210 Bài tập trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 4 (Có đáp án)

doc 26 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 09/02/2021 Lượt xem 289Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "210 Bài tập trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
210 Bài tập trắc nghiệm ôn tập Toán lớp 4 (Có đáp án)
PHAÀN TOAÙN LÔÙP 4
Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
CHÖÔNG I
Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø:
	A. 45307	B. 45308	C. 45380	D. 45038
Caâu 2: Tìm x bieát:
	a) x : 3 = 12 321
	A. x = 4107	B. x = 417	C. x = 36963	D. x = 36663
	b) x 5 = 21250
	A. x = 4250	B. x = 425	C. x = 525	D. x = 5250
Caâu 3: Tính chu vi hình sau: A 4cm B
	A. 6cm	C. 10cm
	 2cm
	B. 8cm	D. 12cm D C
Caâu 4: Moät cöûa haøng trong hai ngaøy baùn ñöôïc 620 kg gaïo. Hoûi trong 7 ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? (Bieát raèng soá gaïo moãi ngaøy baùn ñöôïc laø nhö nhau).
	A. 4340 kg	B. 434 kg	C. 217 kg	D. 2170 kg
Caâu 5: Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng:
	a) 75032 £ 75302 +12200	c ) 98763 £ 98675 - 33467
	b) 100000 £ 99999	d) 87652 £ 87652
Caâu 6: Giaù trò cuûa bieåu thöùc: 876 – m vôùi m = 432 laø:
	 A. 444	B. 434	C. 424	D. 414
Caâu 7: Giaù trò cuûa bieåu thöùc 8 a vôùi =100 laø: 
	A. 8100	B. 800	C. 1008	D. 1800
Caâu 8: Tính chu vi hình vuoâng caïnh a vôùi a = 9 cm
	A. 18 cm 	B. 81 cm	C. 36 cm	D. 63 cm
Caâu 9: Soá 870549 ñoïc laø:
	A. Taùm möôi baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
	B. Taùm traêm baûy möôi nghìn boán traêm naêm möôi chín.
	C. Taùm traêm linh baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
 D. Taùm traêm baûy möôi nghìn naêm traêm boán möôi chín.
Caâu 10: Soá beù nhaát trong caùc soá sau: 785432; 784532; 785342; 785324 laø:
	A. 785432	B. 784532	C. 785342	D. 785234
Caâu 11: Caùc soá ôû doøng naøo ñöôïc vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
	A. 567899; 567898; 567897; 567896.
	B. 865742; 865842; 865942; 865043.
	C. 978653; 979653; 970653; 980653.
	D. 754219; 764219; 774219; 775219.
Caâu 12: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng:
	a) 496857 < 497899 £	c) 545630 = 554630 £
	b) 657890 > 658999 £	d) 289357 < 290000 £
Caâu 13: Chöõ soá 6 trong soá 986738 thuoäc haøng naøo? lôùp naøo?
	A. Haøng nghìn, lôùp nghìn.	 C. Haøng chuïc nghìn, lôùp nghìn.
	B. Haøng traêm, lôùp nghìn.	 D. Haøng traêm, lôùp ñôn vò.
Caâu 14: Soá goàm 6 traêm nghìn, 6 traêm, 4 chuïc vaø 3 ñôn vò vieát laø:
	A. 664300	B. 606430	C. 600634	D. 600643
Caâu 15: Giaù trò cuûa chöõ soá 5 trong soá sau: 765430.
	A. 50000	B. 500000	C. 5000	D. 500
Caâu 16: Soá coù 6 chöõ soá lôùn nhaát laø:
	A. 999999	B. 666666	C. 100000	D. 900000
Caâu 17: Soá baûy traêm trieäu coù bao nhieâu chöõ soá 0:
	A. 7	B. 10	C. 9	D. 8
Caâu 18: Ñoïc soá sau: 325600608
	A. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu möôi nghìn saùu traêm linh taùm.
	B. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm linh taùm.
	C. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu nghìn saùu traêm linh taùm.
	D. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm taùm möôi.
Caâu 19: Giaù trò cuûa chöõ soá 8 trong soá sau: 45873246.
	A. 8 000	B. 80 000	C. 800 000	D. 8 000 000
Caâu 20: Noái moãi doøng beân traùi vôùi moãi doøng beân phaûi ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng.
	A. Baûy traêm trieäu.	1. 70 000.
	B. Baûy chuïc trieäu.	2. 700 000.
	C. Baûy traêm nghìn.	3. 700 000 000.
	D. Baûy möôi nghìn. 	4. 70 000 000	
Caâu 21: Soá töï nhieân lieàn soá: 3004 laø:
	A. 3003.	B. 3033	C. 3005	D. 3014
Caâu 22: Soá töï nhieân lieàn tröùôc soá 10001 laø:
	A. 10011.	B. 10002	C. 10021	D. 10000
Caâu 23: Choïn soá naøo ñeå ñöôïc soá töï nhieân lieân tieáp 99998;........100000.
	A. 99997	B. 9999 	C. 99999	D. 100 001	
Caâu 24: Tìm soá troøn chuïc x, bieát: 58 < x < 70
	A. 40	B. 50	C. 60	D. 69
Caâu 25: Tìm x bieát: 6 < x < 9 vaø x laø soá leû :
	A. 6	B. 7	C. 8	D. 9
Caâu 26: 6taï 50kg = ? kg
	A. 650kg	B. 6500kg	C. 6050kg	D. 5060kg	
Caâu 27: 36000kg = ? taán
	A. 36 taán 	B. 360 taán 	C. 600 taán	D. 306 taán 
Caâu 28: Moät cöûa haøng ngaøy ñaàu baùn ñöôïc 64 taán gaïo, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc ít hôn ngaøy ñaàu 4 taán .Hoûi caû hai ngaøy baùn ñöôïc bao nhieâu ki loâ gam gaïo?
	A. 124 kg	B. 256 kg	C. 124000 kg	D. 60000 kg	
Caâu 29: 3 kg 7g = ? g.
	A. 37 g	B. 307 g	C. 370 g	D. 3007 g
Caâu 30: 6dag 5 g = ? g.
	A. 65 g	B. 605 g	C. 56 g	D. 650 g
Caâu 31: 503g = ? hgg.
	A. 50hg 3g 	B. 5hg 3g	C. 500hg 3g	D. 5hg 30g 
Caâu 32: Moãi bao gaïo naëng 3 taï .Moät oâ toâ chôû 9 taán gaïo thì chôû ñöôïc bao nhieâu bao nhö vaäy?
	A. 90 bao	B. 900 bao 	C. 30 bao 	D. 270 bao
Caâu 33: phuùt = ? giaây.
	A. 15 giaây	B. 20 giaây	C. 25 giaây	D. 30 giaây
Caâu 34: 2500 naêm = ? theá kyû.
	A. 25	B. 500	C. 250	D. 50
Caâu 35: 5 phuùt 40 giaây = ? giaây.
	A. 540	B. 340	C. 3040	D. 405
Caâu 36: Naêm 1459 thuoäc theá kyû thö maáy?
	A	. XII	B. XIII	C. XIV	D. XV
Caâu 37: Soá thích hôïp ñieàn vaøo oâ troáng laø:
478£65 < 478165	A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
26589 > £6589	A. 3	B. 2	C. 1	D. 4
75687£ = 756873	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
297658 < £97658	A. 0	B. 1	C. 2	 D. 3
Caâu 38: Moät ngöôøi ñi xe maùy trong phuùt ñöôïc 324 m. Hoûi trong moät giaây ngöôøi aáy ñi ñöôïc bao nhieâu meùt?
	A. 27 m	B. 12 m	C. 3888 m	D. 270 m
Caâu 39: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng.
	a) 1980 laø theá kyû XX. £	c) 84 phuùt = 1 giôø 14 phuùt. £
	b) Moät ngaøy, 6 giôø = 26 giôø. £	d) theá kyû = 20 naêm £
Caâu 40: Trung bình coäng cuûa caùc soá: 43 ; 166 ; 151 ; laø:
	A. 360 	B. 180	C. 120 	D. 12
Caâu 41: Soá trung bình coäng cuûa hai soá baèng 14. Bieát moät trong hai soá ñoù baèng 17. Tìm soá kia?
	A. 3	B. 21	C. 11	D. 31
Caâu 42: Soá trung bình coäng cuûa hai soá baèng 40. Bieát raèng moät trong hai soá ñoù baèng 58. Tìm soá kia?
	A. 98	B. 18	C. 49	D. 22
Caâu 43: Moät ñoäi ñaép ñöôøng, moät ngaøy ñaép ñöôïc 150 m. Ngaøy thöù hai ñaép ñöôïc 100 m. ngaøy thöù ba ñaép ñöôïc gaáp hai laàn ngaøy thöù hai. Hoûi trung bình moãi ngaøy ñoäi ñoù ñaép ñöôïc bao nhieâu meùt ñöôøng? 
	A. 15 m	B. 150 m	C. 250 m	D. 500m
Caâu 44: Soá ño chieàu cao cuûa 5 hoïc sinh lôùp Naêm laàn löôït laø: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm. Hoûi trung bình soá ño chieàu cao cuûa moãi cm laø bao nhieâu xaêng-ti-meùt?
	A. 144 cm	B. 142 cm	C. 145 cm	D. 146 cm
Caâu 45: Daân soá cuûa moät xaõ trong 3 naêm taêng theâm laàn löôït laø: 106 ngöôøi ; 92 ngöôøi ; 81 ngöôøi. Hoûi trung bình moãi naêm moãi naêm daân soá cuûa xaõ ñoù taêng theâm bao nhieâu ngöôøi?
	A. 96 ngöôøi	B. 83 ngöôøi	C. 93 ngöôøi	D. 81 ngöôøi.
Caâu 46: Noái pheùp toaùn vôùi keát quaû ñuùng.
	A. (35 + 40 + 30 ) : 3.	1. 37
	B. ( 45 + 22 + 34 + 31 + 53) : 5.	2. 35
	C. (81 + 72 + 63) : 4.	3. 47
	D. ( 41 + 45 + 27 + 75) : 4.	4. 54
Caâu 47: Keát quaû cuûa pheùp coäng: 697583 +245736 =?
	A. 843319	B. 942319	C. 943219	D. 943319
Caâu 48: Tìm x bieát: 549 + x = 976.
	A. x = 427	B. x = 327	C. x = 437	D. x = 337
CHÖÔNG II
Caâu 49: Moät phaân xöôûng laép xe ñaïp, saùu thaùng ñaàu laép ñöôïc 36900 xe ñaïp, saùu thaùng cuoái naêm laép ñöôïc nhieàu hôn saùu thaùng ñaàu naêm 6900 xe ñaïp. Hoûi caû naêm phaân xöôûng laép ñöôïc bao nhieâu xe ñaïp?
	A. 43800 xe ñaïp.	 C. 80700 xe ñaïp
	B. 70700 xe ñaïp	 D. 50700 xe ñaïp	 
Caâu 50: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng.
	a) 32864 +5374 = 38238. £	c) 289950 + 4761 = 284711. £
	b) 6728 + 2012 = 13858. £	d) 532 + 314 = 656. £
Caâu 51: Keát quaû cuûa pheùp tröø: 865847 – 376758 = ?
	A. 488089	B. 489089	C. 479089	D. 489189.
Caâu 52: Naêm nay hoïc sinh cuûa moät tröôøng A troàng ñöôïc 325900 caây. Naêm ngoaùi troàng ñöôïc nhieàu hôn naêm nay 91700 caây. Hoûi caû hai naêm hoïc sinh tröôøng A troàng ñöôïc bao nhieâu caây?
	A. 417600 caây	B. 509300 caây	C. 733500 caây	D. 743500 caây.
Caâu 53: Quaõng ñöôøng töø Caàn Thô ñeán Haø Noäi daøi 2340 km. Quaõng ñöôøng töø Caàn Thô ñeán Ñaø Naüng daøi 1640 km . Tính quaõng ñöôøng töø Ñaø Naüng ñeán Haø Noäi daøi bao nhieâu ki-loâ-meùt?
	A. 700km	B. 1700 km	C. 3980 km	D. 800 km.
Caâu 54: Tính giaù trò cuûa a+b neáu a = 56 vaø b = 29.
	A. 27	B. 37	C. 85	D. 75.
Caâu 55: Tính giaù trò cuûa mn neáu m = 34 vaø n = 8.
	A. 42	B. 262	C. 282 	D. 272.
Caâu 56: Choïn soá thích hôïp: 563 + 856 = 856 + ......?
	A. 856	B. 563	C. 1419	D. 293
Caâu 57: Tính: abc. Neáu a = 12 ; b = 4 ; c = 2.
	A. 96	B. 50 	C. 72	D. 32.
Caâu 58: Tính: (m + n) p bieát m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .
	A. 350	B. 78	C. 560	D. 56
Caâu 59: Choïn soá thích hôïp: ( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ?
	A. 259	B. 931	C. 1141	D. 245
Caâu 60: Moät traïi nuoâi boø söõa laàn ñaàu thu ñöôïc m lít söõa, laàn thöù hai thu ñöôï n lít söõa. Hoûi caû hai laàn thu ñöôïc bao nhieâu lít suõa? Bieát m = 897 ; n = 754.
	A. 1551 lít	B. 1651 lít 	C. 1615 lít	D. 1515 lít.
Caâu 61: Moät cöûa haøng baùn gaïo ngaøy thöù nhaát baùn ñöôïc m kg gaïo, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc n kg gaïo, ngaøy thöù ba baùn ñöôïc p kg gaïo. Hoûi caû ba ngaøy cuûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? Bieát m = 587 ; n = 450 ; p = 500.
	A. 1537 kg	B. 1437 kg	C. 1527 kg	D. 1427 kg.
Caâu 62: Tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa chuùng laø: 42 vaø 18.
	A. 24 vaø 12	B. 6 vaø 12	C. 12 vaø 30	D. 24 vaø 6.
Caâu 63: Hai ñoäi coâng nhaân cuøng ñaøo moät con ñöôøng daøi 900 m, ñoäi thöù nhaát ñaøo ít hôn ñoäi thöù hai 164 m. Hoûi moãi ñoäi ñaøo ñöôïc bao nhieâu meùt ñöôøng?
	A. 204 m vaø 368 m	C. 386 m vaø 523 m	 
 	B. 532 m vaø 696 m	D. 368 mvaø 532 m
Caâu 64: Tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa chuùng laø: 1200 vaø 120.
	A. 660 vaø 780	 C. 420 vaø 540	
	B. 540 vaø 660	 D. 540 vaø 606
Caâu 65: Tuoåi chò vaø tuoåi em coäng laïi ñöôïc 45 tuoåi. chò hôn em 11 tuoåi. Hoûi chò bao nhieâu tuoåi, em bao nhieâu tuoåi?
 A. 28 tuoåi vaø 17 tuoåi C. 17 tuoåi vaø 6 tuoåi
 B. 39 tuoåi vaø 28 tuoåi D. 39 tuoåi vaø 17 tuoåi
Caâu 66: Caû hai lôùp 4E vaø 4H troàng ñöôïc 700 caây. Lôùp 4E roàng ñöôïc ít hôn lôùp 4H laø 150 caây. Hoûi moãi lôùp troàng ñöôïc bao nhieâu caây?
	A. 425 caây vaø 575 caây.	C. 275 caây vaø 425 caây
	B. 125 caây vaø 275 caây.	D. 275 caây vaø 575 caây
Caâu 67: Thu hoaïch ôû 2 thöûa ruoäng ñöôïc 6 taán 4 taï thoùc. Thu hoaïch ôû thöûa ruoäng thöù nhaát ñöôïc nhieàu hôn thöûa ruoäng thöù hai laø 10 taï thoùc. Hoûi thu hoaïch ôû moãi thöûa ruoäng ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam thoùc?
	A. 27kg vaø 37kg	C. 270kg vaø 370kg
	B. 2700kg vaø 3700kg	D. 4700kg vaø 3700kg
Caâu 68: Tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa chuùng laø: 485 vaø 45.
	A. 175 vaø 220.	B. 265 vaø 310	C. 175 vaø 265	D. 220 vaø 265
Caâu 69: Goùc naøo sau ñaây laø goùc beït?
 •
 O M N P 
	A. Goùc O 	B. Goùc M	C. Goùc N D. Goùc P
Caâu 70: Tam giaùc beân coù maáy goùc nhoïn? A
	A. 3 C. 1	 
	B. 2	 D. O B C
Caâu 71: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: 
	A. Goùc nhoïn lôùn hôn goùc vuoâng.	C. Goùc tuø lôùn hôn goùc vuoâng.
	B. Goùc beït nhoû hôn goùc tuø.	D. Goùc nhoïn lôùn hôn goùc tuø.
Caâu 72: Hai caïnh naøo vuoâng goùc nhau:
	A. BC vuoâng goùc CD. A B
	B. AB vuoâng goùc AD. 
	C. AB vuoâng goùc BC. 
	D. BC vuoâng goùc AD. 
 D C
Caâu 73: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: M N
	a) MN vaø NP vuoâng goùc. £
	b) MN vaø MQ vuoâng goùc. £ 
	c) MQ vaø QP vuoâng goùc. £
	d) QP vaø PN khoâng vuoâng goùc £ Q P
Caâu 74: Hình sau coù maáy caïnh song song nhau? B
	A. 4	C. 1
	 A C
	B. 3	D. 2 D
Caâu 75: Trong hình sau coù hai caëp caïnh naøo song song? M N
	A. Caïnh MN song song vôùi caïnh QP.
	B. Caïnh MN song song vôùi caïnh NP.
	C. Caïnh MN song song vôùi caïnh MQ.
	D. Caïnh MN song song vôùi caïnh NQ. Q P
Caâu 76: Keát quaû cuûa pheùp nhaân: 212504 8 = ?
	A. 1690032	B. 1700032	C. 1690302	D. 1700302
Caâu 77: Tìm x bieát: x : 7 = 45692
	A. 319834	B. 319744	C. 319844	D. 319484
Caâu 78: Ngöôøi thôï may laáy ra moät taám vaûi daøi ñeå caét may 4 boä quaàn aùo, moãi aùo heát 300 cm vaø moãi quaàn heát 325 cm. Sau khi caét xong thì taám vaûi coøn laïi daøi 2 m. Hoûi taám vaûi ban ñaàu vaûi daøi bao nhieâu cen-ti-meùt?
 A. 2502cm B. 2520cm C. 4500cm D. 2700cm
Caâu 79: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng:
	a) 46008 6 – 97865 = 178183. 	£
	b) 56930 + (14205 +34562) 4 = 764368.	£
	c) 8679 8 + 12354 8 = 168164.	£
	d) 95368 – 1325 9 = 84443.	£
Caâu 80: Choïn soá thích hôïp: 695 7 = 7 ?
	A. 4865	B. 569	C. 7	D. 695
Caâu 81: Tính nhaåm: 16100 = ?
	A. 1600	B. 160	C. 1060	D. 6000
Caâu 82: Keát quaû cuûa pheùp tính: 78 100 : 10 = ?
	A. 78	B. 708	C. 7800	D. 780
Caâu 83: Choïn soá thích hôpï: ( 4 5) 7 = ( 7 4) ? 
	A. 20 	B. 5	C. 7 	D. 4
Caâu 84: Choïn pheùp toaùn ñuùng: 
	A. 50 = 10 7	 C. 5 80 = 40 10
	B. 167 = 16 7	 D. 25 30 = 35 15
Caâu 85: Moät caây buùt giaù 3500 ñoàng. Neáu moãi hoïc sinh mua 2 caây nhö theá thì 10 em mua heát bao nhieâu tieàn?
	A. 70000 ñoàng	B. 35000 ñoàng	C. 7000 ñoàng	D. 3500 ñoàng
Caâu 86: Tìm x bieát: x : 200 = 3460
	A. x = 69200	B. x = 692000	C. x = 6920 	D. x = 692
Caâu 87: Moät kho löông thöïc, ñôït 1 nhaäp 40 bao gaïo, moãi bao naëng 70 kg. Ñôt hai nhaäp 65 bao moãi bao naëng 50 kg. Hoûi caû hai ñôït kho nhaäp bao nhieâu ki-loâ-gam?
	A. 3530	B. 3125 	C. 5050	D. 6050
Caâu 88: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng: 
	 a) 48 dm2 =  cm2? 	
	A. 480 cm2	B. 48 cm2	C. 4800 cm2	D. 408 cm2
	 b) 65000 cm2 =  dm2?
	A. 650 dm2	B. 65dm2	C. 6500dm2	D. 6050dm2
	 c) 36 m2 =  cm2 
	A. 36000 cm2	B. 360000 cm2	C. 3600 cm2	D. 360 cm2
	 d) 590 dm2 =  m2  dm2
	A. 5m2 9dm2	B. 50m2 9dm2	C. 50m2 90dm2	D. 5m2 90dm2
Caâu 89: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng:
	a) 370 m2 = 3700 dm2 £ c ) 720000 cm2 = 72 m2 £ 
	b) 25 dm2 50cm2 = 2550 cm2 £	 d) 538 dm2 = 5m2 38dm2 £
Caâu 90: Cho hai hình sau:
 	 8 dm 	 40cm
 4dm 	 40cm 
	A. Dieän tích hình chöõ nhaät nhoû hôn dieän tích hình vuoâng.
	B. Dieän tích hình hình vuoâng nhoû hôn dieän tích chöõ nhaät.
	C. Dieän tích hai hình baèng nhau.
	D. Dieän tích hình chöõ nhaät gaáp ñoâi dieän tích hình vuoâng.
Caâu 91: Moät maûnh vöôøn hình chöõ nhaät, coù chieàu roäng 25 m. Chieàu daøi gaáp hai laàn chieàu roäng. Tính dieän tích maûnh vöôøn?
	A. 125 m2	B. 1250 m2	C. 50 m2	D. 75 m2	
Caâu 92: Keát quaû cuûa pheùp tính:
	 a) 8 (7 + 3) = ?	 b) 368 (40 -5) = ?
	A. 59	C. 31	A. 12880	C. 14715
	B. 80	D. 800	B. 11880	D. 2944
	 c) 80 11 = ?	 d) (51 11) 215 = ?
	A. 88	C. 811	A. 4488	C. 120615
	B. 808	D. 880	B. 9537	D. 126015
Caâu 93: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng:
	 9 6 + 9 5 = (6 + 5) ?
	A. 6 	B. 5 	C. 9 	D. 99
Caâu 94: Lan mua 25 quyeån vôû, Haèng mua 20 quyeån vôû. Hoûi caû hai baïn mua heát bao nhieâu tieàn? Bieát raèng moãi quyeån vôû giaù 2500 ñoàng.
	A. 112500 ñoàng	B. 11250 ñoàng	C. 22500 ñoàng	D. 2250 ñoàng.
Caâu 95: Moät cöûa haøng coù 318 thuøng daàu, moãi thuøng coù 60 lít. Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 250 thuøng. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu lít daàu?
	A. 408 lít	B. 4080 lít	C. 4008 lít	D. 4800 lít
Caâu 96: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám:
	 85 6 – 85 3 = (6 -3) ?
	A. 3	B. 6	C. 85	D. 255
Caâu 97: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng.
8 (6 -2) = 8 6 – 16. 	£	d) 48 : (2 4) = 48 : 8.	 £
5 (3 + 4) = 5 3 + 9.	£	g) (15 6) : 3 = 15 : 3 6 : 3	£
32 : ( 5 + 3) = 32 :5 + 35.	£	h) (14 5) : 7 = 5 (14 : 7).	£
Caâu 98: Tìm x bieát: x : 98 = 76
	A. x = 6764.	B. x = 1157	C. x = 7764	D. x = 6774
Caâu 99: Moät quyeån vôû coù 64 trang giaáy. Hoûi 11 quyeån vôû cuøng loaïi coù bao nhieâu trang giaáy?
	A. 110 trang.	B. 704 trang.	C. 740 trang.	D. 604 trang.
Caâu 100: Keát quaû pheùp nhaân: 608 467 =?
	A. 284936	B. 55056	C. 283936	D. 65056
Caâu 101: Coù hai daõy gheá, daõy thöù nhaát coù 48 caùi, ñöôïc xeáp thaønh caùc haøng, moãi haøng coù 6 caùi. Hoûi coù taát caû bao nhieâu haøng?
	A. 8 haøng	B. 12 haøng	C. 14 haøng	D. 16 haøng
Caâu 102: Keát quaû cuûa pheùp chia: 97875 : 9 = ?
	A. 10875	B. 1875	C. 18075	D. 1785
Caâu 103: Coù 15 baïn cuøng mua moät loaïi vôû nhö nhau heát 75000 ñoàng. Tính tieàn moãi quyeån vôû, bieát raèng moãi baïn mua 2 quyeån.
	A. 3750 quyeån	B. 2500 quyeån	C. 5000 quyeån	D. 3000 quyeån 
Caâu 104: Keát quaû cuûa pheùp chia: 9800 : 200 = ?
	A. 4900	B. 409	C. 49	D. 490
Caâu 105: Tìm x bieát: x 900 = 341000 + 235000
	A. x = 64	B. x = 6400	C. x = 6040	D. x = 640
Caâu 106: Moät ngöôøi ñi xe maùy 1 giôø 35 phuùt ñi ñöôïc 47 km 500m. Hoûi trung bình moãi phuùt xe maùy ñi ñöôïc bao nhieâu meùt?
	A. 500 m	B. 50 m	C. 475 m	D. 4750 m
Caâu 107: 68503 chia cho 52 ñöôïc soá dö laø:
	A. 29	B. 19	C. 9	D. 20
Caâu 108: Tìm x bieát: 5280 : x = 24
 	A. x = 126720	B. x = 12672	C. x = 220	D. x = 22
Caâu 109: Mua 25 caây buùt bi heát 37500 ñoàng. Hoûi caàn bao nhieâu tieàn ñeå mua ñöôïc 64 caây buùt bi nhö theá?
	A. 25000 ñoàng	B. 64000 ñoàng	C. 89000 ñoàng	D. 96000 ñoàng
Caâu 110: Moät voøi nöôùc trong 1 giôø 15 phuùt chaûy ñöôïc 9750 lít nöôùc vaøo beå. Hoûi trung bình moãi phuùt voøi ñoù chaûy ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc?
	A. 130 lít	B. 1300 lít	C. 103 lít	D. 1030 lít
Caâu 111: Keát quaû cuûa pheùp chia: 3144 : 262 = ?
	A. 22	B. 12 	C. 20 	D. 17
Caâu 112: Tìm x bieát: 56475 : x = 251
	A. x = 252	B. x = 522	C. x = 225	D. x = 215
Caâu 113: Moät oâtoâ trong 4 giôø ñi ñöôïc 280 km, moät xe maùy trong 3 giôø ñi ñöôïc 105km. Hoûi trung bình moãi giôø oâtoâ ñi ñöôïc nhanh gaáp maáy laàn xe maùy?
	A. 3 laàn 	B. 4 laàn 	C. 5 laàn	D. 2 laàn
Caâu 114: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng:
9045 : 45 = 	£	c) 12550 : 25 = £
59885 : 295 = 	£	d) 2970 : 135 = £
CHÖÔNG III
Caâu 115: Soá naøo sau ñaây chia heát cho 2
	A. 57460	B. 63247	C. 49325	D. 47539
Caâu 116: Soá chia heát cho 2 coù chöõ soá taän cuøng laø nhöõng soá naøo?
 0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8	 C. 0 ; 2 ; 4; 6 ; 9
 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8	 D. 2 ; 7 ; 3; 6 ; 8
Caâu 117: Khoanh vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
 Soá chia heát cho 2 coù soá taän cuøng laø soá 9.
 Soá chia heát cho 2 laø soá leû.
 Soá chia heát cho 2 laø soá chaün.
 Caâu A vaø B ñuùng.
Caâu 118: Soá naøo sau ñaây chia heát cho 5?
	A. 65478	B. 79684	C. 68326	D. 4975
Caâu 119: Soá chia heát cho 5 coù soá taän cuøng laø nhöõng soá naøo?
	A. 0 ; 5	B. 0 ; 7	C. 5 ; 9	D. 5 ; 4
Caâu 120: Soá vöøa chia heát cho 2, vöøa chia heát cho 5 coù chöõ soá taän cuøng laø:
	A. 5	B. 0	C. 4	D. 7
Caâu 121: Soá naøo sau ñaây chia heát cho 9.
	A. 66	B. 1249	C. 567	D. 467
Caâu 122: Chöõ soá naøo ñieàn vaøo oâ troáng ñeå ñöôïc soá chia heát cho 9.
	5 £ 1
	A. 2	B. 4	C. 1	D. 3
Caâu 123: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
 Soá coù toång chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9.
 Soá chia heát cho 9 coù soá taän cuøng laø soá 9.
 Soá chia heát cho 9 laø soá leû.
 Caû caâu B vaø C ñeàu ñuùng.
Caâu 124: Soá naøo sau ñaây khoâng chia heát cho 9.
	A. 64746	B. 43769	C. 278964	D. 53253
Caâu 125: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng ñeå ñöôïc soá chia heát cho 9.
40£35.	c) 579£.
£248.	d) 68£5.
Caâu 126: Soá naøo sau ñaây khoâng chia heát cho 3.
	A. 4032	B. 6780	C. 2453	D. 1005
Caâu 127: Soá vöøa chia heát cho 3 vöøa chia heát cho 5 laø:
	A. 6800	B. 571	C. 940	D. 2685
Caâu 128: Ñieàn chöõ soá thích hôïp vaøo oâ troáng ñeå ñöôïc soá chia heát cho 3.
	50£
	A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Caâu 129: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng.
Soá 2562 chia heát cho 3 vaø 2. £
Soá coù soá taän cuøng baèng 5 thì chia heát cho 3. £
Soá naøo chia heát cho 9 thì chia heát cho 3. £
Soá naøo chia heát cho 3 thì coù soá taän cuøng laø 0. £
Caâu 130: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám.
 6 km2 = ? m2
A. 6000 m2	B. 6000000 m2	C. 60000 m2	D. 600000 m2
	 b) 32 m2 25 dm2 = ? dm2
	A. 32025 dm2	B. 320025 dm2	C. 3225 dm2 	C. 32250 dm2
	 c) 408 cm2 =  dm2  cm2.
	A. 40dm2 8cm2	 C. 4dm2 80cm2
	B. 4 dm2 8 cm2	 D. 4 dm2 800 cm2
	 d) 4700 cm2 =  dm2.
	A. 470000 dm2	B. 47000 dm2	C. 470 dm2	D. 47 dm2
Caâu 131: Choïn phaùt bieåu ñuùng.
 Hình bình haønh laø hình coù moät goùc baèng 90o.
 Hình bình haønh laø hình coù hai caëp caïnh ñoái song song vaø baèng nhau.
 Hình bình haønh laø hình coù moät caëp song song.
 Hình bình haønh laø hình coù 4 goùc baèng nhau.
 3cm
Caâu 132: Dieän tích hình bình haønh ABCD laø: A B
 9 cm2	C. 18 cm2
 3 cm2	D. 36 cm2 D 6cm C
Caâu 133: Cho hình bình haønh coù dieän tích laø 312 m2, ñaùy laø 24 m. chieàu cao hình bình haønh ñoù laø:
	A. 17m	B. 30m	C. 37m	D. 13m
Caâu 134: Cho hai hình veõ beân. Choïn caâu traû lôøi ñuùng.
 6cm
 A 12cm B M 12cm N
	 6cm 
 D C	 Q P
 A. Dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ baèng dieän tích hình thoi ABCD.
	B. Dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ nhoû hôn dieän tích hình thoi ABCD.
	C. Dieän tích hình thoi ABCD 

Tài liệu đính kèm:

  • doc210_bai_trac_nghiem_toan_4.doc