Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I - Đại 7 có đáp án

doc 35 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 768Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I - Đại 7 có đáp án", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I - Đại 7 có đáp án
I/ Tr¾c nghiÖm: ( 3®) Chän c©u tr¶ lêi ®óng?
Caâu 1: Cho x = , keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0 	b. x = 1 	c. x > 0	d. x 
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höûu tyû 
a. 	b.	 	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho . Giaù trò cuûa x baèng:
a. 63	b.	c. 7	d. 0,7
Caâu 4: 76 + 75 – 74 chia heát cho:
a. 5	b.7	c.11	d. Caû 3 soá treân.
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.	
b.	d.
Caâu 6: Caâu naøo trong caùc caâu sau SAI:
a. 7 Q	b. – 5 R	c. I	d. N R
II/ Tù luËn: (7®)
Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh ( b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ)
 a, b: 
Bµi 2: T×m x biÕt: a, b: 1,5: 2 x=0,3 :5 c), 
Bµi 3 : Sè häc sinh khèi 6, 7, 8 ë mét tr­êng Trung häc c¬ së tØ lÖ víi 3, 4, 5. TÝnh sè häc sinh mçi khèi biÕt r»ng sè häc sinh khèi 8 nhiÒu h¬n sè häc sinh khèi 6 lµ 110 häc sinh. 
 kiÓm tra chƯƠNG I - ®¹i sè 7 ĐỀ 2
I/ Tr¾c nghiÖm: ( 2,5®) Chän c©u tr¶ lêi ®óng? 
C©u 1: So s¸nh hai sè h÷u tØ vµ ta cã:
A. x = y
B. x < y
C. x > y
C©u 2: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: ( - 3,6). 2,5 + 2,5. (- 4,2)+ 2,5. (- 2,2) lµ: 
A. 25
B. -25
C. 12,5
D. - 12,5
C©u 3: KÕt qu¶ ®óng cña phÐp tÝnh: lµ:
A. 1
B. -0,6
C. 1 vµ -0,6
D. -1
 Câu 4: Cho -0,1975 > -0,19£5 ,điền số thích hợp dưới đây vào ô vuông là:
 A. 6	B. 5	C. 8	D. 7
C©u 4: KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ sai?
A. -5 Q
B. I
C. Q R
D. 7,5(6) Q
C©u 5: Ph©n sè nµo sau ®©y viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè thËp ph©n h÷u h¹n?
A. 
B. 
C. 
D. 
II/ Tù luËn: 
Bµi1 : Thùc hiÖn phÐp tÝnh ( b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ)
 a, b, (-3)2 . 
Bµi 2: T×m x biÕt: a, b: 1,5: x=3:5 c), 
Bµi 3 : Sè häc sinh khèi 6, 7, 8 ë mét tr­êng Trung häc c¬ së tØ lÖ víi 3, 4, 5. TÝnh sè häc sinh mçi khèi biÕt r»ng sè häc sinh khèi 8 nhiÒu h¬n sè häc sinh khèi 6 lµ 110 häc sinh. 
Bµi 4: So s¸nh c¸c sè thùc: a) vµ 0,4(5) b) 2 vµ 3 
 kiÓm tra chƯƠNG I - ®¹i sè 7
ĐỀ 3
Câu 1: Số bằng :
A. 5	B. 	C. 72	D. 3+4
Câu 2: Nếu thì x =?
A. -2	B. 2	C. -16	D. 16
Câu 3: Từ đẳng thức a . d = b . c ,ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:
A. 	B. 
C. 	D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 4: Kết quả làm tròn số 0,7125 đến chữ số thập phân thứ ba là:
A. 0,7	B. 0,713	C. 0,71	D. 0,712
Câu 5: Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tìm được giá trị của x là:
A. 	B. 	C. 20	D. 2
Câu 6: Cho ,tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:
A. 	B. 	C. 	D. 
II. Bµi tËp : 
Bµi 1 : Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 
: (- 5) - 3.+ 
Bµi 2 : T×m x biÕt : 
 - 3 = 2 b)2 + 3 = 11 
Bµi 3 : Sè häc sinh khèi 6, 7, 8 ë mét tr­êng Trung häc c¬ së tØ lÖ víi 3, 4, 5. TÝnh sè häc sinh mçi khèi biÕt r»ng sè häc sinh khèi 8 nhiÒu h¬n sè häc sinh khèi 6 lµ 110 häc sinh. 
Bµi 4: So s¸nh c¸c sè thùc: 
vµ 0,451 
2 vµ 3 
 kiÓm tra chƯƠNG I - ®¹i sè 7
ĐỀ 4
C©u 1: Gi¸ trÞ cña 3 lµ: 
 A. - 27 ; B. - ; C. ; D. - .
 C©u 2: Gi¸ trÞ cña lµ :
A. –7 ; B. 7 ; C. ; D. 49.
 C©u 3: NÕu x lµ mét sè thùc th× :
A. x lµ sè thËp ph©n.; B. x lµ sè h÷u tØ.; C. x lµ sè v« tØ; D. x lµ sè v« tØ hoÆc lµ sè h÷u tØ.
 Câu 4: 
Trong các câu sau câu nào đúng ? câu nào sai?
a.Mọi số tự nhiên đếu là số hữu tỉ.
b.Tập hợp số hữu tỉ Q là tập hợp con của tập hợp số vô tỉ I.
c.Số 0 là số hữu tỉ âm.
d. .
Câu 5:Kết quả phép tính: (-2).(-3).là:
a.1 b.-2
c.-1 d.2
 Câu 6 / Câu nào sau đây đúng?
	A/ -1,5 Z	B/ 	C/ N Q	D/ 
 II . Bµi tËp : (8 ®iÓm)
Bµi 1 : Thùc hiÖn phÐp tÝnh : 
 + ( -7). + 
Bµi 2 : T×m x biÕt : 
 - 1,7 = 5,7 
3 - 15 = - 6 
Bµi 3: Sè häc sinh khèi 7, 8, 9 ë mét tr­êng Trung häc c¬ së tØ lÖ víi 5, 6, 7. TÝnh sè häc sinh mçi khèi biÕt r»ng sè häc sinh khèi 7 Ýt h¬n sè häc sinh khèi 8 lµ 50 häc sinh. 
Bµi 4: So s¸nh c¸c sè thùc: 
0,837 vµ 
b) 4 vµ 3 
 kiÓm tra chƯƠNG I - ®¹i sè 7
ĐỀ 5
I. Tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
STT
C©u
§
S
 b»ng 
35 . 34 = 320	
Sè h÷u tØ ©m nhá h¬n sè h÷u tØ d­¬ng
C©u 2 (1 ®iÓm) GhÐp mçi ý ë cét A víi mét ý ë cét B ®Ó ®­îc kÕt qu¶ ®óng cña x
A
ý ghÐp
B
1) x + = 
1 - ..
a) 
2) x - = 
2 - ..
b) 
3) -x - = 
3 - ..
c) -1
4) - - x = 
4 - ..
d) 
e) 
II. Tù luËn: (7 ®iÓm)
C©u 1: (3 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)
	c)	
C©u 2: (1,5 ®iÓm) T×m x:
C©u 3: (2 ®iÓm) 	Mét líp häc cã 48 häc sinh gåm c¸c lo¹i giái, kh¸, trung b×nh. BiÕt r»ng sè häc sinh giái, kh¸, trung b×nh lÇn l­ît tØ lÖ víi 4; 5 vµ 3. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i. 
 kiÓm tra chƯƠNG I - ®¹i sè 7
ĐỀ 6
I. phÇn tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm)
	1. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng.
	 A. 	B. 
 C. 	D. 
	2. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng.
	 A. 	B. 
 C. 	D. 
	3. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh lµ:
	A. 1	B. – 1	C. 0,1	D. – 0,54
	4. §Ó tÝnh tæng S = (- 2,5) + 4,2 + (- 7,5) + 3,8 mét häc sinh ®· lµm tõng b­íc nh­ sau:
	(1) S = [(- 2,5) + (- 7,5)] + [4,2 + 3,8]
	(2) S = 10 + 8
	(3) S = 18
	Häc sinh trªn ®· sai tõ b­íc thø mÊy?
	A. B­íc (1)	 B. B­íc (2)	 C. B­íc (3)	 D. C¸c b­íc ®Òu ®óng.
5. Ph©n sè nµo sau ®©y ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n:
	A. 	B. 	C. 	D. 
	6. C¸ch viÕt nµo d­íi ®©y lµ ®óng?
	A. 0,15 = 0,(151)	B. 1,46 = 1,(46)
	C. 	D. Kh«ng cã c¸ch viÕt nµo ®óng.
 7. Cho x = 9,67284. Khi lµm trßn sè ®Õn ba ch÷ sè thËp ph©n th× sè x lµ:
	A. 9,673	B. 9,672	C. 9,67	D. 9,6728
	8. Cho 5,2 . x + (- 1,5) . x + 8,4 = 1 th× gi¸ trÞ cña x lµ:
	A. -2	 B. 1 C. -1	D. Mét gi¸ trÞ kh¸c.
Ii) phÇn tù luËn (5 ®iÓm)
C©u 1 (1 ®iÓm)	Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lý:
	a) 	b) 
C©u 2 (1,5 ®iÓm)	T×m x:
	a) 	 	 	b) x : (- 2,14) = (- 3,12) : 1,2	
C©u 3 (1,5 ®iÓm)	Trong mét cuéc thi cã th­ëng, ba líp 7A, 7B, 7C ®­îc sè phÇn th­ëng tØ lÖ víi c¸c sè 2, 3, 5. BiÕt r»ng sè phÇn th­ëng mµ c¶ ba líp nhËn ®­îc tæng céng lµ 30. TÝnh sè phÇn th­ëng cña mçi líp.
 kiÓm tra chƯƠNG I - ®¹i sè 7
ĐỀ 7
A. TRĂC NGHIỆM: (4 điểm)
 Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau:(2đ)
 1. 33.32 =
 A. 36 	 B.31 	 C.35 	D. 96
 2. Nếu thì x = 
 A.–2;	 B. 2	C.16 	D. –16
 3. Từ tỉ lệ thức 1,2 : x = 2: 5 Þ x = 
 A.3	B. 3,2 	C.0,48 	D. 2,08
4. (-2).(-3).
 A.1	B.-2 	C.-1	D.2
Câu 2: Câu nào đúng, câu nào sai (đánh dấu X vào ô vuông của câu lựa chọn)(2đ)
 	Đúng Sai 
1. xm:xn = xm-n (x¹0, m³ n)	 	 
2. 	 	 
3. Nếu a là số thực thì a được viết dưới dạng số thập 
 phân hữu hạn và số thập phân vô hạn. 	 
4. Với mọi x ÎQ ta luôn có 	 
B. PHẦN TỰ LUẬN : ( 6 điểm )
Câu 3 :(2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a.. 	b.. 7,5 : 
c. d. 
e, ; f, ; 
g, (-8,43 . 25 ). 0,4 =
Câu 4 :(2đ) Tìm x biết : a
,a / 1. b/ 2. 
Câu 5:(2đ) Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4:3:2. Chu vi tam giác là 27dm. Tính độ dài 3 cạnh của tam gg
 kiÓm tra chƯƠNG I - ®¹i sè 7
ĐỀ 8
A. TRĂC NGHIỆM:
C©u 1§iÒn vµo chç trèng ®Ó cã c¸c phÐp tÝnh ®óng.
(- 0,3)4 . (- 0,3)2 = (- 0,3).. P = = ..
c) = d) 
C©u 2	§iÒn dÊu X vµo « thÝch hîp.
C©u
§óng
Sai
a) 
b) 7,5(6) Q
c) 1,2(67) R
d) 
C©u 3. Trong c¸c sè sau, sè nµo b»ng ?
A. 	B. 	C. 	D. 
C©u 4. Gi¸ trÞ cña x trong tØ lÖ thøc lµ:
A. 	B. 40	C. - 40	D. - 20.
C©u 5. Cho ba sè thùc x = - 2,36; y = - 2,366; z = - 2,3(6). Khi ®ã:
A. x > y > z	B. x y	D. x < y = z.
B. Tù luËn (6 ®iÓm)
C©u 6. T×m x biÕt:
a) 	b) 	c) 
d) e),
Câu 7: thực hiện phép tính:
	a) ;	b) 
Câu 8: . Hai líp 7A; 7B ®i lao ®éng trång c©y. BiÕt r»ng tØ sè gi÷a sè c©y trång ®­îc cña líp 7A vµ líp 7B lµ 0,8 vµ líp 7B trång nhiÒu h¬n líp 7A lµ 20 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp ®· trång. 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I
Năm học: 2012 - 2013
Môn: Toán – Lớp 7 ( Phần đại số ) 
Bài số 2; Đề số 1
I. Mục đích đề kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức
- Chương I : Từ tiết 1 đến tiết 21
2. Mục đích
* Học sinh: + Đánh giá việc nhận thức kiến thức về chương I Số hữu tỉ - Số thực.
 + Đánh giá kỹ năng vận dụng vào giải bài tập
* Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.
II. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra tự luận 100%.
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
 Cấp độ 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
(8 tiết)
- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
3
4,0
40%
1
1,0
10%
4
5,0
50%
2. Tỉ lệ thức.
(5 tiết)
Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
3,0
30%
1
3,0
30%
3. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số.
 Tập hợp số thực R.
(8 tiêt)
- Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2,0
20%
1
2,0
20%
Tổng số câu 
1
3
2
6
Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
2,0
20%
4,0
40%
4,0
40%
10 điểm
100%
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG ẢNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Năm học 2012 - 2013
––––––––––––––––
Môn: Toán 7
Họ và tên:
(Thời gian làm bài 45 phút)
Lớp:. 
Bài số: 2
Điểm bài kiểm tra
Giáo viên chấm
Lời phê
ĐỀ BÀI
Câu 1 (2,0 điểm): Thế nào là căn bậc hai của một số a không âm ?
 Áp dụng : Tính ; 
Câu 2 (4,0 điểm): Thực hiện phép tính (Bằng cách hợp lý nếu có thể)
 a/ b/ c/(-3,75).(-7,2) + 2,8.3,75
Câu 3 (1,0 điểm): Tìm x trong tỉ lệ thức
 (-0,52) : x = (-9,36) : 16,38
Câu 4 (2,0 điểm): 
 Tìm các số a,b,c biết và a – b + c = -10,2
Câu 5 (1,0 điểm): Trong hai số 2600 và 3400 , số nào lớn hơn ?
BÀI LÀM
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Toán - Lớp 7
Bài số: 2; Đề số 1
Câu
Ý
Đáp án
Điểm
Câu 1
 (2,0 đ)
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a
 = 7 ; = 
1,0 đ
1,0 đ
Câu 2 
(4,0 đ)
a
1,5 đ
b
1,5 đ
c
(-3,75).(-7,2) + 2,8 . 3,75 = 3,75 (7,2 + 2,8) 
= 3,75. 10 = 37,5 
1,0 đ
Câu 3
 (1,0 đ)
 (-0,52) : x = (-9,36) : 16,38
0,25 đ 
0,75 đ
Câu 4 
(2,0 đ)
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có 
0,5 đ 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ 
Câu 5 
(1,0 đ)
2600 = ((2)3)200 = 8200 
3400 =((3)2)200 = 9200
Vậy 2600 < 3400 
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
Lưu ý: HS trình bày bài làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 1
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b)	c) (1 – 2x)3 = - 8 
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò bieåu thöùc A=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = , keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0 	b. x = 1 	c. x > 0	d. x 
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höûu tyû 
a. 	b.	 	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho . Giaù trò cuûa x baèng:
a. 63	b.	c. 7	d. 0,7
Caâu 4: 76 + 75 – 74 chia heát cho:
a. 5	b.7	c.11	d. Caû 3 soá treân.
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.	
b.	d.
Caâu 6: Caâu naøo trong caùc caâu sau SAI:
a. 7 Q	b. – 5 R	c. I	d. N R
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 1
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b)	c) (1 – 2x)3 = - 8 
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò bieåu thöùc A=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = , keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0 	b. x = 1 	c. x > 0	d. x 
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höûu tyû 
a. 	b.	 	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho . Giaù trò cuûa x baèng:
a. 63	b.	c. 7	d. 0,7
Caâu 4: 76 + 75 – 74 chia heát cho:
a. 5	b.7	c.11	d. Caû 3 soá treân.
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.	
b.	d.
Caâu 6: Caâu naøo trong caùc caâu sau SAI:
a. 7 Q	b. – 5 R	c. I	d. N R
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 2
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) -0,8 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b) 	c) (2x – 1)3 = -27
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc B=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = . keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0	b. x 0	c. x = 1 	d. x > 0
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höõu tyû 
a.	b.	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho giaù trò x baêng:
a. 124	b.	c. 5	d. 0,5
Caâu 4: 57 – 56 +55 chia heát cho:
a. 5	b.3	c.7	d.Caû 3 soá treân
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.
b.	d. 
Caâu 6 : Caâu naøo trong caùc caâu sau laø SAI:
a. -7 	 R	b. 5 	Q	c. N 	 R	d. I
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 2
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) -0,8 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b) 	c) (2x – 1)3 = -27
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc B=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = . keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0	b. x 0	c. x = 1 	d. x > 0
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höõu tyû 
a.	b.	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho giaù trò x baêng:
a. 124	b.	c. 5	d. 0,5
Caâu 4: 57 – 56 +55 chia heát cho:
a. 5	b.3	c.7	d.Caû 3 soá treân
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.
b.	d. 
Caâu 6 : Caâu naøo trong caùc caâu sau laø SAI:
a. -7 	 R	b. 5 	Q	c. N 	 R	d. I
Đề bài:
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 3
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
A- Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 3	 B. n = -1	 C. n = 1	 D. n = -3
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	C. 	 D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	
b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Tại một trạm xe có 114 chiếc ôtô loại 40 tấn, 25 tấn và 5 tấn. Biết rằng số xe loại 40 tấn bằng số xe loại 25 tấn và bằng số xe loại 5 tấn. Hỏi trạm xe đó có bao nhiêu xe mỗi loại?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 339 và 1121
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 3
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
A- Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 3	 B. n = -1	 C. n = 1	 D. n = -3
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	C. 	 D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	
b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Tại một trạm xe có 114 chiếc ôtô loại 40 tấn, 25 tấn và 5 tấn. Biết rằng số xe loại 40 tấn bằng số xe loại 25 tấn và bằng số xe loại 5 tấn. Hỏi trạm xe đó có bao nhiêu xe mỗi loại?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 339 và 1121
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 4
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	 C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 12	 B. n = 8	 C. n = 4	D. n = 6
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Có 1 cuộn dây thép dài tổng cộng 140m. Nếu chia thành ba cuộn nhỏ thì cuộn thứ nhất bằng cuộn thứ hai và bằng cuộn thứ ba. Hỏi mỗi cuộn nhỏ dài bao nhiêu mét?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 19920 và 20015
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 4
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	 C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 12	 B. n = 8	 C. n = 4	D. n = 6
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Có 1 cuộn dây thép dài tổng cộng 140m. Nếu chia thành ba cuộn nhỏ thì cuộn thứ nhất bằng cuộn thứ hai và bằng cuộn thứ ba. Hỏi mỗi cuộn nhỏ dài bao nhiêu mét?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 19920 và 20015
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 5
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 12 phút
Câu 1: Số bằng:
A. 3 + 4 B. 5 C. D. 
Câu 2: Kết quả của phép tính 76 : 75 l:
A. 711 B. 1 C. 7 D. 72 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính : x + l:
 A. 	B. 	 C. 4 	 D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 B. 6,67	 C. 6,6735	D. 6,673
Câu 5: Tìm x, biết: 
A. x = 0,1	B. x = 2	 C. x = 0,2 D. x = 0,4
Câu 6:	Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. -3 Î Q	 B. 1,(23) Î I C. 1,245 Î R D. 5 Î N
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (33 pht)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể)
a/	 	b/	 
Bài 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	b/ 	 và y – x = 24 
Bài 3: (2đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 10 ; 9 ; 8 . Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 4 : (1đ) Tìm x , biết : 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 5
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 12 phút
Câu 1: Số bằng:
A. 3 + 4 B. 5 C. D. 
Câu 2: Kết quả của phép tính 76 : 75 l:
A. 711 B. 1 C. 7 D. 72 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính : x + l:
 A. 	B. 	 C. 4 	 D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 B. 6,67	 C. 6,6735	D. 6,673
Câu 5: Tìm x, biết: 
A. x = 0,1	B. x = 2	 C. x = 0,2 D. x = 0,4
Câu 6:	Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. -3 Î Q	 B. 1,(23) Î I C. 1,245 Î R D. 5 Î N
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (33 pht)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể)
a/	 	b/	 
Bài 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	b/ 	 và y – x = 24 
Bài 3: (2đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 10 ; 9 ; 8 . Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 4 : (1đ) Tìm x , biết : 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 6
I. Trắc nghiệm (3 điểm): ( Thời gian làm bài : 10 phút)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của phép tính: l:
a) 	b) 	 c) 	d) 
Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức l :
a) 16 	 b)-16 	 c) 4	d) – 24
Câu 3: Từ tỷ lệ thức: , ta có thể suy ra:
a) a.d = b.c	 	b) a.b = d.c	 
c) a.c = b.d	 	d) Cả a,b,c,d đều sai
Câu 4: Chọn cách ghi đúng:
a) 	 b) 	c) 	 d) 
Câu 5: Giá trị của x trong phép tính: l:
a) -1	 b) 	c)0,5	 d) 
Câu 6: Nếu thì x bằng:
a) 4	 b) 8	c) 16	 d) 256
II. Tự luận (7 điểm)( Thời gian làm bài 35 phủt)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) 	 b) 3,75. 7,2 + 2,8. 3,75 -1,5
Bài 2: (2 điểm) Tìm x ,y biết
 a) v x + y = 40 b) 
Bài 3: (2đ) Ba lớp 7A,7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây của mỗi lớp biết rằng số cây của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5:6:7 
Bi 4: (1 điểm) Tìm x sao cho : (x2 – 3)2 = 16
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 6
I. Trắc nghiệm (3 điểm): ( Thời gian làm bài : 10 phút)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của phép tính: l:
a) 	b) 	 c) 	d) 
Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức l :
a) 16 	 b)-16 	 c) 4	d) – 24
Câu 3: Từ tỷ lệ thức: , ta có thể suy ra:
a) a.d = b.c	 	b) a.b = d.c	 
c) a.c = b.d	 	d) Cả a,b,c,d đều sai
Câu 4: Chọn cách ghi đúng:
a) 	 b) 	c) 	 d) 
Câu 5: Giá trị của x trong phép tính: l:
a) -1	 b) 	c)0,5	 d) 
Câu 6: Nếu thì x bằng:
a) 4	 b) 8	c) 16	 d) 256
II. Tự luận (7 điểm)( Thời gian làm bài 35 phủt)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) 	 b) 3,75. 7,2 + 2,8. 3,75 -1,5
Bài 2: (2 điểm) Tìm x ,y biết
 a) v x + y = 40 b) 
Bài 3: (2) Ba lớp 7A,7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây của mỗi lớp biết rằng số cây của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5:6:7 
Bi 4: (1 điểm) Tìm x sao cho : (x2 – 3)2 = 16
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 7
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 15 phút
Câu 1: = 2 thì x bằng:
A. 1 B. 2 C. 8 D. 4 
Câu 2: Kết quả của phép tính 76 : 73 l:
A. 73 B. 13 C. 72 D. 12 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính x : l:
 A. 	 B. C. 1 	 D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 B. 6,67	 C. 6,6735 D. 6,673
Câu 5: Tìm x, biết: 
A. x = 0,1	 B. x = 2	C. x = 0,2 D. x = 0,4
Câu 6:	T

Tài liệu đính kèm:

  • docbo_de_kiem_tra_1_tiet_chuong_I_dai_7_co_dap_an_ma_tran.doc