12 Đề kiểm tra Toán lớp 9

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2916Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "12 Đề kiểm tra Toán lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
12 Đề kiểm tra Toán lớp 9
ĐỀ SỐ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút 
Bài 1: (3 điểm) Tính: a) 	
b) c) 
Bài 2: (3 điểm) Giải cc phương trình sau:
a) 	b) 
Bài 3: (1 điểm) Chứng minh: với 
Bài 4: (3 điểm) Cho với 
Rút gọn A.
Tính gi trị nhỏ nhất của A.
ĐỀ SỐ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1: (2 điểm) Tìm x để mỗi căn thức sau cĩ nghĩa: a) 	b) 
Bài 2: (6 điểm) Tính: a) 	b) 
c) 	d) 
Bài 3: (1 điểm) Rút gọn: với 
Bài 4: (1 điểm) Cho biểu thức: .
 Tìm để biểu thức A nhận gi trị nguyên.
ĐỀ SỐ 3 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút 
Bài 1: (6 điểm) Tính:
a) 	b) 
c) 	d) 
Bài 2: (1,5 điểm) Giải phương trình: 
Bài 3: (2,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:
	ĐỀ SỐ 4 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút 
Bài 1: (6 điểm) Tính: a) 	 b) 
c) 	 d) 
Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình:
a) 	b) 
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức: 
 với 
Rút gọn biểu thức A.
Tìm cc gi trị nguyn của x để A chia hết cho 6.
ĐỀ SỐ 5 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bàài 1: (6 điểm) Tính:
a) 	b) 
c) 	d) 
Bài 2: (4 điểm) Cho biểu thức: 
Rút gọn biểu thức A.
Tìm x để A cĩ gi trị nguyn.
ĐỀ SỐ 6 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1: (6 điểm) Tính:
a) 	b) 
c) 	d) 
Bài 2: (4 điểm) Cho biểu thức: với 
Rút gọn biểu thức A.
Tìm cc gi trị nguyn của x để A chia hết cho 10.
ĐỀ SỐ 7 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 	b) 
c) 
Bài 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 	b) 
Bài 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức : 
Tìm điều kiện của x để M cĩ nghĩa.
Rt gọn M.
Tìm gi trị nhỏ nhất của M.
Bài 4: (0,5 điểm) Tìm các số hữu tỉ x để là một số nguyên. 
ĐỀ SỐ 8 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1: (4 điểm) Tính (Rút gọn)
a) 	b) 
c) 
Bài 2: (2,5 điểm) Rút gọn:
a) với 	b) với 
Bài 3: (3 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 	b) 
 Bài 4: 0,5 điểm) Cho a, b, c l cc số hữu tỉ khác nhau. Chứng minh rằng: 
 l một số hữu tỉ.
 ĐỀ SỐ 9 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1: (3,5 điểm) Tính (Rút gọn)
a) 	b) 
c) 
 Bài 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 	b) 
c) 
 Bài 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức: 
Rút gọn biểu thức A.
Tìm các giá trị của x để A nhận giá trị m. 
Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng: 
ĐỀ SỐ 10 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1: (4 điểm) Tình (Thu gọn)
a) 	b) 
c) 
Bài 2: (4 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 	b) 
Bài 3: (1 điểm) Cho . Chứng minh rằng:
 Bài 4: (1 điểm) Cho x, y, z > 0 thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức:
 ĐỀ SỐ 11 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1: (4 điểm) Tính (Rút gọn)
a) 	b) 
c) 
Bấi 2: (3 điểm) Giải cc phương trình sau:
a) 	b) 
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức 
Rút gọn A.
Tìm các giá trị nguyên của x để l số nguyên.
Bài 4: (1 điểm) Cho v trong đĩ . 
Tính b theo a
ĐỀ SỐ 12 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian: 45 phút
Bài 1(1đ). Với giá trị nào của x thì căn thức a) b) có nghĩa ?
Bài 2. (3,5đ).Thực hiện phép tính:
a) b) c) 
d) e) f) 
Bài 3. (2,5đ). Giải các phương trình sau:
a) b) 	
c) d) 
Bài 4 (3đ). Rút gọn biểu thức :
a) b) với x > 0 và x 4
c) d) với 

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA.doc