Đề kiểm tra chất lượng kỳ II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bùi Hữu Diên (Có đáp án)

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 15/11/2023 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng kỳ II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bùi Hữu Diên (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng kỳ II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bùi Hữu Diên (Có đáp án)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN - LỚP 7 
NĂM HỌC 2016 - 2017
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
  Cộng
Thấp
Cao
Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. Số thực
Nắm vững các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Có kĩ năng làm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia nhanh
Tìm được các giá trị x từ các hệ thức đơn giản
Vận dụng được các quy tắc chuyển vế để tìm x
Số câu hỏi
 1 
1
1
1
4
Số điểm
0,25
0,75
0,75
0,5
2,25
Tỉ lệ %
2,5%
7,5%
7,5%
5%
22,5%
Chủ đề 2: Số liệu thống kê
Tính được STBC của dấu hiệu
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
0,25
0,25
Tỉ lệ %
2,5%
2,5%
Chủ đề 3: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng. Đa thức một biến
Biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức
Hiểu được thế nào là hai đơn thức
Biết tìm bậc, các hệ số cao nhất, hệ số tự do. Biết cộng trừ đa thức theo cột
Hiểu khái niệm nghiệm của đa thức
Số câu hỏi
1 
1 
1
2
3
8
Số điểm
0,25
0,25
0,25
1
1,5
3,25
Tỉ lệ %
2,5%
2,5%
2,5%
10%
15%
32,5%
Chủ đề 4: Tam giác cân. Định lí Pitago
Biết vận dụng định lí Pi ta go để tính độ dài
Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân
Kỹ năng vẽ hình viết giả thiết, kết luận 
Số câu hỏi
1 
1 
1 
3
Số điểm
0,75
0,5
0,5
1,75
Tỉ lệ %
7,5%
5%
5%
17,5%
Chủ đề 5: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Đường trung tuyến, trung trực của tam giác
Biết mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, tính chất của các đường trung tuyến, các đường trung trực trong tam giác
Kỹ năng vẽ hình viết giả thiết, kết luận 
Vận dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác để chứng minh một đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng
Vận dụng bất đẳng thức trong tam giác để chứng minh mối quan hệ giữa các đoạn thẳng
Số câu hỏi
3 
1 
1 
1 
6
Só điểm
0,75
0,25
0,75
0,75
2,5
Tỉ lệ %
7,5%
2,5%
7,5%
7,5%
25%
Tổng số câu
 6
4
  6
 6 
22
Tổng số điểm
 2
1,75
 3,25
3
10
Tỉ lệ %
 20%
17,5%
 32,5%
30%
 100%
 PHÒNG GD VÀ ĐT HƯNG HÀ
TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
 NĂM HỌC 2016-2017
 MÔN: TOÁN 7 
 Thời gian: 90phút(Không kể thời gian giao đề)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Câu 1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5 là:
A. 3xy
B. 
C. 
D. 
Câu 2) Giá trị của biểu thức tại x = - 2 và y = - 1 là:
A. - 4
B. 12
C. - 10
D. - 12
Câu 3) Cho tam giác ABC có Â = 900 và AB = AC ta có:
A. là tam giác vuông.	 B. là tam giác cân.
C. là tam giác vuông cân.	 D. là tam giác đều.
Câu 4) Một tam giác có G là trọng tâm, thì G là giao điểm của ba đường :
A. Ba đường cao,
 C. Trung trực 
B. Phân giác
D. Trung tuyến
Câu 5) Biểu thức nào sau đây không là đơn thức:
A. 4x2y B. 7+xy2 	C. 6xy.(- x3 ) D. - 4xy2
Câu 6) Bậc của đơn thức 5x3y2x2z là:
A. 3 B. 5 	C. 7 D. 8
Câu 7) Cho tam giác ABC có: AB = 3 cm; BC = 4cm; AC = 5cm. Thì:
 A. góc A lớn hơn góc B B. góc B nhỏ hơn góc C 
 C. góc A nhỏ hơn góc C D. góc B lớn hơn góc C 
Câu 8) Cho tam giác ABC cân tại A, . Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C 
vẽ tia Bx BA. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = BA. Số đo góc BCN là :
A. 900	B. 1200	C. 1500	D. 1800
Phần II. Tự luận: (8 điểm)
 Bài 1. (2 điểm) Cho đơn thức 
a) Thu gọn đơn thức	b) Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức
c) Tìm bậc của đơn thức	d) Tính giá trị của đơn thức tại x = - 1, y = 2
Bài 2. (2,5 điểm) Cho 2 đa thức: A = 2x3  + x2 – 4x + x3 + 3; B = 6x + 3x3 - 2x + x2 – 5
a) Tính tổng hai đa thức: A + B
b) Tính hiệu hai đa thức: A - B  
c) Tìm nghiệm của đa thức hiệu A – B vừa tìm được ở ý b.
Bài 3. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm.
a)Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.
b)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. 
Chứng minh tam giác BCD cân.
c) E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở I. Chứng minh DI đi qua trung điểm cạnh BC
 Bài 4. ( 0,5 điểm) Tính tỉ số biết và y 0
------- Hết -------
 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
 MÔN TOÁN LỚP 7 - Năm học 2016 - 2017
Phần I- Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
B
C
D
B
D
D
C
Phần II- Tự luận: (8 điểm)
Câu
Đáp án
Thang điểm
1
(2 đ)
a) 
b) Phần hệ số: , phần biến: x3y2
c) Bậc của đơn thức: 5
d) Tại x = -1, y = 2 ta có 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2
(2,5đ)
A + B = 6x3  + 2 x2 – 2
A - B = - 8x + 8
Cho -8x+ 8 = 0
	-8x = - 8
	 x = 1
1,0 đ
 1,0 đ
0,25 đ
 0,25 đ
3
(3 đ)
a)Dùng định lý Py –ta-go tính AC = 12cm,
 vì AB < AC < BC nên góc C < góc B < góc A
b) ABC = ADC nên BC = DC hay BCD cân tại C 
c, Kẻ hình, Chứng minh được I là trọng tâm tam giác BCD.
Vì I là trọng tâm suy ra DI là đường trung tuyến tam giác BCD
Nên suy ra DI là đường trung tuyến tam giác BCD, do đó DI đi qua trung điểm cạnh BC.
0,5 đ
0,5 đ
 1 đ
 0,5 đ
0,5đ
4
(0,5đ)
Tìm được đúng 	
0,5 đ
	 Chí Hoà, ngày 10 tháng 4 năm 2017
	NGƯỜI PHẢN BIỆN ĐỀ	 NGƯỜI RA ĐỀ
	Bùi Văn Chính	 Lương Duy Trì
 TỔ KHTN DUYỆT
 TỔ TRƯỞNG
 Lương Thị Tám
 DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_ky_ii_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2016_201.doc