Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - Năm học 2016 - 2017

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 685Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - Năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - Năm học 2016 - 2017
Trường THCS Lê Văn Tám
Tổ: Tự nhiên
NRĐ: 22/8/2016 	 
NKT: 30/8/2016 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 9-NĂM HỌC 2016-2017
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 - Củng cố các kiến thức: các hằng đẳng thức đáng nhớ, cách phân tích đa thức thành nhân tử, phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Tam giác đồng dạng, tính chất đường phân giác của tam giác,...
2. Kỹ năng
 - Phân tích đa thức thành nhân tử. Giải phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
 - Chứng minh tam giác đồng dạng, chứng minh đẳng thức. Vận dụng tính chất đường phân giác của tam giác...
3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc, trình bày sạch sẽ.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Hằng đẳng thức và phân tích đa thức thành nhân tử.
Các hằng đẳng thức đáng nhớ.
Phân tích đa thức thành nhân tử.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(câu 1a)
2,0
20%
1(câu 1b)
1,0
10%
3
3,0
 30%
Phương trình bậc nhất một ẩn
Giải phương trình bậc nhất một ẩn.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(câu 2a)
1,0
10%
1
1,0
 10%
Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(2b)
2,0
20%
1
2,0
 10%
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
Số câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1(câu 3)
1,0
10%
1
1,0
 10%
Tam giác đồng dạng. 
Chứng minh tam giác đồng dạng.
Chứng minh đẳng thức.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(4a)
1,0
10%
1(4b)
1,0
10%
2
2,0
20%
Tính chất đường phân giác của tam giác. 
Chứng minh đẳng thức.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(4c)
1,0
10%
1
1,0
10%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
5,0
50%
2
3,0
30%
1
1,0
10%
1
1,0
 10%
8
10,0
100%
III. ĐỀ
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM
 Tổ: Tự nhiên
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 9
NĂM HỌC 2016 – 2017
Mơn: Tốn 
Thời gian: 90 phút( Khơng kể thời gian giao đề)
Điểm
Họ và tên: ........................................................
Lớp 9....
Câu 1 ( 3 điểm)
Hồn thành các hằng đẳng thức sau:
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 
Câu 2 (3 điểm). Giải các phương trình sau:
Câu 3 (1 điểm). Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của nĩ trên trục số: 
Câu 4 (3 điểm) Cho rABC vuơng tại A, AD BC (D BC).
a) Chứng minh rằng:
b) Chứng minh rằng: 
b) Đường phân giác của gĩc B cắt AD tại .
 Chứng minh rằng: 
********Hết******
IV. ĐÁP ÁN
ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(3 điểm)
a)
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
0,25x2
0,5
Câu 2
(3 điểm)
Câu 3
(1 điểm)
a) 2x-1= 0 
 2x = 1
 x = 
Vậy phương trình cĩ tập nghiệm là: S = 
0,25
0,5
0,25
b) (1)
Điều kiện: và (*). 
Khi đĩ:
 hoặc 
1) khơng thỏa mãn điều kiện (*) nên bị loại.
2) thỏa mãn điều kiện (*) và khi thay vào phương trình (1) ta được hai vế bằng nhau. Do đĩ là nghiệm của PT(1).
Vậy phương trình cĩ nghiệm duy nhất .
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
0,25
0,5 
0,25
Câu 4
(3 điểm)
A
B
C
D
F
E
a) Xét hai tam giác: rDBA và rABC cĩ
 là gĩc chung 
Suy ra (g-g)
b) Vì nên
 AB2 = BC.BD	ểm)
c) Vì BF là đường phân giác của rABD nên: (1)
 Vì BE là đường phân giác của rABC nên: (2)
 Hơn nữa: (theo câu a)) (3) 
 Từ (1), (2), (3) 
0,25x2
0,25
0, 5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 Xuân Quang I, ngày 22/8/2016
Tổ trưởng Người ra đề
 Trần Thị Mỹ Linh Nguyễn Tri Phương

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KHAO_SAT_CHAT_LUONG_DAU_NAM_TOAN_9CO_MA_TRAN_DE_KIEM_TRAPHU_HOP_VOI_HS_YEU.doc