Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 2 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 06/11/2023 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 2 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đề 2 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 7
Thời gian làm bài 45 phút
 Họ và tên: . Ngày tháng năm 2017
ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1 (0,25 đ) . Hai đường thẳng m và n vuông góc với nhau thì tạo thành
A. một góc vuông.	 B. hai góc vuông.	 C. ba góc vuông. D. bốn góc vuông
Câu 2 (0,25 đ). Cho ba đường thẳng a , b , c . Câu nào sau đây sai 
A. Nếu a // b , b // c thì a // c.	B. Nếu a ^ b , b // c thì a ^ c.
C. Nếu a ^ b , b ^ c thì a ^ c	D. Nếu a ^ b , b ^ c thì a // c .
Câu 3 (0,25 đ). Xem hình 4 và cho biết khẳng định nào chứng tỏ a//b:
A. góc A4 = góc B3; 	B. góc A1 + góc B3 = 1800; 
C. góc A3 = góc B2; 	D. Tất cả đều đúng.
Câu 4 (0,25 đ). Nếu có hai đường thẳng 
A. Cắt nhau thì vuông góc nhau.
B. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. 
C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
D.Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5 (0,25 đ). Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d, 
A. có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
B. có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
D. có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
Câu 6 (0,25 đ). 
A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.
B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.
C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
II. Tự luận: (7đ)
Câu 1: (2 điểm) 
Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi hình vẽ sau: 
Câu 2: (3 điểm) Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550 
a) Chứng minh c ^ b
b) Tính số đo của góc C2 . 
Câu 3:(2 điểm) Cho hình vẽ
Biết a//b, góc A= 300, góc B = 450
Tính số đo của góc AOB.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 7 ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm: (3đ)
1
2
3
4
5
6
D
C
D
B
D
D
II. Tự luận: (7đ)
Câu 1: (2 điểm) 
Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi hình vẽ sau: 
 GT
 a c ; b c
 KL
 a // b
 GT
 a // b; a c .
 KL
 b c
Câu 2: (3 điểm) Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550. 
a) Chứng minh c ^ b
b) Tính số đo của góc C2.
+ Vì a // b (gt) và c ^ a c ^ b (T/c một đường thẳng .)
+ D1 = ADC (đđ) ADC = 550
Vì a // b C2 + ADC = 1800 (hai góc trong cùng phía)
 C2 = 1250
Câu 3:(2 điểm) Cho hình vẽ
Biết a//b, góc A= 300, góc B = 450
Tính số đo của góc AOB.
- Kẻ tia Oc // a Oc // b
Ta có A = AOc (cặp góc so le trong, Oc // a)
AOc = 300
B = BOc (cặp góc so le trong, Oc // b)
BOc = 450
Do đó
AOc + BOc = 300 + 450 = 750 
Hay AOB = 750

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_7_de_2_nam_hoc_2017_20.doc