Bài tập Tiếng Anh 4 - Unit 6: Where’s your school?

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tiếng Anh 4 - Unit 6: Where’s your school?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Tiếng Anh 4 - Unit 6: Where’s your school?
UNIT 6. WHERE’S YOUR SCHOOL?
(Test 1)
Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống:
__tream
__lass
R__n
__chool
D__strict
L__ke
Vo__eyball
Ad__ress
__treet
I__
W__tch
Wh__re
__ity
S__ipping
V__llage
Mor__ing
Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
I go to .......................... from Monday to Friday.
Linda and Mai like .......................... rope.
My .......................... is Nguyen Hue Primary School.
I am in .......................... 4a3.
My friend’s school is in Cau Giay .......................... .
My uncle lives in Ho Chi Minh .......................... .
Lan’s school is in Ba Trieu .......................... .
Where do you .......................... ?
They like reading .......................... .
What class .......................... she in?
Bài 3: Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa:
in/ is/ my/ Street/ school/ Phai Ve/.
way/ this/ I / to/ school/ is/ go/ the/.
class/ you/ in / are/ what/?
4a5/ in/ she/ class/ is/.
at/ Nghia Tan/ study/ we/ School/ Primary/.
her/ Quang Trung/ school/ is/ Street/ in/.
are/ going/ school/ to/ we/.
colour/ her/ schoolbag/ is/ what/?
Linda/ England/ from/ is/.
the/ December/ her/ is/ on/ birthday/ fifth/ of/.
Bài 4: Loại từ khác nhóm:
a. street 	b. school 	c. Son 	d. stream
a. see 	b. watch 	c. chess 	d. listen
a. school 	b. hospital 	c. teacher 	d. pupil
a. run 	b. skip 	c. sing 	d. hot
a. blue 	b. green 	c. yellow 	d. sunny
a. red 	b. is 	c. am 	d. are
a. street 	b. village 	c. nationality 	d. district
a. old 	b. basketball 	c. new 	d. young
a. class 	b. sunny 	c. windy 	d. hot
a. nice 	b. to 	b. from 	d. in
Bài 5: Dịch các câu sau sang tiếng Anh:
Bạn học lớp nào?
Trường của cô ấy nằm trên đường Nguyễn Huệ.
Trường của tớ là trường tiểu học Kim Đồng.
Sinh nhật của cô ấy là vào ngày 24 tháng 8.
Hôm nay trời nóng và có nắng.
Địa chỉ của bạn là gì?
Tên của trường tớ là trường tiểu học Bình Minh.
Tớ học lớp 4a1.
Trường của Quân ở đâu?
Tớ sống ở làng Bát Tràng.
Cô ấy đến từ thành phố Lạng Sơn.
Lee là người nước nào? – Cô ấy là người Trung Quốc.
Bạn có thích tiếng Anh không?
Chúng tớ tới thăm ông bà vào sáng chủ nhật.
Hôm nay là thứ bảy ngày 19 tháng 9.
Bài 6: Gạch chân lỗi sai và sửa lại bên cạnh:
Her school are in Cau Giay District.	
The stream are long.	
She can sings very well.	
Lan doesn’t goes to school at the weekends.	
I live in a village small in the south of the country.	
My uncles lives in City Ha Noi.	
I go to school on the morning.	
The dog can fly.	
My school is Nguyen Hue School Primary.	
Where your school is?	
Bài 7: Nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp:
Where do you live?
It’s on the ninth of February.
Is your school big?
Yes, I like it very much.
What class are you in?
Yes, I can.
What day is it today?
They’re Vietnamese.
What nationality are Lan and Minh?
Yes, it is.
Can you swim?
It’s Friday.
Do you like English?
I'm in class 4a4.
When's your mother’s birthday?
I live at 27 Le Lai Street.

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_tieng_anh_4_unit_6_wheres_your_school.docx