Đề kiểm tra 1 tiết (tiết 34) môn Đại số - Lớp 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1020Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết (tiết 34) môn Đại số - Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết (tiết 34) môn Đại số - Lớp 7
 Phòng GD&ĐT Đại Lộc
 Trường THCS Trần Phú
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( Tiết 34 )
 MÔN ĐẠI SỐ - LỚP 7
 Năm học: 2015 – 2016 
A. MA TRẬN ĐỀ 
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Số thực
Số hữu tỉ, số vô tỉ. kí hiệu số thực
 Số câu
 Số điểm
2
1,5
2
1,5
2. Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài toán về đl TLT
 Số câu
 Số điểm
1
2,5
1
2,5
3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Tìm hệ số tỉ lệ.Biểu diễn y theo x. Biết x, tính y
Chứng tỏ 2 đl TLN
 Số câu
 Số điểm
2
2
1
 0,5
3
2,5
4. Hàm số - Mặt phẳng tọa độ
Tính giá trị của hàm số, của biến
Đánh dấu điềm trên mp tọa độ
 Số câu
 Số điểm
2
1,5
1
2
3
3,5
Tổng cộng 
 Số câu
 Số điểm 
4
3
3
4,0
2
3,0
9
10
B. NỘI DUNG ĐỀ
Bài 1(1,5đ): 
 a/ Trong các số sau: ; ; - 2,3. Số nào là số hữu tỉ ? số nào là số vô tỉ ?
 b/ Cách viết 5,4 R cho ta biết điều gì ?
Bài 2(1,5đ): Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2
Tính f(2) ; f(0) 
Tính x, biết f(x) = 5
Bài 3(2,5đ): Số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 8. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp; biết rằng lớp có 32 học sinh và không có học sinh loại yếu.
Bài 4(2đ): Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A( 3 ; 1 ) ; B( - 2 ; 2 )
 và C( 0 ; - 2 )
Bài 5(2,5đ): Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 5 thì y = 17.
Tìm hệ số tỉ lệ a của y đối với x.
Biểu diễn y theo x. Tính giá trị của y khi x = - 10 
 x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là a, y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 8. Chứng tỏ rằng x tỉ lệ nghịch với z và tìm hệ số tỉ lệ. 
C. HƯỜNG DẪN CHẤM
BÀI
NỘI DUNG CHẤM
ĐIỂM
1
1,5
a.
b. 
Số hữu tỉ: ; - 2,3. Số vô tỉ: 
 số 5,4 là một số thực
1,0
0,5
2
1,5
a.
b.
Tính f(2) = 3.2 - 2 = 4
 f(0) = 3.0 - 2 = - 2
f( x) = 4 => 3x - 2 = 4
 x = 2
0,5
0,5
0,5
3
2,0
a, b, c lần lượt là số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 7A
ta có: a + b + c = 54 và a/3 = b/5 = c/8
áp dụng t/chất của dãy tỉ số bằng nhau
tính được: a = 6; b = 10; c = 16
trả lời
0,5
0,75
0,75
0,5
4
2,0
Vẽ hệ trục tọa độ
Đánh dấu đúng 3 điểm A, B và C
0,5
1,5
5
2,5
a.
b. 
c.
+ y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a, ta có: x.y = a
a = 5.17 = 85
biểu diễn y theo x : y = 
x = - 10 , tính được y = - 8,5
x tỉ lệ nghịch với y nên: x.y = a; 
y tỉ lệ thuận với z nên: y. = 8z => x.z = 
=> x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ là 	
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_DS7Tiet_34.doc