Kiểm tra chương I môn học: Đại Số khối lớp 8

doc 10 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 18/02/2019 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương I môn học: Đại Số khối lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương I môn học: Đại Số khối lớp 8
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp8: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: Đại số 
(Thời gian 45 phút )
Điểm
C. ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (3đ) : Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Kết quả của phép tính (x - 3y).(x - 3y) bằng :
A. x2 - 9y2 	B.x2 - 6xy + 9y2 	C.x2 + 9xy + 9y2	D. Kết quả khác
Câu 2: Rút gọn biểu thức bằng :
A. 450	B. 225	C. 252	D.
Câu 3: Cho x3 - x = 0 . Giá trị của x sẽ là :
A. x = 0 ; x = 1 ; x = -1 	B. x = 0; x = - 1	 C. x = 0; x = 1	 D.Một đáp số khác
Câu 4: Câu nào sau đây sai : 
A. (x - 2)3 = (2 - x)3	B. (x + 1)3 = (1+ x)3
C. (x - 2y)2 = (2y - x)2 	D. (x - 3)3 = x2 - 6x + 9
Câu 5 : Giá trị của biểu thức x3 - 6x2 + 12x - 8 tại x = 12 là :
A. 1000	B. 1200	C. 1400	D. 1800
Câu 6 : Biểu thức 14n+1 - 14n ( Với n là số tự nhiên ) chia hết cho :
A. 11	B.23 	C.13	D.17
II. Tự luận : (7đ ) 
Câu 1 :(3đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 2x - 4y	b) x2 - y2 + 6x + 6y	c) y3 - 4y2 + 3y d) x2 - 5
Câu 2 : (2đ)Tìm x: 
a/ x3 -16x = 0 b/ 7x(x-3) –x +3=0
Câu 3: Rút gọn:
(2x +1)(4x2 -3x +1) + (2x -1)(4x2 +3x +1)
Câu 4 : Chứng minh rằng : x2 + x + 2 > 0 với mọi giá trị của x
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 8A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: Đại số 
(Thời gian 45 phút )
Điểm
D. ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (3đ) : Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Kết quả của phép tính (x - 3y).(x - 3y) bằng :
A.x2 + 9xy + 9y2 	B. x2 - 9y2 	 	C.x2 - 6xy + 9y2	D. Kết quả khác
câu 2: Rút gọn biểu thức bằng :
A.	B. 252	C. 450	D.225
Câu 3: Cho x3 - x = 0 . Giá trị của x sẽ là :
A. x = 0; x = 1	B. x = 0; x = - 1	C.x = 0 ; x = 1; x = -1	D.Một đáp số khác
Câu 4: Câu nào sau đây sai : 
A. (x - 3)3 = x2 - 6x + 9 	B. (x - 2y)2 = (2y - x)2
C.(x + 1)3 = (1+ x)3 	D.(x - 2)3 = (2 - x)3
Câu 5 : Giá trị của biểu thức x3 - 6x2 + 12x - 8 tại x = 12 là :
A.1400 	B. 1200	C. 1000	D. 1800
Câu 6 : Biểu thức 14n+1 - 14n ( Với n là số tự nhiên ) chia hết cho :
A. 11	B.13	C.17	D.23 
II. Tự luận : (7đ ) Học sinh làm bài ở mặt sau bảng đề.
Câu 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 2x - 4y	b) x2 - y2 + 6x + 6y	c) y3 + y2 - 6y d) 6 – a4
Câu 2 : Tìm x: 
 a/ 4x3 -16x = 0 b/ 8x(x-3) –x +3=0
Câu 3: Rút gọn: (3x +1)(9x2 -3x +1) + (3x -1)(9x2 +3x +1)
Câu 3 : a) Chứng minh rằng : x2 + x + 1 > 0 với mọi giá trị của x
.Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 8A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: Đại số 
(Thời gian 45 phút )
Điểm
F. ĐỀ BÀI
Bài 1: Thực hiện phép tính: (2 điểm)
a) 
b) (5x5 – 18 x3 +21x2) : 3x2
c) ()(x – 5y)
d) 
Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử (2 điểm)
a) 
b) 5x2 – 5xy + 7x - 7y
c) x2 + 2xy + y2 -16
d) 
Bài 3: Tính nhanh giá trị của biểu thức: (3 điểm)
E = tại x = 4 và y = 38
F = tại x= 6 và y = 28
G = (2x + y)(y – 2x) + 4x2 tại x = –2011 và y = 10
Bài 3: Tìm x, biết: (2 điểm)
Bài 4: Tìm a để đa thức x3 - x2 – 7x + a chia hết cho x - 3 (1 điểm)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctap_de_kiem_tra_1_tiet_chuong_I_dai_so_8.doc