Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Thị Trấn

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/11/2023 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Thị Trấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Thị Trấn
PHÒNG GD- ĐT VỮ THƯ
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN 7
(Thời gian làm bài 70 phút)
Phần 1: Trắc nghiệm ( 2 điểm). Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Bậc của đơn thức 35a2x (yz)2: A.5 B. 7 C. 12 D.10
Câu 2: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 4x2y2x là :
a3b2 B. – x2y3 C. x(- xy) 2 D. 0x3y2
Câu 3: Đa thức 2x3- x2y4 + x2y- y5+x2y4+ 310x có bậc là : A5 B. 6 C.10 D.11
Câu 4: Giá trị của đa thức 3ab2 - 4ab2 + 2ab2 tại a = -1 và b = 20170 là :
 A.1 B. -1 C. 2017 D.-2017
Câu5: Điều tra số con trong một tổ dân phố được kết quả như sau :
Số con
0
1
2
3
4
Số gia đình
2
4
11
3
0
 Khẳng định đúng là :
 A.Có 5 giá trị khác nhau của dấu hiệu. C.Có 20 giá trị của dấu hiệu. 
 B.Mốt của dấu hiệu là 4. D. Giá trị 4 có tần số là 1.
Câu6: Cho tam giác ABC biết ; khi đó so sánh các cạnh của tam giác ta được: 
 ABAC>AB C. AC>BC>AB D. BC<AB<AC
Câu 7: Cho tam giác ABC biết AB= 5cm; BC= 6cm và chu vi của tam giác là 18cm.So sánh các góc của tam giác ABC ta có :
 A. B. C. D.
Câu 8: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.
A.Hai tam giác cân có hai cạnh đáy bằng nhau hai góc ở đỉnh bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau. 
B. Trong hai đường xiên đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. C. Tam giác có hai góc bằng 600 là tam giác đều. 
D.Tam giác cân có góc đáy bằng 450 thì tam giác đó là tam giác vuông cân.
Phần II .Tự luận .( 8 điểm)
Bài 1(2,5 điểm): Cho hai dơn thức A = 3x2 (-xy2)3yz2 và B= (xz)2 (xy3)2xy
 a)Thu gọn từng đơn thức. 
 b) Tính A-B và tìm bậc của đơn thức hiệu.
Bài 2( 2,5 điểm ).Cho đa thức : M= 15x2y - 7xy2 + 6 + 7xy2 + 2y3 - 12x2y - - 3y3
 a)Thu gọn đa thức M và tính giá trị của đa thức M tại x= -0,5 và y = - (-1)2017
 b) Tìm đa thức N biết M+N= x2y-2y3-y
Bài 3(3 điểm). Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC trên tia đối của MA lấy điểm D sao cho AM= MD. Biết . Chứng minh.
AMB =DMC. 
AB< AC.
c)Biết AM= 0,5BC .Tính .

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2016_2017.docx