Các bài toán trên tập hữu tỉ

docx 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 906Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Các bài toán trên tập hữu tỉ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các bài toán trên tập hữu tỉ
CÁC BÀI TOÁN TRÊN TẬP HỮU TỈ
A. Thực hiện phép tính:
1) ;
2) ; 
3) ; 
4) ; 
 5) 
6)
7) 	 
8) 
 9) 
10) ;	
11) 
12) ;	
13) 
B. TÌM x biết:
.
1. |x -1| = 2x – 5 
2. ||x +5| - 4| = 3 
3. | 9 - 7x | = 5x -3;	
4. 8x - |4x + 1| = x +2 
5. | 17x - 5| - | 17x + 5| = 0; 	
6. | 3x + 4| = 2 | 2x - 9|
d. Tìm x biết: * | 10x + 7| < 37	* | 3 - 8x| £ 19 * | x +3| - 2x = | x - 4|
7. (x -1)3 = 27;	
8. x2 + x = 0;	
9. (2x + 1)2 = 25;	
10. (2x - 3)2 = 36;
11. 5x + 2 = 625;	
12. (x -1)x + 2 = (x -1)x + 4;	
13. (2x - 1)3 = -8.
a) 	b) 	
c) 	d) 
C. Tìm x,y,z biết:
 và 2x + 3y – z = 186. 
 và 5x+y-2z=28 
3x=2y; 7x=5z và x-y+z=32 
 và 2x -3 y + z =6. 	
 và x+y+z=49. 
 và 2x+3y-z=50. 
 và xyz = 810.

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai tap huu ti.docx