Đề kiểm tra định kì năm học 2015-2016 môn: Toán 9 phần Đại số lớp 9 tiết: 30

doc 6 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 908Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì năm học 2015-2016 môn: Toán 9 phần Đại số lớp 9 tiết: 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kì năm học 2015-2016 môn: Toán 9 phần Đại số lớp 9 tiết: 30
PHÒNG GD-ĐT CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2015-2016
 MÔN: Toán 9 phần đại số 
LỚP 9 TIẾT: 30
Thời gian làm bài 45 phút
Dự kiến thời điểm kiểm tra: Tuần: 12 Thứ 6 ngày 21/11/2015 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
cấp thấp
cấp cao
Hàm số bậc nhất và đồ thị
Nhận biết được hàm số bậc nhất, hs đồng biến nghịch biến; tìm điều kiện của tham số để hs là bậc nhất, đồng biến
Biết vẽ đồ thị hs bậc nhất 
y = ax + b (a0)
Tính giá trị của hs tại giá trị cho trước của biến
Tính khoảng cách, diện tích một hình tạo bởi đồ thị hs và các trục toạ độ
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ 
3
3
30%
1
1,5
15%
1
1
10%
1
0,5
5%
6
6
60%
Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Tìm tham số để đồ thị hs bậc nhất cắt tục toạ độ và // với một đường thẳng cho trước; ba đường thẳng đồng quy,...
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
2
3
30%
2
3
30%
Hệ số góc của đường thẳng
Biết tính góc tạo bởi đường thẳng và trục hoành
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
1
1
10%
1
1
10%
Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tổng tỉ lệ
3
3
30%
1
1,5
15%
4
5
50%
1
0,5
5%
9
10
100%
ĐỀ KIỂM TRA
Đề chẵn
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y = (1-)x - 3
a) Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
b)Tính giá trị của y khi x = 1 + 
Câu 2 ( 4,5 điểm) Cho hàm số y = (m - 2)x +1 (1)
a) Tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất
b) Tìm điều kiện của m để hàm số đồng biến trên R
c) Vẽ đồ thị của hàm số (1) với m = 2,5
d) Hãy tính góc tạo bởi đường thẳng ở phần c) với trục Ox (làm tròn đến độ)
Câu 3. (2 điểm). Cho hàm số bậc nhất : y = (m - 1)x + 2n (2). 
Tìm giá trị của m và n để đồ thị của hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x-2 và đi qua điểm A(-1;3)
Câu 4(1,5điểm). 
a) Tìm giá trị của k để các đường thẳng , và y = x + k - 1 đồng quy (cùng đi qua một điểm.)
b) Tìm giá trị của k để đường thẳng y = x + k - 1 tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4,5 cm2 ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là cm)
Đáp án đề chẵn
Câu
ý
Nội dung
Điểm
1
(2,0đ)
a
hàm số nghịch biến trên R vì 1-<0
1
b
khi x = +1 ta có y=(1-)(+1) - 3 = 1-3-3=-5
1
2
(4,5đ)
a
m khác 2
1
b
HS đồng biến trên R khi m > 2
1
c
(1,5đ)
Trình bày cách xác định các điểm và cách vẽ đồ thị
0,5
Vẽ đúng dạng đồ thị và xác định đúng hai điểm thuộc đồ thị 
1
d
Tính được góc tạo bởi đường thẳng y = 0,5x +1 (1)và trục Ox:
tan
1
3
(2đ)
m1
0,25
đồ thị của hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x-2 nên m-1 = 4 và 2n-2 m = 5 ( TM) và n-1
0,75
Hs có dạng y=4x+2n
0,25
Đồ thị đi qua điểm A(-1;3) nên ta có 3=4.(-1)+2nn=3,5 (TM
0,5
Vậy m = 5 và n = 3,5 là hai giá trị cần tìm
0,25
4
(1,5đ)
a
(0,75đ)
các đường thẳng , cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ bằng 5 
0,25
nên theo bài ra , đường thẳng y=x+ k - 1 cũng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5 k-1 = 5 k = 5 + 1 = 6
0,25
b
(0,75đ)
Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = x + k - 1 với trục Oy 
=>y = (k-1) hay OA = . Gọi B là giao điểm của đường thẳng y = x + k - 1 với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng -(k-1). => x = -(k-1) hay OB =
0,25
Do đó diện tích của tam giác tạo bởi đường thẳng và hai trục toạ độ là: SABO = OA.OB = . = 4,5.
0,25
Theo bài ra thì k=4 hoặc k=-2. Vậy k = 4 hoặc k = -2
0,25
Đề lẻ
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y = ( - 2)x - 3
a) Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
b)Tính giá trị của y khi x = + 2
Câu 2 ( 4,5 điểm) Cho hàm số y = (m + 2)x +1 (1)
a) Tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất
b) Tìm điều kiện của m để hàm số nghịch biến trên R
c) Vẽ đồ thị của hàm số (1) với m = -1,5
d) Hãy tính góc tạo bởi đường thẳng ở phần c) với trục Ox 
Câu 3. (2 điểm). Cho hàm số bậc nhất : y = (1- m)x - 2n (2). 
Tìm giá trị của m và n để đồ thị của hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x+2 và đi qua điểm A(-1;3)
Câu 4(1,5điểm). 
a) Tìm giá trị của k để các đường thẳng , và y = x + k - 1 đồng quy (cùng đi qua một điểm.)
b) Tìm giá trị của k để đường thẳng y = x + k - 1 tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4,5 cm2 ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là cm)
Đáp án đề lẻ
Câu
ý
Nội dung
Điểm
1
(2,0đ)
a
hàm số đồng biến trên R vì -2<0
1
b
khi x = -2 ta có y=(-2)( 2+) - 3 = 5-4-3= -2
1
2
(4,5đ)
a
m khác -2
1
b
HS nghịch biến trên R khi m < - 2
1
c
(1,5đ)
Trình bày cách xác định các điểm và cách vẽ đồ thị
0,5
Vẽ đúng dạng đồ thị và xác định đúng hai điểm thuộc đồ thị
1
d
Tính được góc tạo bởi đường thẳng y = 0,5x +1 (1)và trục Ox:
tan
1
3
(2đ)
m1
0,25
đồ thị của hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x-2 nên 1-m = 4 và -2n2 m = -3 ( TM) và n-1
0,75
Hs có dạng y=4x-2n
0,25
Đồ thị đi qua điểm A(-1;3) nên ta có 3=4.(-1)-2nn=-3,5(TM)
0,5
Vậy m = 5 và n = -3,5 là hai giá trị cần tìm
0,25
4
1,5
a
0,75
các đường thẳng , cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ bằng 3 
0,25
nên theo bài ra , đường thẳng y = x+ k - 1 cũng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 k-1 = 3 k = 3+1 = 4
0,5
b
(0,75đ)
Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = x + k - 1 với trục Oy 
Với x=0; y = (k-1) hay OA = . Gọi B là giao điểm của đường thẳng y = x + k - 1 với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng -(k-1). Với y=0; x = -(k-1) hay OB =
0,25
Do đó diện tích của tam giác tạo bởi đường thẳng và hai trục toạ độ là: SABO = OA.OB = . = 4,5
0,25
k=4 hoặc k=-2. Vậy k = 4 hoặc k = -2
0,25
GIÁO VIÊN DUYỆT ĐỀ
( Ký và ghi rõ họ tên) 
 GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
 ( Ký và ghi rõ họ tên) 
 Phạm Thị Mỹ Dung
BGH KÝ DUYỆT ĐỀ
ĐỀ KIỂM TRA
Đề chẵn
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y = (1-)x - 3
a) Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
b)Tính giá trị của y khi x = 1 + 
Câu 2 ( 4,5 điểm) Cho hàm số y = (m - 2)x +1 (1)
a) Tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất
b) Tìm điều kiện của m để hàm số đồng biến trên R
c) Vẽ đồ thị của hàm số (1) với m = 2,5
d) Hãy tính góc tạo bởi đường thẳng ở phần c) với trục Ox (làm tròn đến độ)
Câu 3. (2 điểm). Cho hàm số bậc nhất : y = (m - 1)x + 2n (2). 
Tìm giá trị của m và n để đồ thị của hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x-2 và đi qua điểm A(-1;3)
Câu 4(1,5điểm). 
a) Tìm giá trị của k để các đường thẳng , và y = x + k - 1 đồng quy (cùng đi qua một điểm.)
b) Tìm giá trị của k để đường thẳng y = x + k - 1 tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4,5 cm2 ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là cm)
Đề lẻ
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y = ( - 2)x - 3
a) Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
b)Tính giá trị của y khi x = + 2
Câu 2 ( 4,5 điểm) Cho hàm số y = (m + 2)x +1 (1)
a) Tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất
b) Tìm điều kiện của m để hàm số nghịch biến trên R
c) Vẽ đồ thị của hàm số (1) với m = -1,5
d) Hãy tính góc tạo bởi đường thẳng ở phần c) với trục Ox 
Câu 3. (2 điểm). Cho hàm số bậc nhất : y = (1- m)x - 2n (2). 
Tìm giá trị của m và n để đồ thị của hàm số (2) song song với đường thẳng y = 4x+2 và đi qua điểm A(-1;3)
Câu 4(1,5điểm). 
a) Tìm giá trị của k để các đường thẳng , và y = x + k - 1 đồng quy (cùng đi qua một điểm.)
b) Tìm giá trị của k để đường thẳng y = x + k - 1 tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4,5 cm2 ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là cm)

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_chuong_2_Dai_so_9.doc