Toán 9 – Phiếu số 11

pdf 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 656Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán 9 – Phiếu số 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 9 – Phiếu số 11
Toán 9 – Phiếu số 11 
Câu 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 
1) 2 5 125 80 605   ; 
2) 
10 2 10 8
5 2 1 5


 
; 
3) 15 216 33 12 6   ; 
4) 
2 8 12 5 27
18 48 30 162
 

 
; 
5) 
2 3 2 3
2 3 2 3
 

 
; 
6) 
16 1 4
2 3 6
3 27 75
  ; 
7) 
4 3
2 27 6 75
3 5
  ; 
8) 
 3 5. 3 5
10 2
 

9) 8 3 2 25 12 4 192  ; 
10)  2 3 5 2  ; 
11) 3 5 3 5   ; 
12) 4 10 2 5 4 10 2 5     ; 
13)   5 2 6 49 20 6 5 2 6   ; 
14) 
1 1
2 2 3 2 2 3

   
; 
15) 
6 4 2 6 4 2
2 6 4 2 2 6 4 2
 

   
; 
16) 
 
2
5 2 8 5
2 5 4
 

; 
17) 14 8 3 24 12 3   ; 
18) 
4 1 6
3 1 3 2 3 3
 
  
; 
19)    
3 3
2 1 2 1   
20) 
3 3
1 3 1 1 3 1

   
.
Câu 2. Cho biÓu thøc 
x 1 x x x x
A =
2 2 x x 1 x 1
   
        
a) Rót gän biÓu thøc A; 
b) T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > - 6. 
Câu 3. Cho biÓu thøc 
x 2 1 10 x
B = : x 2
x 4 2 x x 2 x 2
   
            
a) Rót gän biÓu thøc B; 
b) T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > 0. 
Câu 4. Khoâng duøng baûng soá vaø maùy tính.Haõy saép xeáp caùc tæ soá löôïng giaùc sau theo thöù töï taêng 
daàn: sin 40
0
 ,cos 35
0
 ,sin 70
0
 ,cos 20
0
 . 
Câu 5. Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A,bieát AC=8cm,C =570.Haõy giaûi tam giaùc vuoâng ABC(caùc 
keát quaû laøm troøn ñeán ñoä vaø chöõ soá thaäp phaân thöù ba). 
Câu 6. Ruùt goïn caùc bieåu thöùc sau: 
       2)(1 )(1 ); )sin sin . .a cos cos b cos 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfToan_9_Phieu_so_11.pdf