Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Chủ đề: Đạo hàm, đơn điệu, cực trị, giá trị nhỏ nhất - Đào Hữu Ninh

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Chủ đề: Đạo hàm, đơn điệu, cực trị, giá trị nhỏ nhất - Đào Hữu Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Chủ đề: Đạo hàm, đơn điệu, cực trị, giá trị nhỏ nhất - Đào Hữu Ninh
Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 4 bằng:
A. -2/3	B. -1/3	C. -1/9	D. -1/6
 Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 2 bằng:
A. 1/4	B. -1/4	C. -1/2	D. 1/2
 Đạo hàm của hàm số y = tại x =1 bằng:
A. - 2	B. - 3	C. - 4	D. 0
 Đạo hàm của hàm số y = tại x = 2 bằng:
A. -3	B. - 2	C. 2/9	D. 2
Cho hàm số y =. Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có:
A. hàm số không có đạo hàm tại x = -1	B. f '(-1) = -1	C. f '(-1) = 1	D. f '(-1) = 2
Cho hàm số y = . Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có:
A. f '(-1) = -2 B. f '(-1) = -1	 C. f '(-1) = 0	 D. hàm số không có đạo hàm tại x = -1
 Cho hàm số f(x) = x.cosx . Đặt L = ta có L bằng :
A. -2	B. 1	C. -1	D. 2
Đạo hàm của hàm số y = bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng:
A. 	B. tgx	C. 	D. 
Cho hàm số y = . Khi đó phương trình y' = 0 có:
A. đúng 1 nghiệm	B. 3 nghiệm phân biệt	C. vô nghiệm 	D. 3 nghiệm phân biệt
 Tập hợp các giá trị của m để hàm số y = nghịch biến trên các khoảng xác định là:
A. [-3; 1]	B. ( - 3; 1)	C. ( - ¥; -3] È [1; + ¥)	D.( - ¥; -3) È (1; + ¥)
Hàm số y = nghịch biến trên khoảng:
A. ( -2; 0)	B. ( - ¥; -2)	C. ( 0; 2)	D. (2; + ¥)
Hàm số y = đồng biến trên khoảng:
A. ( 0; 1)	B. ( - ¥; -1)	C. ( -1; 0)	D. (1; + ¥)
Hàm số y = 
A. đồng biến trên các khoảng xác định	B. nghịch biến trên (- ¥; -1)	
C. đồng biến trên (-1; 1) 	D. nghịch biến trên (1; + ¥)
Hàm số y = có cực đại x bằng:
A. 3	B. -1	C. 1	D. -3
Số các điểm cực trị của hàm số y = là:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Hàm số y = có cực đại x bằng:
A. -12/5	B. 0	C. 12/5	D. 6/5
Cho hàm số y = . Giá trị của m để hàm số có cực đại x = 3 là:
A. -4	B. 4	C. 2	D. - 2
Hàm số y = trên đoạn [0; 2] có giá trị lớn nhất bằng:
A. -8/3	B. 8/3	C. 1	D. 2
Hàm số y = có giá trị nhỏ nhất bằng:
A. 2	B. -3	C. 5	D. 0
Hàm số y = trên đoạn [-1; 3] có :
A. giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là 5 và - 4	B. giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là - 4 và 5
C. giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là -5 và 4	D. giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là 4 và -5
Hàm số y = trên đoạn [-2; -1] có giá trị lớn nhất bằng:
A. 0	B. -2	C. - 1	D. 1/3
Hàm số y = trên đoạn [2; 4] có giá trị nhỏ nhất bằng:
A. 3	B. 2	C. 	D. 4
 Hàm số y = ( a là tham số khác 0 ) có :
 A. giá trị lớn nhất bằng a/2	B. giá trị nhỏ nhất bằng 
 C. giá trị lớn nhất bằng 	D. giá trị nhỏ nhất bằng a/2
Hàm số y = có :
A. giá trị lớn nhất bằng 3/4	B. giá trị lớn nhất bằng 5/4
C. giá trị lớn nhất bằng 1	D. giá trị nhỏ nhất bằng 3/4
Hàm số y = có: 
A. giá trị lớn nhất bằng 1	B. giá trị nhỏ nhất bằng 1
C. giá trị lớn nhất bằng -5/4	D. giá trị nhỏ nhất bằng 5/4

Tài liệu đính kèm:

  • doctn hamso2016.doc