Toán 9 – Phiếu số 7

pdf 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 656Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán 9 – Phiếu số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 9 – Phiếu số 7
1 
Toỏn 9 – Phiếu số 7 
Cõu 1. Chứng minh cỏc đẳng thức sau: 
1) 
2 3
3 3 9
2 3 1
a a a a
a
a a
    
              
2) 
   
2 2
1 2 3
: 1
2
a a
a a a
  
 

3)  2 3 6 18 3 3 2 3
2 2 2
 
     
 
4)  2a b ab a b a b
a ba b a b
 
         
 với a > b > 0 
Cõu 2. Tỡm x biết: 21x2x  
Cõu 3. Cho tam giỏc ABC vuụng ở A, AB = 3cm, AC = 4cm. 
1) Tớnh CBBC ˆ,ˆ, 
2) Phõn giỏc của gúc A cắt BC tại E. Tớnh BE, CE. 
3) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuụng gúc với AB và AC. Hỏi tứ giỏc AMEN là hỡnh gỡ? 
Tớnh chu vi và diện tớch của tứ giỏc AMEN? 
Toỏn 9 – Phiếu số 8 
Cõu 1. Rỳt gọn cỏc biểu thức: 
1) 7 2 6 7 2 6A     
2) 2 21 1B x x x x      với x > 1 
3) 2 4 1 2 4 1C x x x x      với 
1
4
x 
Cõu 2. Cho biểu thức 1 . 1
1 1
a a a a
P
a a
    
            
 với 1 2a   
1) Rỳt gọn P. 
2) Tớnh giỏ trị của biểu thức khi 1 2a   . 
Cõu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A ,đ-ờng cao AH . Gọi M và N là hình chiếu của H lên 
AB và AC . Biết AB = 3AC và BC = 6cm 
1) Tính AB, AC , BH ( làm tròn đến hàng đơn vị ) 
2) Chứng minh : AM. AB = NA . AC , từ đó suy ra AMN  ACB 
3) Chứng minh : AH3 = BC . AM . NA 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfToan_9_Phieu_so_7.pdf