Tích phân - Luyện tập

pdf 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 23/02/2019 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tích phân - Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tích phân - Luyện tập
§2. TÍCH PHÂN - LUYỆN TẬP.
Câu 1.
3∫
1
1
x
dx= lna. Giá trị của a là:
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 2. Giả sử
5∫
1
dx
2x−1 = lnc. Giá trị của c là:
A. 81 B. 3 C. 8 D. 9
Câu 3. Nếu
4∫
3
1
(x−1)(x−2) dx= ln(m) thì m bằng:
A. 12 B.
4
3
C. 1 D.
3
4
Câu 4. Tìm a ∈ R, biết
3∫
1
2
(3x−1)4 dx=
lna
256
.
A. a= e7 B. a= e C. a=
1
7
D. a= ln7
Câu 5.
b∫
0
x dx= 2. Giá trị của b là:
A. 2 B. 0 C. 1 D. ±2
Câu 6. Cho tích phân I =
3∫
0
|2x−4| dx, trong các kết quả sau:
(I). I =
3∫
2
(2x−4) dx+
2∫
0
(2x−4) dx. (II). I =
3∫
2
(2x−4) dx−
2∫
0
(2x−4) dx.
(III). I = 2
3∫
2
(2x−4) dx. kết quả nào đúng ?
A. Chỉ (III). B. Chỉ (I), (II),
(III).
C. Chỉ (II). D. Chỉ (I).
Câu 7. Tìm họ nguyên hàm F(x) =
∫
x2ex dx?
A. (x2−2x−2)ex+C B. (x2−2x+2)ex+C
C. (x2+2x+2)ex+C D. (2x2− x+2)ex+C
Câu 8. Bằng cách đổi biến số x= 2sin t thì tích phân
1∫
0
dx√
4− x2 là:
A.
pi
6∫
0
t dt B.
pi
6∫
0
dt C.
pi
3∫
0
dt
t
D.
1∫
0
dt
GT12 1
Câu 9. Tính các hằng số A và B để hàm số f (x) = Asinpix+B thỏa mãn đồng thời các điều kiện
f ′(x) = 2 và
2∫
0
f (x) dx= 4.
A. A=− 2
pi
; B= pi2 B. A=−2; B=−pi2
C. A=
2
pi
; B= pi2 D. A= 2; B= pi2
ĐÁP ÁN.
Câu 1. ©©© D©
Câu 2. © B©©©
Câu 3. © B©©©
Câu 4. A©©©©
Câu 5. ©©© D©
Câu 6. ©© C©©
Câu 7. © B©©©
Câu 8. © B©©©
Câu 9. A©©©©

Tài liệu đính kèm:

  • pdfBaiTap.pdf