Bài tập trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Có đáp án)

pdf 7 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Có đáp án)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (có đáp án)
Mời các em cùng dành thời gian thử sức với 15 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số với nội
dung câu hỏi có độ khó vừa phải.
Câu 1: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là:
A. (3; 1) B. (1; 3) C. (1; 0) D. (0; 1)
Câu 2: Cho hàm số xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị
lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:
A. 2 B. 4 C. 8 D. 6
Câu 3: Cho hàm số có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H)
với trục Ox có phương trình là:
A. y = 3x B. y = 3x - 3 C. y = x - 3 D. 3
1
3
1  xy
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m.
Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt?
A. m 6 C. 2 D. m 6
Câu 5: Giá trị cực đại của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 6: Cho hàm số . Xét các mệnh đề:
I. Đồ thi có một điểm uốn.
II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.
III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị
Mệnh đề nào đúng:
A. Chỉ I và II B. Chỉ II và III. C. Chỉ I và III. D. Cả I, II, III.
Câu 7: Cho hàm số có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm
uốn của (C) có phương trình là:
A. y = -12x B. y = 3x C. y = 3x - 2 D. y = 0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A. 12 3  xy B. 1
22

 x
xy C. 2
32

 x
xxy D. Cả ba hàm số A, B, C
Câu 9: Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số
A. (0;5) B. (1;3) C. (-1;1) D. (0;0)
Câu 10: Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2;2] khi x bằng:
A. -2 B. 1 C. -1 hay -2 D. 1 hay -2
Câu 11: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?
A. B. C. D.
Câu 12: Cho hàm số có cực đại, cực tiểu
tại sao cho thì giá trị của m là:
A. m > 1. B. m -1. D. m < -1.
Câu 13: Cho hàm số có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có
hệ số góc bằng 4 có tọa độ là:
A. (-1;-1) và (-3;7) B. (1;-1) và (3;-7) C. (1;1) và (3;7) D. (-1;1) và (-3;-7)
Câu 14: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là:
A. Luôn có trục đối xứng
B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng.
C. Luôn có tâm đối xứng.
D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng.
Câu 15: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định?
A.
B.
C. 1
12

 x
xy
D. 1
532

 x
xxy
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN:
Câu 1: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là:
Đáp án: C. (1;0)
có tiệm cận đứng là x = 1 và tiệm cận ngang y = 0.
Suy ra: Tâm đối xứng là: I(1;0).
Câu 2: Cho hàm số xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị
lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:
Đáp án: A. 2
xác định trên [1;3]
Suy ra:
GTLN: M=3
GTNN: m=-1
Vậy: M+m=2
Câu 3: Cho hàm số có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H)
với trục Ox có phương trình là:
Đáp án: D.
(H) cắt Ox tại A(1;0)
Suy ra: Hệ số góc tiếp tuyến tại A là:
Phương trình tiếp tuyến tại A là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m.
Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt?
Đáp án: D. m 6
Phương trình hoành độ giao điểm:
Để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt (*) có 2 nghiệm
Câu 5: Giá trị cực đại của hàm số là:
Đáp án: A.
Câu 6: Cho hàm số . Xét các mệnh đề:
I. Đồ thi có một điểm uốn.
II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.
III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị
Mệnh đề nào đúng:
Đáp án: C. Chỉ I và III.
=
Suy ra: Hàm số có cực đại và cực tiểu nên II sai.
I. III đúng (tính chất của hàm số bậc 3)
Câu 7: Cho hàm số có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm
uốn của (C) có phương trình là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án: B. y = 3x
Điểm uốn O(0;0)
Phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn là y=3x
Câu 8: Hàm số nào sau đây không có cực trị?
Đáp án: D. Cả ba hàm số A, B, C
Suy ra Hàm số nghịch biến.
Suy ra hàm số đồng biến.
Suy ra hàm số đồng biến.
Cả ba hàm số không có cực trị.
Câu 9: Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số
Đáp án: A. (0; 5)
Vậy điểm uốn (0;5)
Câu 10: Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2; 2] khi x bằng:
Đáp án: D. 1 hay -2
Ta có:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Vậy GTLN =-2 khi x=1 hay x=-2
Câu 11: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?
B.
Đáp án: B.
cắt trục tung khi x=0 suy ra y=-4
Vậy đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.
Câu 12: Cho hàm số có cực đại, cực tiểu
tại sao cho thì giá trị của m là:
Đáp số: B. m<1.
có 2 nghiệm (1)
Để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tiểu tại sao cho:
(2)
Từ (1) và (2) suy ra: m<1.
Câu 13: Cho hàm số có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có
hệ số góc bằng 4 có tọa độ là:
Đáp số: A. (-1; -1) và (-3; 7)
Gọi
Hệ số góc của tiếp tuyến tại M là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Theo giả thuyết:
Câu 14: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là:
Đáp án: C. Luôn có tâm đối xứng.
Hàm số bậc ba luôn có tâm đối xứng là điểm uốn của đồ thị.
Câu 15: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định?
Đáp án: B.
không có giá trị nhỏ nhất trên R.
1
12

 x
xy không có giá trị nhỏ nhất trên R\{1}.
1
532

 x
xxy không có giá trị nhỏ nhất trên R\{1}.
có giá trị nhỏ nhất trên R.

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_trac_nghiem_khao_sat_ham_so_co_dap_an.pdf