Đề kiểm tra chương II môn Hình học – lớp7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 565Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương II môn Hình học – lớp7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương II môn Hình học – lớp7
Tr­êng THCS Hång Thñy
Líp .. 
 ÑEÀ KIEÅM TRA CHÖÔNG II
 Moân :Hình hoïc – lôùp7 
 Thôøi gian :45 phuùt(Khoâng keå thôøi gia phaùt ñeà)
§Ò ra:
Baøi 1: (2ñieåm)
Cho baûng döõ lieäu sau;
 coù:
 laø:
1.
;
A.
TAM GIAÙC CAÂN
2.
AB = AC ; 
B.
TAM GIAÙC VUOÂNG
3.
C.
TAM GIAÙC VUOÂNG CAÂN
4.
D.
TAM GIAÙC ÑEÀU
 Haõy gheùp soá vaø chöõ töông öùng ñeå ñöôïc caâu traû lôøi ñuùng baèng caùch ñieàn vaø choã troáng() chöõ caùi thích hôïp: 
 1- .; 2- ; 3 - .; 4- 
Baøi 2: (2ñieåm)
 Tam giaùc coù ñoä daøi ba caïnh laø 24 cm; 18 cm; 30cm coù phaûi laø tam giaùc vuoâng khoâng? Vì sao?
Baøi 3: (6 ñieåm) 
Cho goùc nhoïn , goïi Ot laø tia phaân giaùc cuûa , laáy ñieåm M Ot. Keû MAOx taïi A, keû MB Oy taïi B.
Chöùng minh:MA =MB.
Ñöôøng thaúng BM caét tia Ox taïi D vaø ñöôøng thaúng AM caét tia Oy taïi E. 
Chöùng minh: MD = ME.
Chöùng minh: OM DE.
Baøi laøm:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM
Baøi
BAØI GIAÛI
BIEÅU ÑIEÅM
Baøi 1:
1 – C ; 2 – A; 3 – D ; 4 - B
Moãi caâu ñuùng 0.5 ñieåm.
Baøi 2
Ta coù: 302 = 900
 242 +182 = 576 + 324 = 900
Suy ra: 302 = 242 +182
Vaäy tam giaùc ñaõ cho laø tam giaùc vuoâng
0,5 ñ
1.0 ñ
0.5 ñ
Baøi 3
1-Hoïc sinh chöùng minh ñöôïc OAM = OBM (caïnh huyeàn- goùc nhoïn)
 MA =MB.
2- a. Hoïc sinh chöùng minh ñöôïc: DAM = EBM ( g-c –g)
 MD = ME.
 b. Hoïc sinh chöùng minh ñöôïc: OA = OE
 HOD = HOE ( c-g-c)
 Maø 
 OM DE.
Veõhình+ GT-KL
0.5 ñ
1.5 ñ
0.5 ñ
1.5 ñ
0.5 ñ
0.25ñ
0.5 ñ
0.25ñ
0.5 ñ

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI_KIEM_TRA_HINH_7_CHUONG_II.doc