ Biện pháp thủ cơng.
+ Biện pháp hĩa học.
+ Biện pháp sinh học.
+ Biện pháp kiểm dịch thực vật.
- Hiện nay ở địa phương em áp dụng biện pháp hĩa học là phổ biến nhất. 0.5đ
- Biện pháp đĩ cĩ ảnh hưởng đến mơi trường xung quanh: làm ơ nhiễm nguồn nước, khơng khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người...1đ
Câu 3: 
- Vai trị của giống cây trồng: Giống cây trồng cĩ tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nơng sản, Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.1đ
- Tiêu chí chọn giống tốt:1đ
+ Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu,đất đai và trình độ canh tác.
+ Cĩ chất lượng tốt.
+ cĩ năng suất cao và ổn định.
+ Chống chịu được sâu, bệnh.
Câu 4: 
- Vai trị của chăn nuơi.1đ
+ Cung cấp thực phẩm.
+ cung cấp sức kéo.
+ Cung cấp phân bĩn
+ làm nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.
- Nhiệm vụ của ngành chăn nuơi.1đ
+ Phát triển chăn nuơi tồn diện.
+ Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
+ Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí.
- Sản phẩm chăn nuơi sạch: là sản phẩm chăn nuơi khơng chứa các chất độc hại.0.5đ
- Một số đồ dùng được làm từ sản phẩm chăn nuơi: Giày, dép, áo ấm da, áo ấm lơng cừu, lượt ngà, đồ trang sức...1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_hoc_ki_1_nam_hoc_20142015_mon_Cong_nghe_7.doc