Đề kiểm tra giữa học kì I Sinh học lớp 7 (Có đáp án)

doc 12 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 304Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I Sinh học lớp 7 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì I Sinh học lớp 7 (Có đáp án)
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HKI
MOÂN: SINH 7
MA TRAÄN
 Möùc ñoä
Noäi dung
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Toång
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Ñoäng vaät nguyeân sinh
 I.2 (0,5ñ)
II (0,5ñ)
Caâu 3 (1ñ)
3 caâu (2ñ)
 Ngaønh ruoät khoang
 I.3 (0,5ñ)
I.4 (0,5ñ)
2 caâu (1ñ)
Caùc ngaønh giun
I.1 (0,5ñ)
II (2,5ñ)
Caâu 1 (1,5ñ)
Caâu 1,2 (1,5ñ)
 Caâu 2 (1 ñ)
3 caâu (7ñ)
Toång
4 caâu (4,5ñ)
1 caâu (1,5ñ)
1 caâu (0,5ñ)
 2 caâu (2,5ñ)
 1 caâu (1ñ)
8 caâu (10ñ)
A. TRAÉC NGHIEÄM (5 ñieåm)
I/ Choïn caâu traû lôøi ñuùng:
Caâu 1: Nôi kí sinh cuûa giun ñuõa laø?
a/ Ruoät non
b/ Ruoät giaø
c/ Ruoät thaúng
d/ Taù traøng
Caâu 2: Caùc ñoäng vaät nguyeân sinh soáng kí sinh laø:
a/ Truøng giaøy, truøng kieát lò 
b/ Truøng bieán hình, truøng soát reùt 
c/ Truøng soát reùt, truøng kieát lò 
d/ Truøng roi xanh, truøng giaøy
Caâu 3: Thuûy töùc soáng ôû:
a/ Nöôùc bieån
b/ Nöôùc lôï
c/ Ao hoà
d/ Suoái chaûy
Caâu 4: Ñaëc ñieåm caáu taïo chung cuûa ruoät khoang laø:
a/ Cô theå phaân ñoát, coù theå xoang; oáng tieâu hoùa phaân hoùa; baét ñaàu coù heä tuaàn hoaøn
b/ Cô theå hình truï thöôøng thuoân 2 ñaàu, coù khoang cô theå chöa chính thöùc, cô quan tieâu hoùa daøi töø mieäng ñeán haäu moân
c/ Cô theå deïp, ñoái xöùng 2 beân vaø phaân bieät ñaàu ñuoâi, löng buïng, ruoät phaân nhieàu nhaùnh, chöa coù ruoät sau vaø haäu moân
d/ Cô theå ñoái xöùng toûa troøn, ruoät daïng tuùi, caáu taïo thaønh cô theå coù 2 lôùp teá baøo
II.Haõy xaùc ñònh caâu daãn döôùi ñaây laø ñuùng hay sai roài ñieàn vaøo oâ troáng (Ñ: ñuùng; S: sai) 
STT
Caâu daãn
Ñ/ S
1
Saùn laù gan laø ñaïi dieän cô theå khoâng coù ñoái xöùng 2 beân
2
Voøng ñôøi saùn laù gan phaûi qua vaät chuû chính vaø vaät chuû trung gian
3
Giun deïp kí sinh ôû caùc boä phaän trong cô theå ngöôøi vaø ñoäng vaät
4
Saùn baõ traàu kí sinh phoå bieán ôû ruoät giaø lôïn, laøm lôïn gaày goäc, chaäm lôùn
5
Giun ñuõa coù khoang cô theå chính thöùc vaø khoâng coù söï thay ñoåi vaät chuû
6
Truøng bieán hình chöa coù cô quan di chuyeån, caàn di chuyeån veà höôùng naøo, chaát nguyeân sinh doàn veà höôùng aáy taïo chaân giaû
B. TÖÏ LUAÄN (5 ñieåm)
Caâu 1: Trình baøy caáu taïo trong cuûa giun ñaát, ôû giun ñaát coù heä cô quan naøo môùi xuaát hieän?
Caâu 2: Giun ñuõa coù ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi naøo thích nghi vôùi loái soáng kí sinh trong ruoät non ngöôøi? Döïa vaøo voøng ñôøi giun ñuõa maø em ñaõ hoïc haõy cho bieát: Vì sao phaûi röûa tay tröôùc khi aên?
Caâu 3: Ngöôøi ta thöôøng duøng boä phaän naøo cuûa san hoâ ñeå trang trí?
ÑAÙP AÙN
TRAÉC NGHIEÄM
I – 1 a (0,5ñ) 
 2 c (0,5ñ)
 3 c (0,5ñ)
 4 d (0,5ñ)
II - 1 S(0,5ñ); 2 Ñ(0,5ñ); 3 Ñ(0,5ñ); 4 S(0,5ñ); 5 S(0,5ñ); 6 Ñ(0,5ñ) 
TÖÏ LUAÄN
1/ - Heä tieâu hoùa phaân hoùa roõ: mieäng, haàu, thöïc quaûn, dieàu, daï daøy cô, ruoät tòt, ruoät, haäu moân (0,75ñ) 
- Heä tuaàn hoaøn: maïch löng, maïch buïng, voøng haàu (tim ñôn giaûn); tuaàn hoaøn kín (0,75ñ) 
- Heä thaàn kinh: Daïng chuoãi haïch: haïch thaàn kinh, daây thaàn kinh (0,75ñ) 
* Heä môùi xuaát hieän laø heä tuaàn hoaøn (0,75ñ) 
2/ Lôùp voû cuticun boïc ngoaøi cô theå luoân caêng troøn giuùp giun ñuõa khoâng bò tieâu huûy bôûi caùc dòch tieâu hoùa trong ruoät non ngöôøi (0,75ñ) 
* Vì tröùng giun ñuõa coù ôû khaép nôi ngoaøi moâi tröôøng neân röûa tay tröôùc khi aên nhaèm caét ñi voøng ñôøi cuûagiun ñuõa giuùp ngöôøi khoâng bò nhieãm giun (0,75ñ) 
3/ Boä xöông cuûa san hoâ (0,5ñ) 
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HKI
MOÂN: SINH 8
MA TRAÄN
 Möùc ñoä
Noäi dung
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Toång
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Khaùi quaùt veà cô theå ngöôøi
 A.3 (0,5ñ)
Caâu 3 (1ñ)
2caâu (1,5ñ)
 Heä vaän ñoäng
 A.1,2 (1ñ)
B (3ñ)
 Caâu 2 (1,5ñ)
4 caâu (5,5ñ)
Heä tuaàn hoaøn
A.4 (0,5ñ)
Caâu 1 (2ñ)
 Caâu 1 (0,5ñ)
2 caâu (3ñ)
Toång
5 caâu (5ñ)
2 caâu (3,5ñ)
 1 caâu (1ñ)
 1 caâu (0,5ñ)
8 caâu (10ñ)
 I/ TÖÏ LUAÄN:5ñ
Caâu 1: Mieãn dòch laø gì? Coù maáy loaïi mieãn dòch, keå teân? Keå teân 1 soá beänh hieän nay ngöôøi daân ta thöôøng tieâm chuûng phoøng ngöøa?
Caâu 2: Xöông ngöôøi coù maáy loaïi khôùp? Trình baøy caùc loaïi khôùp?
Caâu 3: Haõy chöùng minh teá baøo laø ñôn vò chöùc naêng cuûa cô theå soáng?
II/ TRAÉC NGHIEÄM:5ñ
A. Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau:
1/ Nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa söï moûi cô:
a/ Löôïng nhieät sinh ra nhieàu
b/ Do dinh döôõng thieáu huït
c/ Do löôïng cacbonic quùa cao
d/ Löôïng oxi trong maùu thieáu neân tích tuï löôïng axit trong cô
2/ Vai troø cuûa khoang xöông treû em laø:
a/ Giuùp xöông daøi ra
b/ Giuùp xöông lôùn leân veà chieàu ngang
c/ Chöùa tuûy ñoû
d/ Nuoâi döôõng xöông
3/ Moät cung phaûn xaï goàm ñaày ñuû caùc thaønh phaàn sau:
a/ Nôron höôùng taâm, nôron li taâm, cô quan thuï caûm, cô quan phaûn öùng 
b/ Nôron höôùng taâm, nôron li taâm, nôron trung gian, cô quan thuï caûm, cô quan phaûn öùng 
c/ Nôron höôùng taâm, nôron li taâm, nôron trung gian, cô quan thuï caûm, cô quan phaûn xaï
d/ Nôron höôùng taâm, nôron li taâm, nôron trung gian, cô quan phaûn xaï
4/ Thaønh phaàn cuûa moâi tröôøng trong cô theå goàm:
a/ Huyeát töông, teá baøo maùu vaø baïch huyeát
b/ Nöôùc moâ, huyeát töông vaø teá baøo maùu
c/ Maùu, huyeát töông vaø nöôùc moâ
d/ Maùu, baïch huyeát vaø nöôùc moâ
B. Choïn caùc cuïm töø thích hôïp ñieàn vaøo choå troáng
a.Phaân chia 
b.Ñaøn hoài
c.Lôùp suïn taêng tröôûng
d.Coát giao
e.Chaát khoaùng
g.Cöùng raén
 Xöông goàm 2 thaønh phaàn chính laø (1)vaø (2) Söï keát hôïp cuûa 2 thaønh phaàn naøy laøm cho xöông (3) vaø coù tính(4)Xöông lôùn leân veà beà ngang nhôø söï (5)cuûa caùc teá baøo maøng xöông. Xöông daøi ra nhôø söï phaân chia cuûa (6)..
 ÑAÙP AÙN
TÖÏ LUAÄN
1/ Mieãn dòch: laø khaû naêng cô theå khoâng maéc 1 beänh truyeàn nhieãm naøo ñoù(1ñ)
- Mieãn dòch töï nhieân:: laø khaû naêng cuûa cô theå khoâng maéc 1 soá beänh ngay caû luùc vöøa môùi sinh ra. (0,5ñ)
- Mieãn dòch nhaân taïo: Gaây cho cô theå khaû naêng mieãn dòch baèng caùch tieâm chuûng phoøng ngöøa. (0,5ñ)
* Caùc beänh tieâm chuûng: vieâm naõo Nhaät Baûn, vieâm coå töû cung, thuûy ñaäu,
2/ Coù 3 loaïi khôùp xöông:
 + Khôùp ñoäng: cöû ñoäng linh hoaït nhôø caùc ñaàu xöông naèm trong 1 bao dòch khôùp coù taùc duïng giaûm ma saùt khi cöû ñoäng, ñaàu xöông troøn, lôùn coù suïn trôn boùng, daây chaèng ñaøn hoài ñeå neo giöõ caùc xöông
 + Khôùp baùn ñoäng: cöû ñoäng haïn cheá, coù ñóa suïn
 + Khôùp baát ñoäng: khoâng cöû ñoäng khi cô co, xöông gaén chaët vôùi nhau baèng caùc ñöôøng raêng cöa
3/ chöùc naêng cuûa teá baøo laø thöïc hieän chöùc naêng trao ñoåi chaát vaø naêng löôïng, cung caáp naêng löôïng cho moïi hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå. Ngoaøi ra, söï phaân chia cuûa teá baøo giuùp cô theå lôùn leân tôùi giai ñoaïn tröôûng thaønh coù theå tham gia vaøo quaù trình sinh saûn. Nhö vaäy, moïi hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå ñeàu lieân quan ñeán hoaït ñoäng soáng cuûa teá baøo neân teá baøo laø ñôn vò chöùc naêng cuûa cô theå soáng
TRAÉC NGHIEÄM
A. 1. d (0,5ñ) 
2. c (0,5ñ) 
3. b (0,5ñ) 
4. d (0,5ñ) 
B. 1. d (0,5ñ) 
2. e (0,5ñ) 
3. g (0,5ñ) 
4. b (0,5ñ) 
5. a (0,5ñ) 
6. c (0,5ñ) 
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HKI
MOÂN: COÂNG NGHEÄ 7
MA TRAÄN
 Möùc ñoä
Noäi dung
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Toång
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Vai troø, nhieäm vuï cuûa troàng troït – khaùi nieäm veà ñaát troàng, thaønh phaàn cuûa ñaát troàng
I.1 (1ñ)
 1 caâu (1ñ)
Moät soá tính chaát chính cuûa ñaát troàng
I.4 (1ñ)
Caâu 1 (1ñ)
 2 caâu (2ñ)
Bieän phaùp söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát
Caâu 2 (2,5ñ)
Caâu 2 (0,5ñ)
1 caâu (3 ñ)
Taùc duïng cuûa phaân boùn trong troàng troït
I.3(1ñ)
I.1 (1ñ)
 Caâu 3 (1ñ)
3 caâu (3ñ)
 Caùch söû duïng vaø baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng
I.5 (1ñ)
1 caâu (1ñ)
Toång
4 caâu (4ñ)
2 caâu (3,5ñ)
 1 caâu (1ñ)
 1 caâu (1ñ)
 1 caâu (0,5ñ)
8 caâu (10ñ)
I/ TRAÉC NGHIEÄM: (5ñ)
 Haõy choïn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát
1/ Loaïi phaân naøo döôùi ñaây deãù hoaø tan trong nöôùc?
 a/ Phaân höõu cô
 b/ Phaän ñaïm
 c/ Phaân laân
 d/ Phaân vi sinh
2/ Nhieäm vuï naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø nhieäm vuï cuûa saûn xuaát troàng troït?
 a/ Saûn xuaát nhieàu luùa, ngoâ, khoai, saén
 b/ Phaùt trieån chaên nuoâi lôïn, gaø
 c/ Troàng mía cung caáp cho nhaø maùy ñöôøng
 d/ Troàng ñoã, laïc, rau
3/ Phaân boùn goàm 3 loaïi chính:
 a/ Phaân ñaïm, phaân laân, phaân vi sinh 
 b/ Phaân höõu cô, phaân hoùa hoïc, phaân vi sinh
 c / Phaân chuoàng, phaân ñaïm, phaân vi sinh 
 d/ Phaân höõu cô, phaân voâ cô, phaân ñaïm
4/ Loaïi ñaát naøo sao ñaây giöõ nöôùc toát nhaát?
 a/ Ñaát thòt naëng 
 b/ Ñaát seùt 
 c/ Ñaát caùt 
 d/ Ñaát pha caùt
5/ Caên cöù vaøo hình thöùc boùn phaân ngöôøi ta chia thaønh caùc caùch boùn:
 a/ Boùn vaõi, boùn theo haøng, phun leân laù, boùn thuùc
 b/ Boùn theo haøng, boùn thuùc, boùn loùt, boùn theo hoác
 c/ Boùn vaõi, boùn theo haøng, boùn thuùc, boùn loùt
 d/ Boùn theo haøng, boùn theo hoác, boùn vaõi, phun leân laù
II/ TÖÏ LUAÄN: (5ñ)
 Caâu 1: Theá naøo laø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát?
 Caâu 2: Ngöôøi ta thöôøng duøng nhöõng bieän phaùp naøo ñeå caûi taïo ñaát? Nhöõng bieän phaùp caûi taïo ñaát naøo ñaõ aùp duïng ôû ñòa phöông?
 Caâu 2: Phaân ñaïm, phaân kali thöôøng duøng ñeå boùn loùt hay boùn thuùc? Vì sao?
ÑAÙP AÙN
TRAÉC NGHIEÄM
1. c (1ñ) 
2. b (1ñ) 
3. b (1ñ) 
4. a (1ñ) 
5. d (1ñ) 
TÖÏ LUAÄN 
1/ Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø khaû naêng cuûa ñaát coù theå cho caây troàng coù naêng suaát cao. Tuy nhieân muoán coù naêng suaát cao phaûi coù ñuû caùc ñieàu kieän: ñaát phì nhieâu, thôøùi tieát thuaän lôïi, gioáng toát vaø chaêm soùc toát
2/ + Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô
+ Laøm ruoäng baäc thang
+ Troàng xen caây noâng nghieäp giöõa caùc baêng caây phaân xanh
+ Caøy noâng, böøa suïc, giöõ nöôùc lieân tuïc, thay nöôùc thöôøng xuyeân
+ Boùn voâi
* Duøng bieän phaùp: caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô; boùn voâi
3/ Duøng ñeå boùn thuùc vì 2 loaïi phaân ñoù laø phaân deã tan 
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HKI
MOÂN: COÂNG NGHEÄ 6
MA TRAÄN
 Möùc ñoä
Noäi dung
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
Toång
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Caùc loaïi vaûi thöôøng duøng trong may maëc
Caâu 1 (3ñ)
Caâu 3 (1ñ)
 2 caâu (4ñ)
Löïa choïn trang phuïc
 Caâu 2 (1ñ) Caâu 3 (1ñ)
Caâu 2 (2ñ)
3 caâu (4ñ)
Söû duïng vaø baûo quaûn trang phuïc
Caâu 1 (1,5ñ)
Caâu 1 (0,5ñ)
2 caâu (2 ñ)
Toång
3 caâu (5ñ)
2 caâu (3,5ñ)
 1 caâu (1ñ)
 1 caâu (0,5ñ)
7 caâu (10ñ)
TRAÉC NGHIEÄM
Caâu 1: Duøng töø, cuïm töø trong khung ñieàn vaøo choå troáng sao cho phuø hôïp (3ñieåm)
a. vaûi sôïi pha
b. vaûi sôïi boâng
c. goã, tre, nöùa; keùn taèm
d. caây lanh
e. vaûi len
g. con taèm
h. vaûi lanh
 1) Caây boâng duøng ñeå saûn xuaát ra . . . 
 2) Loâng cöøu qua quaù trình saûn xuaát ñöôïc . . . 
 3) . . . coù nhöõng öu ñieåm cuûa caùc loaïi sôïi thaønh phaàn
Caâu 2: Khoanh troøn vaøo moät trong caùc chöõ caùi em cho laø ñuùng nhaát (1ñieåm)
 Khi ñi hoïc em thöôøng maëc loaïi trang phuïc naøo?
 A.Trang phuïc daân toäc
 B.Ñoàng phuïc
 C.Trang phuïc maëc thöôøng ngaøy
Caâu 3: Gheùp caùc cuïm töø ôû coät B vôùi coät A sao cho phuø hôïp (1ñieåm) 
Coät A
CoätB
1) Vaûi coù maøu toái, keû soïc doïc . . . 
2) Quaàn aùo cho treû sô sinh, tuoåi maãu giaùo . . . 
a) laø ôû nhieät ñoä 1600C
b) laøm cho ngöôøi maëc coù veû gaày ñi
c) neân choïn vaûi boâng, maøu töôi saùng
d) neân choïn vaûi sôïi toång hôïp, maøu saãm
B/Töï luaän
Caâu 1: Baûo quaûn trang phuïc goàm nhöõng coâng vieäc naøo? Ôû gia ñình em ñaõ baûo quaûn trang phuïc cuûa baûn thaân nhö theá naøo? (2ñieåm)
Caâu 2: Trang phuïc laø gì? Trang phuïc coù chöùc naêng gì? (2ñieåm)
Caâu 3: Vì sao vaûi sôïi pha ñöôïc söû duïng phoå bieán trong may maëc hieän nay?(1ñ)
ÑAÙP AÙN
A/ Traéc nghieäm
Caâu 1:
 1) b (1ñ)
 2) e (1ñ)
 3) a (1ñ)
Caâu 2:
 B. 1ñ
Caâu 3:
 1-b 0,5ñ
 2-c 0,5ñ
 B/ Töï luaän
 Caâu 1:
 Baûo quaûn trang phuïc goàm: (1,5 ñ)
 -Giaët, phôi 
 -Laø (uûi) 
 -Caát giöõ
* Sau 1 buoåi hoïc hay lao ñoäng giaët phôi caùc quaàn aùo dô, uûi quaàn aùo ñi hoïc, xeáp goïn gaøng quaàn aùo ôû nhaø vaø ñem taát caû caát vaøo thuøng vaø tuû (0,5ñ)
 Caâu 2:
 Trang phuïc bao goàm caùc loaïi aùo quaàn vaø moät soá vaät duïng ñi keøm khaùc nhö muõ, giaøy, taát. . . trong ñoù aùo quaàn laø vaät duïng quan troïng nhaát (1 ñ)
 Chöùc naêng cuûa trang phuïc laø: (1 ñ)
 -Baûo veä cô theå traùnh taùc haïi cuûa moâi tröôøng 
 -Laøm ñeïp cho con ngöôøi trong moïi hoaït ñoäng 
 Caâu 3:
Vì vaûi sôïi pha coù ñöôïc caùc öu ñieåm cuûa caùc loaïi sôïi thaønh phaàn vaø giaù thaønh reû (1ñ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi.doc