Đề cương ôn tập môn vật lý 7 học kỳ I – Năm học 2015 – 2016

doc 2 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 902Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn vật lý 7 học kỳ I – Năm học 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập môn vật lý 7 học kỳ I – Năm học 2015 – 2016
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 7
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT.
Câu 1. Trình bày định luật phản xạ ánh sáng?
Câu 2. Trình bày định luật truyền thẳng của ánh sáng?
Câu 3. Thế nào là nguồn sáng và vật sáng? Cho mỗi ví dụ minh họa?
Câu 4. Trình bày tính chất ảnh của một vật tạo bởi 3 gương đã học?
Câu 5. Nêu điều kiện để xảy ra hiện tượng nguyệt thực và hiện tượng nhật thực?
Câu 6. Ta nhận biết được ánh sáng khi nào? Ta nhìn thấy một vật khi nào?
Câu 7. Vì sao trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát các vật ở phía sau mà không dùng gương phẳng?
Câu 8. Thế nào là vật phản xạ âm tốt? Vật phản xạ âm kém? Cho các ví dụ minh họa?
Câu 9. Để chống ô nhiễm tiếng ồn chúng ta cần phải làm gì để làm giảm tiếng ồn? Cho ví dụ minh họa?
II. BÀI TẬP.
A. Trắc nghiệm.
Câu 1. Khi ta nghe thấy tiếng đàn, bộ phận dao động phát ra âm là.	
A. Dây đàn.	 B. Hộp đàn.	 C. Tay đập vào hộp đàn.	 D. Viền Đàn.
Câu 2. Âm phát ra càng cao khi:
A. tần số dao động càng lớn.	C. biên độ dao động càng lớn.
B. vận tốc truyền âm càng lớn.	D. quãng đường truyền âm càng lớn.
Câu 3. Người ta sử dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của đáy biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm truyền trong nước với vận tốc 1500m/s và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1,5 giây. Độ sâu của đáy biển là:
	A. 1000m	B. 10km	C. 10000m	D. 100km
Câu 4. Một cây mọc thẳng đứng ở bờ ao. Cây cao 1,5m, gốc cây cách mặt nước 25cm. Một người quan sát ảnh của cây thì ngọn cây cách ảnh của nó là
	A. 2,8m	B. 3,5m	C. 3,8m	D. 1,5m
Câu 5. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 300. Góc tới có giá trị nào sau đây?
	A. 200 B. 300	C.150	D.600
Ghi chú: Làm thêm các bài tập trong sách bài tập: 2.9; 4.2; 5.1; 7.2 ; 8.5; 10.6; 11.1; 14.1; 14.2; 15.2; 15.3.
B. Tự luận.
Bài 1. Khi gảy mạnh một dây đàn tiếng đàn sẽ to hay nhỏ? tại sao?
Bài 2. Vì sao một vật đặt trong tủ khi đóng kín ta lại không nhìn thấy?
Bµi 3: Mét tia s¸ng chiÕu tíi g­¬ng ph¼ng hîp víi mÆt g­¬ng mét gãc b»ng 300.TÝnh gãc ph¶n x¹ ?
Bµi 4: VËt A trong 10 gi©y thùc hiÖn ®­îc 20 dao ®éng .VËt B trong 8 gi©y thùc hiÖn ®­îc 24 dao ®éng.
TÝnh tÇn sè dao ®éng cña mçi vËt ?
Trong hai vËt, vËt nµo ph¸t ra ©m cao h¬n, v× sao ?
TÝnh sè dao ®éng cña mçi vËt trong 1 phót ?
.S
.A
Baøi 5: Cho moät ñieåm saùng S ñaët tröôùc moät göông phaúng 
a. Veõ aûnh S¢ cuûa S taïo bôûi göông 
 b.Veõ moät tia tôùi SI cho tia phaûn xaï ñi qua moät ñieåm A ôû tröôùc göông.
 c. Giöõ nguyeân tia tôùi, veõ moät vò trí ñaët göông ñeå thu ñöôïc tia 
phaûn xaï theo phöông naèm ngang höôùng töø traùi sang phaûi.
d. VÏ 2 tia tíi tõ S vµ vÏ 2 tia ph¶n x¹ t­¬ng øng,G¹ch chÐo vïng ®Æt m¾t ®Ó cã thÓ nh×n thÊy ¶nh S’
Bài 6: Một người đứng cách một vách đá 680m và la to. Hỏi người đó có thể nghe rõ tiếng vang của âm không?Tại sao? Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s
Bài 7. Trình bày ứng dụng của ba loại gương đã học.
Bài 8. Bằng kiến thức vật lý hãy giải thích câu tục ngữ ‘ Thùng rỗng kêu to ’ ?
Bài 9. Tại sao giải phân cách ngoài đường quốc lộ thường được sơn màu trắng ?
Bài 10. Em hãy đề ra biện pháp làm giảm tiếng ồn cho nhà mái tôn lúc trời mưa to? Ngoài biện pháp em đưa ra mang lại lợi ích gì cho con người ? 
Bài 11. Tại sao mặt hồ gợn sóng lăn tăn mà ta không nghe thấy tiếng sóng ?
Ghi chú: Làm thêm các bài tập trong sách bài tập 4.1; 5.2; 5.3; 5.4.
	 Ngày 01/12/2015
 GVBM
 Hồ Bá Lệ
Chúc các em ôn tập tốt và thi đạt kết quả cao!
Web: Violet.vn/hobaleducco. ĐT: 0985.832.882

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Cuong_On_Tap_Mon_Vat_Ly_K72015.doc